Chuyen Ghi Tren Mot Chuyen Tau

Chuy?n ghi trên m?t chuy?n tàu


1. Nhà ga Vinh, m?t ngày sau t?t. M?t th?y giáo già v? tham quê nay mua vé tr? 
l?i mi?n Nam.
- Cô cho tôi m?t vé n?m nhung ? toa không có máy l?nh. Tôi nhát rét l?m!

- Th? thì ch?u. Toa n?m d?u có máy l?nh.

- Chà! Tàu VN gi? sang nh?... Thôi, tôi mua hai gh? ng?i... d? có ch? ng? lung.

- Bác mua m?t vé thôi! Khách vào Nam sau t?t h? di c? r?i. Tàu r?nh l?m, tha h? 
n?m.

- Không! Cô c? bán cho tôi hai vé. Mình s? d?ng hai ch? thì mua hai vé cho dàng 
hoàng.

Cô bán vé v?a d?m ti?n v?a "kêu... ca":

- Ôi! Xã h?i mà ai cung nhu bác thì dân chúng du?c nh?...

Qu? là gi?a lúc kh?p noi di?n ra c?nh các "quan" thi nhau chi?m d?t, chi?m ti?n 
và d? th? khác m?t cách phi pháp thì vi?c ông giáo già mua vé nhu trên cung
hoi b?... hi?m; cô bán vé lên ti?ng "ca" m?t bài là ph?i l?m!

2. Lên tàu, tuy mua hai vé nhung n?m co chân trên gh? mãi cung m?i, n?a dêm ông 
giáo tr?i áo nilông n?m xu?ng sàn tàu, gi?a hai hàng gh?. V? khuya, gió
l?nh, ông t?nh gi?c, tr? mình dúng lúc v? khách ng?i gh? d?i di?n dang cúi 
ngu?i kéo nh? chi?c áo khoác ông d?p v?a tu?t xu?ng bên c?nh. Ông nói nh? "c?m
on" nhung lòng rung d?ng hon c? nh?p rung c?a con tàu...

Anh b?n tình c? làm ngu?i khách d?ng hành v?i ông giáo già k? cho tôi nghe câu 
chuy?n trên r?i thú v? c?t bài ca c?a nh?c si Phan Hu?nh Di?u, có "ch? tác"
l?i chút ít: "Cu?c d?i v?n d?p sao! Tình yêu v?n d?p sao! Dù ti?n dô v?i vàng 
thét gào...".

NGUY?N KH?C PHÊ

Other related posts:

  • » Chuyen Ghi Tren Mot Chuyen Tau