[SMCC] Co tich moi

 
 C? tích m?i
Lê Van Thi?n  
 
  
 
   
Liên nói v?i ngu?i dàn bà dang kh? n? xách hai chi?c gi? cang ph?ng:
"D? cháu ph? dì m?t tay, m?y cái gi? ch?c n?ng".
"Hay quá, c?m on cháu, d? giùm dì m?t chút, t?i b?n xe lam kia thôi".
D?n noi, d?ng du?i tr? di?n sáng, ngu?i dàn bà nhìn k? m?t Liên, kêu lên:
"Sao cháu xanh th?? Cháu b?nh ph?i không?".
Không ch? xanh xao, n?u nhìn g?n ngu?i ta s? th?y trán Liên l?m t?m m? hôi, hai 
tay run.
"D?, t?i cháu chua an com. hai b?a nay, cháu ch? an bánh mì".
 

Dúng ra dã ba ngày Liên không an com, và t? sáng d?n gi? ch?ng có m?t th?c gì 
vào b?ng. Trong n?a gi? Liên k? tóm t?t cho bà Thâm - ngu?i dàn bà dó - nghe 
quãng d?i co c?c mình v?a tr?i qua. Và bà Thâm nhanh chóng quy?t d?nh dua cô 
gái co nh? v? nhà, cho tá túc t?m trong khi tìm công an vi?c làm.
"T?i nghi?p cháu. Cháu có bi?t là con du?ng r?ng rãi th?ng t?p này, cái công 
viên sáng choang kia ch?ng khác gì khu r?ng già, r?t dáng s?, nguy hi?m?".
 

Nhà bà Thâm khá r?ng, n?m trong m?t h?m nh?. Bà làm công cho m?t quán com, di 
su?t ngày, s?m t?i m?i v?. Con bà, anh K?, làm th? h?, cung di su?t ngày, t?i 
có khi v? khi không.
"Cháu ? dây choi, coi nhà. Dì s? tìm cho cháu m?t vi?c làm. Vi?c làm gay l?m 
cháu à. Ngu?i dông quá. không hi?u do dâu ngu?i ta c? ùn ùn d? d?n v? thành ph? 
này".
 

K? cao l?n, r?n ch?c, không du?c d?p trai. Liên nh?n xét: "N?u trán anh ?y cao 
thêm m?t chút, c?m không ch?, m?t to hon m?t chút thì hay bi?t m?y!". Anh chàng 
tính d? ch?u, hoi ít cu?i, ít nói.
"Ba nó ch?t nam nó mu?i tu?i. T? dó d?n nay hai m? con dì l?i th?i s?ng v?i 
nhau. Nó hi?n l?m, cháu à. Có th? nói th?c là nó kh? d?i, ch?m ch?p. Ngh? th? 
h?, ngu?i ta ch? h?c hai, ba nam, còn nó nam nam r?i v?n chua gi?i. Nó không 
hút thu?c, không ru?u chè bài b?c, g?n nhu không bi?t tán t?nh gái".
 

Bà Thâm gi?i thi?u con trai nhu th?. Bà nói l?n, cu?i to. "K? làm sao, m?c anh 
?y. Riêng dì là m?t bà tiên. Bà tiên ? trên m?t d?t, không có phép m?u, nhung 
s?n lòng c?u giúp ngu?i g?p tai uong, xu?t hi?n dúng vào lúc ta c?n m?t cánh 
tay nâng d?, m?t tr? c?t v?ng chãi d? nuong t?a. Ta may m?n". Sau này, m?i khi 
nh? l?i chuy?n cu, Liên v?n còn vui m?ng th?y lúc dó mình dã g?p may.
 

Liên s?ng ? nhà bà Thâm qua tháng th? ba thì K? d?n di, coi cô nhu ngu?i thân. 
M?t b?a, b?ng dung anh dâm ra l?m l?i:
"Cô Ba à, chúng mình ngu?i Nam k? B?c l?i g?p nhau du?i mái nhà d?m ?m, thi?t 
dúng là duyên k? ng?".
Liên c? nín cu?i:
"Anh g?i em b?ng tên, kêu cô Hai cô Ba nghe t?c cu?i l?m!".
K? d?ng h?ng m?y ti?ng, và ti?p:
"Liên dem d?n cho tôi ni?m vui s?ng, h?nh phúc b?t ng?. Liên bóng s?c, dung 
nhan m?n mòi, nhu nh?ng trang giai nhân. Còn tôi, m?t ngu?i t?m thu?ng t?c t?. 
Tôi ng?m mình không dáng du?c hu?ng di?m phu?c c?n k? bên Liên".
"K? mu?n gì v?y? Anh ?y nói c? nhu ngu?i ta leo d?c, nhu các nhân v?t trong m?y 
cu?n ti?u thuy?t di?m tình".
"Liên à, em hãy nói vài l?i, cho th?a lòng tôi. Thân ph?n tôi b?t bèo, hèn m?n. 
nhung mà tr?i khi?n xui nên chúng ta dã du?c ? chung nhà. S?m di ra tôi g?p 
Liên, chi?u di vô tôi cung g?p Liên. v?y r?i bà con l?i xóm h? kháo ?m lên 
r?ng.".
"K? nói h?t nhu câu ca dao: Di lên tôi g?p ch?, di xu?ng tôi cung g?p ch?. 
Thiên h? d?n m?ng d?n m?. D?n tôi v?i ch? là hai v? ch?ng!".
Sau m?t h?i lâu tâm tình theo l?i van hoa bóng b?y nhu th?, K? nói anh v?a tìm 
du?c cho Liên ch? làm: ph? h?.
 

Trong ngày, b?n l?n K? nói v?i bà Thâm: "Con thuong Liên l?m".
Bà b?o, c? thuong, không ai c?m c?n, nhung d?ng qu?y om sòm, Liên s?. K? nh? m? 
bày cho cách nói d? Liên hi?u. Bà lúng túng. Ch?ng có gì d? d?y, mu?n sao nói 
v?y, th?c lòng, cô ?y s? thích.
"Mày thua xa ba mày, không b?ng cái móng tay ông ?y. G?p tru?ng h?p này, ba mày 
ch? nói m?t câu: "Anh thuong em", r?i xáp vào c?m tay "em", mau và g?n!".
"Dâu du?c, con không dám!".
Bà Thâm than: "Tr?i oi, sao m?t ông c?ng cáp nhu g? nhu thép, còn m?t th?ng l?i 
nhát nhu con. nhu con.".
Vài phút sau, bà b?o:
"Nói th? này, kh? m?c ?: Liên, anh thích em, anh có c?m tình v?i em. G?n em anh 
vui, xa em anh nh?. Anh mu?n chúng mình s?ng bên nhau lâu dài. Nên nói lúc ch? 
có hai d?a, t?t hon h?t là bu?i t?i, sau khi an com. lúc no ngu?i ta d? ch?u!".
"Con hi?u".
 

Lát sau, bà Thâm d?i ý:
"Nhung nghi l?i, ch?ng c?n nói nang quái gì. Mày c? san sóc ân c?n, m?i nó an 
nh?ng gì nó ua, t?ng món này món kia, d?n d?n nó s? thuong".
K? ngh?t m?t ra: "Làm sao bi?t nó thuong?".
Bà Thâm la lên: "Kh? quá, gà m? oi!... Ba mày gom h?t m?i s? khôn lanh c?a d?i, 
không d? cho mày m?t h?t, m?t h?t tí t?o.".
Nhung K? không bu?n, anh cu?i tuoi rói:
"Con s? nói: Liên, nghe anh dây, anh yêu em nh?t d?i!".
Bà Thâm m?ng:
"Ti?n b? d?y, nh? là nói nh? thôi.  Mu?n nói nh?, ph?i ng?i g?n nó".
"Nhung con không n?m tay dâu".
 

Bà Thâm cu?i: "Không c?n n?m, trò dó xua r?i!... Ch? ch?ng dó, ho?c nghi thêm 
vài câu n?a cung du?c. Mày coi trên tivi, ngu?i ta anh anh em em tràn lan t?i 
ngày, c? nói nhu h?. Nghe nhi?u l?n nó s? quen tai, s? thích. R?i vài ngày sau 
mày ôm nó, ôm vai ho?c ôm eo, nh? nhàng. sau cùng, ti?n t?i hôn nó, ch?ng có gì 
khó!".
 

Bà hay nh?c l?i tính b?o d?n, xông xáo c?a ch?ng, nhung có di?u bà gi?u: ông ?y 
"b?o" quá dà, trong m?i lãnh v?c, k? c? nh?ng  noi c?n d?u nh?. "Khôn quá hóa 
ranh, lanh quá ra gian", d? thành k? b?t luong, và ?ng dã b?t luong khá nhi?u 
l?n! . Di nhiên, bà không dem t?m guong m? ra d? con soi.
 

Dang ng?, ch?t Liên nghe có ti?ng d?ng, nhu con gì bò s?t so?t. M? m?t ra, cô 
th?y K? ng?i lù lù bên c?nh.
"Tr?i d?t, anh làm gì ? dây?".
"Cho tôi ng?i g?n Liên m?t lát". K? nói th?t nh?, mi?ng có mùi bia. Liên nh?m 
d?y.
"Anh ra ngay di, không tôi la".
Dèn v?n sáng rõ. K? lu?ng vu?ng trong mùng.
"Tôi ra dây. Tôi ch? mu?n n?m bên Liên, c?m tay Liên chút xíu".
Liên xu?ng giu?ng, d?n bên bàn nu?c ng?i. K? cung lò dò t?i ng?i ngay c?nh.
"Sao nay anh nghi ra cái chuy?n n?m g?n v?i l?i c?m tay?".
"Tôi không mu?n xa Liên. Em là v?ng duong r?ng r?, là viên ng?c sáng ng?i! Tôi 
thi?u em nhu tr?i v?ng mây, cây không gió!".
"Du?c r?i, hay l?m! Nhung sáng dì v? tôi s? mét".
"Ch?t, em d?ng ác! Má s? m?ng, s? cu?i tôi".
 

K? v? l?y chi?c nón qu?t phành ph?ch:
"Nóng n?c quá! Thôi, Liên ng? di. Tôi cung di ng?".
"Anh làm tôi s?".
"Xin h?a ch?c, tôi di ng? ngay. Liên là hoi th? c?a tôi. L?i em nói nhu gió 
r?ng xào x?c bay lu?n trên ngàn cây, mi?ng cu?i nhu. muôn dóa hoa".
"Hi?u r?i, hay l?m, ông hoàng t?! Nhung bây gi? xin gi? yên l?ng, d? tôi ng?".
 

Hàng ngày K? ch? Liên di làm, giúp d?, san sóc cô nhu ngu?i m? cham nom d?a con 
nh?. Nhi?u l?n, m?y cô b?n ? công tru?ng xây d?ng dùa c?t g?i hai ngu?i là dôi 
sam m?i. "Nhìn xem, chàng K? ph?c v? mày có khác gì m?t gã nô l?. Thôi, d?ng 
ch?n ch?, kén ch?n chi n?a. K? kh?e, hi?n h?u, tháo vát. Hoàng t? c?a lòng nàng 
dó! Không ph?i t?n công vào r?ng tìm, kh?i mo m?ng m?t xác!".
 

"Hoàng t?! Hay d?y, nhu trong các chuy?n c? tích. Nhung mình thì mu?i ki?p n?a 
may ra m?i thành công chúa!" Liên nghi, cu?i m?t mình. Sau nh?ng bu?i làm vi?c 
m?t nh?c, nhìn m?t K? d? kè vì n?ng, ngu?i ph? ph?c d?m m? hôi, Liên l?i nh? 
d?n hai ti?ng "hoàng t?". M?a mai làm sao. ? dây ch?ng có nét nào gi?ng m?t nhà 
quí t?c sa co, ho?c m?t ông tiên b? d?a. Và Liên nh? l?i, có lúc mình dã coi bà 
Thâm nhu bà tiên nhon t?. Dúng r?i, Liên chua quên. Can nhà này không ph?i dinh 
th?, không ph?i tòa lâu dài trên mây, nhung nó dã cuu mang cô trong nh?ng ngày 
trôi n?i. N?u Liên không g?p bà Thâm, n?u không có nh?ng chén com dùm b?c, n?u 
K? không giúp cô t?n tình thì. Ch?ng l?, gi? dây cô còn tin trên d?i có nh?ng 
chuy?n c? ng?t mát nhu nu?c su?i, d?p nhu ch?n b?ng lai?
 

Liên di ng?. D?n 3 gi? ru?i sáng, nghe ti?ng xe lam ch?y ngoài ngõ Liên choàng 
d?y. Dèn trong phòng v?n sáng rõ. Chi?c d?ng h? tu?ng v?n gõ nh?p d?u d?u. Liên 
ng?c nhiên th?y K? n?m ng? còng queo du?i sàn, ngay c?nh chân giu?ng cô. Ôi, 
"hoàng t?" dã say cô quá l?m!... Liên d?ng nhìn K? m?t lúc. V?n là con ngu?i có 
cái trán th?p, cái c?m ch?, dôi m?t hum húp. V?n là anh thanh niên l?m lì hàng 
ngày khom lung d?p xe ch? cô di v? trên nh?ng quãng du?ng dài, m?t ông hoàng 
gi?a cõi tr?n ai b?i b?m! ./.
 

Lê Van Thi?n  
Ngày dang: 25.3.2011  [ Tr? l?i ]  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Co tich moi - Nguyen Hong Van