Co tich cha va con

C? tích cha và con

1. "C? l?p toàn ngu?i sáng m?t, không bi?t th?y có nh?n ngu?i khi?m th? không 
nên su?t m?t tu?n li?n em ch? dám ng?i h?c lén ngoài c?a s?. Th?y em có nang
khi?u, th?y nh?n d?y mi?n phí". Vu Tu?n Phong còn nh? nhu in co duyên dua em 
d?n v?i cây dàn organ, di?u mà c?u bé nông thôn khi?m th? nghèo chua bao gi?
dám mo t?i.

Còn c?u b?n thân c?a Phong thì không th? quên 365 ngày cút kít d?p xe g?n 20 
cây s? ch? Phong xu?ng thành ph? h?c. T? dó, dêm nào t? nhà Phong cung có ti?ng
dàn v?ng ra mi?t mài. Thôn d?n ra xã, xã d?n ra huy?n, huy?n này d?n d?n huy?n 
khác, h? ? dâu có cu?i h?i là ? dó có m?t "chàng ngh? si khi?m th?" (bi?t
danh mà c? xã Hòa Xuân Dông, Dông Hòa, Phú Yên dành cho Phong). Có lúc ch?y sô 
m?t ngh? nhung có tháng kiêng c? ch?ng ai cu?i xin gì, "chàng ngh? si" th?t
nghi?p nên mày mò h?c thêm dàn b?u d? ph?i v?i dàn cò và b? gõ choi cho... dám 
ma. "Cát-sê" dám ma không cao b?ng cu?i h?i nhung du?c cái d? th?t nghi?p.
Phong k?, g?p nhi?u nhà nghèo quá, em t?ng luôn ti?n thù lao...

2. Sau 30 nam c?m súng ? chi?n tru?ng, hòa bình l?p l?i, chú Vu Tâm Hùng, cha 
c?a Phong l?i ti?p t?c t? nguy?n tr? v? chi?n tru?ng xua tìm hài c?t d?ng
d?i. T? d?ng b?ng d?n mi?n núi, t? dèo Cù Mông d?n dèo C? Mã, dâm xuyên qua Mui 
Di?n..., chú Hùng d?u d?n. M?c cho r?ng thiêng nu?c d?c, v?t c?n sung mình,
gai cào rách áo, ngu?i lính già c? gùi trên lung hài c?t d?ng d?i vu?t dèo bang 
su?i mà di. Cô D?ng Th? Li?t, m? Phong tâm s?: "Su?t 8 nam li?n ?ng b?
di bi?n bi?t. Nhà c?a, con cái m?t tay tui lo h?t. Nhi?u khi nghi t?i thân l?m. 
Nhung ?ng m?t lòng vì d?ng d?i thì mình dành m?t lòng vì ?ng nuôi con v?y".
"Com nhà, áo v?" làm nhi?m v?, 8 nam t? tay chú dã b?c hon ngàn cái m?. Chú 
Hùng tâm ni?m: "D?ng d?i giành ph?n ch?t d? mình du?c s?ng. H? hy sinh không
phút nghi suy thì c? sao mình ph?i so do tính toán thi?t hon". Phong b?c b?ch 
chính câu nói ?y c?a cha dã giúp em thôi oán trách cu?c d?i, g?t b? t? ti
và vu?t lên s? ph?n. Phong v?n luôn l?y làm t? hào vì "em là s?n ph?m c?a m?t 
ngu?i cha cao c? và m?t ngu?i m? giàu d?c hy sinh".

3. T?ng có 4 nam s?ng h?nh phúc trong Trung tâm nhân d?o Quê Huong (Bình Duong) 
nên t? nh? Phong dã ôm ?p u?c mo m? m?t ngôi nhà tình thuong d? cuu mang
nh?ng b?n tr? nghèo d?ng c?nh ng? và d?y dàn organ d? h? có m?t cái ngh? ?n 
d?nh. 17 tu?i, Phong b?t d?u nuôi u?c mo c?a mình b?ng nh?ng d?ng ti?n em v?t
v? ki?m du?c t? nh?ng dám ma chay, cu?i h?i. N?a dêm v? sáng ngu?i cha già v?n 
thao th?c cùng con bên ti?ng dàn b?u r? r? d?t ru?t d?t gan. Cha m?ng vì
con không nh?ng bi?t t? lo cho mình mà còn bi?t nghi d?n ngu?i khác, nhu cha.

Yên Th?o

Other related posts:

  • » Co tich cha va con