[SMCC] Chi dau, em chong va cuoc chang tran nay lua

Ch? dâu, em ch?ng và cu?c "ch?m trán" n?y l?a

 
Bao nhiêu t?c gi?n ch? d?n h?t vào bàn tay và dành cho em ch?ng m?t cái tát n?y 
l?a. Sau m?t thoáng choáng váng, cô em ch?ng tru tréo khóc, ch?i lu loa làm 
nh?n nh?o c? con ngõ. 

Là ch? dâu l?n trong gia dình, t? tru?c d?n gi? ch? Phuong luôn tâm ni?m r?ng 
mình luôn ph?i s?ng dúng m?c c?a ngu?i ch?, có tru?c có sau, có trên có du?i. 
Nhà ch?ng v?n dông ngu?i, nguyên chuy?n ra ng?m vào soi là không th? tránh kh?i 
cho nên ch? Phuong ph?i h?t s?c khéo léo và ý t? lo chu toàn m?i chuy?n d? gia 
dình nhà ch?ng không có di?u ti?ng gì v? mình. 

Di nhiên trong cu?c s?ng v?i nhà ch?ng ch?ng ?y nam cung có s? va ch?m này kia 
nhung ch? v?n luôn là ngu?i ch?u thi?t và dành ph?n im l?ng, d? nhà c?a yên ?n, 
b? m? ch?ng không ph?i phi?n lòng. R?i lo vun vén gia dình, cham nuôi các con. 
Nhu v?y là mình làm tròn d?o hi?u dâu con trong nhà. 

D?o cô em ch?ng còn chua l?p gia dình, t?ng c? ch? c?a ch? d?u l?t vào "b?n 
m?t" c?a cô em "bên Ngô". Cung không ít l?n Loan - cô em ch?ng vì nh?ng chuy?n 
không dâu luôn tìm c? soi mói và bóng gió v?i ch? dâu. Th? nhung m?t di?u nh?n, 
chín di?u lành hon th? nó l?i là em út, là mình nh?n ngu?i trong nhà thì di dâu 
mà thi?t. Cho nên ch? b? qua h?t, ch? cu?i tr? m?i khi em ch?ng cong c?y thi?t 
hon. 

Tu?ng là m?i chuy?n s? êm d?p khi cô em ch?ng theo ch?ng nó "v? dinh", ai ng?, 
v?a cu?i nhau ch?ng du?c g?n 4 tháng, nó v?i cái b?ng nh?n ho?t dùng dùng kéo 
ch?ng cùng v?i hàng núi d? d?c l?nh k?nh kéo v? và tuyên b?: "T? nay s? s?ng ? 
nhà b? m? d?". Hai d?a con gái c?a ch? Phuong v?a chuy?n t? phòng b? m? sang 
phòng cô chua du?c bao lâu thì b? cô th?ng c? du?i v? vì t?i "cu?p phòng". 
(?nh minh h?a)
V? m?t d?c th?ng ngó nghiêng m?t h?i can phòng dã t?ng là c?a mình gi? b? 2 cô 
cháu gái trung d?ng, Loan h?n nhiên nói bâng quo: "Dúng là ki?u n?, con nhà d?i 
gia có khác, d?n mua s?m cho con cái gì cung toàn d? x?n nh?. Ch? bi?t lúc mua 
có nghi gì d?n ch?ng không n?a. C? cái dà này, ch?c ông anh mình ph?i cày hon 
trâu, ng?a m?i d? tiêu m?t". Nghe em ch?ng nói v?y, ch? Phuong tím m?t r?i l?i 
t? an ?i mình: cha m? sinh con tr?i sinh tính. Tính khí cô ?y th? thì ch?u v?y.

Th?y em ch?ng b?ng mang d? ch?a, d? d?c thì nhi?u, gi?n không du?c lâu, ch? l?i 
l?i c?i giúp em khuân vác, s?p x?p cho dâu vào dó d?n d? m?t bã c? ngu?i ?y v?y 
mà không nhân du?c l?y m?t l?i c?m on c?a cô em ch?ng.

D?n v? nhà du?c m?y ngày, qu?n áo, d? dùng c?a hai v? ch?ng Loan v?t tung tóe 
m?i noi m?i th?, lúc thì vài chi?c t?t ? gh? salon, lúc thì v? h?p s?a b?y d?y 
trên bàn cùng v?i v? c?a d? th? qu?. Th?y nhà c?a b?a bãi, ch? Phuong nh?c khéo 
em ch?ng thu d?n g?n gàng thì ngay l?p t?c b? cô em dáp tr?: "có vài th? l?t 
v?t trong cái góc nhà mà cung không ch?u d?n, l?i còn h?t hàm sai ngu?i khác!". 
Ch? Phuong ch? bi?t l?c d?u ngao ngán r?i t? mình d?n d?p t? trong ra ngoài. 

Có hôm di ch?, mua th? này th? kia v? c?i thi?n b?a an cho gia dình thì cô em 
dang ng?i du?i th?ng chân trên gh? l?i c?nh khóe: "Ch?ng còng lung cham ch? 
ki?m ti?n cho v? tiêu, ngu?i ta t?i gì mà không tiêu cho su?ng". 

Cho d?n m?t hôm, di làm v?, v?a bu?c chân vào c?ng ch? Phuong nghe ti?ng cô em 
ch?ng oang oang nói v?i bà hàng xóm: "Ôi! Cái ng? bà ?y thì làm du?c gì! Ch? 
gi?i an bám ch?ng là không ai b?ng. D?n vi?c d? cung không bi?t d?, tòi li?n ra 
hai d?a con gái. Tru?c sau gì cháu cung xúi ông anh b? cho b?ng du?c.". 

Lúc này thì ch? không th? ch?u d?ng du?c thói h?n hào, x?c láo c?a cô em ch?ng 
thêm m?t giây phút nào n?a. Bao nhiêu t?c gi?n, bao nhiêu nh?n nh?n. ch? d?n 
h?t vào bàn tay và dành cho cô em ch?ng m?t cái tát này l?a. Sau m?t thoáng 
choáng váng, cô em ch?ng tru tréo khóc, ch?i lu loa làm nh?n nh?o c? con ngõ. 

June
(theo afamily)

Other related posts:

  • » [SMCC] Chi dau, em chong va cuoc chang tran nay lua - Nguyen Hong Van