Chuyen Doi Don Vi Do Luong Truc Tuyen

Trang web c?n bi?t

Chuy?n d?i don v? do lu?ng tr?c tuy?n

B?n ph?i làm vi?c v?i các d?i tác nu?c ngoài và công vi?c dòi h?i ph?i thu?ng 
xuyên tính toán, chuy?n d?i các don v? do lu?ng. R?i b?n g?p r?c r?i
khi th?y nh?ng don v? tính tr?ng lu?ng l? ho?c nhu dram, koku, lispund.

B?n s?p di Trinidad & Tobago hay Israel nhung không bi?t d?ng ti?n ? d?y có tr? 
giá b?ng bao nhiêu so v?i ti?n VN? B?t ch?t b?n tr? ? nhà h?i b?n nh?ng
câu h?i d?ng dánh d? nhu "m?t ngày có bao nhiêu mili giây?" hay "15gam b?ng bao 
nhiêu ounce Anh và bao nhiêu ounce theo don v? tính cho kim lo?i quí?".

H? th?ng do lu?ng tr?c tuy?n
www.convertworld.com
v?i 24 th? ti?ng s? giúp b?n có dáp án ngay trong tích t?c v?i k?t qu? chính 
xác d?n 10 s? th?p phân.

T?i trang web này b?n còn có th? tính toán t? giá h?i doái c?a 59 nu?c s?p x?p 
theo châu l?c, chuy?n d?i t?t c? các don v? do lu?ng nhu nhi?t d?, t?c d?,
tr?ng lu?ng, th?i gian, áp su?t, th? tích.

H.NHUNG

Other related posts:

  • » Chuyen Doi Don Vi Do Luong Truc Tuyen