[SMCC] Chan ga ban dan nhau khen ngon

Chân gà b?n: Dân nh?u khen ngon, bác s? b?o ung thu

TP - Trong hon 100 t?n gà b?n v?a b? co quan ch?c nang phát hi?n ? TPHCM, có 
hon 70 t?n gà b?n tu?n ra th? tru?ng, chui vào quán nh?u. Trong khi dân nh?u 
khen ngon thì bác s? khuyên món nu?ng này d? gây ung thu d?i tràng, tuy?n vú.

 
Chân gà nhi?m b?n t?i kho l?nh Hoàng Bon ? Bình Chánh. ?nh: Lê Nguy?n 

Ra ph? nu?ng, vào quán nh?u

M?i chi?u t?i t?i v?a hè du?ng Tru?ng Son, g?n khu v?c Sân bay Tân Son Nh?t, 
qu?n Tân Bình các món chân, cánh gà nu?ng r?t hút khách. 

Có m?t t?i ph? chân gà nu?ng trên du?ng này t?i 11/10, chúng tôi ch?ng ki?n 
hàng ch?c lò nu?ng chân gà bày bi?n ra hai bên du?ng ph?c v? c? tram th?c 
khách. 

M?t th?c khách cho bi?t: "Món chân gà nu?ng ch?m v?i mu?i tiêu chanh thêm vài 
chai bia thì không gì b?ng". Nhi?u th?c khách còn nói: "B?n gì, nu?ng thì có 
nhi?m khu?n cung không sao".

? m?t quán chân gà nu?ng di d?ng trên v?a hè du?ng Tru?ng Son, ngu?i bán hàng ? 
tr?n, m? hôi nh? nh?i, v?a nu?ng chân gà, v?a cho bi?t: "Chân gà nu?ng là món 
khoái kh?u t? lâu, do chúng tôi u?p ngon c?ng thêm chân gà du?c l?y t? nu?c 
ngoài nên nh?u vô tu". 

Ngu?i này còn cho bi?t, m?i dêm bán g?n 50 kg chân và cánh gà. Trong khi dó 
trên ph? nu?ng này có ít nh?t 50 quán bán chân gà.

M?c dù các ch? quán chân gà nu?ng d?u qu?ng cáo chân gà có ngu?n g?c rõ ràng, 
nhung theo tìm hi?u c?a chúng tôi, da s? h? d?u l?y chân gà t? các d?u m?i c?p 
hai, chân gà nhi?m b?n v?i giá r? t? ch? lò m? gia c?m và t? các d?i lý b? m?i. 

Ch? H?i m?t ngu?i quen bán chân gà thuê cho m?t quán chân gà nu?ng ? dây, cho 
bi?t: Chân gà du?c ngâm v?i ch?t t?y tr?ng công nghi?p cho s?ch và tr?ng. Sau 
dó, chúng du?c ngâm v?i ph?m màu, huong li?u.r?i dua ra nu?ng. 

T?i các quán nh?u bình dân n?m hai bên kênh Nhiêu L?c - Th? Nghè, món chân, 
cánh gà nu?ng d?u du?c th?c khách ua chu?ng. Doàn liên ngành v? sinh an toàn 
th?c ph?m ki?m tra noi dây cho hay, h?u h?t các quán nh?u bình dân này d?u bán 
chân gà không ngu?n g?c. 

Ngày 9/10, khi ki?m tra các di?m bán chân gà noi dây, co quan ch?c nang còn 
phát hi?n chân gà du?c ngâm ôxy già d? t?y tr?ng. 

Các d?i lý phân ph?i th?a nh?n m?t n?a s? chân gà b?n c?a Cty TNHH Giao nh?n 
Xu?t nh?p kh?u Vi?t M? cung du?c dua ra các ph? chân gà nu?ng và quán nh?u trên 
d?a bàn TPHCM và các t?nh lân c?n. Ngu?i mua l?i hàng b?n c?a Cty trên cho 
bi?t, h? mua l?i chân gà nh?p kh?u t? Ba Lan v?i giá 9.000 d?ng/kg, sau dó bán 
ra 15.000 d?ng/kg cho các quán an. 

 
Nhi?u chân gà b?n du?c t?y s?ch b?ng hóa ch?t t?y tr?ng tru?c khi nu?ng 

Hi?m h?a ung thu

Theo bác si Dào Th? Y?n Th?y - Trung tâm Dinh du?ng TPHCM, món chân gà nu?ng 
luôn ti?m ?n nhi?u nguy co do thu?ng b? t?m hóa ch?t hay chân gà b? nhi?m 
khu?n, kh? nang truy?n b?nh cho ngu?i an r?t cao k? c? khi dã nu?ng chín.

Ngoài vi?c gà không ngu?n g?c, nhi?m khu?n, các d?ng c? d? nu?ng, ngu?i u?p 
nu?ng chân gà cung không d?m b?o v? sinh khi?n món ngon, r? này cung tr? nên 
dáng s?.

"Dó là chua k? khi d?ch cúm H5N1 bùng phát vi?c an món nu?ng chân gà cung r?t 
nguy hi?m n?u nhu th?c ph?m không chín và gà nhi?m b?nh"- bác s? Th?y c?nh báo. 

Theo bác si Nguy?n Ch?n Hùng - Ch? t?ch H?i Ung thu TPHCM, vi?c an nhi?u món 
nu?ng không d?m b?o là v?n d? dáng quan tâm. 

Theo bác si Hùng, không ch? riêng món chân gà nu?ng mà b?t k? món nu?ng nào d?u 
xu?t hi?n các axít amin d? vòng ? nh?ng ph?n giòn, ph?n cháy khét và ? m?t 
ngoài c?a th?c ph?m du?c nu?ng già l?a. Ch?t này có th? gây ung thu ph?i, d?i 
tràng, ru?t, tuy?n vú và gan. 

Theo bác si Hùng, d?i v?i chân gà nu?ng b?n b? lên d?i thành s?n ph?m s?ch, 
ngu?i an ph?i h?t s?c c?n th?n.

Coi ch?ng an ph?i cánh gà b?n

Ngày 12/10, Tr?m Ki?m tra V? sinh Thú y ch? Bình Di?n ? qu?n 8 cho bi?t, dã g?i 
m?u cánh gà b? b?m tím di xét nghi?m. Du?c bi?t s? cánh gà không d?m b?o v? 
sinh trên du?c m?t Cty ? qu?n Tân Bình nh?p kh?u v? t? Ba Lan và có h?n s? d?ng 
d?n tháng 10/2010. Tuy nhiên, khi s? cánh, chân gà này du?c dua vào ch? tiêu 
th? thì ngành ch?c nang l?i phát hi?n không d?m b?o ch?t lu?ng.
 


Lê Nguy?n
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Chan ga ban dan nhau khen ngon - Nguyen Hong Van