Chuyen Tieng Viet khong Dau Thanh Co Dau

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131934&ChannelID=16

Chuy?n ti?ng Vi?t không d?u thành có d?u v?i AMPad!

TTO - B?n thu?ng xuyên nh?n du?c hàng d?ng e-mail ti?ng Vi?t nhung. không có 
d?u? Chuong trình AMPad s? giúp b?n d? ph?i doán mò d?n m?i m?t do tính nang
"bói" t? ti?ng Vi?t không d?u sang ti?ng Vi?t có d?u khá hi?u qu?.

AMPad là chuong trình chuy?n d?i lo?i ti?ng Vi?t không d?u sang ti?ng Vi?t có 
d?u thu?c d?ng khá chuyên nghi?p. Th?c ch?t nó là b?n nâng c?p c?a chuong
trình "AutoMark" dã du?c tác gi? Tr?n Tri?t Tâm ? C?c th?ng kê Dà N?ng tung ra 
tru?c dây.

AMPad có th? có th? chuy?n d?i chính xác d?n kho?ng 80% ho?c hon các do?n van 
d?ng chính lu?n xã h?i, ho?c khoa h?c thu?ng th?c. trên các sách báo hi?n
nay và nó ch? "chào thua", t?c doán sai d?n hon 50% ? các câu van thu?c d?ng 
chuyên ngành sâu, ho?c ? các linh v?c van h?c, tho ca. v?i c?u trúc câu v?n
quá ph?c t?p và l?m ng? nghia.

Tôi dã s? d?ng hàng ch?c câu dang trên t? TTCN 9-4 d? "th? s?c" AMPad và công 
nh?n r?ng nó là m?t công c? "siêu h?u d?ng" cho nh?ng ngu?i dánh máy ti?ng
Vi?t d?ng "m? cò". Sau dây là m?t s? ví d?:

1. Nhat bao The Korea Times vua dua tin: Nhung cong dan Han Quoc co hanh vi xau 
xa o nuoc ngoai se bi cam xuat ngoai. AMPad dã "chuy?n ng?" thành: Nh?t
báo Th? Korea Times v?a dua tin: Nh?ng công dân Hàn Qu?c có hành vi x?u xa ? 
nu?c ngoài s? b? c?m xu?t ngo?i. D?ch dúng g?n nhu 99%.

2. 340.000, do la so ho gia dinh ngheo giam moi nam o Viet Nam trong nam qua. 
Tinh theo chuan moi, hien Viet Nam con khoang 4,6 trieu ho ngheo. -> 340.000,
dó là so h? gia dình nghèo gi?m m?i nam ? Vi?t Nam trong nam quá. Tính theo 
chu?n m?i, hi?n Vi?t Nam con kho?ng 4,6 tri?u h? nghèo.  D?ch dúng trên 90%,
l?i n?ng n?m ? ch? t? "s? h?" l?i hi?u thành "so h?".

3. "Duoc cham soc cho chong con la mot hanh phuc", suy nghi gian di cua ba me 
ay da giup tieng dan bau noi ve noi dau chat doc da cam cua chang trai khiem
thi Thanh Tung vang len o nhieu nuoc. -> "Du?c cham sóc cho ch?ng con là m?t 
h?nh phúc", suy nghi gi?n d? c?a ba m? ?y dã giúp ti?ng dàn báu nói v? n?i
dau ch?t d?c dã c?m c?a chàng trai khi?m th? Thành T?ng vang lên ? nhi?u nu?c.  
D?ch dúng kho?ng 70%, l?i n?ng n?m ? nh?ng t? chính nhu "ch?t d?c da cam"
b? d?ch sai thành "ch?t d?c dã c?m", "dàn b?u" thành "dàn báu", "bà m?" thành 
"ba m?".

4. Giao thong tai cac con duong chinh da bi ach tac do duong sa bi hu hai nang. 
Cong cuoc cuu ho da phai tien hanh suot dem tai nhieu khu vuc. -> Giao thông
t?i các con du?ng chính dã b? ách t?c do du?ng sá b? hu h?i n?ng. Công cu?c c?u 
h? dã ph?i ti?n hành su?t dêm t?i nhi?u khu v?c.  D?ch dúng trên 90%, ch?
có m?t l?i n?ng là "c?u h?" b? d?ch thành t? vô nghia là "c?u h?".

AMPAd h?u nhu ch? ch?u thua linh v?c tho van. Ch?ng h?n câu tho :". Tìm trong 
vô thu?ng, Có dôi dòng kinh, S?m bay r?n vang, B?ng tôi th?y em, Du?i chân
c?i ngu?n" b? d?ch thành: ".Tìm trong vô thu?ng, có dôi d?ng kinh, s?m b?y r?n 
vang, bóng t?i th?y em, du?i chân coi nguon.". Ho?c m?t câu Ki?u nhu:"Nàng
còn d?ng t?a hiên tây, Chín h?i v?n vít nhu v?y m?i to, Trông ch?ng khói ng?t 
song thua, Hoa trôi d?t th?m li?u xo xác vàng" b? d?ch thành:"N?ng con dúng
t?a hi?n tay, Chín h?i v?n v?t nhu v?y m?i to, Trông ch?ng kh?i bi?c s?ng th?a, 
Hoa tr?i d?t tham li?u xo xác vàng".

M?c dù v?n có sai sót nhung AMPad th?c s? là m?t công c? tuy?t chiêu g?n nhu 
"d?c nh?t vô nh?", không nh?ng th?t s? có hi?u qu? v?i chính ngu?i Vi?t mà
còn là công c? vô cùng h?u d?ng cho nh?ng ngu?i nu?c ngoài dang h?c ti?ng Vi?t.

Cách s? d?ng AMPad cung vô cùng don gi?n. B?n ch? c?n dán do?n van b?n không 
d?u vào giao di?n tuong t? nhu NotePad c?a AMPad và nh?n nút Crtl+F11 là AMPad
s? t? d?ng chuy?n t? không d?u sang có d?u cho b?n. AMPad cung "d?ch s?ng" luôn 
nh?ng t? không d?u mà b?n gõ tr?c ti?p vào giao di?n van b?n c?a nó.

M?t tính nang d?c dáo khác là AMPad có kh? nang "ch?p hình" toàn b? do?n van 
b?n n?m trong giao di?n c?a mình thành d?ng file ?nh .GIF. Ngoài tính nang
di?n d?u ti?ng Vi?t, AMPad cung có luôn tính nang. xóa b? toàn b? d?u ti?ng 
Vi?t cho do?n van b?n dã nh?p vào và tính nang t?o m?i m?t "t? di?n doán nghia"
riêng cho chuyên ngành c?a ngu?i dùng.

AMPad h? tr? khá t?t cho m?i ki?u gõ ti?ng Vi?t, cùng d?y d? m?i tính nang so?n 
th?o van b?n don gi?n khác. Ngu?i dùng quan tâm có th? vào menu "Hu?ng D?n"
d? tham kh?o d?y d? m?i chi ti?t v? AMPad b?ng ti?ng Vi?t.

Dây là ph?n m?m mi?n phí c?a tác gi? Tr?n Tri?t Tâm, hi?n dã có m?t t?i các c?a 
hàng ph?n m?m. Ho?c ngu?i dùng có th? t?i v? dùng
t?i dây.

HOÀNG KIM ANH

Other related posts: