Chuyen Cai Cap

Caâu chuyeän vaên hoùa: Chuyeän caùi caëp

TT - Chuyeän baét ñaàu trong nhaø ngheä só Kim Cöông. Ngaøy noï, chôït thaáy 
chò giuùp vieäc cuûa mình ngoài khoùc, Kim Cöông gaëng hoûi thì chò ñöa ra moät 
laù thö. Neùt

chöõ treû con. Thaèng beù con chò ngöôøi laøm vieát raèng noù muoán boû hoïc.

Ngöôøi meï khoùc vì thaèng beù môùi coù chín tuoåi, hoïc lôùp 4, vaø chò ñi 
laøm chæ vì muoán con ñöôïc hoïc haønh neân ngöôøi. Gaëng nöõa thì ra côù söï: 
thaèng beù (taïm goïi laø

A) hoïc gioûi, ñöôïc trao phaàn thöôûng hoïc sinh xuaát saéc, goàm moät caëp 
saùch vaø maáy cuoán taäp.

Nhöng boãng döng coâ giaùo chuû nhieäm cuûa noù goïi leân, baûo raèng baïn B - 
taïm goïi laø theá - cuøng hoïc trong lôùp cuõng ñöôïc ñieåm cao nhöng khoâng 
coù phaàn thöôûng, vaäy

haõy giöõ laáy maáy cuoán taäp, coøn caëp saùch thì ñöa cho baïn.

Thaèng beù ñöa caùi caëp - phaàn thöôûng cuûa mình - cho baïn. Roài noù thaáy 
raèng nhö theá laø khoâng coâng baèng. Huït haãng. Maát loøng tin. Noù vieát 
thö ñoøi boû hoïc baùn

veù soá phuï meï, vì coù hoïc gioûi cuõng chaúng ích gì...

Kim Cöông baát bình. Baø ñieän thoaïi xin gaëp coâ hieäu tröôûng, heïn moät 
buoåi gheù thaêm tröôøng. Vaø baø töï laùi xe ñeán thaät. Ñeán nôi, baø ñöa ra 
laù thö cuûa thaèng beù.

Coâ hieäu tröôûng taù hoûa, goïi coâ chuû nhieäm. Coâ chuû nhieäm cuõng taù 
hoûa: "Em xin loãi, em sô yù. Vì thaèng beù kia cuõng hoïc gioûi maø laïi 
khoâng coù phaàn thöôûng. Em

seõ laáy laïi caùi caëp töø B ñöa cho A".

Kim Cöông caøng baát bình. Laáy caëp cuûa A cho B laø laøm toån thöông moät 
ñöùa beù. Laáy laïi cuûa B ñöa cho A, töï döng khieán theâm moät thaèng beù 
nöõa toån thöông. Lieäu

coù "sö phaïm"?

Laïi taù hoûa: "Em xin loãi, caëp phaàn thöôûng tröôøng cho in logo, teân 
tröôøng treân ñoù, soá löôïng coù haïn, sau khi phaùt phaàn thöôûng ñaõ... heát 
maát roài, hay laø ñeå

em ñi mua caùi caëp khaùc ñöa chaùu?".

Nöõ ngheä só neùn giaän. Neáu ñôn giaûn chæ laø ñi mua caëp thì baø ñaâu phaûi 
ñeán tröôøng. Vaán ñeà laø laøm sao cho thaèng beù tìm thaáy loøng tin vaøo söï 
coâng baèng. Noù coøn

nhoû quaù, vôùi suy nghó raèng duø coù phaán ñaáu hôn ngöôøi maø chæ caàn moät 
söï daøn xeáp, moïi coá gaéng seõ thaønh voâ nghóa, noù lôùn leân sao ñaây?

Ít laâu sau ñoù, ngöôøi giuùp vieäc cuûa Kim Cöông gaëp baø caûm ôn: coâ hieäu 
tröôûng ñaõ cho ñaët moät caùi caëp gioáng heät caëp phaàn thöôûng, giao cho 
coâ chuû nhieäm ñích

thaân goïi chaùu leân taëng. Giôø thaèng beù khoâng coøn ñoøi boû hoïc baùn veù 
soá nöõa. Noù ñaõ vui veû ñi hoïc trôû laïi.

Khi coøn nhoû, ngöôøi ta deã laáy laïi loøng tin. Coøn khi ñaõ lôùn maø chöùng 
kieán baát coâng nhan nhaûn cho mình, cho ngöôøi, lieäu coù deã daøng "vui veû 
boû qua"? Nghóa cöû

cuûa nöõ ngheä só thaät lôùn cho moät ñöùa beù, nhöng chæ laø muoái boû bieån 
so vôùi voâ vaøn nhöõng aám öùc quanh ta. Noùi vaäy cuõng chæ ñeå töï nhaéc 
mình coá gaéng haønh xöû

coâng baèng, nhaát laø neáu ñang ôû ñòa vò treân tröôùc...

HOAØI HÖÔNG

Other related posts: