[SMCC] Cho May nuoi Cam

Ch? mây núi C?m

 
Khi bình minh r?i tia n?ng d?u tiên xu?ng ng?n C?m Son linh thiêng c?a d?t An 
H?o, T?nh Biên, An Giang là ch? h?p.


Ch? có t? bao gi? ch?ng ai nh? n?i, ch? nh? r?ng tu?i m?i lên 5 tôi dã háo h?c 
bám theo gánh hàng c?a m?, c?a cô, t? s?m tinh mo h?n h?n leo dèo lên ch?.

? noi khác, ngu?i ta g?i là di ch?, ra ch?, v? ch?, xu?ng ch?, còn d?ng bào 
Khmer noi dây d?n ch? mây núi C?m thì g?i là "leo ch?". Du?ng lên ch? nhu dã có 
t? tram nam, d?c cao, l?i h?p, gánh hàng rong trên dôi vai m?nh kh?nh c?a nh?ng 
ph? n? Khmer, ph?i khéo léo l?m m?i gi? du?c thang b?ng, không va d?p vào vách 
dá. Du?ng lên ch? mây núi C?m nh?c l?m, ch? c?n m?t thoáng m?t thang b?ng là 
bao nhiêu hàng hóa, công s?c tr? thành công c?c.

 
T?p k?t hàng tru?c khi mang lên ch? mây C?m Son. 

Ch? mây n?m gi?a lung ch?ng núi thâm u cây c?i, t? bao d?i nay nó nhu di?m d?u 
m?i, trung chuy?n hàng hóa, ch? y?u là luong th?c, th?c ph?m ph?c v? nhu c?u 
c?a 500 h? v?i g?n 3.000 nhân kh?u sinh s?ng r?i rác trên núi C?m và hàng ngàn 
khách vãng lai hành huong, du l?ch m?i ngày.

Ch? tuy?t nhiên không có s?p hay qu?y c? d?nh mà ch? bán buôn du?i d?t, trên 
m?t l?i di r?ng ch?ng 3m, nào quang gánh, thau, thúng bày bi?n, l?n ng?n kh?p 
noi. Hàng hóa ? du?i núi du?c gánh lên nhi?u nh?t là cá, th?t l?n, th?t bò, gà, 
v?t.

Hàng nông, lâm s?n bày bán trên núi có rau, c?, qu?, nhi?u nh?t là mang m?nh 
tông (mang den, to, dài có lông). Có nhi?u lo?i rau r?t l? mà ? d?ng b?ng không 
có, nhu: Ngu tr?o, ngành ng?nh, d?t b?a, com ngu?i, b?ng lang, d?t chi?c.

M?t di?u d?c bi?t ? ch? mây núi C?m là quan h? gi?a ngu?i bán v?i ngu?i mua, 
gi?a nh?ng ngu?i bán hàng v?i nhau r?t g?n gui, thân tình. Nhu có quy u?c ng?m 
d?nh, ai dã bán hàng gì thì mãi mãi ch? bán hàng dó. Th? m?i có chuy?n, ngu?i 
mua ch? ch? gánh hàng quen c?a mình d?n m?i b?t d?u mua.

Trong ch? mây có d?n c? g?n tram gánh hàng, nhung h?u nhu không có tru?ng h?p 
trùng món. Cùng bán m?t hàng th?t l?n, n?u ngu?i này chuyên bán th?t ba r?i và 
su?n thì ngu?i kia chuyên bán móng giò, tai l?n. Ch? m?i gánh hàng d?u có "th? 
ph?n" riêng, không có chuy?n giành khách, hay nói thách, ch?i b?i, xách mé.

Ch? mây nhóm h?p ch? ch?ng 2 gi? d?ng h?. Khi n?ng lên, suong tan, mây bay h?t, 
ch? s? gi?i tán. Nh?ng ph? n? Khmer sau khi r?i bãi ch?, ai còn hàng s? v?a di 
v?a bán, th? nào khi xu?ng chân núi, dôi quang cung nh? tênh.

Vinh Minh
(theo danviet)

Other related posts:

  • » [SMCC] Cho May nuoi Cam - Nguyen Hong Van