[SMCC] Co giao mam non nhan luong bang lua, lac

Cô giáo m?m non nh?n luong b?ng lúa, l?c

TP - Tru?ng m?m non ?y có nhi?u chuy?n l?, có d? choi m?i d? cho m?ng nh?n bám 
d?y, gi? ra choi cô giáo ph?i c?m roi d?ng hai hàng ? ngoài sân. Có nh?ng lúc 
dân tr? công cho cô giáo b?ng lúa, l?c và chó con!

 
Các em h?c sinh bên b?c tu?ng s?p d? 

Khi cô giáo c?m roi d?ng thành hàng...

Cu?i hè nóng nhu lò nung, bu?c vào l?p h?c c?a tru?ng m?m non c?m B?c Son, xã 
Long Thành (Yên Thành, Ngh? An) v?n th?y n?ng chi?u lên d?u mình. 

Tôi ng?a c? nhìn lên mái nhà th?y tr?ng huo tr?ng hoác, l? c? m?t kho?ng tr?i 
xanh lóa n?ng. M?ng nh?n chang d?y nh?ng viên ngói v?. Rui mè b? m?i m?t an 
r?ng ru?t. Mái nhà có th? s?p xu?ng b?t c? lúc nào. 

N?u không có k? ngh? hè ng?n ng?i các em h?c sinh m?m non v?n h?c ? trong nhà 
này. Nh?ng v?t d?ng t?i thi?u nh?t c?a tru?ng m?m non ? dây d?u thi?u. D? choi, 
tranh v?, b?p an, nhà v? sinh, t?t c? tr? nên xa l? và xa x? ? trong ngôi nhà 
d? nát. 

Tôi th?y m?t chi?c xích du còn m?i nhung m?ng nh?n chang, b?i b?m bám d?y. Vì 
sao các cháu không choi chi?c xích du ? Cô giáo Nguy?n Th? Lành cu?i bu?n: 
"Chi?c xích du này do UBND t?nh Ngh? An t?ng nhung cô không dám cho các cháu 
choi vì s? các cháu tranh nhau d? x?y ra tai n?n". 

C?nh chi?c xích du, b?c tu?ng xiêu v?o l? loét vôi v?a có th? d? xu?ng b?t c? 
lúc nào. Cô giáo d?y h?c lúc nào cung trong tâm tr?ng lo ngay ngáy mái nhà s?p, 
tu?ng d?, nên mu?n dua các cháu ra sân choi. Nhung m?t khi ra sân choi l?i d?i 
di?n v?i n?i lo khác.

Sân choi r?ng, trên dó cho vo chi?c c?u tru?t thô k?ch, xám den vô c?m. Màu 
xám den ?y, trong m?t các nhà tâm lí su ph?m m?m non, có v? thù d?ch v?i trí 
tu?ng tu?ng tr? tho. Ngay c? chi?c c?u tru?t ?y các cháu cung ít khi du?c choi 
vì m?t lý do quen thu?c ? dây, s? tranh nhau b? tai n?n. 

Khi các cháu ra sân choi, m?i cô giáo c?m m?t cái roi d?ng dàn hàng ngang 
ngoài sân. Cô giáo Nguy?n C?m Tú gi?i thích cho tôi hành d?ng có v? b?o l?c 
này: "Vì sân choi không có rào ch?n, nên các cô ph?i c?m roi d?ng canh, d? 
phòng các cháu roi xu?ng ao xu?ng muong ngay c?nh sân choi". 

Chi?u hôm ?y, các cháu m?m non c? lúc trong nhà, lúc l?i ra sân choi, guong m?t 
ngây tho du?ng nhu dã h?n lên nh?ng n?i lo mà ? tu?i tho không dáng có. ? 
trong thì s? nhà s?p, ra ngoài thì tr?i n?ng, l?i có th? roi xu?ng ao, muong. 

M?i l?n d?n l?p, cô giáo c? ph?i "trông tr?i, trông d?t, trông mây" nhu nông 
dân vào v? c?y. Nhi?u hôm mua, cô trò ph?i nép vào góc l?p, nu?c mua tuôn x?i 
x?, ng?p c? n?n nhà. Các cháu nh? nu?c m?t l?n nu?c mua...

 
Chi?c xích du m?i tinh v?n ch? n?m d?y, tru?c bao ánh m?t thèm mu?n c?a các 
cháu Luong cô giáo tr? b?ng lúa, l?c và chó con

Long Thành dang vào v? thu ho?ch lúa, d?y cung là lúc các cô giáo b?t d?u m?t 
hành l? nan mà h? không h? mu?n: D?n nhà các ph? huynh thu ti?n h?c. M?t tháng 
các cháu di h?c tru?ng m?m non c?m B?c Son xã Long Thành này ph?i n?p 54 nghìn 
d?ng. Nhung v?i s? ti?n này, da s? các b?c ph? huynh d?u ph?i kh?t n?. Kh?t d?n 
khi bán l?n, bán bò, d?n v? thu ho?ch lúa. 

Dân ? c?m B?c Son thu?c di?n nghèo nh?t xã Long Thành, xã Long Thành l?i thu?c 
di?n nghèo nh?t huy?n Yên Thành. Nghèo l?i dông con. Có nhà ba, b?n d?a di h?c 
m?m non, nên 54 nghìn d?ng dóng h?c m?i tháng cung là thách th?c. Ngu?i nghèo 
không d? ti?n cho con h?c bán trú nên bu?i trua các cháu ph?i v? nhà an com, 
chi?u l?i d?n l?p. 

Cô Tú nói v?i cô Lành: "Em di t? sáng mà m?i thu du?c ti?n có vài ba nhà. 
Nhi?u ph? huynh v?n kh?t: Tui chua có ti?n mô, cho tui n?. H? nói r?a mình bi?t 
làm sao. Qu? th?t h? không có ti?n". 

Có nhi?u nhà d? ngh?: "Thôi thì nhà tui chua có ti?n, nhung tui xin du?c tr? 
lúa thay ti?n du?c không. D?ng nào cô giáo cung ph?i mua lúa v? an mà". Các cô 
giáo dành d?ng ý. Cho nên, cô giáo di thu ti?n h?c v?n thu?ng mang theo bao t?i 
d? d?ng thóc. 

Cô giáo Nguy?n Th? Vinh, hi?u tru?ng tru?ng m?m non Long Thành, tâm s?: " 
Chuy?n tr? ti?n h?c b?ng thóc lúa ngô là có th?t. Gi? dây vi?c tr? luong cho 
giáo viên h? c?p d?n t? lúa sang màu d? các cô giáo làm th?c an". 

Có m?t chuy?n ? B?c Son ai cung bi?t. ?y là chuy?n m?t cô giáo d?n nhà m?t ph? 
huynh r?t nghèo d? thu ti?n h?c. Ph? huynh này nói nhu s?p khóc: "Cô giáo oi, 
nhà tui không còn d?ng nào c?. Thôi thì có ? chó con dây, cô giáo b?t vài con 
v? nuôi coi nhu tr? công cho cô nhé".

Cô giáo bi?t n?u mình t? ch?i ch?c ngu?i dàn ông kia s? khóc m?t, nên vui v? 
b?t ? chó con v?.

Chuy?n có th?t, và cô giáo dang k? câu chuy?n dó v?i tôi, coi dó là k? ni?m khó 
phai, bu?n d?ng trong cu?c d?i c?a mình.

Cô giáo Nguy?n Th? Lành nói: "Chúng tôi không h? mu?n d?n nhà dân thu ti?n h?c. 
Chúng tôi ch? mu?n di d?y, d?n tháng du?c nh?n luong. Nhung n?u không di nhu 
th? thì không bi?t l?y gì mà s?ng".

Luong bình quân c?a m?i cô giáo ? tru?ng m?m non c?m B?c Son ch? 650 nghìn 
d?ng/tháng. T?ng ?y luong trong th?i bu?i v?t giá leo thang này, xem ra s?ng 
còn ch?t v?t hon c? nông dân. Chua k? s? ti?n dân còn kh?t n?. 

Các cô giáo cung không th? di b?t n?. Th?m chí, di thu n? v?i guong m?t l?nh 
lùng vô c?m. Các cô không th?! Nhi?u cô khi d?n nhà ph? huynh, nhìn th?y gia 
c?nh, c? cô và ph? huynh ôm l?y nhau và khóc.

Qua di?n tho?i, cô giáo Nguy?n Th? Vinh, Hi?u tru?ng tru?ng m?m non Long Thành 
thông tin: Cô trò m?m non c?m B?c Son s?p du?c chuy?n sang tru?ng m?i khang 
trang. UBND xã Long Thành dã quan tâm d?u tu xây d?ng tru?ng m?i. UBND xã cung 
h? tr? ti?n dóng b?o hi?m cho các cô giáo. Nam nay, luong các cô s? du?c tang 
lên m?c m?t tri?u d?ng. 


Phùng Nguyên
 
 
 
 
 

Other related posts: