[SMCC] Chernobyl Nh?t B?n: Fukushima Ðánh d?u K?t thúc K? nguyên H?t nhân 1

 
 Chernobyl Nh?t B?n: Fukushima Dánh d?u K?t thúc K? nguyên H?t nhân 1
Hi?u Tân  
 
  
 
   
Ban Biên t?p SPIEGEL.14/3/2011
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,750773-4,00.htmlhttp://www.spiegel.de/international/world/0,1518,750773-4,00.html
 


 

?nh AFP/ NHK
 

Nh?t B?n v?n còn dang quay cu?ng trong tr?n d?ng d?t l?n nh?t t?ng bi?t, thì 
m?t v? n? ? nhà máy di?n h?t nhân Fukushima hôm th? B?y, ti?p theo là m?t giây 
th?m h?a vào hôm th? Hai. M?c dù chính ph? b?o d?m, v?n có m?t n?i lo s? v? m?t 
Chernobyl khác. Tai n?n này dã làm b?t lên m?t cu?c tranh cãi chính tr? sôi s?c 
? D?c, và trông có v? nhu ch?m d?t gi?c mo v? nang lu?ng h?t nhân r? và an 
toàn. 
 

Truy?n hình Nh?t B?n dua nh?ng hình ?nh th?m h?a d?n hàng tri?u phòng khách 
trên kh?p d?t nu?c, noi nh?ng ngu?i xem kinh hoàng nhìn th?y m?t v? n? ? m?t lò 
ph?n ?ng h?t nhân ? Fukushima.
 

V? n? hôm th? B?y th?i bay mái c?a tòa nhà lò ph?n ?ng, d?y m?t dám khói tr?ng 
d?y d?c lên tr?i. Khi khói tan, trong s? b?n tòa nhà lò ph?n ?ng màu tr?ng, ch? 
còn nhìn th?y có ba.
Tòa nhà th? tu ch?ng còn l?i gì ngoài cái v? trông ma quái.
 

Nh?ng b?c tu?ng ngoài c?a toà nhà lò ph?n ?ng dã n? tung. L?p v? thép ch?a các 
thanh nhiên li?u nóng d? hình nhu ch?u du?c v? n?, nhung th?m ho? chính còn có 
th? ngan ng?a du?c hay không v?n còn là di?u chua rõ. Ngoài ra, b?n lò ph?n ?ng 
h?t nhân n?m trong hai khu liên h?p phát di?n Fukushima không hoàn toàn n?m 
trong t?m ki?m soát.
 

V? n? th? hai
 

R?i sau dó, hôm th? Hai, m?t v? n? th? hai di?n ra ? nhà máy Daiichi, l?n này 
liên quan d?n lò ph?n ?ng 3 c?a nhà máy. V? n? làm b? thuong 11 công nhân và và 
d?y m?t c?t khói kh?ng l? lên không trung. V?n chua rõ b?c x? rò r? trong v? n? 
này có v? nhu gây ra b?i s? tích t? hydrogen, m?t nhân viên v?n hành nhà máy 
nói r?ng m?c phóng x? t?i lò ph?n ?ng v?n còn th?p hon các gi?i h?n cho phép. 
Hoa K? ph?n ?ng v?i v? n? ngày th? Hai b?ng cách di d?i m?t trong nh?ng hàng 
không m?u h?m c?a nó dang ? 100 d?m (160 km) ngoài khoi, ra kh?i khu v?c này, 
sau khi phát hi?n m?c phóng x? th?p trong vùng lân c?n.
 

Ngay sau dó, chính ph? loan báo r?ng h? th?ng làm mát cho lò ph?n ?ng s? 2 c?a 
nhà máy cung dã hu h?ng. Các v? n? ? các lò ph?n ?ng 1 và 3 dã du?c báo tru?c 
b?i nh?ng s? c? tuong t?. Hãng tin Jiji hôm th? Hai báo cáo r?ng m?c nu?c ? lò 
ph?n ?ng s? 2 dã t?t xu?ng sâu d?n m?c d? d? l? ra m?t ph?n các thanh nhiên 
li?u.
 

Các hình ?nh trên ti vi vào d?p cu?i tu?n qua không d? cho ai nghi ng? gì n?a: 
qu?c d?o tiên ti?n này rõ ràng dã tr?i qua th?m h?a h?t nhân t?i t? nh?t cho 
d?n ngày hôm nay trong th? k? 21, do tr?n d?ng d?t kh?ng khi?p nh?t trong l?ch 
s? Nh?t B?n gây ra. 
 

M?t th?i gian ng?n sau v? n? ngày th? B?y, Chánh Thu ký N?i các Yukio Edano 
xu?t hi?n trên kênh truy?n hình chính d? nói v? tai n?n này - theo cách m?t 
th?y giáo nói v?i h?c trò c?a mình trong m?t chuy?n di c?a l?p v? nh?ng vi?c h? 
s? làm sau dó. R?i m?t chuyên gia v? nhà máy di?n h?t nhân, tóc hoa râm cùng 
v?i Edano kêu g?i dân chúng duy trì "reisei", hãy yên tâm và bình tinh. 
 

Reisei, reisei: C? nhu th? chính ph? lo l?ng v? vi?c làm ngu?i nh?ng cái d?u 
c?a các công dân Nh?t B?n hon là nh?ng thanh nhiên li?u h?t nhân dã nóng ch?y 
m?t ph?n.
 

Du?c khuyên ? trong nhà
 

Khi lò ph?n ?ng n? ? Chernobyl cách dây m?t ph?n tu th? k?, Liên Xô ngay l?p 
t?c dua hàng nghìn công nhân d?n d? l?p cát và b?c chì các lõi lò ph?n ?ng b? 
quá nhi?t. Cu?i cùng g?n nhu c? m?t tri?u ngu?i tham gia vào d?m b?o an toàn 
cho lò ph?n ?ng này. Nhung lúc dó Liên Xô không ph?i d?ng th?i d?i phó v?i các 
h?u qu? c?a m?t tr?n d?ng d?t và m?t con sóng th?n.
 

Nh?ng c? g?ng c?a c?nh sát Nh?t B?n so tán m?t khu v?c r?ng l?n xung quanh lò 
ph?n ?ng có v? diên r? hon là bình tinh. Hàng ngàn ngu?i ch?y xu?ng mi?n nam 
b?ng ô tô riêng.
 

Tru?c h?t, khó mà dánh giá m?c d? nguy hi?m c?a phóng x? trong vùng k? c?n v?i 
lò ph?n ?ng. Các chuyên gia t?i ch? báo cáo r?ng m?c phóng x? do du?c g?n lò 
ph?n ?ng là m?t sievert[1] trên gi?. Dây là m?t m?c cao, nhung không th? so 
sánh v?i m?c 200 sievert trên gi? mà m?t s? công nhân tr?c s? c? ? Chernobyl b? 
phoi nhi?m.
 

Trong m?t v? phóng x? phát ra t? lõi lò ph?n ?ng b? ch?y tan, nhi?u ch?t phóng 
x? khác nhau trong dó có plutonium và uranium, và các ch?t nguy hi?m iodine 131 
và cesium 137, cung làm ô nhi?m môi tru?ng xung quanh Chernobyl. Dã có xác nh?n 
r?ng ít nh?t m?t lu?ng nh? cesium cung dã thoát ra ? Fukushima. Vào th? B?y, B? 
tru?ng Ngo?i giao D?c, Guido Westerwelle, lãnh d?o D?ng Dân ch? T? do (FDP) dã 
khuyên nh?ng ngu?i D?c nên r?i kh?i các vùng b? ?nh hu?ng c?a sóng th?n và s? 
c? h?t nhân.
 

M?t ngu?i phát ngôn c?a chính ph? Nh?t B?n khuyên các công dân nên ? trong nhà, 
t?t máy di?u hòa nhi?t d? và n?u c?n, áp m?t chi?c khan m?t u?t lên mi?ng. T?t 
c? nh?ng cái dó là d?u hi?u cho th?y ph?n ?ng c?a m?t d?t nu?c công nghi?p hóa 
dã vô v?ng d?n m?c nào vào nh?ng gi? d?u tiên sau s? c?. 
 

Thái d? ng?o m?n 
 

S? ki?n là Nh?t B?n, nu?c dã có th?i du?c coi là th?n k? kinh t?, dang d?ng 
trên b? v?c c?a m?t th?m h?a h?t nhân có th? phá h?y n?n công nghi?p h?t nhân 
nhi?u hon so v?i th?m h?a lò t? ph?n ?ng c?a Liên Xô ? Chernobyl cách dây m?t 
ph?n tu th? k?.
 

 

M?i ngu?i d?u bi?t, nu?c Nh?t n?m trong khu v?c có d?ng d?t, khi?n nó d? g?p 
nguy co hon nhi?u so v?i các nu?c nhu D?c và Pháp. Nhung Nh?t b?n tình c? cung 
là nu?c công nghi?p hàng d?u, m?t nu?c mà các k? su du?c dào t?o t?t, nghiêm 
c?n d?n m?c mô ph?m dã ch? t?o ra nh?ng chi?c xe hoi t?i tân nh?t và có d? tin 
c?y cao nh?t th? gi?i.
 

Khi s? c? Chernobyl x?y ra, công nghi?p h?t nhân D?c c? g?ng t? thuy?t ph?c 
mình và các công dân D?c, r?ng dó là t?i các lò ph?n ?ng già nua và các k? su 
kém c?i, c?u th? c?a Dông Âu. Các lò ph?n ?ng c?a Tây Âu, hay là n?n công 
nghi?p kh?ng d?nh th?, là hi?n d?i hon, du?c b?o du?ng t?t hon và don gi?n là 
an toàn hon.
 

Bây gi? dã rõ cái thái d? t? tin ?y ng?o m?n nhu th? nào. N?u m?t tai h?a t?m 
c? ?y có th? x?y ra ? Nh?t B?n, thì nó cung có th? x?y ra d? dàng nhu th? ? 
D?c. Ch? c?n có m?t chu?i nh?ng tình hu?ng tai h?i thích h?p. Fukushima là b?t 
c? noi nào.
 


--------------------------------------------------------------------------------

[1] sievert (ký hi?u: Sv) là don v? SI d?n xu?t c?a lu?ng tuong duong. Nó nh?m 
dánh gia v? lu?ng các tác d?ng sinh h?c c?a phóng x?, tuong ph?n v?i các tác 
d?ng v?t lý du?c dac trung b?i lu?ng h?p th?, do b?ng gray. Don v? này du?c d?t 
theo tên nhà v?t lý y khoa Th?y Di?n Rolf Sievert, n?i ti?ng v?i nh?ng công 
trình v? do lu?ng phóng x? và nghiên c?u v? các tác d?ng sinh h?c c?a phóng x?. 
  
 

 
 
 
Hi?u Tân  
Ngày dang: 16.3.2011  [ Tr? l?i ] [ Ti?p ]  

Other related posts:

  • » [SMCC] Chernobyl Nh?t B?n: Fukushima Ðánh d?u K?t thúc K? nguyên H?t nhân 1 - Nguyen Hong Van