Chuong trinh giai tri Tet Binh Tuat: Ngay tet xem gi tren VTV?

Chuong trình gi?i trí T?t Bính Tu?t: Ngày t?t xem gì trên VTV?

Chuong trình Chi?c nón k? di?u T?t Bính Tu?t

Nam nay, Dài truy?n hình Vi?t Nam có ch? truong không th?c hi?n c?u truy?n hình 
dêm 29 T?t, mà thay vào dó là chuong trình ngh? thu?t gi?i trí dón xuân
c?a các ban trong dài th?c hi?n tru?c T?t. VTV ch? tr?c ti?p th?c hi?n chuong 
trình th?i s? d?c bi?t ngày cu?i cùng c?a nam ?t D?u và truy?n hình tr?c
ti?p không khí dón giao th?a trên c? nu?c. Tuy v?y, chuong trình t?t v?n r?t 
phong phú và h?p d?n trong su?t th?i gian nhân dân vui t?t dón xuân, v?i ch?
truong: m? ti vi là th?y T?t, trên kh?p m?i mi?n c?a t? qu?c.

Các chuong trình qu?c t? thu?ng k? t?m gác l?i nhu?ng sóng cho các chuong trình 
n?i d?a, v?n h?p d?n ngu?i xem. Nam nay, các bu?i t?i, ngoài chuong trình
th?i s? quen thu?c trong su?t th?i gian t? t?i giao th?a d?n ngày mùng 3 T?t 
d?u là các chuong trình d?c bi?t.

T?i 29 T?t: Chuong trình kéo dài qua giao th?a, g?m có:

Hà N?i: T? ch?c chuong trình T?t Vi?t 2006 t?i M? Dình

Theo thông báo c?a Ban t? ch?c s? ki?n T?t Vi?t 2006 nam nay, T?t Vi?t s? du?c 
t? ch?c 6 ngày: t? 19 d?n 25.1 (20 - 26 t?t Bính Tu?t) t?i sân v?n d?ng qu?c
gia M? Dình (Hà N?i). Dây không ch? là noi mua s?m hàng T?t (v?i 200 gian hàng 
tiêu dùng, nhu y?u ph?m ngày t?t) mà còn là noi t? ch?c các ho?t d?ng van
hóa, ngh? thu?t, th? thao truy?n th?ng. Nam nay, các trò choi dân gian t?i h?i 
ch? có: r?i nu?c, d?p niêu, di c?u Ki?u, ch?i gà, n?n tò he, v? tranh dân
gian Dông H?, h?i c? tu?ng, v?t c?  truy?n. Ngoài ra, còn có các ho?t d?ng van 
hóa, van ngh? khác nhu: hát quan h?, hát ch?u van, hát bông, hát ó, trình
di?n "th?i trang quan h?"... Ngoài ra Ban  t? ch?c còn b? trí m?t di?n tích 
r?ng cho khu ?m th?c (các món an truy?n th?ng), trung bày và bán d?u giá hoa,
cây c?nh c?a các vùng, mi?n..

M.Q

- G?p nhau cu?i nam, chuong trình d?c bi?t c?a Hãng phim truy?n hình VN quen 
thu?c t? 2 nam nay. Nam nay, Ng?c Hoàng (Qu?c Khánh), Nam Tào (Xuân B?c), B?c
D?u (Công Lý) cùng các Táo quen thu?c... v?n t?n t?i và v?n tr? thành di?m nóng 
c?a d?t nu?c trong nam qua nhu Táo Xây d?ng (Chí Trung), Táo Y t? (Vân
Dung), Táo Giáo d?c (Quang Th?ng)... Chua h?t, Ng?c Hoàng nam nay còn "x? lý" 
thêm Táo Th? thao (T? Long) và Táo Tài nguyên - Môi tru?ng (Qu?c Quân)...

- 100 phút G?p g? d?u xuân, chuong trình g?p g? nh?ng nhân v?t n?i ti?ng và 
thành công nh?t trong nam ?t D?u. Các nh?c si Duong Th?, Phó D?c Phuong... Ca
si Thanh Lam, H?ng Nhung, M? Linh, Thu Minh, Nam Khánh... s? hát nh?ng ca khúc 
chào dón mùa xuân.

- Chuong trình ca nh?c Chào xuân m?i c?a Ban van ngh? v?i nh?ng ti?t m?c ca múa 
nh?c duong d?i cách di?u t? nh?ng nét van hóa truy?n th?ng c?a dân t?c:
H?n dá c?a Gi?i nhì Sao Mai - Quang Hào, múa hát t? nh?ng b?c T? bình, v?nh phú 
xuân, liên khúc nh?c xuân...

T?i mùng 1 T?t: Chào xuân thu?ng niên g?p g? và trao k? ni?m chuong cho di?n 
viên múa Cao Chí Thành (gi?i tu ballet Hessinki 2005), nhà van M?c Can, MC
Thanh B?ch, tuy?n bóng dá n? qu?c gia và nhà tho Cham Inrasara (Gi?i thu?ng van 
h?c Asian). Ngoài ra là các ti?t m?c ca nh?c d?c s?c nh?t c?a M? Linh,
Tr?n Thu Hà, Quang Linh, Phuong Anh, 5 dòng k?, MTV và AC&M.

T?i mùng 2 T?t: Chuong trình d?c bi?t M?ng tu?i d?u nam, dành c? bu?i t?i cho 
các em thi?u nhi. Chuong trình s? trao gi?i thu?ng cho các sáng t?o c?a các
em. Ví d?, m?t gi?i thu?ng dã du?c trao cho m?t chi?c g?y c?a ông n?i, du?c các 
em "ch?" thêm m?t vài tính nang nhu có còi, có ô che n?ng... 5 s?n ph?m
sáng t?o nhu v?y dã du?c ch?n.

T?i mùng 3 T?t:

- Ngu?i duong th?i - G?p g? nh?ng nhân v?t ngu?i duong th?i n?i b?t nh?t trong 
các chuong trình trong nam c?a VTV. Trong s? khách m?i có T?ng biên t?p báo
Thanh Niên Nguy?n Công Kh?, NSND Lê Khanh...

- Van hóa - s? ki?n và nhân v?t s? d?u nam s? g?p g? v?i d?o di?n Nguy?n Quang 
Dung, ca si D?c Tu?n - H? Ng?c Hà, h?a si Dinh Th? Th?m Poong và nhà tho
Nguy?n Th? Hoàng Linh. Nh?ng nhân v?t tr? d?c bi?t thành công c?a nam cu s? làm 
gì cho nam m?i?

Qu? g?c trong mâm c? T?t
Ngoài ra, các chuong trình thu?ng xuyên h?p d?n ngu?i xem cung hu?ng d?n các 
n?i dung v? T?t b? ích, lý thú cùng các v? khách m?i n?i ti?ng. Liên t?c nh?t
là chuong trình Th? tru?ng 24 gi? h?ng ngày, lúc nào cung là không khí T?t ti?n 
ích, v?i nh?ng thông tin v? mua s?m d?u nam, m?o v?t s? d?ng di?n tho?i
tránh t?c ngh?n... ? nhà ch? nh?t, phát sóng sáng ch? nh?t T?t v?i ch? d? xung 
quanh qu? g?c - m?t th? không th? thi?u trong b?a com ngày T?t c?a m?i gia
dình. Gia dình ngh? si Phát Tri?u - Tuy?t Mai s? cùng ngu?i d?n chuong trình 
cung c?p cho m?i ngu?i nh?ng tác d?ng tuy?t v?i c?a trái g?c nhi?u vitamin
A này. Vu?n c? tích, s? T?t c?c k? vui nh?n v?i ch? d? v? chó- con v?t dáng yêu 
v?i các b?n nh?. Hãy l?ng nghe nh?ng suy nghi v? "con cún c?a b?n" h?t
s?c ng? nghinh c?a các em. Hãy ch?n giá dúng, s? t?t v?i r?t nhi?u món hàng c?a 
ngày xuân. S? vui v? tràn ng?p v?i không khí m?ng tu?i t?t c? khán

Anh L?i Van Sâm trong Ai là tri?u phú?
gi? c?a chuong trình. Ai là tri?u phú ? (t?i mùng 3 T?t) là cu?c choi d?c bi?t 
c?a các ca si, di?n viên và ngu?i m?u n?i ti?ng nhu Quang Linh, M? L?, Tu?n
Hung, H? Qu?nh Huong... K?t qu? có 3 ngu?i du?c ng?i gh? nóng là: Hoa h?u Tr?n 
B?o Ng?c, Ngu?i d?p Asian Th?o Huong và di?n viên k?ch nói Xuân Tùng...
M?t  ngu?i trong s? h? d?ng l?i ? m?c thu?ng 10 tri?u d?ng. May m?n nh?t các 
chuong trình T?t trên truy?n hình là ca si Khánh Linh. Ch? là m?t trong 3
ngu?i choi Chi?c nón k? di?u s? t?t cùng v?i di?n viên Phu?c Sang và D?c Khuê. 
Khánh Linh dã xu?t s?c l?t vào vòng d?c bi?t và giành ph?n thu?ng là chi?c
ti vi Samsung 105 tri?u d?ng và ph?n thu?ng 3.200 di?m.

H?i Dang

Xem gì trên HTV  ?

 * Chuong trình d?c bi?t dón giao th?a xuân Bính Tu?t 2006 v?i ch? d?: Mùa xuân 
trên thành ph? anh hùng - mi?n Nam nh? Bác. Xuân Bính Tu?t 2006 là mùa xuân
d?u tiên c?a TP.HCM v?i danh hi?u Thành ph? anh hùng. Dây cung là d?p k? ni?m 
65 nam ngày Bác H? tr? v? Vi?t Nam sau bao nam tháng bôn ba tìm du?ng c?u
nu?c. HTV s? gi?i thi?u chuong trình d?c s?c chen l?n gi?a phóng s? và truy?n 
hình tr?c ti?p các game show vui nh?n tr? trung và chuong trình ca nh?c chào
xuân. Chuong trình g?m có các ph?n: phóng s? thành ph? dón t?t qua du?ng hoa 
Nguy?n Hu? và l? h?i du?ng ph?, Chuong trình "Mùa xuân trên Thành ph? anh
hùng" s? du?c truy?n hình tr?c ti?p t? 3 sân kh?u:  Sân kh?u góc du?ng Lê Du?n 
- Nam K? Kh?i Nghia, Sân kh?u Công viên 23/9 ,  Sân kh?u khu v?c d?n B?n
Du?c - C? Chi, Chuong trình truy?n hình "Chung s?c" v?i tên g?i "Chung s?c vì 
Thành ph? anh hùng" s? là du?ng dây n?i li?n 3 sân kh?u. Sau dó là truy?n
hình tr?c ti?p không khí dón giao th?a t?i TP.HCM và l? b?n pháo hoa t?i 
TP.HCM, Cao B?ng và các d?a phuong khác trong c? nu?c và cu?i cùng là Chuong 
trình
ca nh?c m?ng nam m?i Bính Tu?t 2006. Chuong trình s? du?c th?c hi?n t? 19 gi? 
ngày 28.1 d?n 1 gi? sáng ngày 29.1.2006.

* Phim U.6 và U.7:

Nhà van Minh Ng?c
Duyên dáng trong nh?ng ngày T?t là nh?ng di?n viên "tr?" c?a phim U.6 & U.7 c?a 
n? d?o di?n M? Khanh. Câu chuy?n h?n h?u và giàu tính nhân van v? nh?ng
con ngu?i dang ? d? tu?i gió heo may dã v? t?o nên nét duyên riêng cho phim. 
M?i nhân v?t là m?t m?nh d?i. Có "nhà van tr?" Lang Trung Kê, nhà báo H?nh
Ngôn, n? võ su Mây Thu, ca si hát nh?c jazz Thúy Thúy, n? khán gi? mê c?i luong 
Kim Vu Vuong... Nhi?u thân ph?n trong m?t t?ng th? nh?ng thân ph?n th?m
l?ng bên d?i. Phim hài hu?c pha ch?t lãng m?n trên n?n b?i c?nh ? m?t vi?n 
du?ng lão lo?i sang tr?ng. Khác h?n v?i nh?ng suy nghi khá "c?ng" v? ngu?i già,
d?o di?n M? Khanh dành cho ngu?i xem nh?ng c?m xúc m?i v? nh?ng ngu?i dang 
chiêm nghi?m, suy nghi, ban khoan và cung r?t... yêu d?i sau khi tr?i qua nhi?u
thang tr?m c?a tu?i tr?. Phim có s? tham gia c?a các di?n viên d?c bi?t: M?c 
Can, H? Ki?ng, Bo Bo Hoàng, Lê An, Tr?n V?nh, Phan Quý, Thu Vân, Candy Xuân,
Nguy?n Th? Minh Ng?c... Phim phát sóng trên HTV9 vào 18 gi? ngày mùng 1 T?t.

C?u bé Fergus McPhail:

C?nh trong phim Fergus Mcphail
Dây là b? phim dành cho thi?u nhi r?t hài hu?c và vui nh?n trong nh?ng câu 
chuy?n dí d?m ? tru?ng h?c. C?u bé Fergus McPhail là ngu?i có kh? nang sáng t?o
trong m?i tình hu?ng. L?p h?c c?a Fergus thu?ng t? ch?c nhi?u ho?t d?ng ngo?i 
khóa. Trong m?t l?n di?n k?ch, Lambert, c?u b?n thân c?a Fergus du?c giao
nhi?m v? vi?t k?ch b?n. Tuy nhiên, v? k?ch khi ra m?t l?i không du?c m?y ai 
thích. Chuy?n này làm Fergus suy nghi r?t nhi?u. V?i d?u óc giàu trí tu?ng
tu?ng, c?ng thêm s? d?ng viên nhi?t tình c?a ngu?i b?n tinh th?n mà th?c ch?t 
chính là cái bóng c?a mình, Fergus quy?t d?nh s?a k?ch b?n c?a Lambert. Lambert
t? ra th?t v?ng và t?c gi?n nhung ngu?c l?i, v? k?ch l?i du?c khán gi? yêu 
thích và chào dón n?ng nhi?t. S? thành công ngoài s?c tu?ng tu?ng c?a v? k?ch
khi?n m?i ngu?i và Lambert thay d?i cách nhìn v? Fergus. B?t d?u t? dó, Fergus 
du?c d?p tr? h?t tài nang d? giúp d? các b?n trong l?p t? ch?c các ho?t
d?ng ngo?i khóa vui nh?n và thú v?. Nh? d?u óc hài hu?c và thông minh c?a 
Fergus, m?i ho?t d?ng do c?u t? ch?c bao gi? cung du?c dông d?o m?i ngu?i ?ng
h? và d?y ?p ti?ng cu?i. 26 t?p phim th? hi?n nh?ng cách nhìn l?c quan c?a các 
b?n nh? v? th? gi?i xung quanh. Phát sóng vào 14 gi? 30  t? 22.1.2006 trên
kênh HTV9, dài truy?n hình TP.HCM.

* Phúc l?c th?:

Trong tâm th?c nhi?u ngu?i Vi?t Nam, Phúc L?c Th? v?n là di?u mà m?i ngu?i c?u 
chúc cho nhau trong d?p t?t d?n xuân v?. B? phim dài t?p Phúc l?c th? du?c
xây d?ng v?i nhi?u tình ti?t hài hu?c thú v? v? ba ông: Phúc, L?c, Th?. H? là 
Ngô Phúc Khí, Mai Th? Toàn và Ng?y D?c L?c b? dày xu?ng tr?n gian sau m?t
bi?n c? và t? dó n?m nh?ng mùi kh? ?i c?a nhân gian. Nh?ng ni?m vui n?i bu?n 
cung d?n t? dó. Có r?t nhi?u tình ti?t vui nh?n và dáng suy ng?m trong câu
chuy?n nhu?m màu s?c th?n tiên nhung l?i r?t hi?n th?c này. Phim s? du?c phát 
sóng trên kênh HTV7 t? th? hai d?n ch? nh?t lúc 17 gi?, b?t d?u t? 25.1â.

H.A

  H?i Dang,M.Q,

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Chuong trinh giai tri Tet Binh Tuat: Ngay tet xem gi tren VTV?