[SMCC] Re: Chuyen la o Cau Ke: Nha...mot ngon

gia dình tôi cung 3 d?i r?i có nhi?u ngu?i b? ch?ng khèo tay. nghia là ? gi?a 
b?p tay và cánh tay có l?p th?t li?n l?i nên không th? nào du?i tay th?ng ra 
du?c.
ông ngo?i b?, m?y dì m?y c?u b?, r?i gi? d?n con cái m?y dì m?y c?u b?. V?a r?i 
có th?ng em v?n là con dì d?nh cu ? m? di m? thì h? không ch?u vì dây là jene 
di truy?n nên h? s? b? bi?n ch?ng th? th? h? F4, F5 t?c là ? th? h? con, cháu 
c?a nó s? bi?n d?i sang nh?ng d? t?t khác có khi nghiêm tr?ng hon r?i s? ph?i 
b? ki?n t?ng lôi thôi n?a.
V?y là nó dã l?y v? r?i mà v?n chua dám có con vì s? ph?p pha ph?p ph?ng thành 
4 d?i
c? nhà hi?n gi? tuy không ai nói ai nh?ng h?t th?y d?u hi?u là ai ai k? c? nó 
cung dang tram m?i to vò vì ch? ai mu?n con mình thân th? không tr?n v?n h?t.
cung do dó mà khi yêu c?u kí vào quy?t d?nh 100 nam không du?c kh?i ki?n khi 
con cái s? b? bi?n ch?ng nó dâu dám ký.
thôi thì tuy bây gi? nó th? này mà v?n làm ch? m?i vi?c t? n?u nu?ng, dóng tàu, 
lái xe vâng vâng v?n t?t thì c? d? nó th? di. N?u không may con cái có b? thì 
nó cung không d?n n?i nào ch? n?u m? d? r?i con cái có bi?n ch?ng gì t?i t? hon 
thì l?i h?i h?n vì không bi?t hy sinh d?i b? c?ng c? d?i con
th? m?i hay t?o hóa lá lai.
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 848-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Friday, September 21, 2007 3:31 AM
 Subject: [SMCC] Chuyen la o Cau Ke: Nha...mot ngon


 Chuy?n l? ? C?u Kè: Nhà...m?t ngón

 Dã t? ba d?i nay, các nam thành viên c?a dòng t?c k? l? này d?u gi?ng nhau ? 
m?t di?u khá l? k?: h? ch? có d?c m?t ngón trên m?i bàn tay, bàn chân.

 T? th? tr?n C?u Kè, huy?n C?u Kè, Trà Vinh d?n noi dòng t?c k? l? này trú ng? 
chua d?y 20 km, nhung tr? nên xa xôi b?i con mua l?n bùn l?y tron tu?t. Ngôi
 nhà n?m l?ng l? ? r?o d?t ?p Bung L?n B, xã Tam Ngãi. Ti?ng là noi heo hút 
nhung nghe tôi h?i gia dình 1 ngón là già tr? l?n bé ? lên và ch? du?ng ngay
 bon: "Gia dình Nh?t Duong Ch? ph?i hôn chú? Dó nhà ông C?ng ch? ai vô dây bây 
gi?. C? ch?y h?t du?ng xi mang, r? trái th?y du?ng d?t là g?p nhà ?ng li?n".
 Ban d?u nghi d?n s? khuy?t t?t chúng tôi liên tu?ng ông C?ng h?n là m?t c? 
già ?m y?u, di l?i khó nh?c. Song d?n khi giáp m?t m?i bi?t nh?m quá xa: ông
 C?ng g?n 56 tu?i, di d?ng khá nhanh nh?n, dáng m?nh kh?e, ti?ng nói còn r?n 
r?ng. T? xa th?y ông di bu?c chân v?ng ch?c s? không ai nghi d?y là bu?c chân
 c?a ngu?i m?t ngón.

 Xin tóm t?t s? l? lùng ?y nhu sau: ông Nguy?n Van B?n, ba ông C?ng m?i bàn 
tay bàn chân ch? có m?t ngón, t?i d?i ông C?ng và con ông là Nguy?n Van Bình
 (sinh nam 1976) cung ch? có m?i ngón chân, ngón tay ? m?i bàn chân, tay. M?t 
di?u l? lùng là qua 3 d?i dòng t?c ông C?ng m?i d?i ch? có m?n nam duy nh?t
 và cung ch? có nam m?i b? bi?n d?i l? lùng d?n v?y, còn n? thì bình thu?ng.

 Lúc sinh th?i, ông B?n tham gia kháng chi?n và anh dung hy sinh. L?n lên, ông 
C?ng noi guong cha tòng quân nhung sau dó b? chê vì tay chân l?ng kh?ng! Cán
 b? nói chi?n tru?ng r?t ác li?t ch? dâu ph?i chuy?n dùa, tay ông c?m súng 
không d?ng, chân ch?y nh?y không du?c sao dánh d?ch bây gi?. B? chê, ông C?ng
 không n?n mà ch?ng minh kh? nang rèn luy?n kiên cu?ng c?a mình, nhìn ông bi?u 
di?n tháo l?p súng, c?m súng b?n g?n ho b?ng dôi tay ch? có 2 ngón, m?y cán
 b? m?ng ron phán: "D?t nu?c mà có nh?ng ngu?i nhu chú mày thì giành d?c l?p 
là chuy?n không xa". V?y là C?ng "1 ngón" di ch?ng gi?c. Sau gi?i phóng ông
 C?ng còn du?c phân công nhi?m v? hu?n luy?n quân s? cho thanh niên d?a phuong.

 ? d?i, ai co th? khuy?t t?t s? bu?n, cu?c s?ng s? b? ?nh hu?ng không nh?. Ông 
C?ng cung không ngo?i l?, lúc nh? ch?ng bu?n gì ráo nhung l?n lên bi?t tí
 chuy?n, dòm xung quanh th?y mình khác l?, nên dâm ra m?c c?m. Nay dã quen n?p 
s?ng, ông không th?y mình thi?t thòi mà còn t? hãnh di?n s? có m?t không
 hai này. Ông pha trò r?ng b?y con b?n d?a ch? có th?ng Bình là tay chân gi?ng 
ông. Có m?t di?u hàng xóm ph?i k? giùm ông, là m?i khi v? vu?t c?n, ông l?i
 ch? th?p th?m. Nghe ti?ng khóc ré lên ông l?t d?t ch?y x?c vào coi tay chân 
li?n, th?y m?y cô con gái bình thu?ng m?i th? phào. Ông nói: "?, có th? nói
 gia dình chú là b?t h?nh hay t?t nguy?n, nhung di?m l?i c? nu?c m?y ch?c 
tri?u dân m?y ai... du?c nhu nhà chú không. K? nhân d? si, nhân tài d?i nào cung
 có, nhung t?i nay tao có nghe ai nói d?n gia dình nào c? ba d?i d?u có m?t 
ngón!". Ông hay t? trào, l?c quan nhu v?y dó.

 Bà con noi dây mách nu?c: mu?n làm khó ngón tay ông C?ng ch? có th? thách ông 
c?m kim may d?, c?m h?t dua lên mi?ng c?n hay gieo lúa thì ông m?i thua, b?i
 nó quá nh? n?m không d?ng. Còn các chuy?n d?ng áng ông v?n làm nhu bao nhà 
nông khác. Ví nhu t? nh? ông khéo rèn luy?n nên tay c?m cu?c, c?t lúa nhu ngu?i
 thu?ng, bàn chân 1 ngón b?u d?t, l?i ru?ng, l?i sông ch?ng kém ngu?i lành 
l?n. Vi?t lách ông cung vi?t hay th?m chí ông dã t?ng gi? ch?c thu ký xã b?i
 vi?t ch? d?p! Máu ngh? si thì ông tràn tr?, nhi?u ngu?i th?y ông ôm dàn g?y 
t?ng tung dúng bài b?n v?ng c?, hát l?i ch? bi?t l?c d?u ph?c lan ông già di?u
 ngh?. Ngôi nhà tranh mái lá treo d?y gi?y khen, b?ng khen gia dình van hóa, 
nông dân s?n xu?t gi?i...

 Nhi?u ngu?i c?c c? h?i r?ng ông có con trai b? nhu v?y li?u t?i d?i cháu n?i 
có d?a cháu cung b? 1 ngón ông có lo không. Ông ch? cu?i s?ng khoái lo chi
 bây gi?, m?y chú không th?y tui cung sinh ho?t nhu ngu?i thu?ng, cung có v? 
có con dùm d? ch? b?.

 Thanh Dung

Other related posts: