Chuyen "te nhi" noi cong cong

  Chuy?n "t? nh?" noi công c?ng


N?u m?t l?n nào dó dang di trên du?ng ph?, b?ng th?y mu?n d?c "cái b?u tâm s?", 
nhung tìm mãi không th?y nhà v? sinh công c?ng thì b?n s? x? lý th? nào?

Thành ph? nào cung v?n d?ng ngu?i dân xây d?ng n?p s?ng van minh dô th?, nhung 
ngu?i quy ho?ch quên m?t cái vi?c "t? nh?" không ai mu?n nói này.

Nh?ng c?nh " chu?ng tai gai m?t"

Gi?a thành ph? dông dúc, ngu?i di xe ngu?i di b? t?p n?p, th?nh tho?ng l?i nhìn 
th?y m?t vài t?m lung c?a ngu?i úp vào tu?ng, vào b?i, vào nh?ng con sông
dang h?ng h? trôi. Dó là di?n m?o c?a c?nh ti?u ti?n b?y b? c?a m?t s? ngu?i ? 
nh?ng con du?ng, khu ph? dang v?n d?ng m?i ngu?i xây d?ng n?p s?ng van hoá
dô th?.

Trên du?ng B?ch D?ng (TP Dà N?ng), m?t con du?ng d?p, gió sông Hàn l?ng l?ng 
th?i dã tr? thành d?a di?m lý tu?ng cho du khách, cho ngu?i dân ng?m c?nh,
hóng gió m?i bu?i chi?u t?i. Nhung cung chính ? dây nhi?u c?nh c?a cánh xe ôm, 
bán vé s?, th? làm h? và ngay c? khách du l?ch cung có th? "t? t?" xu?ng
dòng sông. "B?t c? lúc nào c?m th?y "bu?n"quá, chú c? ra cho xu?ng sông, xoay 
lung l?i ai mà th?y". Dó là l?i ch? d?n c?a anh N.V.D làm ngh? xe ôm du?i
chân c?u sông Hàn khi tôi h?i chuy?n "t? nh?". Th?y tôi còn ng?n ng?i chua dám 
di, anh b?i thêm: "Hay là mày mu?n tìm tolet, b?t xe ôm lên quán Gió 5.000
di không?" (t? chân c?u lên quán Gió, noi có nhà v? sinh công c?ng kho?ng hon 
1km). Tôi c?m on và ti?p t?c..nh?n d? di.

Qua h? D?ng Dình (m?t cái h? d?p n?m ? qu?n H?i Châu), th?y tình hình ? dây 
càng t? h?i hon, trên b? h? các h? dân m? quán nh?u, quán cà phê r?t nhi?u;
không khí mát m?, khách d?n dông và khi u?ng bia no h? th?i ra ngay bên c?nh, 
m?c k? ngu?i khác nghi gì thì nghi. Tôi làm nhu cung dã hoi say lân la d?n
mi?ng chi?c c?ng bên kia du?ng Hàm Nghi, ? dây dã có b?n ngu?i khác n?a cung 
dang làm cái vi?c này m?t cách s?ng khoái. Tôi m? d?u m?t cách bâng quo: "Không
bi?t nhà v? sinh ? dâu nh??". M?t anh nói gi?ng B?c ch? giáo ngay: "Ông ch? 
du?c cái v? chuy?n, ? dây tìm dâu ra nhà v? sinh, mà có cung t?i gì mà vào
dó v?a m?t ti?n, v?a hôi hám; ngoài này mát m?, tha h? ng?m sao, ng?m 
trang".V?a nói anh ta v?a nhét nhét qu?n và ng?t ngu?ng vào nh?u ti?p. Nh? có 
l?n
ai dó t?ng k?, m?t v? khách du l?ch nu?c ngoài b?o, ngu?i Vi?t Nam khi hôn nhau 
d? t? thái d? thân m?t ngoài ph? thì s? s?t, x?u h?, nhung ti?u ti?n b?y
b? thì l? r?t vô tu, vui v?.

Nh?ng cái WC không ai mu?n vào

Tìm du?c nhà v? sinh công c?ng dã khó, tìm du?c r?i th?y càng... khó cho mình 
hon. Dó là tình tr?ng mà các nhà v? sinh công c?ng không hôi hám, b?n th?u.
Anh N.T.T công nhân Nhà máy Co khí Dà N?ng m?t hôm ch? b?n gái di d?o ngoài 
b? h?, dang yên dang lành b?ng dâu con "bu?n" ?p t?i, ch?y kh?p noi mà không
ki?m dâu ra ch? d? di, vì lòng t? tr?ng anh không th? tu? ti?n b? dâu "tè" dó 
li?n kéo b?n gái ch?y th?ng v? nhà trong s? b?c t?c, g?t g?ng c?a ngu?i
yêu.

Còn cô N.T.X.H thì th? l?: Em ph?i nh?n su?t m?t ti?ng d?ng h? m?i tìm ra noi 
"gi?i quy?t" dàng hoàng".

Có th? nói tình tr?ng nhà v? sinh n?m không dúng noi, dúng ch? và quá ít là 
tình tr?ng chung c?a h?u h?t các dô th? ? nu?c ta. Nhi?u noi nhu các khu du
l?ch, các b?n xe, các nhà ga, công viên, b?n tàu là nh?ng noi t?p trung nhi?u 
ngu?i nhung có khi tìm m?i m?t mà không th?y nhà v? sinh n?m ? dâu c?. WC
thi?u là v?y, có WC thu phí thì cung l?i là v?n d? b?c xúc c?a không ít ngu?i.

Nhà v? sinh trong ch? Hàn (TP Dà N?ng) n?m trong m?t góc t?i thui, phía tru?c 
là m?t dãy hàng cá, hàng rau b?c mùi tanh r?t khó ch?u, khi vào trong thì
mùi xú u?, mùi amoniac x?c th?ng vào mui mà m?i vào tôi dã suýt nôn hu?ng h? gì 
nh?t mình trong dó vài phút. Anh Nam m?t ngu?i hay mua s?m trong ch? th?:
"Nói th?t có ch?t anh cung không dám vào dó dâu, thà ch?u dau cung ráng mà 
v? d?n nhà". Nói nhu anh Nhân, m?t khách du l?ch d?n t? TP. HCM: "Thu ti?n
phí thì dó là l? duong nhiên nhung ph?i làm sao cho nó dáng d?ng ti?n, cho m?i 
ngu?i d? ?m ?c. Bây gi? m?i ngu?i không ch? có nhu c?u vào trong di xong
r?i ra mà h? có khi vào c?n m?t ít xà bông r?a cái tay, c?n m?t cái guong, cái 
lu?c ch?i l?i cái d?u cho dàng hoàng thì không ch? m?t nghìn d?ng mà hon
n?a tôi cung c?m th?y hài lòng".

Có l? di?u anh Nhân mong u?c s? không còn xa n?a, r?i dây s? có nhi?u WC s?ch 
s?, ph?c v? chu dáo, phân b? nhi?u noi cho chúng ta có th? d? dàng tìm th?y
mà không ph?i phàn nàn v? nó. Nhung trong th?i gian ch? d?i ch?c ai cung ph?i 
bi?t cách "nh?n", ch?u khó "nín" nhu anh T, ch? H.. Ch? s? m?t lúc nào dó
"cái b?u tâm s?" nó không tuân theo s? di?u khi?n mà v? oà ra thì..nguy to!

              Dình H?p

Other related posts:

 • » Chuyen "te nhi" noi cong cong