[SMCC] Chua benh bang nang luong sinh hoc khong nen chi ngoi thien

Ch?a b?nh b?ng nang lu?ng sinh h?c: Không nên ch? ng?i thi?n

>> Ch?a b?nh b?ng nang lu?ng tru?ng sinh h?c: Nên k?t h?p 

TP - ? Hà N?i t? nh?ng nam d?u 1990 r? lên các t? ch?c du?c phép ho?t d?ng mang 
tên trung tâm, CLB, b? môn, chuong trình, nhu Khí công Bùi Long Thành, Tâm nang 
Nguy?n Van Chi?u, Tâm th? Hai Huong, Nhân di?n Luong Minh Dáng, nang lu?ng sinh 
h?c (NLSH) Nguy?n Dình Phu, Tinh khí công Hoàng Vu Thang, C?m x? h?c Du Quang 
Châu,v.v. 

 
Dùng nang lu?ng hút thìa  - ?nh: T.L 
Phong trào nhanh chóng lan to? v? nhi?u d?a phuong r?i d?n bão hoà, da ph?n 
ho?t d?ng c?m ch?ng ? các thành ph?, có th? du?c nhen nhóm, bi?n th? ? noi này 
noi khác. Chuy?n khoi lên ? H?i Vân, Phù Cát, Bình D?nh, cung không ngoài hi?n 
tr?ng v?a nêu.

Nang lu?ng sinh h?c là m?t thu?t ng? du?c hi?n d?i hoá. Ti?n khái ni?m v? ngu?n 
nang lu?ng này du?c d? c?p t? cách nay hàng ngàn nam trong van minh c? d?i ?n 
D?, van minh Ai C?p, Van hóa Trung Hoa, Ph?t pháp g?c...

Theo dòng th?i gian và ti?n b? khoa h?c, cái dân dã g?i nôm na là Khí ?y mang 
các tên Tru?ng sinh h?c, Plasma sinh h?c, Ethe sinh h?c, Nhân di?n, Nang lu?ng 
vu tr?,v.v. 

Các t? ch?c, tru?ng phái khác nhau g?i tên Khí khác nhau, cung khác nhau v? 
cách th?c thu - t? - di?u - x? khí, cách tr? b?nh v?i các di?m thu, phát, x?, 
du?ng d?n khí khác nhau: huy?t d?o, c?a hút, luân xa...

Chung quy, luân (quay) xa (xe) tên g?i c? nh?t, cung là nay nh?t du?c dùng 
nhi?u, trong các môn phái. NLSH, t?c Khí, m?t lo?i v?t ch?t d?ng sóng h?t siêu 
m?nh, siêu nh?, xuyên v?t c?n, hi?n h?u trong t?ng t? bào, m?i khoang gian bào. 

M?t s? thuy?t cho Khí trong co th? c?u trúc theo t?ng l?p mang ch?c nang chung 
nhu vinh khí, v? khí, c? th? nhu can khí, th?n khí... Nh? tính thông tin c?a 
khí, ngu?i t?p, th?y ch?a dùng quán tu?ng d? di?u khí: co th? y?u thì b? sung 
khí, m?t cân b?ng sinh b?nh thì di?u ch?nh..v..v.

B?m sinh khí tr?ng m?i co th? khác nhau tu? co d?a. S? ít ngu?i t? b?t ra kh? 
nang ngo?i c?m, hi?n tu?ng th?n d?ng, nang khi?u d?c bi?t. S? khác do d?t bi?n 
tai n?n, ?m dau, kh? nang ti?m ?n b?t ra. 

S? n?a, các su sãi, th?y tu...0 ng?i thi?n, tinh tâm lâu ngày, có th? khai m? 
hu? nhãn. S? d?i trà nh? t?p luy?n lâu dài có th? d?t công nâng cao g?i là th?c 
khí. Theo thuy?t khí công, luy?n d?n thanh, hu khí thì có th? d?t quy?n nang 
mang y?u t? tâm linh.

Có nhi?u cu?c th?c nghi?m ? M?, Trung Qu?c, Nga v?  NLSH. Vào nh?ng nam 1980 
th?y thu?c nhà tâm lý h?c A. Kaspirôvxki t?ng ch?a b?nh qua truy?n hình, dã 
kh?ng d?nh: ông ch? m? khoá, b?m nút d? b?nh nhân t? khai thác b?n nang sinh 
t?n trong co th? mình d? tr? b?nh. 

Chúng tôi có cách nói khác v?i ngu?i h?c: trong ngu?i các quý v? dã có s?n bác 
si, du?c si, kho thu?c. Di t?p, du?c ch?a b?ng các môn pháp du?ng sinh, s? r?t 
nhanh hi?u qu? n?u các v? tin mình, tin th?y, tin phuong pháp, công phu t?p 
luy?n k?t h?p v?i an u?ng h?p lý, l?i s?ng lành m?nh, hòa h?p trong c?ng d?ng, 
g?ng làm vi?c h?u ích. 

Trong t?p luy?n c?n k?t h?p các phuong pháp v?n d?ng v? co b?p, trí não, n?i 
t?ng, r?t không nên ch? ng?i thi?n, l?i d?c nhi?u sách báo v? th?n bí tâm linh, 
nh?t là gi?i n? d? b? "t?u ho? nh?p ma". 

Cách nay trên ch?c nam, khi còn làm lãnh d?o ? CLB NLSH Hà N?i, chúng tôi dã 
g?p s? dùn d?y ? các co quan ch?c nang: B? Y t? mu?n dua khí công sang ngành 
th? d?c th? thao. Hi?n nay v? danh nghia, vi?c qu?n lý các môn phái t?p luy?n 
du?ng sinh n?m trong các t? ch?c khác nhau thu?c Liên hi?p các H?i KHKT Vi?t 
Nam. 

Trên th?c t?, hi?n có nhi?u lo?i hình t?p luy?n, r?t nhi?u co s? t?p luy?n ch?a 
b?nh c?a các môn phái du?c l?p ra ? nhi?u noi, các th?y bà r?m xu?t hi?n ngày 
càng dông, phi pháp và nguy hi?m. 

Thi?t nghi, các phuong pháp du?ng sinh - m?t lo?i hình cham sóc s?c kho? ban 
d?u trong c?ng d?ng r?t t?t, còn c?n du?c qu?n lý v? m?t an ninh xã h?i.

Tr?nh T? Long 
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Chua benh bang nang luong sinh hoc khong nen chi ngoi thien - Nguyen Hong Van