Cho Phu Quoc Quy Hiem

Chó Phú Qu?c: Quý, hi?m


Ch? nhân Art Gallery C?i Ngu?n Hu?nh Phu?c Hu? bên c?p "v? ch?ng" chó vàng 
trong khuôn viên can h? c?a chúng - ?nh: LÊ BÂN
Có tên trong t? di?n Larousse, chó Phú Qu?c là m?t trong ba gi?ng chó xoáy lung 
quý trên th? gi?i. Quý, hi?m nhung chua du?c d?u tu dúng m?c d? b?o t?n,
nhân gi?ng.

Th? tru?ng cung dã có, sao chua ai dang ký và qu?ng bá thuong hi?u chó Phú Qu?c?

ên c?nh bi?n xanh, n?ng vàng, cát tr?ng thì chó Phú Qu?c du?c xem nhu d?c s?n 
có m?t không hai c?a hòn d?o n?m ? Tây Nam c?a T? qu?c. Gi?ng chó này quý
d?n m?c, theo ông Lê Hoàng Tâm, Giám d?c di?u hành Công ty TNHH Vuong Trung Son 
- noi v?a l?p trang web v? chó Phú Qu?c (www.chophuquoc.com), Hi?p h?i
B?o t?n chó quý th? gi?i v?a m?i công b?, c? th? gi?i ch? có 3 lo?i chó xoáy 
lung, dó là chó xoáy lung Thái Lan, châu Phi và Phú Qu?c (Kiên Giang - Vi?t
Nam). Chó Phú Qu?c có tên trong t? di?n Larousse và luôn du?c xu?t hi?n trên 
các trang web v? chó quý c?a th? gi?i. Th? nhung, hi?n nay du khách d?n Phú
Qu?c mu?n tìm mua m?t con chó Phú Qu?c thu?n ch?ng không ph?i d?.

Chó Phú Qu?c n?i ti?ng tinh khôn. Theo các chuyên gia nuôi d?y chó ? TPHCM, chó 
Phú Qu?c thông minh g?p 4 l?n chó berger. V?i các d?c di?m n?i tr?i: san
thú gi?i, gi? nhà t?t, g?n gui thân thi?n v?i ch? và không chùn bu?c tru?c các 
d?i th?, k? c? d?i th? to l?n hon mình. S?c vóc cung r?t d? nh?n bi?t, hi?n
màu s?c c?a chó cung r?t da d?ng, nhung theo nh?ng ngu?i cao niên, am tu?ng t?i 
d?o, chó Phú Qu?c thu?n ch?ng ch? có 4 màu g?c: nh?t d?m, nhì den, tam
vàng, t? v?n. Chó tru?ng thành cung ch? 20 - 25 kg. D?u nh?, mõm dài v?a ph?i, 
l? tai d?ng và m?ng. Thân hình g?n và ch?c, b?ng thon, ng?c n? (thòng).
B?n chân th?ng, bàn chân gi?ng hình con sò, gi?a các ngón chân có màng v?t; nh? 
v?y chó Phú Qu?c ch?y nhanh nhu sóc, boi gi?i nhu rái. Duôi cong vu?t nhu
c?n câu. Lông sát, ng?n, xoáy trên lung là m?t d?c di?m quan tr?ng d? dánh giá 
chó Phú Qu?c; nh?ng vòng xoáy r?t da d?ng, thu?ng ch?y m?t du?ng th?ng trên
lung; lúc ch?y theo con m?i ho?c g?p d?i th? thì nh?ng vòng xoáy này d?ng d?ng 
lên trông r?t dung mãnh.

S? di nói ki?m du?c m?t con chó Phú Qu?c thu?n ch?ng là r?t khó, b?i lâu nay 
dân ? Phú Qu?c nuôi t? phát, nuôi d? di san, nên dã b? pha t?p nhi?u. Co s?
d? phân bi?t có ph?i chó Phú Qu?c hay không, ngay c? nh?ng ngu?i có nhi?u kinh 
nghi?m ? d?o, cung ch? nh?n bi?t b?ng c?m quan, ch? không có co s? khoa
h?c. G?n dây, tru?c yêu c?u b?o t?n gi?ng, th? tru?ng mua bán chó phát tri?n và 
ph?c v? du khách d?n Phú Qu?c ngày càng dông, ? d?o dã hình thành 4 tr?i
chó Phú Qu?c.

? phía B?c d?o có 2 tr?i. Trung tâm B?o t?n gien chó Phú Qu?c du?c S? NN-PTNT 
Kiên Giang thành l?p nam 2004. Hi?n dã tuy?n ch?n, nuôi du?ng 40 con, v?i
m?c dích nhu tên g?i c?a trung tâm. K? dó, ? xã C?a Duong có tr?i Thanh Nga, 
hi?n dã tuy?n ch?n nuôi 300 con d? kinh doanh.

? th? tr?n Duong Dông, có tr?i c?a anh Huyên (du?ng Tr?n Hung D?o), chuyên mua 
- bán chó Phú Qu?c. Có m?t thu?ng xuyên ? tr?i vài ch?c con, l?n có, nh?
có; chó Phú Qu?c có, chó lai t?p có. Anh thu mua c?a dân ? d?o 300.000 d?ng/con 
3 tháng tu?i. M?i tháng tr?i c?a anh Huyên cung c?p cho khách hàng ? TPHCM
20 - 25 con, v?i giá giao t?i nhà 1 tri?u d?ng/con 3 tháng tu?i (3,5 - 5 kg), 
mua t?i tr?i 800.000 d?ng/con. Chó lai thì r? hon.

Cung trên du?ng Tr?n Hung D?o, c?nh tr?i chó anh Huyên, là Art Gallery C?i 
Ngu?n c?a doanh nhân tr? Hu?nh Phu?c Hu?. C?i Ngu?n chuyên kinh doanh ng?c trai,
hàng m? ngh? Phú Qu?c. Hu?nh Phu?c Hu? m?i 33 tu?i, sau khi t?t nghi?p d?i h?c 
? TPHCM, anh tr? v? Phú Qu?c. Xu?t phát t? lòng yêu quê d?o, mu?n kinh doanh
s?n ph?m c?a d?o, tru?c h?t ph?i suu t?m, b?o t?n v?n quý c?a d?o là s?n ph?m 
c?a bi?n và r?ng. Suu t?m, b?o t?n chó Phú Qu?c cung n?m trong suy nghi ?y
c?a anh. Hon 3 nam nay, hai v? ch?ng toàn tâm, toàn ý tìm chó. Nghe thông tin 
ai có chó quý, v? ch?ng Hu? tìm d?n. Thuy?t ph?c ch? chó m?t l?n không du?c
thì hai ba l?n. H? dúng là chó quý, thì 3- 5 tri?u d?ng không du?c, 6-10 tri?u 
d?ng Hu? cung mua. Hi?n dàn chó c?a Hu? dã du?c 180 con. Trong s? ?y, anh
l?a du?c 22 c?p t? s?c lông, vóc dáng gi?ng nhau, cho làm "v? ch?ng". Anh c?t 
cho m?i c?p m?t "can h?" kho?ng hon 1 m2, tu?ng g?ch, mái tôn, xung quanh
có lu?i B40 bao b?c, nh?m m?c dích nhân gi?ng thu?n ch?ng chó quý. Tru?c m?t, 
v? ch?ng Hu? ch? có mua, không bán chó, b?i anh dang có tham v?ng xây d?ng
C?i Ngu?n thành m?t di?m tham quan.

Thiên nhiên dã uu dãi cho chúng ta có gi?ng chó quý. Trung tâm B?o t?n gien chó 
Phú Qu?c dã du?c thành l?p, nhung v?i s? d?u tu chua dúng m?c, chua có s?
c?ng tác c?a các nhà khoa h?c thì vi?c b?o t?n, nhân gi?ng m?t cách khoa h?c, 
xác d?nh d?c tính di truy?n b?ng sinh h?c phân t? v?n ch? là ý tu?ng. Chua
nói chó Phú Qu?c dã du?c th? gi?i chú ý, m?t th? tru?ng chó sinh d?ng dã hé m?, 
sao chua ai dang ký và qu?ng bá cho thuong hi?u chó Phú Qu?c?

Lê Bân

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Cho Phu Quoc Quy Hiem