[SMCC] Chuyen ve nhung dai my nhan Sai thanh ngay ay

Chuy?n v? nh?ng "d?i m? nhân" Sài thành ngày ?y

 
Nh?ng nam d?u th? k? 20, có bi?t bao nhan s?c Vi?t Nam dã du?c dua vào huy?n 
tho?i. Thu? ?y, trên d?t Sài Gòn xua n?i lên nh?ng tên tu?i l?ng danh c?a các 
d?i m? nhân s?c nu?c nghiêng tr?i. 

Hoa h?u d?u tiên trên d?t Nam k?

Sau th?i Yvette Trà, Marianne Nh?, Marie Hu?. có th? nh?c d?n Nguy?n Th? Li?u, 
cô du?c xem là hoa h?u d?u tiên trong m?t cu?c thi nhan s?c c?a ngu?i Vi?t 
(cung d?u tiên) trên toàn cõi thu?c d?a Nam k?, dù do?t gi?i trong m?t cu?c thi 
không mang tên là cu?c thi hoa h?u mà l?y tên Concours Elegant Saigon (thi 
tuy?n ngu?i l?ch s? Sài gòn) vào nam 1937.

Sinh nam 1912, quê ? Hóc Môn. Nguy?n Th? Li?u l?y ch?ng nam 17 tu?i nhung ch? 
du?c 6 tháng thì ch?ng cô v?n s? qua d?i, cô hoa h?u b?t d?c di s?ng cu?c d?i 
góa b?a.

H?ng nhan do?n m?nh

M?c dù nhan s?c cung du?c coi là s? m?t th?i ?y, nhung êm d?m và kín dáo hon 
Yvette Trà và Marianne Nh? chính là Nguy?n Th? Hu?, t?c Marie Hu?.

Xu?t thân t? vùng d?t L?c Qu?n - Bùi Chu, cô Hu? vào Sài Gòn t? nh?ng nam 30. 
Cô hùn v?n v?i m?t ngu?i Pháp d? m? m?t noi t? t?p các si quan, viên ch?c là 
Pháp ki?u s?ng t?i Sài Gòn có tên Dông Pháp L? Quán.

S? di ngu?i Vi?t ít bi?t d?n cô Hu? ch? vì cô ch? truong không qua l?i v?i 
ngu?i b?n x? d?u dó có là ai, giàu có d?n dâu di n?a. Cô Marie Hu? m?t s?m vì 
b?nh ung thu bu?ng tr?ng khi duong d? xuân s?c khi?n gi?i an choi Sài Gòn không 
kh?i b?t ng?.


 
Ng? s?, ngu?i d?p Thanh Nga 

Cung mang ph?n 'h?ng nhan do?n m?nh', cái tên Thanh Nga cho d?n t?n ngày nay 
v?n di vào huy?n tho?i và s?ng mãi trong lòng nh?ng ngu?i t?ng bi?t d?n và m?n 
m?.

Thanh Nga tên th?t là Nguy?n Th? Nga, theo d?o Ph?t, pháp danh Di?u Minh, sinh 
ngày 31.7.1942 t?i Tây Ninh. Cô là m?t ngh? s? c?i luong n?i ti?ng, có s?c d?p 
d?u dàng, l?ng l?y, quy?n ru cùng l?i ca di?n truy?n c?m d?c bi?t. Cô du?c m?nh 
danh là "n? hoàng sân kh?u" c?a mi?n Nam Vi?t Nam th?i di?m lúc b?y gi?.

Thanh Nga là v? c?a ngh? s? Thành Du?c (? Doàn C?i luong Sài Gòn I) tru?c khi 
l?y ông Ph?m Duy Lân. Theo tài li?u c?a T?ng c?c C?nh sát nhân dân, Thành Du?c 
có m?t th?i yêu say d?m Thanh Nga nhung không du?c yêu l?i. Ông v?n deo du?i và 
dùng c? th? l?c ngoài d?i d? lôi kéo ngu?i d?p trên sân kh?u v? v?i mình, cho 
d?n lúc Thanh Nga ung ch?u.

Ngoài Thành Du?c, Thanh Nga còn có m?t ngu?i ch?ng cu n?a, tên là Nguy?n Minh 
M?n. Ông M?n thuong Thanh Nga lúc bà dã sáng chói trên sân kh?u c?i luong. 
Ngoài d?i, Thanh Nga duyên dáng và có s?c thu hút. Tuy ông M?n không ph?i là 
ngh? si, nhung ông có tâm h?n tài t?. Nhung do vung ti?n tiêu pha t?i m?c thâm 
l?m công qu? nên ông M?n ph?i ng?i tù. Cu?i Thanh Nga r?i tan v?.


 
Thanh Nga bên ch?ng Ph?m Duy Lân 

Sau này, Thanh Nga k?t hôn v?i ông Ph?m Duy Lân, t?c Hà Duy, sinh nam 1923. Dêm 
26.11.1978, di?n xong v? c?i luong Thái h?u Duong Vân Nga ? r?p hát Cao D?ng 
Hung, n? ngh? si Thanh Nga bu?c lên chi?c xe hi?u Volkswagen son màu xám nh?t. 
Chi?c xe này dua bà ra di vinh vi?n vào lúc hon 23h khuya hôm ?y, sau phát súng 
quái ác c?a m?t k? l? m?t nh?m vào bà.

Viên d?n b?n trúng ng?c trái, chua xuyên ra sau lung, nhung d? k?t li?u sinh 
m?nh c?a bà nam 36 tu?i. Hàng v?n khán gi? Sài Gòn, gi?i ngh? si c?i luong roi 
nhi?u nu?c m?t nh?t, d? khóc m?t tài hoa t?ng làm r?ng r? n?n v?ng c? nói 
chung. 


 
Nét d?p d?u dàng, quy?n ru 

Theo l?i m?t n? ngh? si thân thi?t v?i bà, Thanh Nga là ngu?i tin s? m?nh và da 
c?m. Bà và ông Lân không sinh cùng ngày, nhung ch?t cùng gi?, th?m chí cách 
nhau ch? vài phút, cùng m?t ch?, m?t tình c?nh và m?t hung th? l? m?t, c? y nhu 
?ng v?i câu tho ti?n d?nh: Anh và em s?ng gi?a cõi mây này. Ch?ng có lúc nào 
ch?ng nh? nhau. Nhu mây bay mãi, bay bay mãi. Sinh ch?ng cùng nam - nguy?n ch?t 
cùng ngày.


 
Thanh Nga ra di ? tu?i 36 

Nam 1957, Ngô Dình Di?m t? ch?c m?t cu?c thi hoa h?u v?i s? tham gia c?a nhi?u 
nu?c nhu ?n D?, Hong kong, Campuchia, Lào. và 48 ngu?i d?p Vi?t Nam. K?t qu? 
hoa h?u Vi?t Nam là cô Vu Th? Thu Minh và hoa h?u qu?c t? là cô Nan, qu?c t?ch 
Campuchia. R?t ti?c, tu li?u và hình ?nh c?a cô Minh, hoa h?u Vi?t Nam d?u tiên 
m?t cách chính th?c có quá ít nên chúng ta không th? tìm du?c gì thêm.


 
Th?m Thúy H?ng 

Ngu?i d?p Bình Duong

Th?m Thúy H?ng, m?t hoa h?u không chính th?c nhung toàn b? ngu?i mi?n Nam không 
ai không g?i bà v?i danh xung "Ngu?i d?p Bình Duong". Bà tên th?t là Nguy?n Kim 
Ph?ng, sinh nam 1941, nguyên quán ? H?i Phòng. Theo gia dình và l?n lên ? An 
Giang d?n nam 16 tu?i, bà vu?t qua 2.000 thí sinh trong m?t cu?c thi tuy?n di?n 
viên di?n ?nh do Hãng phim M? Vân t? ch?c.


 
Th?m Thúy H?ng th?i k? hoàng kim 

Ngh? danh Th?m Thúy H?ng cung là do ch? hãng phim M? Vân d?t cho. Nam 1958, v?i 
vai Tam Nuong trong b? phim Ngu?i d?p Bình Duong, bà du?c khán gi? ái m? g?i 
theo t?a phim và g?n nhu tr? thành bi?t danh. Su?t th?i tru?c nam 1975, có th? 
nói bà du?c xem là m?u c?a nhan s?c mi?n Nam và cung hi?m có ph? n? xinh d?p 
nào dóng phim nhi?u hon bà.

Theo Ngu?i dua tin

Other related posts:

  • » [SMCC] Chuyen ve nhung dai my nhan Sai thanh ngay ay - Nguyen Hong Van