Cay mai vang gia 650 trieu dong

Cây mai vàng giá 650 tri?u d?ng

Dó là cây mai vàng (?nh) c?a ông Tr?nh Van Thành (ng? phu?ng 4, th? xã Vinh 
Long, t?nh Vinh Long), dang du?c trung bày t?i c?ng B?o tàng t?nh Vinh Long.
Cây mai vàng này cao trên 2,5 mét, nó d?p và có giá không ph?i do "tu?i" hay 
"s? do ph?n g?c cây" mà chính là "giàn chi" c?c k? ngo?n m?c: các cành mai
u?n lu?n, t?o dáng t? di?n trông c? quái nhung r?t hài hòa.

Ch? nhân cây mai cho bi?t kh?i d?u g?c cây mai này ? Ti?n Giang, sau dó v? tay 
m?t "d?i gia" hoa ki?ng ? TP.HCM và r?t k? công ông m?i mang du?c nó v? Vinh
Long. M?t "d?i gia ki?ng" ? An Giang d? ngh? ông sang tay cây mai này v?i giá 
400 tri?u d?ng nhung ông chua ch?u vì cây này "có m?t không hai". Theo ông,
giá cây mai này ph?i 650 tri?u d?ng m?i bán. Du?c bi?t, ngoài cây mai "k? l?c" 
này, ông Thành còn có 2 cây mai vàng có giá so so 120 tri?u và 250 tri?u
d?ng/cây.

Gia Khánh

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Cay mai vang gia 650 trieu dong