[SMCC] Chuyen cau be mu xay cau

Chuy?n c?u bé mù xây c?u

 
Vào tri?u B?c T?ng, ? m?t làng n? có m?t c?u bé tàn t?t ch?ng mu?i tu?i, chân 
b? què, s?ng m?t cu?c s?ng an xin nghèo kh?. 

Tru?c làng là m?t con su?i l?n. Vì không có c?u, nên dân làng mu?n qua su?i là 
ph?i l?i, r?t b?t ti?n, nh?t là d?i v?i nh?ng ngu?i già vào mùa nu?c lu. Nhi?u 
nam dã qua di nhu v?y, cho d?n m?t hôm ngu?i ta th?y c?u bé an xin què qu?t gom 
nh?ng t?ng dá l?n v? bên su?i. "Cháu mu?n xây c?u d? m?i ngu?i di l?i thu?n 
ti?n", c?u gi?i thích. Ngu?i làng cho dó là chuy?n khôi hài c?a m?t c?u bé 
khùng nên không d? ý d?n.Nhung d?ng dá d?n d?n l?n lên qua tháng nam tr? thành m?t cái gò, và dân làng 
b?t d?u hi?u ra. Nhi?u ngu?i cung góp thêm s?c vào, ch?ng m?y ch?c dã d? dá xây 
c?u. R?i ngu?i ta thuê th? xây d?ng d?n làm. Trong quá trình cùng làm, c?u bé 
b? m?nh dá b?n vào m?t và mù c? hai m?t. Ngu?i dân l?y làm thuong c?m l?m. 
Nhung c?u bé, m?c dù dã què l?i thêm mù, v?n không m?t l?i ca thán và c? g?ng 
trong kh? nang c?a mình cùng góp s?c xây c?u v?i dân làng.

Cu?i cùng, sau nh?ng tháng ngày nh?c nh?n v?t v?, cây c?u dã du?c xây xong. D?u 
không nhìn th?y gì, nhung trên khuôn m?t c?a c?u hi?n m?t n? cu?i r?ng r?.

D?t nhiên m?t ti?ng s?m n? vang dù tr?i quang mây t?nh. Và ngu?i ta th?y c?u bé 
an mày dáng thuong dã b? sét dánh ch?t ngay trên chi?c c?u m?i xây.

B?y gi? dúng lúc Bao Công di th? sát qua làng. Dân làng kéo ra kêu oan v?i Bao 
Công, r?ng t?i sao tr?i xanh l?i h?i ngu?i t?t. Tru?c câu chuy?n quá thuong 
tâm, và c?m th?y quá b?t công, Bao Thanh Thiên ch?ng c?m n?i lòng mình, bèn 
vi?t "thà làm di?u ác còn hon làm di?u thi?n".

Tr? v? Kinh thành sau chuy?n công du, Bao Công c?m th?y trong lòng không tho?i 
mái, nh?t là v? nh?ng gì ông dã vi?t trong lúc không d?n du?c lòng mình. Trong 
b?n t?u trình, ông dã không tâu lên Hoàng thu?ng v? s? ki?n hy h?u dó.

Hoàng thu?ng hôm ?y m?i Bao Công d?n choi và d?n Bao Công d?n g?p hoàng t? m?i 
ra d?i trong lúc Bao Công di th? sát ngo?i t?nh. Hoàng t? trông khôi ngô nhung 
m?c t?t khóc su?t ngày. Hoàng thu?ng cung mu?n h?i Bao Công xem có cách nào cho 
hoàng t? h?t khóc. Bao Công th?y hoàng t? da d? tr?ng tr?o m?n màng, và trong 
lòng bàn tay du?ng nhu có m?t hàng ch?. Ghé m?t vào nhìn k? thì chính là "thà 
làm di?u ác còn hon làm di?u thi?n"! Quá b?t ng? và x?u h?, Bao Công l?y tay d? 
xoá, và k? l? thay, ông v?a vu?t qua thì dòng ch? bi?n m?t. Hoàng t? nín khóc 
t?c thì.

Hoàng thu?ng r?t d?i ng?c nhiên, h?i t?i sao l?i nhu th?. Bao Công s? hãi qu? 
xu?ng k? l?i h?t d?u duôi câu chuy?n, và xin Hoàng thu?ng xá t?i vì dã không 
báo cáo v? chuy?n này trong b?n tâu trình. Hoàng thu?ng bèn ra l?nh Bao Công 
ph?i di?u tra cho rõ v? vi?c.

Dêm ?y Bao Công ng? d?u lên chi?c g?i "Âm Duong d?a ph?" và l?p t?c trong m?ng 
di d?n cõi âm gian. Diêm Vuong k? cho ông r?ng hoàng t? dó vào m?y d?i tru?c 
t?ng làm vi?c d?i gian ác, nên Th?n dã an bài ph?i tr? nghi?p ác ?y trong ba 
d?i: d?i th? nh?t què c?t, d?i th? hai mù loà, và d?i th? ba b? sét dánh ch?t. 
Nhung khi què qu?t xin an, c?u bé dã luôn vì ngu?i làm vi?c t?t, nên Th?n dã 
rút l?i th?i gian tr? nghi?p và khi?n c?u bé an xin b? mù. Sau khi mù, c?u bé 
dã không nh?ng không oán thán ai h?t mà v?n luôn vì ngu?i làm di?u Thi?n. Vì lý 
do ?y mà Th?n dã an bài l?i m?t l?n n?a d? c?u bé tr? h?t nghi?p trong m?t d?i. 
Diêm Vuong nói v?i Bao Công: "M?t d?i tr? h?t nghi?p thay cho ba d?i, l?i còn 
du?c chuy?n sinh làm duong kim Thái t?, hu?ng th? phúc ph?n c?a Thiên t?."

Tác gi?: Thi?n Dung
(Theo Minhhue.net)

Other related posts: