[SMCC] Chu Y Gui Bai Bang Bang Ma Unicode

Hi mọi người,
Như nhiều diễn đàn khác, freelists.org cũng cho phép mọi người xem lại các bài 
viết tại www.freelists.org/archives/smcc tuy nhiên hầu hết những bài viết của 
các thành viên mình gửi lên đều không hiển thị đúng. Những ký từ tiếng Việt như 
ế, ề... bị hiện thị thành dấu chấm hỏi? Điều này là do những bài viết gửi lên 
không được set chế độ giải mã là UTF8 Unicode encoding. Trong Outlook, mọi 
người có thể set trong thực đơn Format, Encoding -> chọn tìm mục Unicode 
(UTF-8) và check vào đó, hoặc trong More sẽ thấy. Mặc định, Outlook sẽ dùng 
encoding là Western gì đó nên mỗi khi bạn nhấn Alt+s để gửi thì Outlook sẽ 
thông báo chọn gửi kiểu gì. Nếu đã chọn ở đây, thì Outlook sẽ không hỏi nữa mà 
trên trang lưu các bản copy của diễn đàn cũng hiển thị đúng tiếng Việt.
Để set default là Unicode (utf-8), bạn vào thực đơn Tools -> Options và 
Ctrl+tab đến trang Sent. Tab tìm mục International Settings và kích hoạt. Mục 
Default Encoding (giải mã mặc định) dùng mũi tên chọn Unicode (utf-8) và Ok, 
rồi Ok để lưu lại.
Chúc sức khoẻ,
Phúc

Other related posts: