Chung Ket Robocon 2006 Chau A: VN Vo Dich

Chung k?t Robocon 2006 châu Á: Vi?t Nam vô d?ch!


V?i chi?n th?ng SIAP tuy?t v?i trong tr?n chung k?t tru?c d?i Robocon Thái Lan, 
Vi?t Nam dã l?n th? ba dang quang t?i cu?c thi Robocon châu Á - Thái Bình
Duong 2006.

Tr?n d?u di?n ra sôi n?i ngay t? d?u khi robot t? d?ng c?a VN d?t du?c 2 kh?i 
c?u ki?n vào tháp c?u trung tâm, ghi 4 di?m d?u tiên. Sau dó là màn ru?t du?i
di?m s? ngo?n m?c gi?a hai d?i. T? s? di?m l?n lu?t hi?n 6-6, 11-16, 11-20 r?i 
11-24 nghiêng v? phía VN.

V?i 2 c?u ki?n t?i tháp trung tâm, 2 c?u ki?n ? tháp c?u ph?, 8 c?u ki?n vào 
toà tháp chính, VN dã có m?t tr?n d?u h?t s?c d?p m?t. Khán phòng g?n nhu n?
tung khi tr?ng tài công b? VN giành chi?n th?ng SIAP - m?t chi?n th?ng tuy?t 
v?i trong m?t tr?n chung k?t.

Tr?ng tài chính sau khi công b? k?t qu? tr?n chung k?t dã phát bi?u c?m tu?ng 
v? VN: "Các b?n có m?t chi?n lu?c tuy?t v?i và nh?ng Robot cung th?t tuy?t
v?i!".

Tru?c dó, d?i Robocon c?a Vi?t Nam dã giành chi?n th?ng tru?c ch? nhà Malaysia 
trong tr?n bán k?t v?i t? s? 15-10 (m?i d?i b? tr? 1 di?m).

? tr?n t? k?t, VN g?p d?i Robocon c?a Tru?ng DH Tokyo (Nh?t B?n) và dã vu?t qua 
d?i du?c dánh giá là m?nh nh?t trong cu?c thi Robocon l?n này d? giành quy?n
vào bán k?t. Trong tr?n d?u dó, c? hai d?i d?u dùng robot c?n phá ngan d?i 
phuong ti?n vào khu v?c trung tâm. K?t thúc gi? thi d?u, VN dã giành chi?n th?ng
v?i t? s? 12-3.

Vòng chung k?t cu?c thi Robocon châu Á-Thái Bình Duong 2006 di?n ra t?i h?i 
tru?ng Merdeka (t?ng 4) thu?c Trung tâm thuong m?i Qu?c t? Putra Malaysia (Kuala
Lumpur, Malaysia).

Tham gia cu?c thi nam nay có 19 d?i tuy?n t? 18 qu?c gia: Bangladesh, Brunei, 
Trung Qu?c, Ai C?p, Fiji, Hong Kong, ?n D?, Indonesia, Nh?t B?n, Hàn Qu?c,
Macau, Malaysia (2 d?i), Mông C?, Nepal, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thái Lan và 
VN.

19 d?i du?c chia làm 7 b?ng d?u vòng tròn, tính di?m d? ch?n d?i h?ng nh?t. Hai 
d?i h?ng nhì c?a 7 b?ng có s? di?m cao nh?t s? thi d?u tr?n play off d?
ch?n d?i th? 8 vào thi d?u vòng 2. T? vòng 2 s? thi d?u d?i kháng lo?i tr?c 
ti?p d? ch?n ra hai d?i vào thi d?u

Theo TTO

Other related posts:

  • » Chung Ket Robocon 2006 Chau A: VN Vo Dich