[SMCC] Cải Lương Trước 1975

    Xin tiếp tục gửi đến quý vị một số tuồng cải lương thực hiện trước 1975 sau 
đây:
Băng Tuyền Nữ chúa:
http://www.4shared.com/file/144917833/88148dba/Bang_tuyen_Nu_chua.html
Bọt Biển:
http://www.4shared.com/file/144922764/10252183/Bot_Bien.html
Bụi Đời:
http://www.4shared.com/file/144927153/963f6b63/Bui_Doi.html
Dập Tắt Lửa Lòng:
http://www.4shared.com/file/144930916/2c9d1a59/Dap_Tat_Lua_Long.html
Gái rừng Ma:
http://www.4shared.com/file/144933116/303be40f/Gai_rung_Ma.html
Giọt Máu Quân Vương:
http://www.4shared.com/file/144937883/11200711/Giot_Mau_Quan_Vuong.html
Hỏa Sơn Thần Nữ:
http://www.4shared.com/file/144943347/8bef28a2/Hoa_Son_Than_Nu.html
Kiếm Sĩ Điên:
http://www.4shared.com/file/144948092/9b6c9b38/Kiem_si_Dien.html
Mạnh Lệ Quân Thoát Hài:
http://www.4shared.com/file/144952582/d661a146/Manh_Le_Quan_Thoat_Hai.html
Nữ chúa Một Đêm:
http://www.4shared.com/file/145029867/d409ea79/Nu_Chua_mot_dem.html
Nự Cười Trong Mắt Em:
http://www.4shared.com/file/145034027/717c8fa8/Nu_Cuoi_Trong_Mat_Em.html
Phàn Lê Huê:
http://www.4shared.com/file/145037869/ee0e99fd/Phan_Le_Hue.html
Quân Vương Và Thiếp:
http://www.4shared.com/file/145040136/23e0af0f/Quan_Vuong_Va_Thiep.html
Sài Gòn Thác Bạc:
http://www.4shared.com/file/145043643/b31742c/Sai_Gon_Thac_Bac.html
Sông Dài:
http://www.4shared.com/file/145047731/24de7ea7/Song_Dai.html
Tô đắc Kỷ:
http://www.4shared.com/file/145051123/cf4d2414/To_Dac_Ky.html
Người Yêu Của Nữ Hoàng:
http://www.4shared.com/file/145064083/441e2c4b/Nguoi_Yeu_Cua_nu_Hoang.html
Mưa rừng:
http://www.4shared.com/file/145068297/133ab2c5/Mua_Rung.html
Bụi Mờ Ải Nhạn:
http://www.4shared.com/file/145079235/820775b6/Bui_Mo_ai_Nhan.html

Other related posts: