[SMCC] Cho cui

 
 Chó C?i
Y?n Lan 
 
 
 
  
G?i nhà thi si dang ? Hà N?i
 

Xuân nh? d?n em, m?t liên tu?ng có ý nghia, khi th?y nh?ng con chu?t c?ng ch?y 
rông ? ngoài du?ng. Nh?ng dêm di choi khuya trên các du?ng Hà N?i. R?i m?t hôm 
xuân trung h?t c? tình c?m tràn tr? lên m?t báo, trong m?t chuy?n mà xuân dã 
vi?t r?t say xua, cán bút lúc ?y nhu m?m l?i, có th? nhu th? l?m, khi ngu?i ta 
c?m d?ng: xuân không ng? khi mu?n g?i cho gia dình nh?ng ý "ch?y máu" c?a mình 
ch? g?i riêng cho gia dình, thì m?t s? dông d?c gi? dã hu?ng tru?c tình c?m.
 

Xuân ch? là m?t ngu?i yêu em lúc nào cung th?, mà không là phù th?y d? có quy?n 
phép thay d?i du?c lòng em.
 

Vì Miên, em xuân, lúc nào cung là m?t d?a gan d?, m?t d?a giang h?, m?t lo?i 
chu?t c?ng, m?t th? chó hoang.
 

Miên là m?t h?ng "d?ng du?ng" ch?ng bi?t vì sao mà h?n tr? nên th?: gia dình 
nào, d?u tiên l?i ch?ng yêu con, l?i mu?n t? con?
 

Bây gi? thì Miên không ph?i là chu?t c?ng, là chó hoang n?a.
Miên là th?ng tù, m?t th? chó c?i.
 

Ch? ch?t không ph?i s? nó c?n ngu?i ta, mà là s? nó ph?n ngu?i nhà và làm cho 
nó tr? nên "chó c?i"
 

Bây gi? thì Miên không nh? ai h?t, Miên ch? nh? nh?ng ngày ch?y rông c?a mình. 
C?u nhà không nh? ngu?i chan cung là m?t s? l?!
 

Ngày thanh minh lành l?nh, Miên ch?ng s?ng, g?c d?u xu?ng, bên c?nh m?t b?n tù, 
l?n có, nh? có, dàn ông, dàn bà, Miên còn gi? du?c trên thân hình m?t cái áo 
cánh tr?ng c? b?, dã do l?m và m?t cái qu?n dùi v?i "s?n d?n" dã rách di m?t ít 
ch?.
 

Ngày Miên vào, tóc không ch?y xu?ng nhu th? và óc v?n còn mo nh?ng con du?ng 
dài ngày mai, nh?ng con du?ng mà b?y chó hoang ph?i ch?y qua và mu?n ch?y qua 
m?i.
 

Nh?ng cây bàng cao, lá non r?ng m?nh trong gió g?i thêm l?nh cho ngày, Miên 
d?ng ? dó mong h?t ngày d? m?y ông cai d?t ra, cho mau trôi cái h?n chó c?i c?a 
mình.
 

Con chó hoang bao gi? cung thèm ch?y, ch?y d? mà thèm ch?y, Miên là m?t h?ng 
nghi?n thu?c phi?n. Thu?ng di làm du?ng, d?p dá, xén c?, lúc nào cung trong 
n?ng, th? mà Miên r?t khát m?t tr?i. Miên bây gi? m?i bi?t nghi, m?i có óc phân 
bi?t. M?t tr?i c?a m?t ngày ch?y rông là m?t th? m?t tr?i nhi?u n?ng, hi?n h?u. 
M?t tr?i c?a ngày ? tù là m?t th? m?t tr?i có nhi?u n?ng hung ác và là m?t th? 
n?ng vì nhi?u bóng t?i.
 

Dù sao cung v?n thông minh và có tình c?m, m?t bu?i chi?u dáng d?ng trên nh?ng 
gi?i tràng thánh, g?n t?i gi? gi?i lao ? d?ng xa dã nghe m? di?m và tràng h?c 
dã h?i tr?ng.
 

H?c trò lu lu?t kéo nhau di con du?ng. B?ng nhiên n?i b?i cao. Miên th?y lòng 
mình héo h?t: Miên nh? lan man, nh? nh?ng trai t? chi?ng, gái giang h?, nh? d? 
mà nh?, ch? không ph?i vì m?t liên c?m nào. Ngu?i cai tù v?n d?ng ? d?ng xa, 
chi?c áo, cái nón, toàn màu chàm, n?i b?t lên. M?t ngu?i tù, cao ?m, già ch? vì 
d?u b?c, di d?ng v?n c?ng cáp l?i g?n Miên, h?i r?t nh?:
- Chú có bi?t d?c không?
- Có mà chi d?y?
- D?c h? tôi cái thu d?a con gái ? xa g?i tham.
Miên c?m t? gi?y nh? kh? dã vàng trong ánh dáng l?i vàng thêm, l?m b?m d?c r?i 
b?o:
- À cô ?y g?i l?i tham ông d?y, không có gì n?a!
- Có. B?o r?ng s? g?i v? m?t ít ti?n d? mua chan, mua thu?c.
- ? sung su?ng qua nh?!
 

R?i ch?ng hi?u sao, Miên b?t cu?i to, nhung mà mí m?ng d?y nu?c m?t. Ông lão 
th?y ngay, nhung di?m d?m h?i.
- Sao th? chú? Miên nói nhu không nghi:
- Tôi nh? anh tôi quá, anh tôi thuong tôi l?m!
- Mà con gái ông làm gì ? dâu? Có thuong ông không?
- Có l?m ch?, h?n di hoang, b? nhà t? thu? mu?i lam, nay dã có ch?ng khá và dã 
hai muoi b?n.
- Sao l?i b? nhà di?
- Ch?ng bi?t n?a, tôi có dánh d?p hành h? gì dâu!
 

Miên nghi d?n mình ngay. Miên th?y mình ngày nay m?t t? do cung dáng l?m.
 

Nhung ngu?i cha này thuong con, thuong con, c? sao cha Miên không nghi gì d?n 
Miên, Miên t? h?i lòng th?, ch? nào ai có bi?t c? s? làm sao. Th? r?i t?i hôm 
?y, Miên th?c su?t dêm trong lao d? nhìn trang ngoài sân bàng và nghe lá r?ng. 
Miên r?t không ch?u d? tình c?m chìm lâu, ch? có nghi , có nhìn và có nh? n?a 
ch?. R?i chi?u l?i chi?u, Miên làm vi?c m?t cách mi?n cu?ng. Bác cai de luôn, 
nhung Miên có ph?i lu?i dâu. Miên t? nhiên th?y tình c?m n?i d?y trong lòng 
nhi?u quá. Miên l?c b?n và nh? b?y. Nh? nhung làm cho ngu?i ta u? o?i. Nh?t là 
nh?ng chi?u ti?t thanh minh l?nh t?p trung. Miên làm ? nh?ng n?o du?ng h?o 
lánh, nhà c?a rách nát và b? hoang, tr?ng tr?i nhu lòng Miên s?m t?i nhu m?t 
Miên. B? m?t g?y di, s?m di, trông do dáy d?i hình quá, Miên còn bi?t x?u h?, 
còn bi?t éo le, còn nh? nhung c?nh ng? dã b? roi vào quãng d?i kh? h?nh. Du?ng 
cái trong thành Bình D?nh r?ng và tr?ng quá. Th? mà ít ngu?i di. Nhung c? chi?u 
d?n có vài anh chàng dàng hoàng nhu nh?ng nhà tho nhu mì d?m t?ng bu?c du?i 
nh?ng cánh gòn sai qu?. Miên b?ng nh? d?n anh, nh? xa xôi quá, nhung mà có c?m 
giác g?n g?i l?i! Vì còn bao nhiêu tình c?m trong lòng m?t con chó hoang... d?u 
g?i vào k?, tru?c kia, dã mon tr?n nó.
 

Miên ch? có th? m? lòng mình ra nh?ng lúc th?y b?n kia ? xa, nhung d?n lúc h? 
t?i g?n thì Miên e th?n ch?ng bi?t ch?ng nào và quên h?t. Giá m?t ngu?i trong 
m?y ngu?i ?y là Xuân thì Miên còn có th? nghi ra sao. H?n không có óc li?u linh 
nhi?u dâu! M?t d?a bé có li?u linh cung không quá s?c tu?ng tu?ng c?a ngu?i l?n.
 

Ngày tru?c có dôi lúc Miên th?y d?i mình lông bông ? gi?a cao r?ng khôn dón, 
khôn ngan nhu di?u g?p gió, r?i Miên sung su?ng. Nhung Miên quên r?ng còn có 
m?t s?i, s?i dây dài nó gi? con di?u gió l?i. Th? r?i Miên mu?n d?t s?i dây ?y. 
Nhung d?n khi kh?i vu?ng r?i thì nhu di?u xa ch?, Miên té m?t l?n dau ?y cung 
ch? vì, Miên có m?t th? cao v?ng diên cu?ng ý nghi giang h? c?a Miên làm cho 
Miên sai l?c, ch? vì Miên còn bé nh? quá.
 

Anh thì tha thi?t, cha l?i nghiêm kh?c, Miên vì th? mà sinh ra hoang, nhung 
cung không vì th? mà Miên tr? nên m?t d?a ngh?ch, ch? vì b?m tính tr?i phú cho. 
Nh?a bu?i, khôn làm n? du?c trên cây bu?i hoa nguy?t huong.
- R?i b? nhà tù b?, có ai ng? dã là chó hoang mà ngu?i ta còn b?t nó b? c?i. 
Ngu?i ta ng? nhung quên nghi r?ng: M?t d?i phú ông khi r?t m?t d?ng trinh, cung 
ph?i tìm nh?t l?i cho du?c, ch?c là Miên oán cha l?m. Nhung dó là m?t cách ran 
d?y theo Kh?ng . giáo.
 

M?t s? chu?c t?i c?a ông cha, do tình c?m ch? không vì do thù ghét du?c con 
tr?n d?i?
 

Nhung trái l?i, Miên r?t thuong Xuân, thuong anh, h?ng nh? anh có ch?c gì anh 
dã nh? d?n mình. Th? r?i m?t bu?i chi?u th?t im, m?t yên nghi to r?ng, Miên d?n 
bu?c m?t, kéo lê lu?i x?ng lên n?n tr?ng di gi?a m?t toán tù, ngêu ngao ca m?t 
bài "v?ng c? Sài Gòn". Dó là cung nhu nh?ng h?t cát dính du?i móng con ng?a dã 
qua m?t khúc du?ng. Miên bi?t và nh? rành r?t t?ng câu, vì còn t? do rông ? Gò 
B?i, Miên thu?ng dánh b?n v?i m?t ban hát "n?m h?m".Vì dang th?i b? ?, Miên 
cung nhu là con ng?a dã qua mi?n ?y và nh?ng bài hát kia, là nh?ng h?t dính 
theo chân. Còn bi?t bao h?t cát khác n?a!
M?t ngu?i tù h?i: - Chú hát hay nh?? Ch?c tru?c kia dã có theo Ban nào?
 

Miên l?nh lùng dáp: - Hay gì mà hay?
Có l? Miên cho câu nói trên là m?a mai nên h?n không hát n?a,.m?t d? lên. 
Nh?ng ngu?i kia ti?p: Không có anh em sao? Mà tao không th?y ai d?n tham c??
Không . nhung mà có ? xa l?m, v?i l?i c?n gì?
 

R?i Miên gõ m?nh lu?i x?ng xu?ng nhu d? bao nhiêu h?n lòng vào dó. Nh?ng lúc ?y 
là lúc Miên bu?n, ch?c v? lao an com không du?c.
 

Miên m?n Xuân, nhung không tìm du?c s? gi?i c?u noi anh, ch?ng bi?t Xuân có hay 
 n?i kh? s? c?a em không? Còn bi?t bao nhiêu s?i dây khác trói bu?c Xuân h?ng 
ngày!
 

Có l? nh?ng dêm khuya choi trên du?ng ph? Hà N?i, th?y nh?ng chu?t c?ng ch?y, 
hay vào các làng xa ngo?i ô th?y b?y chó hoang dói khát ch?y rông, Xuân liên 
tu?ng d?n em và cho r?ng em v?n còn dang lang thang, dang xa gia dình trong 
không khí t? do.
Ch? t?i cho Miên, ch? có th? tr? l?i v?i ngu?i tò mò khi h?i d?n anh em:
- Không, nhung mà có ? xa l?m, xa l?m, v?i l?i c?n quái gì!
R?i Miên nhìn mây, vu?t tóc th? dài.
 

S? 29, tháng 4/1939
V?i bút danh Xuân Khai
 

Y?n Lan 
Ngày dang: 2.3.2011 [ Tr? l?i ] [ Ti?p ] 

Other related posts:

 • » [SMCC] Cho cui - Nguyen Hong Van