[SMCC] Chuyen ve nhung nu ve si cua tong thong Libya

Chuy?n v? nh?ng n? v? s? c?a T?ng th?ng Libya

> M?, phuong Tây chu?n b? can thi?p quân s? vào Libya 

TP - Giao tranh dang di?n ra ác li?t t?i Libya, de d?a chi?c gh? lãnh d?o t?n 
t?i m?y th?p k? c?a ông Moammar Gadhafi. S? an nguy c?a ông chính là nhi?m v? 
hàng d?u c?a d?i v? s? k? l? nh?t th? gi?i, g?m 30 thi?u n?. 


 
Ông Gadhafi và nh?ng v? s? c?a mình. ?nh: Daily Mail. 


M?t ngày d?u tháng 12-2007, d?i tá Moammar Gadhafi, nhà lãnh d?o Libya, cùng 
doàn tùy tùng hon 400 ngu?i di trên 5 phi co d? b? xu?ng th? dô Paris (Pháp). 
Dù trong l?c lu?ng an ninh b?o v? ông Gadhafi có vài nam gi?i to cao deo m?t 
n?, nh?ng v? s? chính c?a ông là 30 cô gái m?c quân ph?c r?n ri màu xanh duong, 
d?i mu n?i d?. Các cô, nhu ngu?i ta nói, d?u là gái trinh.

5 máy bay, 1 l?c dà và 30 n? v? s?


C? doàn ngu?i r?ng r?n ?y lên nh?ng chi?c Limousine sang tr?ng, ti?n v? khách 
s?n Marigny, noi nhà lãnh d?o Libya cho d?ng m?t chi?c l?u kh?ng l? ngay trong 
khuôn viên. Ngu?i ta nói r?ng, trong chuy?n di này, ông Gadhafi cho mang theo 
m?t con l?c dà Sahara d? "chào m?ng quý khách d?n v?i n?n van hóa sa m?c truy?n 
th?ng".

D?i v? s? n? c?a ông Gadhafi du?c hu?n luy?n k? càng d? tr? thành các v? s? 
chuyên nghi?p. H? không r?i ông trong n?a giây, dù ông dang làm gì, ? dâu. Ông 
Gadhafi bu?c vào di?n Elysee v?i m?t n?m tay gio cao, bi?u tu?ng cho chi?n 
th?ng, tru?c khi ông g?p T?ng th?ng Pháp Nicolas Sarkozy. 

Dây là l?n d?u tiên sau 34 nam, ông Gadhafi tr? l?i nu?c Pháp. Tuy nhiên, con 
trai ông, Hannibal, không l? gì Paris. Tay choi 28 tu?i này t?ng gây ra r?c r?i 
ngo?i giao khi dánh d?p b?n gái (dang mang thai) và phá h?ng phòng d?c bi?t t?i 
m?t khách s?n cao c?p. Anh ta b? b?t gi? nhung r?i du?c th? ra sau khi n?p ti?n 
b?o lãnh.

Nam 2009, ngu?i châu Âu l?i du?c ch?ng ki?n doàn tùy tùng không gi?ng ai c?a 
ông Gadhafi xu?t hi?n t?i Rome (Ý). Có v? d? cho tuong x?ng v?i phong cách khác 
ngu?i c?a d?i tá Gadhafi, Th? tu?ng Ý Silvio Berlusconi cho t? ch?c nghi l? dón 
theo cách mà báo chí c?a d?t nu?c hình chi?c ?ng mô t? là "nhu dón m?t siêu sao 
nh?c rock".

D?n Ý, doàn c?a ông Gadhafi g?m 300 ngu?i, di trên 3 phi co hi?u Airbus. Ông 
v?n mang theo chi?c l?u Bedouin truy?n th?ng d?ng trong m?t công viên ? trung 
tâm thành ph?. L?n này, các phóng viên không th?y chú l?c dà châu Phi nào.

"D?u vu?t keo bóng, tóc nhu?m c?n th?n, môi bôi son d?, vai deo ngù vàng tua 
rua, hôm ?y trông ngài d?i tá n?a gi?ng ca s? Michael Jackson, n?a gi?ng nh?c 
s? n?i ti?ng Phil Spector", m?t t? báo Anh mô t?. Và nhu thu?ng l?, nh?ng n? v? 
s? trong quân ph?c kaki, kè kè kh?u ti?u liên Kalashnikov, không r?i nhà lãnh 
d?o 67 tu?i n?a bu?c.


 


Vào tr?i v? s?

Ngu?i d?u tiên du?c nói là dã thâm nh?p th? gi?i c?a các cô gái xung quanh ông 
Gadhafi là m?t n? nhà báo t? do ngu?i Canada. Jane Kokan, d?n t? Vancouver, nhà 
s?n xu?t phim kiêm vi?t báo t? do, k? l?i trong chuy?n di có m?t không hai c?a 
cô trên t? Vancouver Sun.

"Dó là nam 1995. Tôi quy?t d?nh d?n Libya làm phim v? nh?ng n? v? s? c?a ông 
Gadhafi", Jane vi?t. Cô tìm g?p ngu?i d?i di?n c?a chính ph? Libya ? London 
(Anh). Ông này nói v?i cô r?ng, Libya "không gi?ng b?t c? nu?c châu Phi nào".

Jane c? ng? s? ph?i tr?i qua các cu?c th?m v?n v? d?ng co, m?c dích d?n Libya 
và nhi?u th? t?c ki?m tra, tuy nhiên, ngu?i d?i di?n chính ph? nu?c này "h?t 
s?c t?o di?u ki?n". Ông nói: "Phuong Tây hi?u sai h?t v? lãnh d?o vi d?i c?a 
chúng tôi, d?i tá Gadhafi".

Nam 1995, cái tên Gadhafi xu?t hi?n dày d?c trên báo chí phuong Tây. Ngu?i ta 
cho r?ng ông ch? muu v? dánh bom máy bay c?a hãng hàng không Pan Am (M?) trên 
b?u tr?i Lockerbie (Scotland) nam 1988 và là nhà tài tr? cho m?t s? m?ng lu?i 
kh?ng b? qu?c t?.

Sau vài tách trà nhài, Jane du?c h?a c?p th? th?c nh?p c?nh.

Vài ngày sau khi Jane có m?t t?i Tripoli, th? dô Libya m?t chi?c Mercedes màu 
den v?i c?a m? bóng loáng ch?y t?i khách s?n noi cô ?. Jane du?c dua t?i m?t 
noi gi?ng nhu tr?i lính. Cô nhìn th?y m?t nhóm ph? n? tr?, kh?e, ai cung ôm 
súng. M?t s? m?c thu?ng ph?c, s? còn l?i ch?nh t? trong quân ph?c xanh.

"Ronald Reagan và Margaret Thatcher là nh?ng tên t?i ph?m chi?n tranh", d?i tá 
Gadhafi nói v?i Jane khi h? g?p nhau t?i tr?i lính Bab al-Aziziya, noi thu?ng 
xuyên di?n ra các v? x? án. Ông nói thêm: "Canada là nu?c thanh bình, hi?n hòa, 
không gi?ng M?". D?i tá Gadhafi, ngu?i lúc b?y gi? dã lãnh d?o Libya trong 26 
nam, mô t? b?n thân là ngu?i "d?n du?ng cho nhân lo?i". 

Jane quan sát kh?p các phòng trong dinh th?. Hình ?nh ông d?i tá có m?t kh?p 
noi: trên nóc nhà, trên các b?c tu?ng và t?t nhiên, trên t? gi?y b?c dinar, 
d?ng ti?n Libya.

Ông d?i tá nói v?i n? nhà báo Canada: "Cô bi?t không, ? nhi?u nu?c, ph? n? 
gi?ng nhu d? v?t trong nhà, ngu?i ta có th? thay cái khác khi nào mu?n".

Ông Gadhafi và các cô gái c?a ông trông gi?ng nhu m?t gia dình h?nh phúc. H? có 
v? r?t tho?i mái. Khi Jane vác camera lùi l?i d? l?y d?i c?nh can phòng, cô 
trông th?y vài cu?n t?p chí dành cho ph? n?, trong dó có c? nh?ng t?p chí 
phuong Tây nhu Vogue, Cosmopolitan.

Nam 1979, d?i tá Gadhafi thành l?p H?c vi?n Quân s? N? binh Tripoli. Ông t?ng 
nói: "Tôi dã h?a v?i m? tôi r?ng s? c?i thi?n v? th? c?a ngu?i ph? n? Libya". 
Ông nói, dù m? ông không bi?t ch?, nhung bà là tay cung c? khôi c?a b? l?c. 
Trong ba nam t?i h?c vi?n, các n? quân nhân du?c hu?n luy?n v? pháo binh, phóng 
rocket, chi?n d?u tay không và thông tin liên l?c. 

Sáng hôm sau, Jane nh?n th?y các n? v? s? d?y t? 4 gi? 30. H? có 15 phút v? 
sinh, d?n giu?ng, ch?nh t? trang ph?c. Sau dó là m?t ti?ng ru?i ch?y b? và t?p 
th? l?c trong sân c?a khu tr?i, noi có hai b?c chân dung l?n c?a ông Gadhafi.

Kh? nang chi?n d?u và s? trung thành c?a d?i n? v? s? dã du?c th? thách không 
ch? m?t l?n. Nam 1998, m?t trong nh?ng n? v? s? c?a ông Gadhafi l?y thân mình 
h?ng d?n cho ông khi doàn xe c?a ông b? l?c lu?ng thù d?ch ph?c kích. Aisha- 
tên cô gái- thi?t m?ng còn b?y v? s? khác b? thuong trong khi ông Gadhafi không 
h? h?n gì.

Ông Gadhafi nói: "Ph? n? c?n du?c hu?n luy?n chi?n d?u, d? h? không th? d? dàng 
c?u nguy?n cho k? thù". H?u nhu m?i v? s? c?a ông nói h? s? không bao gi? l?p 
gia dình vì h? dã ch?n c?ng hi?n cu?c d?i d? b?o v? ngu?i dàn ông "dã mang l?i 
t? do, khi?n chúng tôi tr? nên duy nh?t trong th? gi?i ?r?p".

"? Libya, ph? n? có th? s?ng theo thiên ch?c c?a h?. Tuy nhiên, h? có th? ch?n 
b?t c? ngh? gì h? mu?n, t? lái m?t chi?c máy bay tiêm kích MiG, tr? thành s? 
quan quân d?i hay nhà ph?u thu?t não", m?t n? v? s? nói.

Jane nói chuy?n v?i Fatia, m?t trong nh?ng n? v? s? c?a ông Gadhafi. Fatia 27 
tu?i, cao, dáng thanh nhã, m?t k? khá d?m. Jane h?i sao không ch?n tr? thành 
phi công chi?n d?u mà l?i làm v? s?. Fatia dáp: "Không có lãnh t? (ông 
Gadhafi), ph? n? Llibya ch?ng là gì c?.

Ông ?y cho chúng tôi cu?c s?ng. Tôi s?n sàng ch?t vì ông ?y. Ông ?y nhu cha, 
nhu anh và nhu m?t ngu?i b?n mà ta có th? tâm s? m?i chuy?n. Ch? không bi?t ông 
?y xu? xòa th? nào dâu".

Moammar Gadhafi hay Muammar Gaddafi/Qadafi/Kaddafi (theo nh?ng cách phát âm 
khác nhau trong ti?ng ?r?p) sinh nam 1942, là lãnh d?o trên th?c t? c?a Libya 
t? m?t cu?c d?o chính nam 1969. T? nam 1972, khi thôi gi? ch?c th? tu?ng, ông 
Gadhafi v?n th?c s? n?m quy?n ? qu?c gia B?c Phi. 

Theo wikipedia.org 
 


Xuân Th?y 
T?ng h?p t? Daily Mail, Vancouver Sun.

 

   
  
  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Chuyen ve nhung nu ve si cua tong thong Libya - Nguyen Hong Van