[SMCC] Chuyen 8-3 chu cho dung o san ga 10 nam doi chu

Chuy?n 8/3 : Chú chó d?ng ? sân ga 10 nam d?i ch?

 
Ngày 8 tháng 3 nam 1935 chú chó Hachiko qua d?i.

Câu chuy?n x?y ra vào nam 1925, t?i nhà ga Shibuya. Hachi, nickname là Hachiko, 
là m?t chú chó nh?, lông màu tr?ng, chào d?i vào tháng 11 nam 1923 ? t?nh 
Akita, Nh?t B?n; du?c giáo su Ueno c?a tru?ng d?i h?c Tokyo nuôi. 

Gia dình giáo su không có con nên ông coi Hachiko nhu con ru?t. Nhu thu?ng l?, 
bu?i sáng, Hachiko ti?n giáo suUeno Eizaburo t?i nhà ga d? ông lên tàu di làm 
di b? t?i nhà ga Shibuya. Vì Hachiko không du?c phép theo giáo su d?n D?i H?c 
Hoàng Gia (nay là D?i H?c Tokyo), noi ông dang gi?ng d?y nên c? dúng 3h chi?u 
hàng ngày, Hachiko l?i ra nhà ga d?i giáo su.
Nhung vào ngày 12 tháng 5 nam dó, giáo su Ueno dã qua d?i sau m?t con d?t qu? 
khi dang ? tru?ng d?i h?c và mãi mãi không th? tr? v? du?c. Còn Hachiko nhu m?i 
ngày, v?n d?n nhà ga vào lúc 3 gi? chi?u d? dón ch? nhân. Hôm ?y, dã qua 3 gi? 
chi?u r?t lâu, bao nhiêu chuy?n tàu dã di qua, tr?i dã t?i mà không th?y giáo 
su v?. Và Hachiko, chú cho trung thành không h? n?n lòng,Hachiko v?n d?ng d?i.

Hachiko linh c?m r?ng có chuy?n gì ch?ng lành dã x?y ra, tuy v?y nó v?n ra ga 
d?i ch? nhân vào lúc 3h chi?u m?i ngày. Ch?ng bao lâu sau, nh?ng ngu?i xung 
quanh b?t d?u d? ý t?i s? ch? d?i vô v?ng c?a c?a Hachiko d?i v?i ngu?i ch? 
nhân dã qua d?i c?a mình. L?n lu?t, t? ngu?i làm vu?n tru?c dây c?a giáo su, 
d?n giám d?c nhà ga và nh?ng ngu?i dân trong vùng dã cho Hachiko an và thay 
phiên nhau cham sóc nó.Câu chuy?n v? chú chó trung thành nhanh chóng du?c lan truy?n kh?p noi và 
Hachiko du?c coi nhu m?t t?m guong sáng v? lòng trung thành. Ngu?i ta tìm d?n 
Shibuya ch? d? nhìn Hachiko, cho nó an, ho?c nh? nhàng xoa d?u vào d?u nó d? 
chúc may m?n. Nam 1932, khi Hachiko d?i ch? nhân du?c 7 nam, 1 sinh viên c?a 
giáo su Ueno dã vi?t 1 bài báo k? v? chuy?n c?m d?ng này và g?i dang ? 1 t? báo 
l?n ? Tokyo. Ngay l?p t?c có r?t nhi?u ngu?i quan tâm lo l?ng cho chú chó trung 
thành này. Cung t? Hachiko mà ngu?i Nh?t thêm vào t? di?n t? m?i "chukhen" - 
chú chó nh? trung thành.Nhi?u ngày, nhi?u tháng, r?i nhi?u nam trôi qua, Hachiko v?n có m?t d?u d?n ? 
nhà ga vào lúc 3h chi?u, m?c dù nó dã b? b?nh viêm kh?p và dã quá già y?u r?i. 
Cu?i cùng vào ngày 8 tháng 3 nam 1935 (m?t s? tài li?u nói là ngày 8 tháng 3 
nam 1935), g?n 11 nam k? t? ngày nó nhìn th?y ch? nhân l?n cu?i cùng, ngu?i ta 
tìm th?y Hachiko -lúc dó dã 12 tu?i -n?m g?c ch?t t?i chính cái noi mà nó dã 
d?ng d?i ch? nhân c?a mình trong su?t nhi?u nam.

Cái ch?t c?a Hachiko du?c dang lên trang nh?t c?a r?t nhi?u t? báo lúc b?y gi? 
và ngu?i dã dành h?n m?t ngày d? d? tang Hachiko. T? s? ti?n dóng góp c?a dân 
chúng trong c? nu?c, ngu?i ta dã thuê nhà diêu kh?c Ando Teru d? làm m?t b?c 
tu?ng Hachiko b?ng d?ng. Khi b?c tu?ng du?c hoàn thành và du?c d?t trang tr?ng 
? bên trong sân ga, t?i chính v? trí nó dã d?ng d?i ch? nhân trong g?n 10 nam.Tuy nhiên, vài nam sau dó, Nh?t B?n lâm vào chi?n tranh, t?t c? nh?ng th? gì là 
kim lo?i d?u b? l?y di d? làm vu khí, không ngo?i tr? b?c tu?ng Hachiko. Sau 
khi chi?n tranh k?t thúc, vào nam 1948, con trai c?a Ando Teru là Takeshi dã 
làm m?t b?c tu?ng Hachiko m?i. B?c tu?ng dó du?c d?t ? ga Shibuya cho d?n t?n 
ngày hôm nay. 

Other related posts:

  • » [SMCC] Chuyen 8-3 chu cho dung o san ga 10 nam doi chu - Nguyen Hong Van