Chó và nh?ng do?n phim c?m d?ng

Chó và nh?ng do?n phim c?m d?ng

19-01-2006 17:53:22 GMT +7

Trong di?n ?nh loài chó là loài v?t du?c tham gia vào các b? phim nhi?u nh?t. 
Cùng "di?n xu?t" v?i ngu?i, loài v?t tinh khôn và có ti?ng trung thành này
dã du?c con ngu?i hu?n luy?n, d?y d? d? tr? thành nh?ng di?n viên th?c th? khi 
d?ng tru?c ?ng kính...

trong nhi?u b? phim n?i ti?ng trên th? gi?i nhu Chó bim tr?ng tai den, Ti?ng 
g?i noi hoang dã, Nam ngu?i lính và con chó... V?i di?n ?nh Vi?t Nam, khán
gi? h?n chua quên con chó h?t lòng trung thành v?i ch? trong phim Làng Vu D?i 
ngày ?y, con chó cái và b?y chó con trong phim Ch? D?u dã làm roi nu?c m?t
khán gi?. Con chó tài gi?i trong phim Nhi?m v? hoa h?ng dã khi?n các b?n nh? 
reo hò tru?c nh?ng chi?n công tuy?t v?i và dung c?m.

Di?u dáng nói là da s? nh?ng con chó dóng phim Vi?t Nam d?u là ... "chó n?i" và 
chua h? qua tru?ng l?p dào t?o nào nhung d?u là nh?ng con v?t có "nang khi?u
di?n b?m sinh".

Chó dòng "th? thân"

Trong b? phim Bão U Minh c?a c? d?o di?n Lâm M?c Khôn, khi phân vai cho các 
di?n viên, d?o di?n dã g?ch d? du?i m?t cái tên "con Phèn", dó là tên g?i c?a
con chó s? tham gia dóng phim và là b?n thân thi?t c?a nhân v?t ông già U Minh 
do di?n viên Lâm T?i th? vai.

Di?n viên thì d? r?i, ch? vi?c m?i t?i giao k?ch b?n và ký h?p d?ng. Còn "di?n 
viên chó" thì du?c anh em thi?t k? t? ch?c tìm ki?m và ch?n l?a ?... ch?
chó. Cu?i cùng m?t ch? chó to 4 tháng tu?i du?c "m?i" v? xu?ng phim và nh?n vai 
v?i tên "Con Phèn"! Ph?i nói Phèn là m?t con chó tinh khôn và d?y tình
c?m, su?t m?y tháng doàn làm phim l?n l?i ? vùng U Minh, Phèn dã tr? thành 
ngu?i b?n thân thi?t.

Phèn d?c bi?t yêu quý và quy?n luy?n di?n viên Lâm T?i nên các c?nh di?n d?u 
quay thu?n l?i.

Di?u khi?n ai cung ban khoan là theo dúng k?ch b?n, Phèn ph?i ch?t và dau d?n 
hon là doàn phim ph?i hy sinh Phèn trong c?nh cu?i phim vì do?n di?n xu?t
c?a Lâm T?i v?i xác Phèn r?t dài. N?u không gi?t Phèn thì không th? quay du?c. 
Nhung c? doàn phim không ai mu?n Phèn ch?t. Phó d?o di?n Kh?c Dào ph?i lùng
s?c su?t m?y ngày tìm m?t con chó khác gi?ng Phèn d? "th? thân". Dây có l? là 
tru?ng h?p "th? thân" duy nh?t c?a loài chó. Khi quay c?nh trên nhìn ch?
mình ôm xác d?ng lo?i, ? ngoài Phèn rên lên dau d?n và m?i ngu?i d?u th?y m?t 
Phèn ng?n nu?c... Phèn nhu hi?u du?c s? hy sinh c?a b?n nên h?t c?nh quay
nó lao vào lòng ch? và li?m xác b?n. Di?n viên Lâm T?i ôm c? hai con chó vào 
lòng mà nu?c m?t lung tròng.

Chó làm "chó m?u"

Ngh?ch ng?m, hi?u d?ng nhung c?c k? thông minh là chú chó "nhí" trong phim D?u 
?n c?a qu? c?a n? d?o di?n Vi?t Linh. Chú chó m?i l tháng tu?i màu tr?ng
ngà dã du?c các nhân v?t trong phim g?i b?ng "Con". Vì còn nh? tu?i nên chú chó 
r?t ngh?ch và l?m phen làm diêu d?ng t? thi?t k? vì "nh?ng cu?c d?o choi"
tùy h?ng, Nhung khi dã "vào vai" thì chú di?n xu?t h?t ch? chê!

Có l?n khi quay c?nh ngu?i tù t?c tu?ng con chó, yêu c?u k?ch b?n là chú chó 
ph?i n?m im d? "làm m?u" cho ngu?i t?c tu?ng. Bao nhiêu phuong án du?c dua
ra nhu: c?t chó th?t ch?c mo?t ch?, cho chó u?ng thu?c ng? d? chó n?m yên... 
Cu?i cùng d?o di?n quy?t d?nh quay "c?u may". Dang ch?y nh?y tung tang, chú
chó du?c d?t lên b? d?t. Ngu?i ta v?a gãi gãi lên lung chú l?p t?c chú nh?m 
m?t... ng? ngay. Ai cung ng?c nhiên thích thú. C?nh quay dã xong mà chú v?n
còn ng?, du?c dánh th?c d?y chú vuon vai ngáp r?i nhìn quanh nhu mu?n h?i "Dã 
xong r?i à?".

Nhung d?n c?nh quay cu?i phim thì vu?t ra ngoài s? tu?ng tu?ng c?a m?i ngu?i. 
Dó là c?nh khi Cô gái qu? (Ng?c Hi?p) ch?t, ngu?i ta b? cô lên chi?c bè và
th? ra ngoài bi?n. Di?n viên nhí Nam Anh ôm con chó nhìn theo khóc n?c n?. Th?t 
b?t ng? chú chó trong tay Nam Anh c? vuon c? nhìn theo chi?c bè trôi di
và tru lên th?m thi?t. Và c? th? ngu?i khóc, chó khóc, ngu?i d?ng ngoài cung 
khóc, th?t là m?t c?nh quay có m?t không hai.

Chó quý t?c dóng vai chó b?i

Con chó Lucky trong phim D?i có tên t?i mình c?a d?o di?n Lê Van Duy d?n v?i 
di?n ?nh t? m?t môi tru?ng quý t?c. Ch? c?a nó là m?t trí th?c nên chú chó
ch? quen nh?ng hi?u l?nh b?ng ti?ng Pháp c?a ch?. Trong phim chú chó là c?a ông 
Sáu Kèn (M?c Can) cùng chú rong ru?i trên con du?ng hát rong ki?m s?ng.
Su?t m?t tháng tr?i di?n viên M?c Can ph?i hàng ngày d?n "làm thân" v?i chú chó 
và phát huy m?i kh? nang "n?nh" c?a mình d? d? chó s?ng ki?p b?i d?i v?i
mình. D?n ngày b?m máy chú chó dã du?c anh "b?i d?i hóa" v?i d? th? trò làm vui 
m?i ngu?i.

Chú dã ra kh?i cu?c s?ng nhung l?a d? theo M?c Can v? sinh s?ng du?i chân c?u 
ch? Y, tr? thành m?t thành viên thân thi?t c?a dám tr? b?i d?i s?ng v?t vu?ng
du?i chân c?u. Chú di?n xu?t tuy?t v?i d?n n?i c? sau m?t c?nh quay, bà con 
sinh s?ng du?i chân c?u (th?t) d?u v? tay reo hò tán thu?ng. H?t b? phim, khi
mang chú v? tr? cho ch?, M?c Can khó d?n lòng khi th?y chú ch? mu?n ch?y theo 
anh. Hình nhu chú không th? quên du?c s? ?m áp khi s?ng gi?a nh?ng ngu?i
h?t lòng yêu thuong mình. Cu?c chia tay dã kéo dài trong s? quy?n luy?n gi?a 
ngu?i và chó.

NG?C LÊ VÂN
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Chó và nh?ng do?n phim c?m d?ng