Cho "ho" tu-ma Giôn

"Chó h?" tu-ma Giôn


Tu-ma Giôn kéo xe ch? H?c di d?o choi quanh xóm
TTXUÂN - "Tu-ma Giôn, di mua mì tôm!", sau khi phát l?nh H?c búng tay hai cái 
kêu "pách, pách", Giôn nhà ta bu?c t?i ng?m t? 2.000 d?ng t? tay H?c và lao
vút di. M?t lát sau, con chó mi?ng ng?m gói mì an li?n l?ng th?ng di vào nhà.

D?n g?n H?c, Giôn th? gói mì xu?ng d?t và "gâu" m?t ti?ng. Chàng trai ngu?i Tày 
Luu Van H?c kém may m?n vì b? b?i li?t c? hai chân t? bé. Nhung anh l?i
may m?n có du?c bi?t tài hu?n luy?n súc v?t và tu-ma Giôn (con chó tên Giôn - 
ti?ng Tày) là b?ng ch?ng vì nó chính là cái tay cái chân c?a anh.

Làm sao ngu?i bán hàng bi?t nó di mua mì tôm mà không ph?i th? khác? H?c gi?i 
thích: "Em dã d?n tru?c v?i ch? quán, h? th?y Giôn ng?m ti?n mang ra và s?a
hai ti?ng là mua m?t gói mì, s?a m?t ti?ng là mua thu?c lào lo?i 1.000 
d?ng/gói". H?c dã t?ng d?y Giôn di mua ru?u cho b? u?ng nhung Giôn dã nhi?u l?n
dánh v? chai nên thôi, không "nh?" nó di mua ru?u n?a.

C? m?i tu?n Giôn l?i du?c H?c d?n ra su?i t?m.

Sau khi Giôn hong khô b? lông mu?t, H?c l?i l?y son den v? lên mình Giôn nh?ng 
v?t v?n v?n mà n?u nhìn xa ai cung tu?ng nh?m là h? và H?c "t? phong" nó
là "chúa t? loài chó trong. thôn!".
"V?a r?i có gánh xi?c t? H?i Phòng lên tr? em 10 tri?u d?ng d? mua tu-ma Giôn 
nhung em không bán!". Vu?t ve con chó cung nhu th? mu?n che ch? nó, Luu Van
H?c khoe ti?p: "Em ch? bao gi? bán nó dâu, vì nó là ngu?i b?n trung thành nh?t 
c?a em".

H?c cho bi?t trong các loài thú, chó bao gi? cung d? luy?n nh?t. Cách dây g?n 
ch?c nam, anh dã luy?n du?c m?t con chó tên là Ki bi?t di san gà gô, nhím,
th? trên r?ng v? d? gia dình c?i thi?n b?a an. Riêng vi?c trông nhà thì kh?i 
ph?i nói. "D? ai l?a du?c tu-ma Giôn c?a th?ng H?c"- là l?i khen c?a dân b?n
S?m, xã Son Phú, huy?n Na Hang (t?nh Tuyên Quang), dành cho nh?ng con chó mà 
H?c nuôi.

ImageView

Tu-ma Giôn di mua mì tôm cho ch?
Con Ki ch?ng may ch?t vì xe cán khi b?t c?n bang ngang du?ng. Ông bà Chi?u 
thuong con ph?i xu?ng ch? mua cho H?c m?t tu-ma khác. Hôm nghe tin b? m? di ch?
mua chó, H?c ch?ng n?ng xu?ng d?n t?n chân d?i dón tu-ma m?i mua. Và H?c s?t 
s?ng d?t tên cho tu-ma m?i n?ng chua d?y 1 kg cái tên r?t Tây, tu-ma Giôn!

Rút kinh nghi?m t? cái ch?t c?a tu-ma Ki, H?c hu?n luy?n Giôn ngay t? hôm v? 
nhà n?u ra du?ng thì ch? di và ch?y bên ph?i, dúng lu?t giao thông du?ng b?.

Tru?c khi sang du?ng, nó s?a dánh d?ng m?i ngu?i ba ti?ng và ch? khi ch? cho 
phép m?i du?c ch?y sang du?ng! Dó là yêu c?u r?t quan tr?ng vì Giôn gi? dây
chính là "ng?a kéo" m?i khi H?c mu?n di tham thú quanh vùng.

D? H?U L?C

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Cho "ho" tu-ma Giôn