Con Chuot

Câu chuy?n van hóa: Con chu?t


TT - Con chu?t trong khu nhà tr? phá phách d? d?i nhung ch?ng ai b?y nó. Ngu?i 
này c? trông d?i vào "hành d?ng" c?a ngu?i khác. Còn riêng m?i phòng thì
t? phòng v? b?ng cách d?n s?ch phòng mình, dem thùng rác ra ngoài hành lang.

K? t? dó l?i di chung luôn vuong vãi nh?ng m?u rác b? chu?t tha ra c?n xé. Cung 
ch?ng ai bu?n quét. M?i ngu?i ch? lo tóm tém qua loa tru?c c?a phòng mình.

M?i chuy?n c? kéo dài nhu th? cho d?n khi cô X b?y ch?t con chu?t và quét d?n 
s?ch s? hành lang. T?t c? nhìn nh?n vi?c này nhu th? dây là "cô T?m chui ra
t? qu? th?" và hi v?ng cô c? hi?n ra nhu th? mãi. Nhung xem ra "cô T?m" X nang 
l?c có h?n nên sau dôi l?n "hi?n ra" dã quy?t d?nh chuy?n di luôn.

Khu nhà tr? l?i có chu?t.

Còn cô X di dâu? Ch?c là cô d?n noi nào ngu?i ta không dem rác trong nhà v?t ra 
du?ng...

NGUY?N TH?O NGUYÊN (Q.1, TP.HCM)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Con Chuot