Re: Chuyen Tieng Viet khong Dau Thanh Co Dau

cÃi trà nÃy cÅng vui. MÃy em Äang ngái cà cÃi sán chÆÆng trÃnh 
nÃy. Nà chuyán thà cÅng ÄÆác nhÆng mà em khÃng hiáu sao nà 
chá chuyán ÄÆác thÃnh abc thÃi. Váy náu bà con mÃnh cà sá 
dáng cÃi nÃy và biát cÃch xáa thà chá em vái. Cám Æn bà con 
nhiáu
Name: Dang Manh Cuong
Home:555/2B Tan Dong Hiep village, Di An district, Binh Duong province
Home phone: 650742067
E-mail: dangmanhcuong87@xxxxxxxxx
dangmanhcuong_87@xxxxxxxxxxxx
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype ID: dangmanhcuong
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Wednesday, April 12, 2006 2:09 AM
 Subject: Chuyen Tieng Viet khong Dau Thanh Co Dau


 http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131934&ChannelID=16

 Chuyán tiáng Viát khÃng dáu thÃnh cà dáu vái AMPad!

 TTO - Bán thÆáng xuyÃn nhán ÄÆác hÃng Äáng e-mail tiáng 
Viát nhÆngâ khÃng cà dáu? ChÆÆng trÃnh AMPad sá giÃp bán Äá 
phái ÄoÃn mà Äán mái mát do tÃnh nÄng
 âbÃiâ tá tiáng Viát khÃng dáu sang tiáng Viát cà dáu 
khà hiáu quá.

 AMPad là chÆÆng trÃnh chuyán Äái loái tiáng Viát khÃng dáu 
sang tiáng Viát cà dáu thuác dáng khà chuyÃn nghiáp. Thác 
chát nà là bán nÃng cáp cáa chÆÆng
 trÃnh âAutoMarkâ ÄÃ ÄÆác tÃc giá Trán Triát TÃm á Các 
tháng kà Äà Náng tung ra trÆác ÄÃy.

 AMPad cà thá cà thá chuyán Äái chÃnh xÃc Äán khoáng 80% 
hoác hÆn cÃc Äoán vÄn dáng chÃnh luán xà hái, hoác khoa hác 
thÆáng thácâ trÃn cÃc sÃch bÃo hián
 nay và nà chá âchÃo thuaâ, tác ÄoÃn sai Äán hÆn 50% á cÃc 
cÃu vÄn thuác dáng chuyÃn ngÃnh sÃu, hoác á cÃc lÄnh vác vÄn 
hác, thÆ caâ vái cáu trÃc cÃu ván
 quà phác táp và lám ngá nghÄa.

 TÃi ÄÃ sá dáng hÃng chác cÃu ÄÄng trÃn tá TTCN 9-4 Äá 
âthá sácâ AMPad và cÃng nhán ráng nà là mát cÃng cá 
âsiÃu háu dángâ cho nháng ngÆái ÄÃnh mÃy tiáng
 Viát dáng âmá cÃâ. Sau ÄÃy là mát sá và dá:

 1. Nhat bao The Korea Times vua dua tin: Nhung cong dan Han Quoc co hanh vi 
xau xa o nuoc ngoai se bi cam xuat ngoai. AMPad ÄÃ âchuyán ngáâ 
thÃnh: Nhát
 bÃo Thá Korea Times váa ÄÆa tin: Nháng cÃng dÃn HÃn Quác cà 
hÃnh vi xáu xa á nÆác ngoÃi sá bá cám xuát ngoái. Dách 
ÄÃng gán nhÆ 99%.

 2. 340.000, do la so ho gia dinh ngheo giam moi nam o Viet Nam trong nam qua. 
Tinh theo chuan moi, hien Viet Nam con khoang 4,6 trieu ho ngheo. -> 340.000,
 Äà là sÆ há gia ÄÃnh nghÃo giám mái nÄm á Viát Nam trong 
nÄm quÃ. TÃnh theo chuán mái, hián Viát Nam con khoáng 4,6 triáu 
há nghÃo. Dách ÄÃng trÃn 90%,
 lái náng nám á chá tá âsá háâ lái hiáu thÃnh âsÆ 
háâ.

 3. âDuoc cham soc cho chong con la mot hanh phucâ, suy nghi gian di cua 
ba me ay da giup tieng dan bau noi ve noi dau chat doc da cam cua chang trai 
khiem
 thi Thanh Tung vang len o nhieu nuoc. -> "ÄÆác chÄm sÃc cho cháng con 
là mát hánh phÃc", suy nghÄ gián dá cáa ba má áy Äà giÃp 
tiáng ÄÃn bÃu nÃi vá nái
 Äau chát Äác ÄÃ cám cáa chÃng trai khiám thá ThÃnh Táng 
vang lÃn á nhiáu nÆác. Dách ÄÃng khoáng 70%, lái náng nám 
á nháng tá chÃnh nhÆ âchát Äác da camâ
 bá dách sai thÃnh âchát Äác Äà cámâ, âÄÃn báuâ 
thÃnh âÄÃn bÃuâ, âbà máâ thÃnh âba máâ.

 4. Giao thong tai cac con duong chinh da bi ach tac do duong sa bi hu hai 
nang. Cong cuoc cuu ho da phai tien hanh suot dem tai nhieu khu vuc. -> Giao 
thÃng
 tái cÃc con ÄÆáng chÃnh Äà bá Ãch tác do ÄÆáng sà bá 
hÆ hái náng. CÃng cuác cáu há ÄÃ phái tián hÃnh suát ÄÃm 
tái nhiáu khu vác. Dách ÄÃng trÃn 90%, chá
 cà mát lái náng là âcáu háâ bá dách thÃnh tá và 
nghÄa là âcáu háâ.

 AMPAd háu nhÆ chá cháu thua lÄnh vác thÆ vÄn. Cháng hán cÃu 
thÆ :ââ TÃm trong và thÆáng, Cà ÄÃi dÃng kinh, Sám bay rán 
vang, Báng tÃi tháy em, DÆái chÃn
 cái nguánâ bá dách thÃnh: ââTÃm trong và thÆáng, cà 
ÄÃi Äáng kinh, sám báy rán vang, bÃng tái tháy em, dÆái 
chÃn coi nguonââ. Hoác mát cÃu Kiáu nhÆ:âNÃng
 cÃn Äáng táa hiÃn tÃy, ChÃn hái ván vÃt nhÆ váy mái tÆ, 
TrÃng cháng khÃi ngát song thÆa, Hoa trÃi dát thám liáu xÆ xÃc 
vÃngâ bá dách thÃnh:âNáng con ÄÃng
 táa hián tay, ChÃn hái ván vát nhÆ váy mái to, TrÃng cháng 
khái biác sáng tháa, Hoa trái Äát thÄm liáu xÆ xÃc vÃngâ.

 Mác dà ván cà sai sÃt nhÆng AMPad thác sá là mát cÃng cá 
tuyát chiÃu gán nhÆ âÄác nhát và nháâ, khÃng nháng thát 
sá cà hiáu quá vái chÃnh ngÆái Viát mÃ
 cÃn là cÃng cá và cÃng háu dáng cho nháng ngÆái nÆác 
ngoÃi Äang hác tiáng Viát.

 CÃch sá dáng AMPad cÅng và cÃng ÄÆn gián. Bán chá cán dÃn 
Äoán vÄn bán khÃng dáu vÃo giao dián tÆÆng tá nhÆ NotePad 
cáa AMPad và nhán nÃt Crtl+F11 là AMPad
 sá tá Äáng chuyán tá khÃng dáu sang cà dáu cho bán. AMPad 
cÅng âdách sángâ luÃn nháng tá khÃng dáu mà bán gà trác 
tiáp vÃo giao dián vÄn bán cáa nÃ.

 Mát tÃnh nÄng Äác ÄÃo khÃc là AMPad cà khá nÄng âcháp 
hÃnhâ toÃn bá Äoán vÄn bán nám trong giao dián cáa mÃnh 
thÃnh dáng file ánh .GIF. NgoÃi tÃnh nÄng
 Äián dáu tiáng Viát, AMPad cÅng cà luÃn tÃnh nÄngâ xÃa bá 
toÃn bá dáu tiáng Viát cho Äoán vÄn bán Äà nháp vÃo và 
tÃnh nÄng táo mái mát âtá Äián ÄoÃn nghÄaâ
 riÃng cho chuyÃn ngÃnh cáa ngÆái dÃngâ

 AMPad há trá khà tát cho mái kiáu gà tiáng Viát, cÃng Äáy 
Äá mái tÃnh nÄng soán tháo vÄn bán ÄÆn gián khÃc. NgÆái 
dÃng quan tÃm cà thá vÃo menu âHÆáng Dánâ
 Äá tham kháo Äáy Äá mái chi tiát vá AMPad báng tiáng 
Viát.

 ÄÃy là phán mám mián phà cáa tÃc giá Trán Triát TÃm, 
hián Äà cà mát tái cÃc cáa hÃng phán mám. Hoác ngÆái 
dÃng cà thá tái vá dÃng
 tái ÄÃy.

 HOÃNG KIM ANH

Other related posts: