Choi game de chua mat

Choi game d? ch?a m?t

D?i ngu nhà khoa h?c thu?c D?i h?c Nottingham (Anh) phát hi?n trò choi di?n t? 
có th? giúp ch?a ch?ng suy gi?m th? l?c.

Do m?t s? lý do nào dó khi?n m?t m?t b? y?u, não quy?t d?nh s? d?ng con m?t 
nhìn rõ, và tr?i qua m?t th?i gian dây th?n kinh n?i v?i con m?t kém tr? nên
y?u d?n. D? kh?c ph?c tình tr?ng trên, các nhà nghiên c?u dã th? nghi?m m?t 
phuong pháp ch?a m?i: cho các b?nh nhân choi trò dua xe di?n t? du?c thi?t
k? d?c bi?t. Máy tính g?i hình ?nh chi?c xe dua b?nh nhân di?u khi?n bên phía 
m?t b? y?u, còn nh?ng chi?c xe khác trên du?ng dua ch?y bên con m?t kh?e.
Nh?ng chu?ng ng?i v?t trên du?ng dua du?c g?i l?n lu?t d?n t?ng m?t và do dó c? 
hai m?t cùng "h?p tác" d? giúp b?nh nhân vu?t qua vòng dua. K?t qu? thu
du?c trong 1 gi? tr? li?u theo phuong pháp trên tuong duong v?i 400 gi? theo 
phuong pháp cu.

T.M
(Theo BBC)

Other related posts:

  • » Choi game de chua mat