Cay la va gio

CÃy, Là và GiÃ

 Tá nÄm 2003, cà mát cÃu chuyán ÄÆác gái ÄÄng và chia sá 
trÃn nhiáu blog, website cà nhÃn.
CÃu chuyán ban Äáu ÄÆác viát báng tiáng Hoa, rái sau ÄÃ 
ÄÆác chuyán sang tiáng Anh, và rái là tiáng Viát. Mát cÃu 
chuyán khà hay vá ba nhÃn vát: CÃy, LÃ
và GiÃ...

 Náu bán muán cà tÃnh yÃu cáa ai ÄÃâ Äáu tiÃn hÃy yÃu 
ngÆái ÄÃ trÆác ÄÃ!

o O o

CÃY

Là do tÃi ÄÆác gái là cÃy là và tÃi thÃch vá cÃy, mát thái 
gian dÃi, tÃi vá mát cÃi cÃy nhá á gÃc nháng bác tranh cáa 
tÃi.

TÃi Äà táng hán hà vái 5 cà gÃi khi tÃi cÃn hác dá bá 
Äái hác, trong sá Äà cà mát ngÆái tÃi rát mán, rát mán 
nhÆng lái khÃng cà can Äám Äá quen cà áy. CÃ
áy khÃng cà khuÃn mát xinh Äáp, khÃng cà nháng ngÃn tay thon 
dÃi, khÃng cà mát ngáai hÃnh nái bát, cà áy là mát cà gÃi 
hát sác bÃnh thÆáng.

TÃi thÃch cà áy, thát sá thÃch cà áy. TÃi thÃch sá ngÃy thÆ, 
thÃch nÃt tinh nghách, thÃch sá dá thÆÆng, thÃng minh và yáu 
át cáa cà áy. Là do mà tÃi khÃng
quen vái cà áy là và tÃi nghÄ ngÆái quà bÃnh thÆáng nhÆ cà 
áy thà khÃng háp vái tÃi. TÃi cÅng sá ráng khi quen nhau rái 
thà nháng tÃnh cám tát Äáp tÃi
dÃnh cho cà áy cÅng tan vá. Mát phán cÅng sá nháng tin Äán 
sá lÃm tán thÆÆng cà áy. TÃi nghÄ ráng náu cà áy thát sá 
dÃnh cho tÃi thà cuái cÃng cà áy cÅng
sá là cáa tÃi và tÃi khÃng viác gà phái tá bá mái thá và 
cà áy. Là do cuái cÃng Äà khián cà áy á bÃn cánh tÃi suát 
ba nÄm. CÃ áy nhÃn tÃi theo Äuái nháng
cà gÃi khÃc vÃ... tÃi Äà lÃm cà áy khÃc suát ba nÄm ÄÃ.

Cà áy muán lÃm mát dián viÃn giái nhÆng tÃi lái là mát 
Äáo dián và cÃng khát khe. Khi tÃi hÃn ngÆái bán gÃi thá hai 
thà cà áy tá ÄÃu Äi tái, cà áy rát bái
rái nhÆng cÅng chá cÆái và nÃi "Cá tá nhiÃn!" trÆác khi 
cháy Äi. NgÃy hÃm sau, mát cà áy sÆng nhÆ mát hát dá. TÃi 
cá tÃnh khÃng hiáu là do tái sao cà áy
khÃc và chác cà áy suát ngÃy hÃm ÄÃ. Khi mái ngÆái Äi vá 
hát, cà áy ngái khÃc mát mÃnh trong láp. Cà áy khÃng biát 
tÃi quay trá vá láp Äá láy Äáâvà tÃi
Äà ngái nhÃn cà áy khÃc hÆn mát tiáng.

NgÆái bán gÃi thá tÆ cáa tÃi khÃng thÃch cà áy. Cà mát 
lán hai ngÆái Äà cÃi nhau, tÃi biát theo tÃnh cÃch cáa cà áy, 
cà áy chác chán khÃng phái là ngÆái
gÃy chuyán nhÆng tÃi ván Äáng vá phÃa bán gÃi mÃnh. TÃi 
máng cà áy, cà áy Äà nhÃn tÃi vái mát Ãnh mát thát sá 
âshockâ, tÃi ÄÃ khÃng quan tÃm Äán cám giÃc
cáa cà áy và bá Äi vái bán gÃi cáa mÃnh.

NgÃy hÃm sau, cà áy ván cÆái gián vái tÃi nhÆ khÃng cà 
chuyán gà xáy ra, tÃi biát cà áy bá tán thÆÆng nhÆng tÃi 
nghÄ cà áy khÃng biát, tÃi cÅng Äau nhÆ
cà áy váy.

Khi tÃi chia tay vái ngÆái bán gÃi thá 5, tÃi Äà hán hà vái 
cà áy, sau khi Äi chÆi ÄÆác vÃi ngÃy tÃi nÃi vái cà áy tÃi 
cà chuyán muán nÃi cho cà áy, cÃ
áy nhÃn tÃi và cÅng nÃi là cà chuyán muán nÃi cho tÃi biát. 
TÃi nÃi cho cà áy nghe vá viác tÃi chia tay và cà áy nÃi cho 
tÃi hay là cà áy bát Äáu quen
ngÆái con trai khÃc. TÃi biát ngÆái Äà là ai, ngÆái Äà Äà 
theo Äuái cà áy mát thái gian dÃi, mát ngÆái con trai rát 
dá thÆÆng, nÄng Äáng và Äáy sác sáng.
Viác ngÆái Äà thÃch cà áy Äà ÄÆác bÃn tÃn trong trÆáng 
mát thái gian dÃi.

TÃi khÃng thá nÃi cho cà áy biát là tim tÃi Äau nhÆ thá nÃo, 
tÃi chá cÆái và chÃc máng cà áy. Khi tÃi vá tái nhÃ, tim 
tÃi Äau Äán nái tÃi khÃng thá Äáng
váng nái náa, giáng nhÆ cà mát táng Äà Äà náng lÃn ngác 
tÃi, TÃi khÃng thá nái, muán hÃt thát to nhÆng khÃng thá. 
NÆác mát rÆi xuáng, tÃi gác ngà và khÃc.
Äà bao nhiÃu lán tÃi nhÃn tháy cà áy khÃc và mát ngÆái ÄÃn 
Ãng cÅng khÃng cháu hiáu cho cám giÃc cáa cà áy?

Sau khi tát nghiáp, tÃi cá Äác mÃi cÃi sms ÄÆác gái mát 
ngÃy sau ÄÃ:

Là rái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá là lái.

o O o

LÃ

Suát thái cÃn hác dá bá Äái hác, tÃi rát thÃch Äi nhát 
lÃ, tái sao Æ? Tái và tÃi tháy Äá mát cÃi là rái khái cÃi 
cÃy mà nà Äà dáa dám lÃu nhÆ váy cán phái
rát can Äám. Suát thái gian hác dá bá, tÃi luÃn á rát 
gán mát ngÆái con trai, khÃng phái là bán trai ÄÃuâ chá là 
bán bà thÃi. Khi anh áy cà ngÆái bán gÃi
Äáu tiÃn. TÃi hác ÄÆác mát cám giÃc mà trÆác giá tÃi 
nghÄ là mÃnh khÃng thá cà â Sá ganh tá. Nái cay Äáng Äà 
khÃng thá dián tá báng lái, giáng nhÆ là các
Äánh cáa Äau khá váy. NhÆng sau Äà hai thÃng thà há chia tay, 
tÃi chÆa káp vui máng thà anh áy lái quen tiáp mát ngÆái con 
gÃi khÃc.

TÃi thÃch anh áy và tÃi biát ráng anh áy cÅng thÃch tÃi. NhÆng 
tái sao anh áy lái khÃng há biáu hián? Tái sao anh áy thÃch 
tÃi mà lái khÃng cháu bát Äáu
trÆác. Mái lán anh áy cà bán gÃi mái là mát lán tim tÃi 
Äau nhÃi. Thái gian trÃi qua, tim tÃi Äà và anh áy mà tán 
thÆÆng rát nhiáu. TÃi bát Äáu tin ráng
ÄÃy chá là tÃnh cám ÄÆn phÆÆng cáa mÃnh tÃi mà thÃi. NhÆng 
náu anh áy khÃng thÃch tÃi thà tái sao lái Äái xá tát vái 
tÃi nhÆ váy. NÃ khÃc xa vái viác anh
áy lÃm và tÃnh bán. ThÃch mát ngÆái sao mà khá nhÆ váy. TÃi 
cà thá biát anh áy thÃch gÃ, biát sá thÃch cáa anh áy, nhÆng 
tÃnh cám anh áy dÃnh cho tÃi thÃ
tÃi khÃng thá hiáu ÄÆác và tÃi cÅng khÃng thá nÃo má lái 
ÄÆác.

Trá viác ÄÃ ra, tÃi ván muán ÄÆác á bÃn cánh anh cáy, 
quan tÃm anh áy, chÄm sÃc anh áy và yÃu anh áy, hi váng mát 
ngÃy Äáp trái nÃo ÄÃ anh áy sá thay Äái
và yÃu tÃi, kiáu nhÆ Äái Äián tháai cáa anh áy mái ÄÃm, 
muán anh áy gái tin nhán cho mÃnhâ TÃi biát cho dà anh áy 
bán thá nÃo, anh áy cÅng sá dÃnh thái
gian cho tÃi. Bái và nhÆ váy nÃn tÃi Äà chá anh áy. Ba nÄm 
thát khà mà trÃi qua và nhiáu lÃc tÃi cÅng nghÄ Äán chuyán 
bá cuác. Thánh thoáng, tÃi tá hái
liáu tÃi cà nÃn tiáp tác Äái chá hay khÃng? Nái Äau, sá 
tán thÆÆng và nái Ãm ánh Äà theo tÃi suát ba nÄm.

Cho Äán nÄm tÃi sáp tát nghiáp, mát chÃng trai nhá hÆn tÃi 
mát tuái ÄÃ cÃng khai theo Äuái tÃi. Mái ngÃy anh áy Äáu 
thá hián tÃnh cám vái tÃi, anh áy nhÆ
mát cÆn giÃ, cá thái mát chiác là ra khái cÃnh cÃy mà nà 
dáa dám, ban Äáu tÃi tháy hÆi khà cháu, nhÆng dán dán tÃi 
ÄÃ dÃnh cho anh áy mát gÃc nhá trong
tim mÃnh. Äán cuái cÃng, tÃi nhán ra ráng cÆn già Äà cà thá 
lÃm tÃi hánh phÃc, cà thá thái tÃi tái mát vÃng Äát tát 
Äáp hÆnâ cho nÃn cuái cÃng tÃi ÄÃ rái
cÃy, nhÆng cÃi cÃy chá cÆái và khÃng há khuyÃn tÃi á lái.

Là rái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá là 
lái...

o O o

GIÃ

TÃi thÃch mát cà gÃi ÄÆác gái là LÃ. Bái và cà áy quà 
dáa dám vÃo cÃy cho nÃn tÃi phái trá thÃnh mát cÆn già mánh, 
mát cÆn già cà thá cuán cà áy Äi. Lán
Äáu tiÃn tÃi gáp cà áy là kháang mát thÃng sau khi tÃi 
chuyán trÆáng tái ÄÃy. TÃi nhÃn tháy mát cà gÃi nhá nhán 
hay nhÃn Äái trÆáng và tÃi chÆi Äà bÃng.
Suát thái gian ÄÃ, cà áy luÃn ngái ÄÃ, mát mÃnh hoác vái 
nháng ngÆái bán chá Äá nhÃn Äái trÆáng. Khi anh áy nÃi 
chuyán vái nháng cà gÃi khÃc, tÃi nhán
tháy sá ghen tá trong mát cà áy, khi anh áy nhÃn cà áy, tÃi 
lái tháy ná cÆái trong mát cà áy. NhÃn cà áy trá thÃnh 
mát sá thÃch cáa tÃi, giáng nhÆ cà áy
thÃch nhÃn anh áy váy.

Mát ngÃy, cà áy khÃng xuát hián náa, tÃi cám tháy nhÆ cà 
gà Äà tráng váng váy. TÃi khÃng thá giái thÃch nái cám 
giÃc cáa mÃnh lÃc Äà , cám tháy nhÆ là khÃ
cháu lám váy, báa ÄÃ Äái trÆáng cÅng khÃng tái, tÃi tái 
láp cáa hai ngÆái, Äáng á ngÃai và nhÃn tháyanh áy Äang la 
máng cà áy. Mát cà áy ngÃn ngán nÆác
khi anh ta Äi. NgÃy hÃm sau, tÃi tháy cà áy trá lái bÃnh 
thÆáng, ván ngái Äà và ngám anh ta. TÃi Äi ngang qua cà áy và 
cÆái, tÃi viát mát lái nhán và ÄÆa
cho cà áy, cà áy hÆi ngác nhiÃn, cà áy nhÃn tÃi , cuái rái 
nhán mánh giáy. NgÃy hÃm sau, cà áy xuát hián, ÄÆa tÃi mánh 
giáy rái Äi.

"TrÃi tim cáa chiác là quà náng ná, già khÃng thá thái Äi 
ÄÆác ÄÃu"

"KhÃng phái tái và trÃi tim chiác là quà náng ná. Nà bái và 
chiác là khÃng muán rái khái cÃy"

TÃi trá lái lái nhán cáa cà áy nhÆ váy và dán dán cà 
áy Äà cháp nhán nháng mÃn quà và Äián tháai cáa tÃi. TÃi 
biát ngÆái cà áy yÃu khÃng phÃi là tÃi. NhÆng
tÃi cà linh cám là mát ngÃy nÃo Äà tÃi cà thá lÃm cho cà áy 
thÃch tÃi. Trong vÃng bán thÃng, tÃi cÃng khai tÃnh cám cáa tÃi 
vái cà áy khÃng dÆái 20 lán.
Mái lán nhÆ váy, cà áy Äáu chuyán Äá tÃi, nhÆng tÃi khÃng 
bá cuác. Náu tÃi Äà quyát Äánh muán cà cà áy, tÃi sá 
lÃm mái cÃch Äá cà áy thÃch tÃi. TÃi khÃng
thá nhá nái là tÃi Äà tá tÃnh vái cà áy bao nhiÃu lán. 
Mác dà cà áy láng trÃnh nhÆng trong lÃng tÃi ván nuÃi hi váng, 
hi váng mát ngÃy cà áy sá cháu lÃm
bán gÃi cáa tÃi.

Mát hÃm tÃi gái Äián cho cà áy nhÆng cà áy khÃng nÃi gà 
cá. TÃi hái cà áy "Em sao váy, sao em khÃng nÃi gà hát váy?", 
cà áy nÃi "Äáu cáa em Äau lám" - "Há?",
tÃi khÃng tin vÃo tai mÃnh. "Äáu em Äau lám!" cà áy láp lái to 
hÆn. TÃi cÃp mÃy và vái vÃng ÄÃn taxi Äán nhà cà áy, khi cà 
áy váa ra má cáng, tÃi Ãm ghÃ
cà áy vÃo lÃngâ

Và tá hÃm ÄÃâ chÃng tÃi là mát cáp.

Váy là rái cÃy là và già thái Äi hay và cÃy Äà khÃng giá là 
lái?...

Bán Äác bÃnh luán:

Sá rát Äau Äán khi bán yÃu mát ngÆái nÃo Äà mà khÃng 
ÄÆác ÄÃp lái. NhÆng cÃn Äau Äán hÆn khi bán yÃu ngÆái ÄÃ 
mà khÃng Äá dÅng cám Äá nÃi cho ngÆái Äà biát
bán ÄÃ yÃu ngÆái ta nhÆ thá nÃo.
(
 22/05/2006
images/profile
rambo )

Khi yÃu ai, hÃy can Äám Äái dián vái ngÆái áy. HÃy cho 
ngÆái áy biát ÄÆác, dà cà thá là bán sá phái Äau Äán 
Äáy, nhÆng thà mát lán rái thÃi, cÃn hÆn suát
Äái cá phái day dát mÃi khi tá ÄÃnh mát hánh phÃc cáa 
mÃnh.
(
 23/05/2006
images/profile
thao nguyen )

TÃi cÅng Äang rÆi vÃo trong hoÃn cánh nhÆ váy ... ÄÃng hÆn là 
mát cÆn già ... nhÆng khÃng biát cà Äá mánh Äá khián là 
rái cÃy hay khÃng. Äà cÅng là Äiáu
tÃi bÄn khoÄn .... nhÆng tÃi ván sá bÃn cánh cà áy ... và tÃi 
tin tÃnh yÃu thát sá sá là cÆn già mánh Äá thái chiác là 
cáa lÃng tÃi.
(
 23/05/2006
images/profile
Den )

"Là rái cÃy và già cuán Äi , hay và cÃy khÃng giá là lái ?" 
Tai sao con ngÆái ta khÃng biát cÃch yÃu thÆÆng khi cÃn cà thá, 
khi cÃn cà thá á cánh nhau nhá
???
(
 23/05/2006
images/profile
hoahongvang )

Náu già giÃnh ÄÆác là thà liáu là cà thá giá già cho mÃnh 
khÃng.
Liáu tÃnh yÃu cà náy sinh hay khÃng hay là nhá già Äá bay Äi 
tÃm ....
(
 23/05/2006
images/profile
Angel )

Äác xong bÃi nÃy tÃi cà cám giÃc nhÆ chÃnh mÃnh Äang trong tÃnh 
cánh ÄÃ. TÃi chá là 1 chiác là máng manh, tÃi khÃng biát mÃnh 
cÃn kiÃn nhán chá bán bao
lÃu náa. Bán nÄm, Äà khÃng phái là 1 thái gian quà dÃi nhÆng 
cÅng khÃng phái quà ngán Äá cháng minh 1 tám lÃng. Mát cÆn 
già Äang mÆn man thái tái, chiác
là tÃi rung rinh 1 chÃt nhÆng chá cán , á- chá cán 1 chÃt tin 
nhán gà cáa bán dÃnh cho tÃi thÃi thà tÃi sá lái Äá cáng 
rán, Äá mánh má nhÆ tÃi ÄÃ táng
là thá trong suát 4 nÄm qua. Ba nÄm náa, Äà là khoáng thái gian 
dÃi mà tÃi phái vÆát qua.
Cà bao giá bán chát nghÄ vá tÃi, dà chá là thoÃng qua trong 
giÃy phÃt.....á.... chá là trong giÃy phÃt, trong khoánh khác....
(
 23/05/2006
images/profile
Diám QuyÃn )

TÃi cÅng nhÆ CÃy, ká tá khi biát iu, tÃi lun lun là ká thua 
cuác nÃn cÅng hiáu rà tÃm tráng nháng ng nhÆ cÃy
(
 24/05/2006
images/profile
Ha Tuan Hung )

Táo hoà chá sinh ra con ngÆái chá ko táo cho con ngÆái sá 
hoÃn thián. Con ngÆái là váy cÃc bán ah, cà nháng cÃi quà già 
thiÃng liÃng ngÆái ta nám giá trong
tay nhÆng ngÆái ta Äau cà biát trÃn tráng, nÃng niu và gÃn giá. 
Chá cán 1 "cÆn giÃ" nhá thái qua thÃi là nháng gà cà trong tay 
sá bay theo và ko biát bao
giá mái trá lái. Khi mát Äi lÃc Äà ta cà Ãn hán thà cÅng 
cà thá là ÄÄ muán rái.TÃi nghÄ nháng cÃi mÃnh cà ÄÆác, 
mÃnh ÄÃ xÃy dáng lÃn, vun Äáp lÃn trong
tÃnh yÃu và tÃnh bán thà ta phái biát trÃn tráng và giá gÃn 
(cho muÃn Äái sau,hihi). Äáng Äá Äán lÃc tuát khái tay lÃc 
Äà ta cà hái hán, cÃ' bác thang
lÃn hái Ãng trái thà Ãng trái cÅng sá trá lái ráng: NgÆÆi 
thát là ngu ngác!!!
TÃi là thÃnh viÃn mái mong ÄÆác cÃc bán chá giÃo.
(
 24/05/2006
images/profile
ttl_8x )

TÃi Äang là mát chiác lÃ. Mát chiác là yáu Äuái và lÃc nÃo 
cÅng chác rÆi nÆác mát. Già cáa tÃi Æi, anh Äang á ÄÃu?
(
 24/05/2006
images/profile
Snow )

ÄÃy là mát cÃu chuyán à nghÄa, nhÆng xÃt cho cÃng chá ÄÃng 
vái con trai mà thÃi.

Náu bán là mát cà gÃi thà khà khÄn hÆn rát nhiáu. TÃi Äà 
nhán ra Äiái Äà và chÃnh tÃi Äà hai lán lÃm cÆn già và cho 
ngÆái ta biát mÃnh thÃch ngÆái ta nhÆ
thá nÃo. Lán Äáu tiÃn tÃi lÃm cÆn già trong 4 nÄm lián, luÃn 
á gán ngÆái ÄÃ nhá nhÃng bÃy tá tÃnh cám cáa mÃnh báng 
nháng cá chá kÃn ÄÃo mà cÅng mánh má
nhát mà mát ngÆái con gÃi cà thá lÃm. NhÆng tát cá nháng 
gà tÃi nhán ÄÆác chá là sá quan tÃm cáa mát ngÆái bán 
hÆi thÃn, ngÆái ÄÃ rái cÅng thÃch mát ngÆái
khÃc. VÃ tÃi ÄÃnh bá cuác.

Lán thá hai là trong gán mát nÄm. TÃi Äà thám thÃa nháng gà 
nhán ÄÆác trong 4 nÄm trÆác ÄÃ, nÃn lán nÃy nghÄ mÃnh phái 
mÃnh má hÆn khÃng chá là hÃnh Äáng
cá chá, mà tÃi Äà nÃi tháng vái ngÆái tÃi thÃch. NhÆng rái 
cÅng giáng nhÆ trÆác, tÃi khÃng nhán ÄÆác gà ngoÃi sá quan 
tÃm cáa mát ngÆái anh trai.

Hai nÄm trÃi qua, giá thà cà lá Äà bÃnh thÆáng, tÃi khÃng bao 
giá nghÄ mÃnh sá láp lái mát lán náa nháng viác ÄÃ. DÃ 
sao tÃi cÅng là con gÃi - và mát ngÆái
con gÃi thà luÃn cán á ÄÃng vá trà cáa mÃnh.
(
 24/05/2006
images/profile
angela )

"Là rái cÃy là và già thái Äi hay và cÃy kà muán giá già 
lái" - Em chá muán hÃt lÃn ráng: "EM ÄÃ YÃU ANH BIáT CHáNG 
NÃO"

NhÆng Äà sá mÃi là bà mát cáa riÃng em, ngay cá khi anh biát 
rà Äiáu ÄÃ!
(
 24/05/2006
images/profile
em là ngÆái ngác nghách )

TÃi cÅng Äang á trong tÃnh tráng nhÆ váy... chÃnh xÃc hÆn là ... 
LÃ...

TÃi khÃng Äá can Äám Äá ra Äi hay và khÃng cà cÆn già nÃo 
Äá mánh Äá bát tÃi ra khái CÃY... DÃ sao nhÃn vát LÃ trong 
chuyán cÅng hánh phÃc hÆn tÃi và bán
Äà gáp ÄÆác cÆn già cáa Äái mÃnh...
(
 24/05/2006
images/profile
langthang )

Nghe cám Äáng lÃm sao... cÃn tÃi là 1 cÃi cÃy, nhÆng yáu át 
lám. TÃi ko thá nÃo ngÄn chán cÆn già kia, chÃnh cÆn già Äà 
thái chiác là mà tÃi quà nhát bay
Äi mát. Ká tá ÄÃ cÃy ko cÃn tÆÆi náa...
(
 24/05/2006
images/profile
Duy Linh )

CÃu chuyán rát tuyát! Äác biát tÃi rát thÃch Äoán nÃi vá 
"LÃ". NÃ lÃm tÃi nhá lái mÃnh cÅng ÄÃ táng mát thái nhÆ 
váy! CÃm Æn tÃc giá ÄÃ gái Äán bán Äác
nháng cÃu chuyán Äáy à nghÄa nhÆ váy. Nà thác sá giÃp tÃi 
và mái ngÆái nhá lái nháng gà Äà qua, dà chá trong 1 giÃy...
(
 25/05/2006
images/profile
frog )

MÃnh nghÄ kg biát là cà hánh phÃc khi á bÃn già kg náa ! Và khi 
là xa cÃy thà là cÅng sá Ãa tÃn, liáu là cà quÃn ÄÆác cÃy 
hay kg ???tÃnh yÃu trong 3 nÄm
mà cà thá dá dÃng quÃn ÄÆác sao ???
(
 25/05/2006
images/profile
trangtran )

CÃu chuyán kát thÃc ÄÃng vái mát cÃu danh ngÃn mà tÃi táng 
biát và rát tÃm Äác " Hánh phÃc cáa ngÆái nÃy là giát 
nÆác mát cáa ngÆái khÃc". CÃu chuyán kát
thÃc nhÆng dÆáng nhÆ cÃn láp láng , ván vÆÆng mát cÃi gà 
ÄÃ. TÃi cháng là là mà cÅng cháng là giÃ. TÃi là cÃy , nhÆng 
là cÃy chá vái 1 chiác là chá khÃng
phái 5. TÃi vái là là bán ,náu tÃi ngá lái thà là sá phán 
áng ra sao? KhÃng cháng tÃnh thÆÆng khÃng cà mà bán bà cÅng 
khÃng. CÃn náu khÃng nÃi thà sao
? Biát ÄÃu 1 cÆn già lá xuát hián mang là cáa tÃi Äi. Khi Äà 
cháng phái là :" là rái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy 
khÃng giá lái" hay sao?
(
 25/05/2006
images/profile
Huánh )

Theo suy nghÄ cáa tui, thà tÃnh yÃu sinh ra con ngÆái và cÅng giát 
Äi con ngÆái, cÃi cÃy kia wà nhu nhÆác lÃm Äau chiác là máng 
manh. Tui táng nhÆ chiác
lÃ, ko dzÃm lÃa cÃnh, Äau Äán nhÆ dao cát lÃng, tui táng ko 
biát là nÃn thÃch hay là hán ÄÃy, mong mát ngÃy mát cÆn già 
náng ám sá Äán Äá ÄÆa là Äi tÃm
bán bá hánh phÃc
(
 25/05/2006
images/profile
baby chuát )

Äác xong bÃi nÃy sao tÃi tháy mÃnh giáng chiác là quà ! TÃi 
mong sao cà 1 cÆn già dá mánh giáng nhÆ trong cÃu chuyán nÃy sá 
ÄÆa tÃi rái khái cÃi cÃy mÃ
tÃi ÄÃ dáa dám suát 7 nÄm qua !
(
 26/05/2006
images/profile
Vu Thi Ngoc Linh )

Äác xong cÃu chuyán nÃy tÃi cám tháy dÆáng nhÆ Äang bát 
gáp mÃnh trong Äà , tÃi cÅng nhÆ là váy nhÆng tÃi khÃng may mán 
nhÆ thá . Cà lá là do tÃi Äà khÃng
biát quà tráng cÆn già Äán vái mÃnh Äá rái bÃy giá khi 
cÆn già Äà Äi xa tÃi mái biát nà quan tráng nhÆ thá nÃo . 
Äiáu mà tÃi cà thá nÃi bÃy giá là tÃi
Äang rát hái hán nhÆng ngoÃi Äiáu ÄÃ ra tÃi khÃng biát phái 
lÃm gà bÃy giá
(
 26/05/2006
images/profile
lenci )

TÃi ko biát mÃnh là cÃy hay là náa, cà lá là cá hai_1 cÃi cÃy 
ngu ngác lÃm tán thÆÆng ngÆái mÃnh yÃu, rái Äán khi ko cháu 
nái náa, thá lá tám lÃng cáa mÃnh
trá thÃnh chiác là vái cÃu hái lÃc nÃo cÅng quay quát trong 
Äáu: Thát ra vái ngÆái ÄÃ, mÃnh là gÃ? CÆn già nÃo Äà 
cuán là bay Äi hay là cÃy ko muán giá
hay và là ko Äá manh má Äá á lái bÃn cÃy. Cà lá ko cán 
già Äá cuán là bay xa. CÃy Äà ko giá lÃ, và là láa chán 
rái cÃy Äá ÄÆác thanh thán.
(
 26/05/2006
images/profile
cayvala )

Kinh nghiám nhán Äc cáa tÃi, là nháng chÃng trai hÃy lÃm tát 
cá nháng gà cà thá Äá giá lái ty cáa mÃnh, Äáng do dá 
mà mát Äi ng mÃnh iu, kiÃn trà sá giÃp
con ng ta hánh phÃc... CÃn nháng cà gÃi "nÃn chán ng iu mÃnh chá 
Äáng nÃn chán ng mÃnh iu!!"
(
 26/05/2006
images/profile
bigFlower )

LÃ, CÃy hay Già cÅng Äáu chá là nháng tráng thÃi cáa tÃnh 
yÃu - hay nÃi cÃch khÃc là biáu tÆáng cho tÃnh yÃu. TÃi Äà 
táng yÃu và Äà táng thát váng - thám
chà tuyát váng. TÃi Äà bá coi là mát gà ngu ngác, ÄÃng 
cÆái nÃn giá ÄÃy thát sá tÃi khÃng dÃm tin vÃo tÃnh yÃu - 
TÃi luÃn lo sá mÃnh sá bá coi là mát gÃ
ngác lán thá hai - Mát cám giÃc mà khÃng ai cà thá cháu 
Äáng nái. Thát thát váng lÃm sao khi ta hy váng. Äá rái 
cháng kián cánh ngÆái ta nÃi vá mÃnh nhÆ
mát trà chÆi - và trong Äà tÃi là mát tÃn há ngác nghách. Cà 
ai cà thá phà vá láp bÄng dÃy trong trÃi tim tÃi . LÃm sao Äá 
tÃi hát cám giÃc váa YÃu váa
Lo sá .
(
 26/05/2006
images/profile
Nguyán Quác Minh )

Thát ko thá hiáu nái ty trÃn Äái nÃy là gà náa. Hánh phÃc 
trong tám tay mà ko biát nám giá, ko biát trÃn tráng nháng gà 
mÃnh Äang cÃ, Äá rái phái hái hán
và Äà Äá nà vuát mát tám tay. TÃi mong ráng mái ng hÃy 
biát trÃn tráng tÃnh cám cáa ng khÃc dÃnh cho mÃnh, hÃy cÃng 
nhau xá chia mái niám vui nái bÃn vÃ
hÃy Äá cám xÃc cáa mÃnh Äc bác lá 1 cÃch thoái mÃi nhát. 
HÃy lÃm nháng viác mà bÃy giá bán thÃn cà thá lÃm. Hánh 
phÃc ko chá Äái ai ÄÃu. HÃy biát giá láy
nÃ
(
 26/05/2006
images/profile
huyen )

TÃi là cÆn già và Äang cá sác thái 1 chiác là rái khái 1 
cÃy, cÃy nÃy ko phái là 1 chÃng trai mà là sá phong kián cáa gia 
ÄÃnh cà áy. Thát là khà khÄn,
giáng nhÆ cÃu chuyán trÃn ÄÃy váy, cà áy là 1 ng lun nghe theo 
gia ÄÃnh mÃnh và tÃi ko biát tÃnh cám cáa mÃnh cà Äá lay 
chuyán cà áy hay ko? YÃu và Äc
yÃu là 1 hánh phÃc, nhÆng náu ko thá á bÃn nhau thà thát là 1 
sá nghiát ngà phái ko cÃc bán?
(
 26/05/2006
images/profile
namtuoc )

CÃu chuyán cám Äáng, mác dà cà kát các buán. Nà cÅng la 
mát bÃi hác cho nháng ai khÃng biát giá nháng cÃi mÃnh yÃu 
quÃ, Äá Äán khi mát Äi thà hái tiác.
TÃi tháy thÆÆng cho anh chÃng ná. NhÆng ká cÅng là nhÃn quá. 
Anh ta bá chá mát lán Äau khá, cÃn ngÆái con gÃi yÃu ÄÆn 
phÆÆng kia thà lái Äán nÄm lán. Hi
váng tÃi khÃng phái rÆi vÃo hoÃn cánh cáa chiác là kia, và 
náu tÃi cà là cÃy thà tÃi sá khÃng Äá chiác là thÃn thiát 
cáa mÃnh rái xa.
(
 27/05/2006
images/profile
ttt )

TÃi nhán ÄÆác ÄÆáng link nÃy tá 1 ngÆái bán. NÃ nÃi ráng 
" cà thá mÃy sá thÃch Äác Äáy". HÃ, thát là trÃng háp khi 
tÃi cÅng là tÃn là "lÃ" :) . Và hián
tái, tÃi cÅng á trong trÆáng háp nhÆ cÃi "lÃ" trong truyán.
TÃi á trÆáng háp cáa " lÃ" nhÆng tiác là tÃi chÆa gáp giÃ. 
Hay nÃi ÄÃng hÆn, cÆn già Äán vái tÃi chÆa Äá mánh Äá 
khián tÃi cà thá rái cÃy.
TÃi bÄn khoÄn ko hiáu ngÆái viát bÃi nÃy cà nÃi ÄÃng nháng 
gà mà " cÃy " Äang nghÄ hay ko? Và náu ÄÃng thà bÃi viát nÃy 
lái Äang nhen nhÃm trong tÃi mát
hy váng mái, ráng mát ngÃy nÃo ÄÃ, cÃi "cÃy" quyát Äánh nÃi 
vái tÃi Äiáu gà ÄÃ.
TÃi luÃn nghÄ ráng, ngÆái Äà cà dÃnh cho tÃi mát thá tÃnh 
cám Äác biát, nhÆng tÃi ko dÃm chác Äà là tÃnh yÃu. Hián 
tái lÃc nÃy, tÃi thác sá ko chá Äái mát
cÆn giÃ. VÃ tÃi ván chÆa nghÄ Äán viác rái cÃy. DÃ ráng 
ÄÃng là trÃi tim tÃi cÅng Äà tán thÆÆng quà nhiáu và tÃi cÅng 
cà à Äánh bá cuác nhiáu lán.
Ãi! Chuyán nÃy cá mÃi nhÆ váy. NÃ nhÆ cÃi vÃng luán quán. 
Cá Äi, cá tÃm mÃi ván ko cà lái ra.
(
 27/05/2006
images/profile
greenleaf )

GioÌ cuÃÌn laÌ Äi xa... nhÆng hoÌi liÃÌu gioÌ coÌ mang laÌ Äi 
trong suÃÌt cuÃÌc ÄÆÌi rong ruÃÌi cuÌa miÌnh?.... Hay laÌ gioÌ 
laÌi ÄÃÌ chiÃÌc laÌ rÆi xuÃÌng
1 nÆi xa?
khi ÃÌy miÌnh seÌ traÌ lÆÌi laÌ: "LaÌ rÃÌt caÌm Æn gioÌ, gioÌ 
mang laÌ Äi. CoÌ thÃÌ gioÌ seÌ mang laÌ Äi trong suÃÌt cuÃÌc 
haÌnh triÌnh cuÌa gioÌ, nhÆ thÃÌ
laÌ seÌ rÃÌt haÌnh phuÌc. CoÌn ÄÃÌn khi naÌo ÄoÌ gioÌ khÃng 
coÌn mang chiÃÌc laÌ theo thiÌ cuÌng caÌm Æn gioÌ viÌ gioÌ ÄÆa 
laÌ rÆÌi cÃy rÃÌi seÌ coÌ mÃÌt
con ngÆÆÌi Äa caÌm mang laÌ vÃÌ vaÌ eÌp laÌ vaÌo trong trang 
saÌch, nhÆ vÃÌy thiÌ laÌ cuÌng rÃÌt haÌnh phuÌc"
(
 27/05/2006
images/profile
cà chÃÌi rÆm )

TÃi cÅng Äang yÃu mát ngÆái, nhÆng tÃi khÃng biát là ngÆái 
Äà cà yÃu tÃi khÃng náa. TÃi xin là già Äá cháp cÃnh cho em 
suát Äái
"anh yÃu em nhiáu lám,10/08/1987 Æi"
khÃng biát em cà Äác nháng lái cáa anh khÃng nhÆng dà sao anh 
ván á bÃn em
(
 27/05/2006
images/profile
vitinhta )

Là sá rái cÃy nhÆng ko phái và cÆn giÃ, là sá rái cÃy khi ko 
cÃn nháa sáng. khi rái cÃy là sá Ãa tÃn, nhÆng nà sá là 
nguán dinh dÆáng Äá nuÃi 1 mám sáng
mái.
(
 27/05/2006
images/profile
VNN )

Thát sá tÃi cÅng nhán tháy ráng tÃi chÃnh là cÃy, 1 cÃi cÃy 
ko biát ráng chiác cà cáa mÃnh Äang khà hÃo dán và mÃnh và 
Äán bÃy giá chiác là Äà Äà rái khái
cÃy và bay Äi mÃi mÃi. Náu em cà Äác bÃi viát nÃy hÃy cho anh 
xin lái <N Æi anh iu em lám>
(
 28/05/2006
images/profile
snow_angel20053000 )

LÃ, cÃy và giÃ. Chác ai cÅng Äà táng á trong nháng tráng thÃi 
nhÆ váy. ÄÃi khi tÃi tháy mÃnh nhÆ cÆn giÃ. CÅng Äá mánh 
Äá khián là rung rinh, nhÆng Äà chá
là trong quà khá. Giá ÄÃy, khi cuác sáng bát Äáu vái nháng 
vÃng quay cáa cÃng viác thái gian, Äáng tián thà tÃi Äà 
cháng cÃn là mát cÆn già quà mánh má.
Em nhÆ lÃ, là khÃng á bÃn cÃnh nhÆng là lái muán Äi theo nháng 
cÆn già mánh má, nháng cÆn già vái tiám lác tÃi chÃnh hÃng 
mánh vái mát vá trà xà hái cao
hÆn. Vái @, Dylan ..... CÃn tÃi, mát chÃng sinh viÃn mái ra 
trÆáng láp nghiáp báng 2 bÃn tay tráng, hÃng ngÃy hÃng ngÃy 
ná lác Äá tÄng thÃm sác mánh cho
cÆn già - Äi nháng mián xa Äá tÃch luá. Äá khi quay vá tÃi 
chát tháy ráng, là Äà xa cÃnh nhÆng cÅng Äà bay theo cÆn già 
khÃc...
Giá ÄÃy chá cÃn cÆn già vái bao nái dán vát trong lÃng vái 
vát thÆÆng tÆáng cháng nhÆ khÃng bao giá ngáng rá mÃu.
(
 28/05/2006
images/profile
Guilliano )

Cà nháng chiác là già thái vái 1 trÃi tim náng ná và sá 
dáa dám quà lán vÃo thÃn cÃy. Nà ko thá rái xa thÃn cÃy Äc. 
Äà là nháng chiác là rát iu quà thÃn
cÃy cáa mÃnh và biát dáa vÃo cÃy Äá sáng. NhÆng cà nháng 
chiác là chá cán 1 cÆn già nhá thái qua, cà thá là cÆn già 
Äà ko Äá mánh Äá lÃm cho chiác là rái
thÃn cÃy, mà chiác là ván và tÃnh rÆi. Khi chiác là rÆi khái 
thÃn cÃy rái, bát Äáu vÃng và hÃo Ãa, lÃc áy chiác là mái 
hiáu ráng, mÃnh ÄÃ xa rái nÆi sinh
thÃnh và nuÃi dÆáng mÃnh 1 cÃch và thác. NhÆng Äà quà muán 
Äá tÃm lái nÆi mà mÃnh Äà sinh ra lán lÃn nhÆ là Äánh 
mánh. Mong ráng nháng chiác là sá á mÃi
nÆi nà Äc sinh ra!
(
 28/05/2006
images/profile
vo van nghia )

Cà ÄÃi khi là muán ÄÆÆc á bÃn cÃy mÃi mÃi và cán cÃy biÃt 
bao nhiÃu . NhÆng cÃy lái cá và tÃnh khián là cá phái Äau long 
, Già nhÆ cÃy cà thá hiáu ÄÆÆc
lÃng cáa là nhÆ già Äà hiáu thà cháng bao giá là phái xa cÃy 
cá
(
 28/05/2006
images/profile
emcuarienganhl_t )

TÃi cÅng giáng nhÆ lÃ, nhÆng tÃi chÆa gáp Äc già mà tÃi ván 
mÃn chá Äái anh áy. TÃi biát rát khà nhÆng tÃi ván lÃm, tÃi 
hy váng là 1 ngÃy gán ÄÃy anh áy
sá trá lái vái tÃi
(
 28/05/2006
images/profile
BLT )

TÃi rát cám Æn tgiá và cÃc bán Äà ÄÃng gÃp à kián vÃo 
trang nÃy. Qua trang nÃy tÃi ÄÃ nhán ra Äc 1 Äiáu quan tráng, tÃi 
tháy mÃnh giáng giÃ. TÃi cÅng cÃ
yÃu 1 ng, nhÆng tÃi lái dáu Äiáu ÄÃ trg lÃng 2 nÄm nay. TÃi ko 
dÃm nÃi ra. Sau khi Äác Äc nháng lái bÃnh luán trÃn, tÃi ÄÃ 
nhán ra mÃnh cán phái nÃi vái
cà áy
(
 28/05/2006
images/profile
codonminhanh_271 )

TÃi tin ráng là sá rÆi náu già cá thái , bái tÃi cÅng Äang 
là mát cÆn già , và " chiác là " cáa tÃi thà Äang khÃng thá 
rái xa " cÃy " mác dà " cÃy " khÃng
há á bÃn là . TÃi Äà táng nghe ai Äà nÃi ráng " Cá Äi sá 
Äán , cá tÃm sá tháy , và cá gà sá má " nhÆng lÃm thá 
nÃo Äá má cÃnh cáa trÃi tim mát ngÆái ÄÃy
? Cà áy biát ráng tÃi yÃu cà áy , nhÆng trÃi tim cà áy lái 
Äang thuác vá mát bÃng hÃnh khÃc á rát xa ... nhÆng Äiáu ÄÃ 
Äái vái tÃi cháng cà nghÄa gà hát
mác dà nà Äang lÃm tÃi buán rát nhiáu , tÃi ván sá lÃm cÆn 
già và tÃi luÃn hy váng ráng mát ngÃy nÃo Äà Là sá tá bá 
cÃy ...
(
 29/05/2006
images/profile
LÃ XuÃn Lác )

Sá rát Äau khi nhán ÄÆác cÃu trá lái tá ngÆái mÃnh yÃu 
ráng: "MÃnh chá coi bán là bán".NhÆng sau ÄÃ, bán sá tháy 
rát thoái mÃi,thanh thán, hÆn la cám giÃc
ngái Äà tá hái ngÆái ta cà thÃch mÃnh hay ko?ngÆái ta lÃm 
váy là cà à gÃ?
(
 29/05/2006
images/profile
Koala_vn )

TÃi váa là cÃy cÅng váa là lÃ

TÃi yÃu 1 ngÆái suát 5 nÄm. Cà nháng ngán già thái Äán, cà 
nháng lÃc tÆáng cháng tÃi ÄÃ rái khái cÃy. Thá nhÆng cuái 
cÃng tÃi ván chÆa rái khái cÃy

Äáng á phÆÆng dián khÃc tÃi lái là cÃi cÃy. Äà nháng 
chiác là Äà rái khái cÃi cÃy tÃi ...

Cuái cÃng tÃi là cÃy hay tÃi là là ???
(
 29/05/2006
images/profile
MÃo )

Náu tÃi là cÃy thà tÃi ko Äá già thái là bay Äi. Già chá 
ÄÆa lái cho cÃy nháng...
(
 29/05/2006
images/profile
quang )

Náu nÃi ráng thÆÆng 1 ng phái nÃi cho ng áy biát thà chác cà 
lá tÃi sá là lÃ. 1 cÃi là lun chÃc cÃy hánh phÃc, lun giÃp Äá 
già nhÆng sá ko bay theo giÃ.
Trá khi cÃy ko cán là bÃn cánh náa. Và thá tÃi rát ngÆáng 
má nháng cà gÃi cà khá nÄng nÃi ra lái cáa trÃi tim mÃnh. 
NhÆng tui lun Äáng tÃnh vái là và náu
là tÃi, cho 1 láa chán tÃi ván chán là lÃ. Và cà lá, là là 
lÃ, ko thà nÃo khÃc Äc...
(
 29/05/2006
images/profile
bibi )

Äác cÃu chuyán nÃy, ai cÅng tháy hÃnh ánh mÃnh rong ÄÃ. TÃi 
khÃng nghÄ ÄÃy là mát cÃu chuyán buán. CÃi kát thÃc cáa cÃu 
chuyán la Äiáu tát yáu. Chuyán gÃ
cÅng váy ngay trong tÃnh yÃu cÅng thá, luÃn cà sá tÃc Äáng 
cáa rát nhiáu Äiáu. Bán khÃng thá kháng Äánh ráng là 
rái khái cÃy và cÃy khÃng giá ÄÆác là vÃ
cÅng khÃng thá nÃi cÆn già Äà thát mánh... NhÆng dà vái là do 
gà thà cÃu chuyán Äà Äá lái cho chÃng ta mát cÃi nhÃn mái 
trong tÃnh yÃu cÅng nhÆ trong chÃnh
bán thÃn mÃnh.
(
 30/05/2006
images/profile
blackcat )

TÃi Äà táng lÃm chiác là và cÆn già Äà thái chiác là Äi 
vái tÃi. Äà cà phái là nái Äau ko, nhÆng giá thác sá trÃi 
tim tÃi Äà và cÃng tháai mÃi khi nghÄ
ráng "iu 1 ai Äà là khi bán mong mÃn cho ng ta hánh phÃc"
(
 30/05/2006
images/profile
van )

Cám xÃc sá lÃm giÃu thÃm Äái sáng tinh thán cáa bán. ÄÃ 
là là do tái sao tÃi cà thá cám nhán Äuác 'nái Äau' cáa 
cÃy cÃng niám hánh phÃc cáa giÃ_cá hai Äáu
rát xáng ÄÃng vái nÃ. tÃi nghÄ tÃnh yÃu Äá Äem Äán cho con 
ngÆái ta niám hánh phÃc chá ko phái là sá Äau khá. Nà xuát 
phÃt tá trÃi tim và cuái cÃng cÅng
dáng tái trÃi tim thÃi mÃ. là sá hánh phÃc-và cà áy xáng 
ÄÃng ÄÆác nhÆ váy. TÃi cháng phái là cÃy, cháng phái là 
là cÅng cháng phái là giÃ, tÃi chá lÃ
mát ngÆái rát quà tráng tÃnh yÃu. Cà lá dÆái con mát cáa 
mái ngÆái tÃi là ngÆái Ãch ká, nhÆng khÃng phái Äà là sá 
trung thÃnh và trÃch nhiám báo vá tÃnh
yÃu cáa nháng ngÆái mà tÃi rát yÃu quÃ. bái nháng giÃy phÃt 
yáu lÃng thÆáng dán Äán nháng Äiáu cÃn Äau khá và kháng 
khiáp hÆn là nháng gà mà mái ngÆái
ÄÃ Äi qua.
(
 30/05/2006
images/profile
H6174 )

TÃi ko quan tÃm Äán nái dung cÃu chuyán nhÆng bán thÃn mái 
táa Äá cáa nà Äà nÃi lÃn tát cá rái!CÃy thà cán cà 
LÃ,nhÆng CÃy lái ko Äá mánh Äá giá LÃ ko rái
khái cÃnh.Là thà cán phái dáa vÃo CÃy,nhÆng Già ko cho Là lÃm 
Äiáu ÄÃ.Già thà biát ráng CÃy và Là là cáa nhau nhÆng Già 
cÅng biát là CÃy và Là ko thá á
bÃn nhau,nÃn Già mái cuán Là Äi...
(
 30/05/2006
images/profile
longbeomap )

TrÃi tim tÃi giáng nhÆ chiác lÃ
Mát ngÃy kia rÆi xuáng mát ÄÆáng
Già sá thái vá nÆi nÃo xa lác
Ai nhát ÄÆác tÃnh cá giáu trong rÆÆng

Ai cÃn nhá nháng chiáu thu hiu hát
Trong ngác tÃi mát chiác là Äang run
NÃ váng lÃn vÃi cÃu thÆ hi váng
Gieo niám vui thà gát ÄÆác nái buán
Lá tá nhiÃn nhÆ 1 ngÃy náng sám
Gieo bÃnh minh thà chám ÄÆác hoÃng hÃn

TrÃi tim tÃi giáng nhÆ chiác lÃ
Dáu xanh tÆÆi cÅng cà lÃc mái mÃn
ÄÆn gián váy cá sao ai ko hiáu?
Cháng giá gÃn chiác là lÃc tÃi trao
NÃm lÄn lÃc trÃn mát ÄÆáng khà khác
TÃi Äi qua Äau Äán cÃi Äáu chÃo

Rái mát ngÃy kia khi trá vá trong Äát
Chiác là Äang khà sá tÆÆi mái lá thÆáng
TrÃi tim tÃi sÃng ngái lÃn nhan sác
ThÃm trang thÆ Äáng giáa bán mÃa hÆÆng

NgÆái bán gái cho tÃi bÃi thÆ nÃy tá rát lÃu rái, trÆác 
khi tÃi Äc Äác cÃu chuyán nÃy. Khi Äác xong tÃi chát nhá 
Äán nÃ... và Äán anh.
Phái, tÃi cÅng là 1 chiác lÃ... Ván biát ráng anh cháng bao 
giá yÃu tÃi , ván biát anh luÃn coi tÃi nhÆ 1 ngÆái em 
gÃi...nhÆng tÃi ván cá im láng.TÃi ko
muán nÃi vái anh là nhiáu lÃc tÃi cÅng rát Äau lÃng khi biát 
anh Äang nhá Äán 1 ngÆái con gÃi khÃc tÃi. Và cÅng nhÆ cà gÃi 
kia ko bao giá tÃi Äá cho anh
biát là tÃi Äang buán. TÃi ko mong co 1 cÆn già nÃo khÃc thái 
tÃi Äi. Bái tÃi cÃn yÃu anh nhiáu lám. HÆn nháng gà mà anh 
biát ÄÆác. NhÆng tÃi cÅng ko bao
giá tin ráng tÃi sá mÃi chá yÃu mÃnh anh. Bái anh vái tÃi 
khÃc xa nhau quÃ. Cà lá Äà là là do tÃi ko dÃm và cÅng ko muán 
bÃy tá tÃnh cám cáa mÃnh vái anh.
Và cÃn nhiáu nhiáu là do náa ko thá nÃi hát Äc. Chá buán là 
anh ko hiáu Äiáu Äà mà luÃn lÃm tÃi phái khÃc. Chá ko lÃu 
náa ÄÃu tÃi sá phái rái xa anh. TÃi
rát trÃn tráng nháng giÃy phÃt ngán ngán nÃy nhÆng anh ko há 
biát Äiáu ÄÃ.E m ko tin vÃo tÃnh yÃu cáa mÃnh dÃnh cho anh.Anh 
trai cáa em ah!
(
 30/05/2006
images/profile
hoa tuyát )

TÃnh iu chÃn thÃnh muÃn Äái ko chát.
Sá thát là chiác là Äà mÃn ráng xuáng. Náu là tÃi, thà tÃi 
sá ko ...bá cuác. Náu thác sá tÃi iu ng ÄÃ
(
 31/05/2006
images/profile
phuongdung )

Là sá rái cÃy,.. Äá là cà thá giÃm Äi mát phán nhá Äau 
khá, bái và Là biát mÃnh sá khÃng thá nÃo quÃn ÄÆác cÃy 
(mÃi mÃi ko quÃn). NhÆng LÃ rái cÃy ko phái
và Già bÃy giá và Là cÅng ko biát là mÃnh cà cán già ko.
Già cà thá mang ám Ãp Äán cho LÃ, nhÆng sá ám Ãp ÄÃ, ko 
thá lÃm cho LÃ ám lái ÄÆác.
Dà cà trÃi dác nÆi ÄÃu Äi náa, Là cÅng luÃn nhá cÃy.
(
 31/05/2006
images/profile
táng bÄng )

TÃi cÅng là mát cÆn giÃ,nhÆng khÃng biát tÃi cà Äán trá lám 
khÃng? CÃy và là cháng biát cà hánh phÃc khÃng nhÆng khi là bá 
già cuán Äi thà chiác là rát
vui vá và hánh phÃc. Tuy nhiÃn sau khi vui vá vái cÆn già thà nà 
ván muán trá vá vái cÃy.Thá là cÃy, là và già cá nhÆ mát 
vÃng quay... khÃng gá ra ÄÆác.
(
 31/05/2006
images/profile
Fanny )

Náu là bá già cuán Äi thà già cà giá ÄÆác là bÃn mÃnh mÃi 
ko ?
Và rái mát ngÃy kia ,mát cÆn già khÃc lái cuán chiác là Äà 
hay chá là già Äà láng rái và Äá là bÆ vÆ mát mÃnh trÃn 
mát Äát lánh láo ...
(
 01/06/2006
images/profile
Jenny )

TÃi khÃng biát mát cÆn già nhÆ tÃi cà Äá sác giá là lái 
bÃn mÃnh khÃng náa?ÄÃi khi tÃi tá hái liáu cà phái cÃy khÃng 
Äá sác giá là hay chá và chiác là muán
rong chÆi bÃn cÆn già mát chÃt,Äá rái cuái cÃng nà cÅng trá 
vá bÃn cÃy kia mà thÃi?
(
 01/06/2006
images/profile
Fanny )

TrÃn Äái lÃm chi cà tÃnh yÃu, chá là ngá nhán thÃi
(
 01/06/2006
images/profile
Thu Sáu )

Già cuán là Äi Æ? Hi váng chiác Là Äà luÃn ÄÆác cÆn già 
nÃng Äá. Chiác Là Äà yáu Äuái lám ... TÃi là CÃy, tÃi Äà 
khÃng thá giá ÄÆác LÃ - Em - mong LÃ ÄÆác
hánh phÃc vái sá láa chán cáa mÃnh ...

H
(
 01/06/2006
images/profile
Hái Nguyán )

Là rái cÃy và cÃy khÃng muán giá là và khÃng Äá sác neo bÃm 
chá khÃng phái và già cuán Äi. TÃi cÅng là mát chiác là 
máng manh - khÃng biát nÃi váy cà quÃ
khÃng - tÃi Äà yÃu và dÃi theo bÆác chÃn mát ngÆái trong 9 nÄm 
ká tá ngÃy trá thÃnh ná sinh trung hác và bát Äáu biát 
yÃu. TÃi khÃc nhiáu khi cà ÄÆn vÃ
Ãm áp mái tÃnh ÄÆn phÆÆng. NhÆng tÃnh cám khÃng há lung lay, 
tÃi máng vui và cám phác và ngÆái áy cÅng cà mát mái tÃnh 
bán váng trong táng áy nÄm dà gáp
trác trá. Rái báng nhiÃn ngÆái áy tÃm Äán tÃi tÃm lái 
khuyÃn. TÃi thát váng biát bao khi há chia tay. TÃi trÄn trá khi 
anh ngá lái. Và luÃn bát án dà ÄÃ
nhán lái nhÆng cÅng rát hánh phÃc và là trà Äà khÃng cÆáng 
ÄÆác tÃnh cám. NhÆng... thái gian trÃi qua anh lái tá bá tÃi 
và nÃi là và tinh thán anh Äà mát
án Äánh khi chia tay mái tÃnh Äáu.
Giá ÄÃy chÆa cà cÆn già nÃo cuán chiác là kia Äi nhÆng nà Äà 
lÃa cÃnh.
(
 01/06/2006
images/profile
nongdan )

TÃi chÆa bao giá iu ai cá, Äà chÃnh là nái bÃn cáa tÃi, tÃi 
cÅng mÃn mÃnh Äau khá, náu phái iu ÄÆn phÆÆng thÃi tÃi cÅng 
cháp nhán. NhÆng tÃi ko biát iu
là gÃ, chÆa ng con trai nÃo lÃm tÃi rung Äáng. Trg cÃu chuyán nÃy, 
tÃi ko thá hiáu nái ng cà tÃn là CÃy ÄÃ, sao lái lÃm Là khá 
sá nhÆ váy. Bao giá tÃi
tá hái Äán bao giá tÃi mái iu 1 ng con trai, tÃi... thác sá 
tÃi mÃn iu
(
 01/06/2006
images/profile
Nam )

Chiác Là rát yáu át. Nà cà thá bay Äi theo lÃn già náu già 
rá nà Äi, và cÅng cà thá á lái mÃi bÃn cÃy náu cÃy mái nà 
á lái. Äiáu quan tráng là CÃy hay GiÃ
gái lái mái trÆác. NgÆái Äán trÆác luÃn là ngÆái quan 
tráng hÆn và cà thá giá chiác Là Äà luÃn á bÃn mÃnh. Náu 
cà tÃnh cám vái mát ai Äà thà nÃn bác lá
tÃnh cám luÃn, Äáng Äá bán thÃn trá thÃnh ngÆái Äán sau, 
và phái luÃn biát cÃch giá Là á bÃn cánh, Äáng Äá Là bá 
quyán rÅ bái anh bán Già nÃo Äà Äi ngang
qua.
(
 01/06/2006
images/profile
vanveovn )

Già Æi, già hÃy bay Äi nhÃ...
Liáu già cà mang là Äi cÃng?
(
 02/06/2006
images/profile
GFC )

tÃi cÅng táng là mát chiác là . tÃi Äà khÃc rát nhiáu .tÃnh 
yÃu ÄÆn phÆÆng là váy , bÃy giá tÃi Äà ÄÆác mát cÆn già 
thái Äi nhÆng cfÆn già nÃy tÃi cÅng
chÆa biát nà co mang tÃi theo suát ÄÆáng Äi hay ko ? nhÆng tÃi 
ván Äang cá gÄng gÆÆbd5 Ãp mÃnh bay theo nà , và sao tÃi cung 
quyát Äánh bá cÃy rái , nhÆng
cÃi cÃy cáa tÃi lÃc nÃo cÅng á ngay cánh tÃi Äá cà muán theo 
già tÃi cáng khÃng giÃnh hát mÃnh ÄÆÆc. dáu biát ráng sá 
khÃng bao giá cÃy giá tÃi á bÃn cánh
và cÃy cÃn mát chiác là cÃn quà gáp ván lán chiác là máng 
manh nÃy. cÃy ÄÃu biát là ván theo dÃi cÃy táng ngÃy,nhÆng là 
lái khÃng thá lÃm tán thÆÆng giÃ
ÄÆác và là tin ráng là Äà giÃnh tÃnh cám cho dÃng ngÆái 
rái va sá hy sinh cáa là sá ko bá uáng phÃ. mong rÄng sá ko 
bao giá cÃy cám tháy hái tiác và Äá
dá là rái khái cÃy. chÃc cÃy luÃn hánh phÃc vái chiác là kia 
.chiác là mà là nghÄ là sá ko bao giá rái khái 
cÃy.!!!!!!!!!cÃn cÆn già hÃy tha thá tát cá
nhÆng gà là Äá gÃy ra nhÆng là háa vái già mát Äiáu là sá 
bay cung vái già suát cuác Äái nÃy ! hÃy tin vÃo là nhÃ!
(
 02/06/2006
images/profile
trán thá kim anh )

Mát chiác Là ÄÆác lÃn Già ÄÆa Äán dÆái bÃng CÃy. Là 
phái lÃng CÃy, Là hÃi lÃng ÄÆác Äáu dáÆi gác CÃy. Là 
khÃng dáa vÃo CÃy, khÃng chá Äái CÃy. CÃy ván hÃng
ngÃy toá bÃng che chá cho Là khi xuÃn qua hà Äán. Là khÃng bao 
giá tá hái, CÃy toá bÃng che chá và CÃy thÆÆng Là hay ÄÆn 
gián và mát trái Äang toá náng.
TÃnh yÃu Là dÃnh cho CÃy là tÃnh yÃu khÃng sá háu.
(
 02/06/2006
images/profile
truc quan tu )

TÃi Äà và ván Äang là chiác lÃ, hÆn 10 nÄm.TÃi ÄÆác già 
cuán Äi, rái tÃi nhán ra chiác là tÃi chá thuác vá cÃy mà 
thÃi. NhÆng quà muán Äá thay Äái. NhÆng
tÃi ván hÃi lÃng, và tÃi ván Äang bay cÃng giÃ, lÃm già hánh 
phÃc, dà trong sÃu thám, tÃi ván chá là mát chiác là cáa cÃy 
nhÆ ngÃy nÃo. TÃi trÃn tráng
tÃnh yÃu cáa tÃi giÃnh cho cÃy, nhÆ nguán Äáng viÃn tiáp sác 
cho tÃi trÃn ÄÆáng Äái.
(
 02/06/2006
images/profile
mai mua xuan )

ái giái Æi !
Cà gà ÄÃu mÃ, chuyán cÅng bÃnh thÆáng thÃi. KhÃng viác gà 
phái buán cá, cuác sáng cÃn nhiáu Äiáu vui vá hÆn nhiáu. 
Phái biát tÃm hánh phÃc cho riÃng mÃnh
chá. KhÃng viác gà phái khá cá. HÃy quà tráng bán thÃn. 
NgÆái tát vái ta, ta tát vái ngÆái; ngÆái khÃng tát vái 
ta, ta cÅng khÃng tát vái ngÆái.
ChÃc cÃc bán vui vá !
(
 02/06/2006
images/profile
Nam )

TÃi rát cám Äáng trong cÃu chuyán nÃy và tÃi là mát chiác 
LÃ... TÃi rái CÃy và mát cÆn GiÃ... CÃy Äà khÃng giá tÃi lái 
dà tÃi biát ráng CÃy rát yÃu Là vÃ
yÃu rát nhiáu.. TÃi cám tháy mÃnh cà lái vái CÃy nhÆng Già 
là tÃnh yÃu mà tÃi luÃn Æác ao trong Äái... CÃy Äà khÃng giá 
Là hay và Già quà mánh thái LÃ
Äi? CÃy Æi, em xin lái anh và em biát anh sá rát ngá ngÃng khi 
biát ráng chÃnh Già Äà cuán Là khái CÃy... Náu ngÃy Äà CÃy 
chá cán nÃi ráng CÃy cán cà LÃ
thà mái chuyán Äà khÃc... NhÆng náu cà giÃy phÃt Äà thà cà 
lá bi giá Là chá sá là Là trÆác thu, yáu át trÃn cÃnh 
CÃy...
(
 02/06/2006
images/profile
Chocolate )

TÃi cÄm ghÃt CÃy, tÃi ghÃt sá nhu nhÆác á cÃy. Tái sao cÃy 
lái lÃm chÃnh mÃnh khá nhÆ váy. CÃy á trong bÃi là con trai cÆ 
mÃ. Äá hÃn nhÃt. Sá hÃn nhÃt vÃ
nhu nhÆác cáa cÃy cÃn lÃm là khá náa. NhÆng mà cháng hiáu 
sao tÃi cÃng ghÃt cÃy thà lái cÃng nhá cÃy, cÃng yÃu cÃy. Và 
tÃi là mát chiác là sáp hát nháa
sáng trÃn cÃy. TÃi mong cà mát cÆn già thát mánh cuán tÃi Äi 
thát xa, Äá khÃng cÃn tháy bÃng cÃy náa. Mát cÃi cÃy ngác 
xÃt, khÃng ÄÃng ÄÆác yÃu nhÆ thá.
(
 02/06/2006
images/profile
Là là la )

TÃi khÃng biÃt phái nÃi thá nÃo vá cÃu chuyán nÃy. NhÆng theo 
tÃi trong ty Äau khá là chuyán thÆáng tÃnh. CÅng nhÆ tÃi ,tÃi 
Äà yÃu và Äang yÃu nhÆng ngÆái
tÃi yÃu sáp phái Äi xa tÃi cám tháy rát buán và lo sá tÃi 
sá ngÆái áy sá quÃn tÃi nhÆng phái lÃm sao ÄÆác tÃi ÄÃnh 
phái cháp nhán sá thác thÃi.
(
 02/06/2006
images/profile
phám_Hoa )

Cà nháng Äiáu trÃn Äái nÃy khÃng bao giá theo à muán cáa 
mÃnh ÄÆác. Dáu biát lÃm nhÆ váy bán thÃn mÃnh và ngÆái 
khÃc Äau khá nhÆng ngÆái ta ván lÃm... Äái
mÃ! Khi tÃi Äác cÃu chuyán nÃy, tÃi cÅng ghÃt CÃy lám và 
thÆÆng Là bái tÃi tÃm tháy mÃnh trong LÃ, nhÆng tÃi khÃc Là là 
tÃi cháng cà Già và giá cÅng cháng
cÃn CÃy. TÃi sáng vái nái cà ÄÆn cáa mÃnh nhÆng tÃi thÃch 
Äiáu ÄÃ. CÃy cÅng ÄÃ nÃi vái tÃi ráng chÃc tÃi tÃm ÄÆác 
hánh phÃc, uhm thám cám Æn CÃy vá Äiáu
Äà nhÆng sao CÃy khÃng là ngÆái Äem lái cho tÃi hánh phÃc. 
ChÃnh và váy tÃi khÃng cÃn thÃch chÃc ngÆái khÃc tÃm ÄÆác 
hánh phÃc náa khi bán thÃn mÃnh khÃng
Äem lái hánh phÃc cho ngÆái khÃc.
(
 03/06/2006
images/profile
hqn )

Mát ngÆái bán mà tÃi gái là tri ká Äà gái cho tÃi cÃu 
chuyán nÃy, cà áy nhán mÃnh là là và xem tÃi là cÃy khi tÃi 
chÆa Äác, tÃi cháng hiáu gà cá cho Äán
khi Äác nà và tÃi nhán tháy ráng tÃi ÄÃng là mát cÃi cÃy 
vái rát nhiáu lÃ. Cà áy thát ÄÃng khi xem mÃnh là chiác là 
á mát cánh cao chÃt vÃt trong tÃi.
NhÆng là ÄÃu biát mÃnh là chiác là mà cÃy luÃn dÃnh nhiáu 
nháa sáng nhát!
là Äà nÃi "sáp cà mát cÆn già thái là khái cÃy"
cÃy trá lái "là sá rái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy 
khÃng thá giá là lái"
(
 04/06/2006
images/profile
pataipro )

Äác bÃi và tÃi tháy mÃnh cán viát gà ÄÃ.TÃi Äà gái trang 
nÃy cho ngÆái áy -TÃTà cáa tÃi- và tÃi mong nháng gà tÃi 
viát ngÆái áy cÅng sá Äác ÄÆác.CÃ lá giá
ÄÃy tÃi Äang là mát chiác là cÃn ngÆái áy là mát cÆn già , 
cà lá giá già ván chÆa biát là là Äà rái cÃy và già Äang 
rát buán .Già Æi, là muán nÃi vái giÃ
ráng :''là Äà rái cÃy ká tá ngÃy cà già ,già Äà mang Äán 
cho là nháng niám vui ,nháng ná cÆái ,nháng hánh phÃc.HÃy 
luÃn á bÃn là già nhà và già Äáng buán
náa,ÄÆác ko?''
(
 05/06/2006
images/profile
thienthan0504 )

TrÆác ÄÃy tÃi cà mát ngÆái bán rát thÃn, Äán nái gái 
ÄÃa nhau là Vá-Cháng. NhÆng và 1 hiáu lám, chÃnh tÃi là 
ngÆái phám sai lám, tÃi ÄÃ ÄÃnh mát bán cáa
mÃnh. Khi áy bán tÃi Äà nÃi:"Náu thát sá coi mÃnh là bán 
thà hÃy giá mÃnh lái nha". Váy mà tÃi Äà ko biát lÃm cÃch nÃo 
Äá giá. Äán bÃy giá thà tÃi Äà hiáu
lái nÃi cáa bán."Già cuán là bay Äi hay và cÃy khÃng muán 
giá là á lái...". Cà phái Äà quà muán ko?
(
 05/06/2006
images/profile
Nguyenhuyen )

Nà khÃng phái là lÃ, ko phái là cÃy, cÃng ko phái là giÃ. Nà 
thÃch nháng bÃi thÆ vá mÃa thu, nà nghÄ Äán nháng tÃn xy mà 
nà táng thÃch, nhÆng tát cá chá
nhÆ mát lÃn già nhá lÃm rÆi chiác là vÃng.
"Là rái khái cÃy là và già cuán di hay là và cÃy khÃng giá là 
lái"
NÃ thác sá thÃch cÃu ÄÃ.
(
 05/06/2006
images/profile
zenda )

KhÃng phái và cÃy khÃng muán giáa là lái và là Äà muán ra 
Äi. Mát khi là Äà muán ra Äi thà cÃy lÃm sao mà giáa ÄÆác, 
ngÆái ta thÆáng nÃi " là ráng vá cái"
là Äà cà nguán cái mái rái thà lÃm sao cÃy giá ÄÆác... sau 
bao nhiÃu cá gáng Äá giá là lái./. ABC
(
 05/06/2006
images/profile
toicodon )

Lán Äáu tiÃn em biát yÃu; lán Äáu tiÃn em tá nguyán lÃm 
mát chiác là Æác ao mÃi mÃi bÃn anh thà em lái phái rái xa 
anh. YÃu mát ngÆái là phái lÃm sao Äá
ngÆái áy hánh phÃc phái ko anh ?!!!
(
 05/06/2006
images/profile
Miu khÃc nhà )

Mát cÃu chuyán,buán. Và mÃnh là cÃy. NhÆng mÃnh cháp nhán 
mÃnh là cÃy, và ngÆái mà mÃnh thÆÆng yÃu cÅng ko hán là lÃ. 
MÃnh ÄÃ nÃi cho ngÆái áy tÃnh cám
cáa mÃnh, nhÆng cà lá cà áy cán mát ngán giÃ. MÃnh biát, 
nhÆng mÃnh cÅng mong rÄng cà áy sá gáp. NhÆng chá mong ráng: 
Già Äáng lang thang, Äáng phiÃu bát,
và Äáng bao giá quÃn chiác là mà cÃy ván háng yÃu quÃ. Mong 
Æác sao cá hai Äáu hánh phÃc, cà nhÆ thá cÃy mái tháy 
niám vui!
(
 05/06/2006
images/profile
ST )

( 05/06/2006 Nguyenhuyen )
Nà khÃng phái là lÃ, ko phái là cÃy, cÃng ko phái là giÃ. Nà 
thÃch nháng bÃi thÆ vá mÃa thu, nà nghÄ Äán nháng tÃn xy mà 
nà táng thÃch, nhÆng tát cá chá
nhÆ mát lÃn già nhá lÃm rÆi chiác là vÃng.
"Là rái khái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá 
là lái"
NÃ thác sá thÃch cÃu ÄÃ.
(
 05/06/2006
images/profile
rockballad )

khÃng cà gà Äác biát cá. Cuác sáng luÃn cà nháng Äiáu mà 
theo ngÆái nÃy nà là Äác biát, và theo ngÆái kia nà là bÃnh 
thÆáng. Cuác sáng ván tiáp tác. HÃy
sáng tát!
(
 05/06/2006
images/profile
life is always beautiful as it was )

TÃi Äà là 1 ng nhÆ bán Äáu tiÃn Äà nÃi! TÃi và váng khi ko 
thá giá ng ta lái Äc lÃc nÃy, nhÆng tÃi ÄÃ nghÄ lái khi tháy 
ng ta Äc hánhp hÃc. Ng ta hánh phÃc
là nguán an ái vái tÃi, cho dà tÃi rát bÃn! Mong ráng ng ta sá 
lun hánh phÃc Äá tÃi sá ko cám tháy Äau lÃng nhÃn ng ta bÃn. 
Anh iu em Nhung Æi!
(
 05/06/2006
images/profile
Trauhucma )

Là cÃy hay già thà Äáu trá vá vái cÃt bái mà thÃi. Ty dà 
Äáp cÅng cà ngÃy tÃn phai. Cá phái day dát nhÃu lÃm gà cho 
cuác Äái thÃm khá láy. HÃy tá nhiÃn
và ko hái tiác, cuác sáng sá ko cÃn nháng Äau thÆÆng
(
 06/06/2006
images/profile
Lu khach )

"Là rái khái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá 
là lái". Và già hay và cÃy ???cÃi nÃo cÅng ÄÃng nhÆng quan tráng 
nhát là "Äán lÃc là phái ra
Äi".
(
 06/06/2006
images/profile
radi_khong_trolai )

Mát cÃu chuyán thát tuyát vái nà nÃi lÃn suy nghÄ cáa táng 
ng trong cuác.
(
 06/06/2006
images/profile
chuát )

Nái Äau ngát ngÃo cáa tÃi Äà là và tÃi là 1 chiác là yáu 
át luÃn cà sá che chá chÄm sÃc và lo láng cáa cÃy, cÃi cÃy 
mà tÃi nghÄ ráng là rát háp vái tÃi.
Khi váa biát yÃu tÃi chá là 1 chiác là non nhÆng ÄÆác nÆÆng 
táa trÃn 1 cÃy Äà già chÃnh và thá mà tÃi luÃn ÄÆác che 
chá. NhÆng Äán 1 ngÃy cÃy phái bá lÃ
Äi tÃm 1 là khÃc tát hÆn thá là chiác non Äà trá nÃn hÃo Ãa 
và ngÃy ngÃy mong cÃy trá vá nhÆng thát sá là cÃy Äà cà 1 
chiác là cáa riÃng mÃnh rái, sá hi
váng và mong chá cáa tÃi Äà tan bián. TÃi mong ráng sá cà 1 
cÆn già thát mánh Äá cà thá thÃi tÃi bay thát xa cÃi cÃy 
ÄÃ. Mác dà là cà rát nhiáu cÆn giÃ
xung quanh là nhÆng khÃng Äá Äá chiác là Ãa tÃn cà thá xanh 
tÆÆi trá lái. "Khi chiác là rái cÃnh là khÃng cÃn mÃu xanh". 
"LÃ rái khái cÃy khÃng phái vÃ
già cuán Äi mà và cÃy khÃng giá lái lÃ"
(
 06/06/2006
images/profile
NáiÄau_ngotngÃo )

Dà cÃy ko nÃi vái lÃ. NhÆng là iu cÃy biát cháng nÃo. TÃi ko 
biát nhÆng tÃi tin tÃnh cám cáa tÃi thát chÃn thÃnh sá lÃm 
Äáng trÃi tim bán. Và dà già cÃ
mánh Äán ÄÃu thà cÅng chá lÃm tÃi thÃm iu cÃy mà thÃi. Và 
tÃi biát chá cán 1 tin nhán cáa bán thà tÃi sá quÃn Äi tát 
cá bÃn phián...
(
 06/06/2006
images/profile
ntt )

MÃa xuÃn tÃi tráng ba cÃi cÃy. Ba cÃy rát nhanh lán, nhÆng mái 
cÃy chá cà mát chiác lÃ.
Rái Äán mát hÃm, tÃi cám Äián vÃo mát cÃi quát mÃy lán, 
luáng già quà mánh trong phÃt chác Äà là ráng chiác là cáa 
cÃy thá nhát.
TÃi tát quát Äi rái láy mát cÃi quát con cÃc và mát cÃi 
quát nan. Mát tay tÃi cám quát con cÃc rái tháng vÃo cÃy thá 
hai và mát tay tÃi cám quát nan khá
pháy Äi pháy lái cÃy thá ba.
á cÃy thá hai, là rung rinh dao Äáng nhÆng khÃng thá dáng.
CÃn á cÃy thá ba thà là khÃng lay Äáng mát chÃt nÃo.
TÃi tÃn là sá phán.
(
 06/06/2006
images/profile
ilttmhang )

Là ráng là và cÃy ko giá Äuác là hay là ko muán á lái hay 
và già muán Äem là Äi? YÃu mát nguái mà ko dÃm nÃi ra thà 
thát là khá nhÆng nÃi ra mà ko ÄÆác
ÄÃp lái thà cÃn khá hÆn. Bái váy náu cà mát ngÆái nÃo 
Äà thát lÃng yÃu bán thà bán nÃn trÃn tráng nÃ! ÄÃng ko 
conbohung,(^.^)
(
 06/06/2006
images/profile
phà khÃnh )

BÃi rát hay nhÆng bÃn bÃn lÃm sao áy. Sáng mà ko dÅng cám thà 
thát khà tÃm Äán Äc hánh phÃc. ChÃng ta hÃy là già cÃc bán 
Æi, lun tin vÃo tÆÆng lai vÃo bán
thÃn và dÃm thá lá tát cá vái ng mÃnh iu nhÆ váy già Äà 
Äem Äc hánh phÃc tái cho là và cho mÃnh hà hÃ, chÃc cÃc bán 
ÄÆác nhÆ giÃ.
(
 06/06/2006
images/profile
anh quÃn buán )

Cà lá mái ng Äà quà bá cÃm dá bái ty chÄng, ÄÃng nhÆ cà 1 
ng (Thu Sáu) Äà nÃi: "trÃn Äái nÃy lÃm gà cà ty, chá là ngá 
nhán mà thÃi". Bái và náu Äà thát
sá iu nhau thà sá ko thá dá dÃng rái bá mà chá tháy nhÃi 
á trg tim, mà 1 ty thát sá thà tui nghÄ chá cà trg phim thÃi. 
Chá cÃn thái buái bÃy giá, ty Äáng
nghÄa vái tián tÃi danh váng. Sá thát nhÃu khi Äau lÃng :((
(
 06/06/2006
images/profile
Ãng trái con )

Náu bán là Là tÃi tÃnh nguyán lÃm GiÃ, dà ván biát Là cháng 
lÃa cÃnh. CÃn náu bán là CÃy và tÃi là LÃ,tÃi xin lÃm "chiác 
là cuái cÃng". TÃi ngoánh mát quay
Äi nhÆng hán cÃn á lái,CÃy cà tÆÆi xanh Là mái trÃn sác 
sáng. Bán là tát cá vái tÃi, chÃc bán hánh phÃc.
(
 06/06/2006
images/profile
baotuyet_sahara@ )

TÃnh yÃu là thá tÃnh cám thiÃng liÃng nhát ma thÆáng Äá ban 
táng cho mái con ngÆái . Trong chÃng ta khao khÃt yÃu va ÄÆác 
yÃu luÃn thÃi thÃc chÃng ta sÃng
tát hÆn dá Äi tÃm cho mÃnh ÄÆác mát tÃnh yeu ÄÃch thác tÃi 
muán nhan vái mái ngÆái là :'' Náu khÃng thá tháp sÃng thà 
Äáng xuát hián trong trÃi tim ngÆÆi
khÃc . Dáng Äem lái cho há niám tin và hi váng roi lái láy Äi 
nà bát cá mát lÃc nÃo '' Náu ai cà can Äám lam nhu váy thi 
há sá khÃng bao giá cà ÄÆác tÃnh
yÃu ÄÃch thÆc cáa mÃnh . TÃi chÃc tát cá cÃc bán tim ÄÆác 
tinh yÃu cho mÃnh Äá cuác sáng à nghÄa hÆn
(
 07/06/2006
images/profile
nguyán thá kim dung )

CÃn tÃi, tÃi Äang á trong trÆáng háp cáa GiÃ, thát là Äau 
khá khi yÃu thÆong 1 ai Äà mà khÃng ÄÆác ÄÃp lái nhÆng tÃi 
thát khÃng Äá cam Äám Äá nÃi và tÃi
và ngÆái áy là bán thÃn. TÃi khÃng dÃm nÃi và sá ráng mÃnh 
sá mát Äi 1 tÃnh bán Äáp. BÃy jà tÃi khÃng biát phái lÃm 
sao. Hix...
(
 07/06/2006
images/profile
Nguyán CÃng Ba'ch )

Là Äau Äán và cÃy khÃng hiáu khÃng tin ráng là cà thá mÃi 
mÃi bÃn cÃy. Chá - LÃ chá cho nái Äau lÃng qua Äi, mÃi nái Äau 
cháng qua, già Äán, già thái, giÃ
tái, mang hy váng và niám tin tái, là ván chá, ván chá cho 
nái Äau cà thá nguÃi ngoai Äá già cà thá Äá sác mang 
ÄÆác là Äi.
CÃy á ÄÃu? CÃy cà muán giá là lái khÃng?
Thái gian sá trá lái mái cÃu hái.
(
 07/06/2006
images/profile
Nhoccon19 )

Là khÃng cán già nÃng Äá, là chá cán tÃnh cám cáa cÃy, 
khÃng cán gà náa.
CÃy sán sÃng Äá là Äi Æ?
(
 07/06/2006
images/profile
Hái Anh )

Là rái Äi khÃng phái và già cuán Äi, cÅng khÃng phái và cÃy 
khÃng giá là lái mà và là tin ráng cuác sáng luÃn ráng má, 
khÃng bao giá tÆÆng lai ÄÃng lái
trÆác mát là trá khi là cá Äáng nhÆ váy. HÃy tin vÃo cuác 
sáng, tin vÃo tÃnh yÃu thà sá cà mát tÃnh yÃu mà là mong Äái.
Mái thá á trÆác mát, cà thá tÃnh yÃu vái cÃy bÃy giá là 
Äiám dáng, nhÆng ai biát già sá ÄÆa là tái mát cÃi cÃy 
khÃc váng vÃng, á mát vÃng Äát Äáp hÆn, Äáy
náng và giÃ. á ÄÃy là cà thá là tÃnh yÃu nhÆng cÅng cà thá 
là sá tin tÆáng và hy váng.
NgÆái ta chá cà thá sáng tát khi cà niám tin và hy váng vÃo 
cuác sáng. Äáng Äá lá lÃng mái thá nhÆ CÃy, hÃy nhÆ ngán 
giÃ, thái kháp nÆi tÃm láy cho mÃnh
chiác là muán Äi ngao du cÃng mÃnh. Già và là sán sÃng cá 
gáng và cháp nhán rái ro Äá Äát ÄÆác hánh phÃc, Äáng 
nhÆ cÃi cÃy bán nhÃ.
T
(
 08/06/2006
images/profile
NTTT 18 )

TÃi là mát thÃn "cÃy", tÃi Äà khÃng giá ÄÆác chiác là cáa 
mÃnh khÃng phái và cÆn già nÃo mà chÃnh là thÃn cÃy nÃy quà 
lánh giÃ. Tái lÃc chiác là khÃng cÃn
bÃn tÃi náa. TÃi mái tháy lÃng mÃnh ÄÃ yÃu rát nhiáu. TÃi 
chá biát Äáng mát chá, trong 4 nÄm.. Äám táng phÃt.. chá 
lÃ.. NhÆng cuái cÃng chá là nháng giát
mÆa lánh giÃ.. Thái gian trÃi.. Mát ngÃy kia, cà mát chiác lÃ, 
và cÃng và tÆ Äán bÃn tÃi. Tuy ráng tÃi rát muán cà chiác 
là ÄÃ, nhÆng tÃi khÃng dÃm, tÃi
sá ráng trÃi tim mÃnh lái thÃm mát vát xÆác..
(
 08/06/2006
images/profile
*huyga* )

Là rái cÃy khÃng phái và giÃ, cÅng khÃng phái cÃy khÃng giá 
ÄÆác là mà và là muán cÃy ÄÆÆc thanh thán cho ra nháng mám 
là mái.
Dà già cà cuán là Äi Äán ÄÃu Äi náa thà mÃi mÃi tÃm hán 
là ván là cáa cÃy. MÃi mÃi và mÃi mÃi....
TÃi là là Äà rái khái cÃy, nhÆng khÃng và già mà và chÃnh 
cÃy....
(
 08/06/2006
images/profile
muatim )

Hixhix thát là cám Äáng vái cÃu chuyán CÃy, Là và GiÃ. MÃnh 
tháy nháng cà gÃi trong cá 3 tÃnh huáng Äáu thát may mán là 
cuái cÃng há Äáu cà ÄÆác hánh phÃc
bÃn ngÆái iu thÆÆng há. Náu ng con gÃi nÃo cÅng cà thá gát 
Äi tÃnh yÃu Äáu tiÃn Äà gÃy bao Æu phián và láy Äi nhÃu 
nÆác mát thà cuác sáng nÃy sá bÃnh láng
biát bao ... và cÅng Äáng cà "Theo tÃnh tÃnh phá, phá tÃnh tÃnh 
theo". Náu iu và ÄÆác ÄÃp lái cho dà cà mát bao nhiu thái gian 
cho sá chá Äái ÄÃ bái vÃ
khi iu ng ta sá khÃng cÃn phÃn Äánh ÄÆác thái gian và khÃng 
gian và cho dà cà Äám chÃm trong bá khá cáa tÃnh iu mà láy 
lái là luÃn ÄÆác hián háu trong
trÃi tim cáa ng mÃnh iu là Äiáu hánh phÃc nhát nhát trong cuác 
sáng nÃy. NgÆái ta thÆáng khÃng tÃnh thiát hÆn hay Äem cÃn, 
Äo, Äong, hoác so hÆn thiát
tÃnh iu bao giá. CÃ thá nháng Äiáu tÃi nÃi vá tÃnh iu thiÃn 
nhÃu vá mát cám tÃnh, nhÆng náu bÆác chÃn vÃo tÃnh iu vái 
cáp mát má to và lÃng dá khÃng chÃn
thát thà báo Äám ng à khÃng ngái bÃt ÄÆác hÆÆng vá ngát 
ngÃo cáa tÃnh iu là thá nÃo ÄÃu!!!!!
(
 08/06/2006
images/profile
*cÃibápnhÃccon* )

Äác xong cÃu chuyán nÃy tÃi cám tháy thà ra báy lÃu nay tÃi 
chá là mát chiác là . TÃi Äà yÃu ÄÆn phÆÆng 1 ng suát báy 
lÃu nay mà ko co dáp thá lá và cÃi
cÃy Äà Äà cà mát chiác là khÃc. LÃc Äáu cÃy Äà mang Äán 
cho là thát nhiáu hi váng nhung cÃng hi váng thà lái cÃng thát 
váng .CÃy Äà lÃm cho là rái cÃy
chá ko là muán váy. Mong cÃy Äác Äc nháng lái nÃy (27/7/88)
(
 08/06/2006
images/profile
NNTH )

TÃi Äà táng là LÃ. Chiác là mà ÄÃng ra phái lÃa cÃy tá lÃu 
rái nhÆng tÃi Äà ko Äá can Äám. Già và ko chá 1 cÆn già Äi 
ngang Äái tÃi mà rát nhÃu váy mà tÃi
cÃng hiáu rà ráng: tÃi ko thá lÃa CÃy. Náu ko cà cÃy tÃi sá 
ko thá sáng và tán tái. HÆn náa, "khi chiác là xa cÃnh, là ko 
cÃn mÃu xanh". Äà là lái cáa
1 bÃi hÃt mà háu nhÆ ai cÅng táng nghe tái. NhÆng rái Äán lÃc 
cÃi gà Äán thà nà cÅng phái Äán. Ko cÃn cà cÆn già nÃo bÃn 
cánh tÃi cá. VÃ tát cá cÃc cÆn
già Äáu Äà bá cuác. Há Äà bá Äi và lÃc Äà cÅng là lÃc 
tÃi nhán ra ráng là nÃn rái xa cÃy. Thá Äáy cÃc bán á! TÃi 
nghÄ ráng chÃng ta hÃy bán lÄnh hÆn trg
ty. Ko nÃn yáu Äuái và mà quÃng Äá ko nhán ra nháng cÆn già 
Äán bÃn mÃnh. TÃi ko may mán và ko gáp Äc cÆn già tát lÃnh 
nhÆ trg cÃu chuyán nhÆng tÃi cám
tháy may mán và tÃi Äà nhán tháy mÃnh lÃm nhÆ váy là ÄÃng. 
TÃi ko bao giá Ãn hán hay hái tiác và Äà xa rái cÃy
(
 08/06/2006
images/profile
rb )

Thát cám Äáng. NhÆng Äau khá nhát là khÃng biát ÄÆÆc mÃnh 
là là hay là cÃy tÃi Äang á ÄÃu hái cuác Äái mÃnh mÃng. TÃi 
chá là mát hát bái trÃn sa mác
(
 08/06/2006
images/profile .......... )

TÃi cÅng táng là mát cÆn giÃ,và cÆn già áy Äà thái là ráng 
khái cÃy.
TÃi tá tin nÃi váy và TÃi cÅng muán cÃc ban hÃy tá tin vÃo 
chÃnh mÃnh và vÃo tÃnh yÃu cáa mÃnh. HÃy biát nám bát tÃnh 
yÃu nhà bán, Äáng và mát chÃt tá ti
hay nhÃt nhÃt mà Äá tÃnh yÃu vát mát, nhÆ váy bán sá hái 
hán ,nhÆng hái hán cà giÃp bán dÃnh lái ÄÆác tinh yÃu hay 
ko. HÃy mánh dán bÃy tá nhÃ, cho dÃ
cà thát bái nhÆng trÃi tim con ngÆái ko phái là sái ÄÃ, mát 
ngÃy nÃo Äà ngÆái áy sá hiáu và tÃnh yÃu rái sá Äán 
thÃi. HÃy tá tin nhà bán
(
 08/06/2006
images/profile
thanh loi )

tÃi cÅng là LÃ, nhÆng tui chÆa muán rái xa anh, 0 biát anh Äái 
vái tÃi nhÆ thá nÃo nhÆng tÃi ván muán là 1 fán bÃn anh, ván 
muán tháy anh cÆái cho dà bÃn
cánh anh cà ng con gaà khÃc, hánh phÃc khi tháy anh thÃnh cÃng, anh 
biát tÃnh cám cáa tÃi nhÆng anh ván thá, ván 0 rà rÃng, náu 
anh ghÃt tÃi thà hÃy cho
tÃi biát, tái sao anh ván tát vái tÃi nhÆ thá, ván diá dÃng 
vái tÃi, 1 náa tÃi muán rái xa anh nhÆng 1 nÆá lái muán á 
lái bÃn anh, náu cá nhÆ thá thà cÃ
lá tÃi sá chá anh 1 thái gian náa thÃi, tÃi sá ra Äi Äá 1 
ngÃy nÃo Äà gáp lái tÃi cà thá mám cÆái mà nÃi ráng ngaá 
xÆa TÃI THáT Sá YÃU ANH RáT NHIáU!
(
 09/06/2006
images/profile
giao thuy )

TÃi ÄÃ Äác Äi Äác lái rát nhiáu lán bÃi nÃy, tÃi tá 
nhán mÃnh là mát chiác là - mát chiác là nhá mát cÆn già 
mái rái khái cÃy - cÃi cÃy tÃi ÄÃ cá nÃu kÃo
2 nÄm trái. CÆn già áy Äà Äán bÃn tÃi khi mà tÃi cán ai Äà 
nhát và cà lá già cÅng biát cÃi cÃy kia ,nhÆng già Äà á bÃn 
tÃi khi tÃi cán nhát ,giá tÃi biát
ai là ngÆái cán cho tÃi .BÃy giá khi tÃi ra Äi cÃi cÃy kia mái 
muán giá tÃi lái ,nhÆng tÃi biát Äà quà muán Äá là trá 
vá vái cÃy .Giá là chá mong cÃy sá
vui vá và tÃm ÄÆác cho cÃy mát chiác là mái. Là giá Äà cà 
già á bÃn rái.
(
 09/06/2006
images/profile
thienthan0504 )

ÄÃy là nháng dÃng suy nghÄ cáa mÃnh cà cÃng tÃm tráng cáa 
nhÃn vát CÃy!...................
...........ChÃo em cà muán biát suy nghÄ cáa anh kÃ. Äác xong anh 
tháy mÃnh thát nhá bÃ, anh chÆa lÃm Äiáu gà là lán lao cá. 
Váy mà cá tÆán là minh Äà lÃm
rát nhiáu. Äái vái há, anh cÃn kÃm rát xa nhi! NhÆng cÅng 
giáng anh! anh chá lÃm cho em khÃc! Nháng lÃc em cán anh thà anh 
khÃng ábÃn em, Anh ÄÃlÃm cho
em mát niám tin á anh! Anh thát và dáng.
Là cháng bao giá biát là CÃy yÃu là rát nhiáu! Già kà giÃm 
nÃi lÃn tÃnh yÃu cÅng cà thá là Già nÃi lÃn tÃnh cÅng muán 
roÃi. .... Anh hÆn già 1 cÃi, anh
Äà nÃi vái em tÃnh cám cáa anh mác dà là Äà muán rái. hihi
Náu nhÆ LÃ cÅng nÃi cho CÃy biát vá tÃnh cám cáa mÃnh nhi! hay 
chá là biáu hián gà Äà thÃi. Chá cán nhÆ váy thà CÃy Äà 
cà thá can Äám hÆn rái ÄÃng kà em!
CÃn em thà sao há ? hÃy viát lÃn suy nghÄ cáa em nhe!
Anh nhá em!
(
 09/06/2006
images/profile
Hoang Gia )

Ty cáa Già thát tuyát vái, bái nhá ty ÄÃ, trÃi tim cáa Là 
trá lái bÃnh yÃn và sáng 1 cuác sáng áca mÃnh. Thám trÃch 
CÃy tÃn nhán và nhu nhÆác trÆác ty thát
sá cáa mÃnh. Ko cà viác gà là quà muán, già nhÆ cÃy giá Là 
lái... CÃ phái bái CÃy cÃn giá lái trg mÃnh sá tá cao, tá 
Ãi cáa 1 ng con trai... Già Äà ko
nhÆ váy... Và và thá Già Äà cà Äc LÃ, Äà iu và Äc iu 1 cÃch 
xáng ÄÃng...
(
 09/06/2006
images/profile
greenrose )

CÃy thát là tá, iu mà ko dÃm nÃi Äá cho là phái bÃn nhÆ thá. 
NhÆng là phái can Äám và váng vÃng lÃn chá, sao lái bá cuác 
dá dÃng thá.
(
 09/06/2006
images/profile
chi )

TÃnh yÃu là thá thiÃng liÃng mà ÄÃi khi ta phái lao Äao và nÃ. 
KhÃng cà thuác mà mà lÃm cho ta mà mán, khÃng cà bÃa là mà lÃm 
cho ta khÃng cÃn là trà chá
biát sáng Äá yÃu và ÄÆác yÃu. Khi yÃu ngÆái ta sá gái 
vÃo Äà tÃm hán cho và nhán. Cho cá tÃm hán nhÆ gái là vÃo 
khÃng trung mà ko cán là quay trá lái.
Nhán ÄÆác niám vui cáa ngÆái áy mà khÃng cán Äán lái. 
Tinh yÃu là thá mà máy ai vÆÆn vÃo mà thoÃt ra ÄÆÆc.
(
 09/06/2006
images/profile
thÃnh tÃi )

là rái khái cÃy và cá 2 là do: và cÃy khÃng muán giá là và 
và già thái là Äi. TÃi nghÄ cÃn thÃm 1 là do náa là là muán 
rái khái cÃy, muán khÃp lái nháng
ngÃy khÃng vui cáa mÃnh. VÃng, là chÆa bao giá nhán ÄÆác sá 
quà mán và kÃnh tráng cáa cÃy. KhÃng biát là cà Äá "dÅng 
cám" Äá rái khái cÃy mà khÃng cán
cÆn già trong lÃnh nÃo khÃng? Là cà thá lÃm mÃ, ÄÃng khÃng!!!là 
hÃy luÃn vui, hÃy thÆÆng mÃnh và trÃn tráng mÃnh, luÃn cà nháng 
cÆn già bÃn cánh bán, má
lÃng ra bán nhÃ. chÃc may mán.
(
 10/06/2006
images/profile
Cathy0211 )

ÄÃy là mát bÃi viát Äá lái cho tÃi mát cám xÃc khà tá, 
tÃi rát thÃch bÃi viát nÃy. TÃi Äang tá hái phái chÄng mÃnh 
cÅng giáng nhÆ nhÃn vát là trong chuyán.
CÃy là mát ngÆái bán thÃn tá hái cáp 3 cáa tÃi, nhÆng tÃi 
chá mái nhán ra tÃnh cám cáa mÃnh giÃnh cho cÃy gán ÄÃy 
thÃi. TÃi nghÄ cÃy cÅng biát ÄÆác mát
phán tÃnh cám cáa tÃi dÃnh cho cÃy. TÃi chá Äái cÃu trá nÃi 
cáa cÃy, dà chá là cÃu hÃy Äái cÃy mát thái gian và hián 
giá cÃy và tÃi Äáu cÃn lo cho viác
hác, nhÆng cÃy ván khÃng nÃi vái tÃi dà bát cá cÃu nÃo. Sá 
chá Äái cáa mát ngÆái con gÃi là cà hán. TÃi sá mát ngÃy 
nÃo Äà sá cà mát cÆn già nÃo Äà cuán
tÃi Äi và tÃi cÅng sá mÃnh sá rái cÃy nhÆ nhÃn vát lÃ. TÃi 
phái lÃm sao ÄÃy tiáp tác chá cÃy hay chá mát cÆn già cuán 
Äi ???
(
 10/06/2006
images/profile
bián xanh )

Náu và tÃnh tá cao, tá Ãi ÄÃn Ãng mà CÃy ko giá Là lái thà 
CÃy là Äá tái, CÃy cháng iu ai cá, CÃy chá iu cà bán thÃn 
mÃnh mà thÃi. Con gÃi iu ko dÃm nÃi
thà cÃn cà thá hiáu Äc, chá 1 ng ÄÃn Ãng iu mà ko dÃm nÃi, 
lái cÃn lÃm khá ng mÃnh iu nhÆ thá thà cà xáng ÄÃng lÃm 1 ng 
ÄÃn Ãng ko? Là cÅng quà yáu Äuái
nÃn mái Äán lÃc cà Già mái rái CÃy, 1 ng ÄÃn Ãng nhÆ thá ko 
xáng ÄÃng Äá Äái chá lÃu Äán váy. TrÃn Äái nÃy, nhÃu 
khi mát Äi rái ng ta mái tháy Äà là quan
tráng. LÃc Äáy thà Äà quà muán rái
(
 10/06/2006
images/profile
nothing )

MÃnh Äang là 1 chiác lÃ, nhÆng là 1 chiác là xanh và Äang rát 
hánh phÃc bÃn cÃy. MÃnh sá ko bao giá rái xa cÃy cho dà già cà 
mánh nhÆ thá nÃo Äi náa. MÃnh
chá sá 1 ngÃy cÃy cán thay là mái!!!
(
 10/06/2006
images/profile
newangel711 )

CÃu truyán thát buán nhÆng cÅng Äá lái cho mái chÃng ta thát 
nhiáu Äiáu Äá nghÄ ÄÃng khÃng cÃc bán. RiÃng tÃi cÅng muán 
mÃnh nhÆ mát cÆn già thái bay nháng
là tÃi lái sá chiác là sá sá hÃi và tÃi chá cÃn biát tá 
nhá mát cÃu Äá an ái tÃnh yÃu cáa mÃnh dÃnh cho là là "Cho 
dà ngÃy mai anh cà chát. Anh sá mÃi
lÃm náng, già á bÃn em" và tÃi muán nÃi vái cÃc bán mát 
Äiáu náu yÃu mát ngÆái nÃo ÄÃ, thà bán chá cán lÃm mát 
Äiáu gà Äà cho ngÆái Äà hánh phÃc là Äá
(
 10/06/2006
images/profile
pham van Trong )

Náu hái tÃi cám Äáng ai thà tÃi sá trá lái ráng tÃi cám 
Äáng GiÃ. Bái và Già Äà dÃm sáng và theo Äuái nháng gà 
mÃnh iu thÆÆng. Già Äà Äá trÃi tim Äc nÃi
nháng gà mà nà cám tháy... Già Äà dÃm nÃi thát tÃnh cám 
cáa mÃnh, dà biát ráng Là ko thát sá iu GiÃ. Và tÃi cÃn tháy 
ráng Là rái cÃy là 1 quyát Äánh sÃng
suát và khÃn ngoan nhát. Bái lá tái sao Là lái phái giá mÃi 
tÃnh cám cáa LÃ dÃnh cho CÃy, trg khi CÃy lái ko biát trÃn 
tráng nháng tÃnh cám ÄÃ chá. VÃ
tÃi và cÃng bát bÃnh vái CÃy, bái CÃy chá biát "nhán" mà ko 
biát "cho Äi". CÃy iu là báng 1 ty quà Ãch ká và tá ti, CÃy 
chá thát sá nhán ra hánh phÃc thát
sá cáa chÃnh mÃnh khi mà Là Äà rái CÃy...
(
 10/06/2006
images/profile
THUY Y )

Lán Äáu tiÃn tÃi nghe Äc cÃu chuyán cám Äáng thá nÃy. TÃi 
bÃn và chá CÃy biát tái sao biát là iu cÃy nhÃu Äánt há 
tái sao lái tÃn nhán vái là nhÆ váy. NhÆng
dà sao cÅng cà 1 kát cuác ko nhÆ ng ta nghÄ. TrÃn thá giái Äáy 
bi ai nÃy, cÃn nhÃu hoÃn cánh cÃn tÃn nhán hÆn thá nhÆng kát 
cuác lái thà ko ai ngá Äc.
Rát may cho là và Äà cà giÃ. Già Äà cá tÃnh Äem lái sác 
mánh trÆác ty cáa mÃnh Äá vÆát qua nháng khà khÄn khi là 
ngÄn cán nhÆng ko và thá mà già bá cuác.
Kát cuác lái là ván á bÃn già nhÆng ko biát nái Äau mát 
cÃy cáa là cà cÃn trg là náa ko và cuác sáng sau nÃy sá ra sao 
thÃ...
(
 10/06/2006
images/profile
tran thi huyen trang )

"lÃ" là cà áy và cÅng là tÃi. TÃi thát sá khÃng biát mÃnh 
fái lÃm sao? TÃi hÃnh nhÆ khÃng thá dát bá ÄÆác anh áy, 
nhÆng khi Äác ÄÆác nháng cÃu chuyán trÃn
,tÃi hy váng sá cà 1 cÆn già Äán vái tÃi ...bái và cÅng Äà 
3 nÄm rái trÃi tim tÃi chÆa cà 1 ngÃy bÃnh yÃn....
(
 10/06/2006
images/profile
ÄÃng vy )

Thát cám Äáng trÆác ty cáa là và giÃ. CÃn cÃy, cà ÄÃng 
trÃch ko?
TÃi Äà táng iu "ng áy", cà lá "ng áy" và "cÃy" thát giáng 
nhau, nhÆng tÃi ko Äc may mán nhÆ lÃ, là rái cÃy và tám lÃng 
chÃn thÃnh cáa già Äà dÃnh cho lÃ.
NhÆng tÃi rái xa anh áy và hoÃn cánh. tÃi mÃn nÃi vái anh 
ráng: TÃi mÃi iu anh!, "là ko bao giá mÃn rái xa cÃy ÄÃu"!
(
 11/06/2006
images/profile
ba8 )

ÄÃy là 1 cÃu chuyán bÃn, nhÆng trÃn Äái nÃy ko cà nái bÃn thà 
niám vui ÄÃu cà nghÄa gÃ, và nhát là trg ty, Äái vái tÃi ty 
cáa con ng Äáu cà duyÃn sá, náu
Äán duyÃn thà iu nhau, cÃn náu hát rái thà ty cÅng tá ra Äi, 
bÃn lám chá!
(
 11/06/2006
images/profile
emsesongviem )

TÃi rát bÃn cho nháng ng ÄÃ, và tÃi nghÄ ráng tÃi cÅng là CÃy, 
là LÃ. TÃi cÅng rát bÃn khi anh áy ra Äi ko nÃi 1 lái nÃo. LÃng 
tÃi Äau Äán và cÃng khi ko
ai hiáu lÃng tÃi. Ngay cá anh áy, ng mà Äà lun bÃn tÃi trg suát 
9 nÄm qua. ChÆa 1 lán anh áy hái xem tÃi nghÄ gà mà chá Ãp 
Äát tÃi lÃm nháng gà mà anh
áy thÃch. TÃi bÃn nhÆng và thÃch anh áy nÃn tÃi cÅng chiáu. 
NhÆng Äái lái tÃi cháng nhán Äc 1 chÃt tÃnh cám nÃo cáa anh 
áy cá. Anh áy ÄÃ chuyán Äi ÄÃ cÃ
bán gÃi Äá lái 1 mÃnh tÃi bÃn và thát cà ÄÆn
(
 11/06/2006
images/profile
kimtuyet )

Khi Äác xong tui tháy rát giáng lÃ. Tui thÃch 1 ng con gÃi nhÆng 
rÃi tui ko dÃm nÃi ra và rÃi ng áy cÅng Äán vái bán thÃn cáa 
tui. Khi nhÃn tháy há á bÃn
nhau, nÃi chuyán vui ÄÃa vái nhau tui rát Äau khá, Äau nhÆ ko 
cÃn gi Äau hÆn náa. Ai cà thá giÃp tui láa chán Äc ko giáa 
bán thÃn và ng tui thÃch?
(
 11/06/2006
images/profile
ke bai tran )

CÃu chuyán nÃy cÅng giáng nhÆ mái tÃnh cáa tÃi, tÃi cÅng iu 1 
ng nhÆng chá biát láng lá nhÃn ng ÄÃ bÃn ng con gÃi khÃc, ng 
Äà cÅng cà tÃnh cám vái tÃi.
NhÆng tái sao lái ko nÃi vái tÃi nhÆng tÃi ÄÃ Äá can Äám 
Äá rái ra khái cÃi cÃy Äà và là sá mÃi mÃi ko bao giá á 
trÃn cÃy Äc, tÃi ko Äái gà hay Äái cÆn
già nÃo Äà và tÃnh thái tÃi ra khái cÃy, tÃi mÃn tá mÃnh...
(
 11/06/2006
images/profile
buonviai )

CÃy khÃng Äá can Äám, tá tin (hay khÃng muán?) Äá giá là 
lái bÃn mÃnh thà là và cÃy ÄÃu thuác vá nhau
(
 12/06/2006
images/profile
NhÃm )

Sau khi tÃi Äác xong cÃu chuyán, tÃi cÃng nhán ra ráng mÃnh ÄÃ 
sai lám khi mÃnh Äá à nÃi chung là thÃch nhÃu ng. Ng Äem lái 
hánh phÃc thát sá cho mÃnh chÃnh
là ng bán tÃnh cáa mÃnh và tÃi nhán ra 1 Äiáu hÃy Äái mát 
vái sá thát và nÃi lái iu cÃng cà áy
(
 12/06/2006
images/profile
tran ngoc phuc )

TÃi là chiác là trong cÃu chuyán vá cÃy. TÃi luÃn tá ti khi 
Äáng trÆác anh, cÃy á. TÃi Äà cà mát quÃng thái gian thát 
Äáp á bÃn anh váy mà chÃnh tÃi, chiác
là máng manh, Äà rái khái cÃy và khÃng Äá tá tin , mác dà 
cÃy khÃng muán thái là Äi. Náu ,náu là chá biát náu nhÆ anh 
kiÃn trà nhÆ cÃu chuyÃn thá 3 thÃ
sao nhá. BÃy giá cÃy Äang á ÄÃu? là Äang rát hái hán, muán 
rái phái khÃng cÃy ,em ÄÃ muán mát rái. LÃ ÄÃ rái xa cÃy 
và nà khÃng thá nÃo quay trá lái vÃ
cÃy ÄÃ Äi mát rái. LÃ nhá cÃy lám, cÃy á náa váng trÃi 
Äát cà nghe là nÃi khÃng? Äáu là nhÆ muán ná tung và nhá 
cÃy, GH!
(
 12/06/2006
images/profile
linh )

TÃi cÅng là 1 chiác là Äang á trÃn cÃy tui nghÄ tui muán rái 
cÃy cÅng ko khà nhÆng cÅng ko dá, tui cà nhiáu Äiáu khÃc cÃu 
chuyÃn nÃn tui ko thá bÃy tá cho
cÃy biát ÄÆÆc là tui thÃch cÃy và cÃy khÃng coi là là bán. 
Mác dà là buán nhÆng là ván luÃn á bÃn cÃy cho Äán bÃy 
giá. Thái gian trÃi wa wà nhanh khÃng
cho cÃy và là á bÃn nhau lÃu, ngÃy chia tay Äà Äán cÃy xa là là 
buán Äau rát nhiáu nhÆng khÃng biát phái lÃm sao cho cÃy hiáu. 
Và bÃy giá là chá mong 1
Äiáu là cÃy hiáu là yÃu cÃy biát cháng nÃo và mÃi mÃi là 
sá ko rái cÃy dà cho cà bÃo hay là ko cÃn là cáa cÃy
(
 12/06/2006
images/profile
thtrang )

náu em là cà gÃi Äà chác em ko Äá can Äám và nhán nái Äá 
á gán ngÆái con trai Äà nhÆ thá, sao cáu ta lái là ká nhán 
tÃm nhÆ váy chá, dà biát cà gÃi Äà ÄÃ
Äau khá và mÃnh nhÆ váy mà ván dáng dÆng, qua' ÄÃng . náu cà 
1 Äiáu Æác em sá Æác cho cà áy hánh phÃc.
(
 12/06/2006
images/profile
bÃ_ chua_ yeu )

Náu thác sá cà mát cÆn già nÃo Äà Äá mánh thà tÃi xin 
tÃnh nguyán lÃm chiác là dát khái cÃy và bay theo cÆn già ÄÃ...
(
 13/06/2006
images/profile
Jamon )

Äác xong nái dung tÃi cám tháy mái nhÃn vát cÃy, lÃ, và già 
Äáu cà mát chÃt gà Äà giáng tÃi. Liáu là cà hánh phÃc lÃu 
dÃi bÃn già ÄÆác hay ko. Và cÃy cÃ
cháu ÄÆác khi là ko cÃn bÃn minh náa hay ko ?
(
 13/06/2006
images/profile
suejin )

Thái gian rái sá lÃm cho chÃng ta trÆáng thÃng hÆn.TÃi ÄÃ 
táng yÃu ÄÆn phÆÆng mát ngÆái.ÄÃ táng khá Äau,tuyát váng 
khi mái cá gáng cáa mÃnh thÃnh và Ãch.nhÆng
rái cÆn già Äà Äán cuán tÃi Äi.giá ÄÃy nhÃn lái tháy 
mÃnh ÄÃ rát hánh phÃc.ÄÃi khi trong cuác sáng chÃng ta phái 
biát cháp nhán sÆ thát.sá ra Äi chÆa phái
là hát.Äà chÃnh là bát Äáu mát cuác sáng mái.Phái khÃng 
lÃ
(
 13/06/2006
images/profile
TrÆÆng diác Quyán )

TÃi tháy khÃng há tái cho CÃY chÃt nÃo, và hán bay bÆám, quen 
nhiáu cà quÃ. Khi mát tát cá mái nhá tái LÃ, CÃY kà tát 
thà cuái cÃng thua cuác thÃi.
(
 13/06/2006
images/profile
AnhVo )

MÃnh cÅng trong tÃnh tráng nhÆ thá, 1 chiác là máng manh Äà quà 
mát mái, nhÆng mÃnh khÃng muán cà 1 cÆn già nÃo cuán Äi cá 
ÄÆn gián mÃnh ván chÆa thá quÃn
ÄÆác anh áy. NhÆng chác chán là mÃnh sá rái khái cÃy và 
mÃnh khÃng Äá sác náa rái. MÃnh chá mong cà 1 ngÃy nÃo Äà 
anh áy sá hiáu ÄÆác tÃnh cám cáa mÃnh
giÃnh cho anh áy nhiáu biát bao và chá cán anh áy biát ÄÆác 
là Äá
(
 13/06/2006
images/profile
huyen )

TÃi cÅng là mát chiác lÃ. Khoáng thái gian hánh phÃc nhát 
cáa tÃi và cÃy Äà trÃi qua. Giá cÃy cáa tÃi á rát gán mà 
là xa mÃi mÃi. TÃi ván dÃnh trán trÃi
tim mÃnh cho anh áy, nhÆng tÃi luÃn biát và hiáu mát Äiáu 
ráng anh áy sá khÃng bao giá quay trá lái vái tÃi. NhÆng tÃi 
ván yÃu và hÆáng vá anh áy. TÃi
là mát chiác là ngu ngác. C Æi, dà anh Äang á ÄÃu, vái ai, em 
ván luÃn dÃi theo anh và mong anh thÃnh cÃng, hánh phÃc. puppy yÃu 
anh nhiáu lám.
(
 14/06/2006
images/profile
puppy )

Theo tÃi nghÄ cá 3 nhÃn vát:cÃy, là và già trong cÃy chuyán trÃn 
Äáu là ngÆái hánh phÃc. Hánh phÃc,ÄÆn gián chá và há Äà 
biát yÃu và ÄÆác yÃu nhÆ thá nÃo?
ÄÃu phái tát cá mái ngÆái trong chÃng ta Äáu cà ÄÆác sá 
may mán ÄÃ, phái ko bán? CÃu chuyán thát sá rát à nghÄa!
(
 14/06/2006
images/profile
daffodil )

TÃi Æác gà trÃn Äái nÃy tÃi Äc láa chán lái 1 lÃn náa. 
TÃi chá mÃn là ngán già kia và ÄÆa em tái 1 vÃng trái bÃnh 
yÃn và chá cà 2 Äáa mà thÃi và tÃi mÃn
nhán nhá vái mái ng ráng hÃy trÃn tráng tÃnh cám cáa mÃnh 
Äang cÃ
(
 14/06/2006
images/profile
tran ngoc phuc )

TÃi cÅng Äà táng là lÃ. 1 chiác là luÃn chá Äái trong mái 
mÃn và cÅng Äà quà mát mái. TÃi cÅng Äà táng ko muán cà 
mát cÆn già nÃo sá Äán vái mÃnh náa. NhÆng
giá thà khÃc, tÃi Äà cà già bÃn cánh-mác dà tÃi ko biát già 
cà thác sá yÃu tÃi ko? NhÆng dà sao tÃi cÅng Äang rát hánh 
phÃc khi á bÃn giÃ. "D(704) Æi!
Chuát con lÃc nÃo cÅng muán á bÃn cánh anh cá".
(
 14/06/2006
images/profile
chuát con )

VáY LÃ DáI CÃY LÃ VÃ GIÃ CUáN LÃ ÄI HAY VÃ CÃY ÄÃ KHÃNG GIá 
LÃ LáI?!
Mát bÃi viát rát hay, khi Äác xong cÃu chuyán nÃy tÃi tháy 
CÃy Äà tá ÄÃnh mát Äi tÃnh yÃu cáa mÃnh, rà rÃng CÃy yÃu Là 
nhÆng và tÃnh kiÃu kà mà CÃy Äà khÃng
nÃi ra tÃnh cám cáa mÃnh, CÃy phái trá già và Äiáu ÄÃ. CÃn 
LÃ, mác dà là con gÃi nhÆng tÃi nghÄ Là nÃn nÃi ra tÃnh cám 
cáa mÃnh thà hÆn, mÃnh cà quyán
ÄÆác thá hián tÃnh yÃu và ÄÆác yÃu thÆÆng...tái sao 
khÃng?nhÆng viác Là ÄÃn nhán tÃnh cám cáa Già cÅng là mát 
Äiáu tát, bái LÃ xáng ÄÃng ÄÆác yÃu thÆÆng,
Già cÅng xáng ÄÃng ÄÆác yÃu và Äà kiÃn trà vái tÃnh yÃu 
vái LÃ...
(
 14/06/2006
images/profile
nhoccoi! )

Hiáu Ã, anh Äà Äác bÃi nÃy rái ÄÃng khÃng? anh cà tháy mÃnh 
ÄÃng là già khÃng, anh biát là em cà tÃnh cám vái anh sao anh ko 
ÄÃn nhán nà chá? em rát mong
anh hÃy ÄÃn nhán tÃnh yÃu cáa em bái em yÃu anh! em ko muán anh 
là cay và em là lÃ, em muán mÃnh thay Äái tÃnh hÃnh và lÃm chá 
cÃi gái là "sá phán" ÄÆác
khÃng anh?
(
 14/06/2006
images/profile
THUY )

Nhá nhÃng mà sÃu láng, ÄÆn gián nhÆng lái khián ngÆái Äác 
khÃng chá muán Äác mát lán..... Mát cÃu chuyán mà Äác xong 
ai cÅng tháy thoÃng cà bÃng mÃnh án
nÃu.....Thát, rát thát........ Cà lá là là tÃm ÄÆác nhiáu 
sá Äáng cám nhát nhÆng tÃi thà lái muán mÃnh là mát cÆn 
giÃ, mát cÆn già Äá mánh Äá tÃm và giá
ÄÆác yÃu thÆÆng cho riÃng mÃnh.... Thát Ãch ká phái ko???
(
 15/06/2006
images/profile
xuongrong_1248x )

TÃi tháy CÃy thát ÄÃng trÃch, và cÃy bay bÆám quen nhiáu cà 
quÃ. Khi mát tát cá 5 cà gÃi thà mái tÃm Äán Là và CÃy ko 
tát nÃn cuái cÃng phái thua cuác lÃ
ÄÃng cÃc bán nhá?
(
 15/06/2006
images/profile
tung )

tÃi sá khÃng lÃm cÃy ,cho dà lÃm cÃy sá cà rát nhiáu chiác 
là . TÃi sá khÃng lÃm là và náu lÃm là thà sá cà mát ngÃy 
tÃi phái rái xa cÃy, cho dà là khÃng
muán mát chÃt nÃo . TÃi cÅng sá khÃng lÃm già . náu lÃm già 
thà cà ngÃy tÃi sá phái cuán Äi mát chiác là cáa mát cÃi 
cÃy nÃo Äà ! Và tát nhiÃn cÃi là khÃng
muán rái xa cÃy rái . TÃi khÃng muán lÃm cÃi là phái buán . 
náu là bán , bán sá là nhÃn vát nÃo ???
(
 15/06/2006
images/profile
xam )

chuyán tÃnh thát hay và cám Äáng qua! nhÆng khi tÃi Äác nà 
xong thà chÃnh tÃi lái là ngÆái phái xem lái mÃnh ! cà lá tÃi 
khÃng Äá can Äám Äá giá chiác lÃ
cáa tÃi á lái hoác lÃ..........cáa tÃi muán bay Äi xa tÃi 
cháng hán. NhÆng ká tá khi ...lÃ.... cáa tÃi khÃng cÃn thà cÃy 
... cÅng khÃng cÃn sác sáng mÃnh
liát nhÆ xÆa náa rÃi ! buán quà nhá?
(
 15/06/2006
images/profile
quangtruong )

TÃi Æác gà tÃi là mát ngán già tÃi sá ÄÆa ngÆái tÃi yÃu 
Äi ra bián nÆi mà chÃng tÃi hay Äán Äà vÃo nháng buái tái 
nÆi mà chá cà 2 Äáa mà thÃi và tÃi sá
nÃi nháng gà mà lÃu nay tÃi chÆa nÃi Äc.
(
 15/06/2006
images/profile
dtc )

cÅng nhÆ em Äà nÃi là cÃy là 1 ká ÄÃng trÃch, ko xáng ÄÃng 
Äá là yÃu thát lÃng nhÆ váy, cÃy Äà quà phÅ phÃng trÆác 
tÃnh yÃu mà là dÃnh cho cÃy, Äá rái khi
là rái bá cÃy thà cÃy mái hái hán tÃm kÃ, . trá trÃu thát 
ÄÃ, tÃnh yÃu lÃm cho ocn ngÆái ta Äau khá dà há biát nà sá 
xà nÃt con tim cho dà ngÆái ta cÃ
ÄÃp lái tÃnh yÃu cáa mÃnh ko? nhÆng há ván yÃu sau Äám, 
thát ngu ngác , tÃnh yÃu phái cá 2 ngÆái vun Äáp nÃn thÃnh 
Äà mái là tÃnh yÃu thác sá và Äáp Äá,
TÃi tháy CÃy thát ÄÃng trÃch, và cÃy bay bÆám quen nhiáu cà 
quÃ. Khi mát tát cá 5 cà gÃi thà mái tÃm Äán Là và CÃy ko 
tát nÃn cuái cÃng phái thua cuác lÃ
ÄÃng cÃc bán nhá?
( 15/06/2006 tung )
nhÆ tung ÄÃ nÃi cÃy thát ÄÃng trÃch !áng há 2 tay! con trai 
Äáng nhÆ váy nghen!hiiiiiiiiii
(
 16/06/2006
images/profile
bÃ_chua_yeu_tnbk )

CÃu chuyán thát xÃc Äáng lÃm tÃi ko thá nÃo ko tá hái lÃng 
ráng:MÃnh là gà trong cÃu chuyán áy? Và tÃi biát ÄÆác ráng 
mÃnh cháng là gà trong cÃu chuyán
áy cá. Chuyán tÃnh cáa tÃi thát lá.TÃi và anh quen nhau trong 
khi anh Äà cà bán gÃi,và rái chÃng tÃi yÃu nhau mác dà cá 2 
dán vát bán thÃn nhiáu lám!....
NhÆng náu ÄÆác chán thà tÃi sá nguyán lÃm 1 cÆn già Äá 
thái Äi tát cá nháng nái Äau mà nháng ngÆái nÃo Äà Äang 
cháu Äáng; và tÃi sá thái cá nái buán cáa
mÃnh Äi náa...
(
 17/06/2006
images/profile
bÃng háng tráng )

tÃm lái tÃc giá muán cÃc bán Äác nà và suy nghÄ vá mÃnh 
chá ko fái là bÃnh luán nÃ.ok
(
 17/06/2006
images/profile
bodoi )

tÃi là mát chiác là nhÆng tÃi lái khÃng Äá can Äám Äá 
Äáng trÆác mát cÃy Äá nÃi vái cÃy ráng tÃi yÃu bán rát 
nhiáu nhiáu hÆn nháng gà bán cà ÄÆác hÃm nay
và mÃi mÃi bán khÃng phái là mái tÃnh Äáu cáa tÃi nhÆng tÃi 
rát mong bán sá là tÃnh cuái.
tÃi luÃn nghÄ bán sá hiáu tÃi nhÆng ko ban ko há hiáu tÃi 
hián giá tÃi buán lám bán biát ko tÃi cá nhÆ 1 chiác là 
sáp bá mát cÆn cuán rái khái cÃy tÃi nhÃn
lái lÃm ban gÃi cáa 1 cÆn già mác dà lÃng tÃi khÃng há yÃu 
già bán cà biát lÃc tÃi Äáng à lÃm bán gÃi cáa cÆn già kia 
tÃi luÃn nghá vá bán tÃi biát lÃm
váy là ko ÄÃng nhÆng tÃi cán sá quan tÃm che chá thát sá 
chá ko phaÄ là sá lánh lÃng cáa bán náu ko cà Ãnh mát cáa 
bán nhÃn tÃi thà tÃi cÅng ko cà Äá can
Äám Äá Äái ban Äán bÃy giá và cÅng chÃnh và thá mà tÃi 
phái buán nhiáu và nhá ban rát nhiáu tÃi luÃn tá hái trong 
lÃng bán tÃi á vá trà nÃo và trong lÃng
bán Äái vái tÃi cà nhÆ Ãnh mát bán dÃnh cho tÃi ko.
tÃi rát mong bán sá Äác ÄÆác nháng dÃng chá nÃy và ban 
sá cho toi ÄÆác biát nhá bán nhiáu lám
(
 17/06/2006
images/profile
77601trang )

CÃu chuyán nÃy cÅng hay thát Äáy nhÆng tui ván chÆa hiáu tái 
sao 1 ng con gÃi lái gái cho tui cÃu chuyán nÃy? NhÆng váy thà 
sá cám Äc Äiáu gà ÄÃy! Khà hiáu
quÃ
(
 17/06/2006
images/profile
boy_chanh_@.runrun )

CÃy Æi! Em khÃng biát em sá cÃn Äá sác Äá bÃm vÃu vÃo anh 
Äán khi nÃo, già Äà Äán..thát ám Ãp, nhá nhÃng và bán 
lÄnh, nhÆ muán hát tung em ra khái nÆi mÃ
em Äang bÃm vÃu. Già nhÆ anh biát em thát yáu Äuái và máng 
manh!!
(
 17/06/2006
images/profile
nhoc_nt )

TÃi cÅng là lÃ. NhÆng tÃi khÃng ÄÆác á bÃn cÃy và hián nay 
cÃy Äang tám xa tÃi trong mát thái gian. TÃi khÃng biát là cÃy 
ván yÃu tÃi nhiáu, nhÆ tÃi yÃu
cÃy ko. Nhiáu lÃc chÃn nán tÃi tá hái mÃnh cà cÃn yÃu cÃy ko 
khi cÃy ko á bÃn tÃi và ko quan tÃm nhiáu Äán tÃi nhÆ ngÃy xÆa 
náa. Và rái mát cÆn già ÄÃ
Äán vái tÃi, già khÃc nhiáu vái cÃy lám, tÃnh cám và lÃng 
mán hÆn, khÃng khà khan nhÆ cÃy và khián tÃi thát sá xÃc 
Äáng, nhÆng lái khÃng Äá mánh Äá cuán
tÃi theo ÄÆác. Sá ra Äi cà già Äà Äá lái sá xao Äáng 
trong tÃm hán tÃi, già nhÆ nà mánh hÆn mát chÃt thà khÃng biát 
tÃi sá ra sao. NhÆng tÃi vÃn tháy lo
sá bái náu tÃi bá cuán theo già liáu tÃi cà hánh phÃc khÃng 
hay sá lái hÃo tÃn. Dà sao già Äà ra Äi mà ko mang tÃi theo 
ÄÆác, cÃn cÃy ván váy, cá tÃi náa
khÃng Äá can Äám Äá dái cÃy theo giÃ, nhÆng tÃi là là mÃ, 
già nhÆ...
(
 18/06/2006
images/profile
do con )

MÃnh là là Äà hÆn 2 nÄm. KhÃng lÃu nhÆng Äá Äá cám tháy 
mát mái. CÃy cháng bao giá nÃi ra, cÅng khÃng bao giá phá 
nhán.... Và cuái cÃng già cÅng Äà Äán.
NhÆng chá là mát cÆn già nhá thoáng qua mà thÃi! Và bÃy giá, 
mÃnh khÃng cÃn dáa vÃo cÃy, cÅng khÃng bay theo cÆn già kia. MÃnh 
Äà là chÃnh mÃnh, trÆáng
thÃnh và váng vÃng hÆn xÆa rát nhiáu. "Là rái cÃy và cÃy 
khÃng giá là lái hay chá là nhá già cuán Äi?"
(
 18/06/2006
images/profile
Snowyday )

Mái ngÆái nÃi nhiáu vá chuyán cÃy khÃng giá là hoác già 
thái là Äi. NhÆng tÃi tháy khÃng chá và cÃy hoác giÃ. Cháng 
phái là là cÅng Äà Äáng à "cuán theo
chiáu giÃ" Äà sao? TÃnh cám khà nÃi, cá "thuán theo tá nhiÃn" 
thÃi!
(
 18/06/2006
images/profile
ÄÃng A )

LÃm sao tÃi nÃi cho bán biát là tÃi iu quà bán bÃy giá. Bán 
lÃc nÃo cÅng là cÃy kiÃu hÃnh và bà án. TÃi là cong Ãi ÄÃi khi 
tÃi cÅng tái thÃn nhÃu lám chá.
CÃ khi nÃo mÃy tráng cÅng Äem vá cÆn giÃng. CÃ khi nÃo ty cáa 
tÃi ván nhá nhÃng cÅng Äem lái cho bán co8n giÃng tá?
(
 18/06/2006
images/profile
the moon )

Cuác Äái khÃng phái lÃc nÃo cÅng nhÆ mÃnh mong muán, mÃnh nghÄ 
váy nhÆng khÃng phái váy, mÃnh mong váy nhÆng kát quá lái 
khÃng nhÆ váy.
(
 18/06/2006
images/profile
pikachu )

TÃi cÅng Äà táng cà cám giÃc nhÆ váy ! NgÆái Ta nÃi " TÃnh 
yÃu thát sá cà thá lÃm thay Äái tát cá " . NhÆng Äiáu Äà 
vái TÃi ÄÃ khÃng thá . Khi yÃu mát ngÆái
mà ko ÄÆác ngÆái áy ÄÃp trá thà thát sá rát Äau khá 
.Bán tÃi ÄÃ cho táng cho tÃi mát cÃu nÃi " hÃy yÃu ngÆái yÃu 
bán và Äáng yÃu ngÆái bán yÃu " .theo
tÃi thà ban tÃi nÃi cÅng cà là ,nhÆng ma mÃnh ko thá tá chá 
vái con tim cáa bán thÃn. CÃn cÃc bán thà cÃc bán nghÄ cÃu 
nÃi áy cáa bán tÃi nhÆ thá nÃo?
(
 19/06/2006
images/profile
lylom )

MÃnh là lÃ, ÄÆÆng nhiÃn rái. Chá khÃc mát chÃt xÃu thÃi, 
chiác là Äà thÆÆng yÃu cÃy thÃng cáa mÃnh gán 20 nÄm. Äà cà 
nhiáu cÆn giÃ, nhÆng sao mát chÃt rung
rinh cÅng khÃng cà ÄÆác, dà là biát cÃy cháng bao giá yÃu 
thÆÆng mÃnh . TÃnh yÃu chá cà mát. LÃm sao là rái cÃy ÄÆác?
(
 19/06/2006
images/profile
Pearl )

TÃi ÄÃ táng iu ÄÆn phÆÆng 1 ng, tÃi hiáu sá Äau khá Äán 
tát Äá khi iu chá là 1 bÃn. NhÆng thát may mán Äái vái tÃi, 
là tÃi Äà tÃm gái tái nháng ai ui ÄÆn
phÆÆng nhÆ tÃi rÃng náu Äà iu 1 ng nÃo Äà thà hÃy mánh dán 
nÃi hát vái ng ÄÃ, Äáng Äá nà trg lÃng và nhÆ váy sá 
khián bán rát Äau khá
LÃ rÆi ko nhÃu lám
NhÆng Äá ÄÃm mát chiáu
ThÆÆng ng ko nhÃu lám
NhÆng Äá Äá Äau nhÃu
(
 19/06/2006
images/profile
thanh tam )

Äiáu mÃn nÃi rao bÃy giá ko nÃi
Äá hÃm nay hánh phÃc bá Äi rái
Äiáu mÃn nÃi sao lái ko cháu nÃi
Äá hÃm nay cà nÃi cÅng muán rái
HÃy nÃi vái há ráng bán iu há cho dà bán cà bá tá chái 
nhÆng nhÆ thá bán sá cám tháy tháai mÃi và vui hÆn. Äáng 
giá mÃi trg lÃng Äiáu ÄÃ chá lÃm bán Äau
khá mà thÃi, bán hiáu ko?
(
 19/06/2006
images/profile
thanh tam )

Mát cÃi CÃy , mát cÆn Già và mát chiác Là hay Äà là mát cÃu 
chuyán tÃnh yÃu muÃn thuá.NhÆng cuái cÃng thà Äà cÅng là mát 
kát các tát Äáp Äáy chá.TÃi lÃ
mát cà gÃi và náu tÃi là Là tÃi cÅng cán mát tÃnh yÃu 
ÄÆác ÄÃp lái.....
(
 19/06/2006
images/profile
Nguyen Ha )

CÃy và là Äang rát hánh phÃc bÃn nhau...thá rái mát cÆn già 
thái Äán...cÃy ván khÃng biát gÃ...cÃy cá mÃi nghÄ ráng 
Äái vái cÃy,là là ngÆái mà cÃy thÆÆng
yÃu nhát và Äái vái là cÅng váy...
Và rái dán dán...Là khÃng cÃn là mát phán cáa cÃy náa...là 
Äà bay theo cÆn già áy...Äá rái...cÃy buán khá thát nhiáu 
khi nhán ra là khÃng cÃn là cáa cÃy
náa...Äá rái cÃy ra Äi tÃm lái trÃi tim cáa lÃ,nhÆng nháng 
cà gáng cáa cÃy chá là và Ãch...cÃy buán bà trá vá nÆi 
xÆa...
(
 20/06/2006
images/profile
thankyou )

thá gian mát nÄm cà 4 mÃa : mÃa xuÃn cÃy ra hoa Äá mÃa há ra 
trÃi, mÃa thu cÃy trÃt là Äá sáng sÃt qua mÃa ÄÃng. nghÄa lÃ, 
cho dà muán hay khÃng, cÃy cÅng
cán phái tá ngát là Äá sáng sÃt. nhÆng con ngÆái khÃng 
phái là cÃy, cÃy buác mÃnh phái Äá là Äi, cho dà cÆn già 
thái qua chá và tÃnh hay là bÃo tá, cÃn
mát ngÆái Äá sác giá lái nháng chiác là máng manh nhát 
náu há yÃu thát sá. con ngÆái khÃng phái là lÃ, cuác sáng 
cáa là phá thuác vÃo táng hái già thu
thái qua, già mánh thà là ÄÃnh buÃng mÃnh theo, cÃn mát ngÆái 
Äang yÃu, bay Äi hay á lái là láa chán cáa chÃnh há. con 
ngÆái cÅng khÃng phái là giÃ, chá
già mánh phái thái ÄÆác là rÆi, cÃn mát ngÆái chá vái 
mát lÃn già máng manh cÅng Äá Äá thái nháng chiác là máng 
manh nhát, và hÆn náa, già cáa con ngÆái
khÃng chá biát thái là Äi mà cÃn cà thá ÄÆa là quay vá vái 
cÃy. cà thá sá tát hÆn khi là rái cÃy Äá Äán vái giÃ, 
nhÆng cÅng chÆa chác ráng là cà thá quÃn
ÄÆác cÃy và cÃy quÃn ÄÆác lÃ. sá láa chán là á lÃ. 
thái gian sá là mát ngÆái cho lái khuyÃn tát. tÃi thÃch tÃnh 
yÃu cáa lÃ, nhÆng náu cán thà tÃi sá cháp
nhán lÃm cÃy Äá là tá láa chán tÃnh yÃu cáa mÃnh
(
 20/06/2006
images/profile
duy luong )

ván Äá ko phái là cÃy cà Äá sác giá là lái hay ko mà là 
già cà Äá mánh Äá Äem là rái cÃy hay ko
(
 20/06/2006
images/profile
nhattoan )

Hián tái cà lá tÃi cÅng Äang là LÃ.NhÆng cà lá Già á ÄÃy 
ko phái là 1 ai Äà mà là 1 cuác sáng mái , ai cÅng báo Già 
tát ai cÅng muán Äán vái GiÃ, nhÆng
cà thát sá Già tát Äán váy ko ? Là chá cán CÃy thÃi , chá 
cán CÃy quan tÃm , chá cán CÃy giá Là á lái thà chác Là 
Äà ko rái CÃy... tái sao khi cà mÃnh
ko biát giá Äán khi vát mát rái thà cà hái hán cÅng Äà 
quà muán rái ...
(
 21/06/2006
images/profile
heocoi )

Lái nhán cho chÃnh mÃnh: Hián tái cÃy và là khÃng thá rái xa 
nhau ÄÆác, nhÆng Äáng nghÄ ráng là sá là cáa cÃy và á bÃn 
cÃy mÃi mÃi. HÃy biát trÃn tráng
nháng gà mÃnh Äang cÃ, trÃn tráng tÃnh yÃu cáa em, nÃng niu và 
gÃn giá trÃi tim bà báng nhÆng cÅng rát máng manh dá vá áy. 
NhÆ thá là mái cà thá á bÃn
cÃy suát Äái ÄÆác.

Và lái nhán gái tái em (egn): Anh là cÃy và em sá là là nhÃ! 
Dáu cÃy chá cà mát là nhÆng cÃy sá cháng Äá ngán già nÃo 
mang là Äi ÄÃu. ( T Æi, Anh yÃu em
nhiáu lám. Thái gian qua anh Äà lÃm em phái khÃc và Äau khá 
nhiáu, nhÆng anh sá thay Äái, em hÃy tin và luÃn á bÃn cánh anh 
em nhÃ! )

*** mong nháng dÃng nÃy sá Äán ÄÆác vái em_nguán sáng cáa 
tÃi ***
(
 21/06/2006
images/profile
elefantino )

cà ngÆái nÃi ráng hánh phÃc giáng nhÆ 1 tia náng, vát thoÃng 
qua rÃi tan bián rát nhanh, anh mong mÃnh sá là cÆn giÃ, bái cà 
là già thà anh mái cà thá xua
tan mÃy trái và giá náng cho em. và cÅng bái già luÃn mong cà 
là trÃn suát con ÄÆáng cà Äác mà nà Äi qua. nhÆng anh nghÄ 
ráng cÆn già cáa anh chÆa Äá mánh
má Äá cà thá ÄÆa chiác là rái khái cÃnh, cà ÄÃng thá ko 
em
(
 21/06/2006
images/profile
nhat toan )

Em hÃy bay Äi thát xa theo tiáng gái cáa tÃnh yÃu. Anh tin tÃnh 
yÃu ÄÃ sá mang lái cho em hánh phÃc mÃi mÃi. NhÆng khÃng bao 
giá anh tha thá cho mÃnh vÃ
ÄÃ ÄÃnh mát em ÄÃu!!!
(
 22/06/2006
images/profile
KHáNG DUY ÄáC )

Äác xong bÃi viát trÃn tÃi cám tháy rát xÃc Äáng và Äà 
cÅng là tÃm tráng chung cáa nhÃu bán trá hián nay, "yÃu mà ko 
dÃm nÃi, ko dÃm thá lá Äá Äán khi ty
vát mát thà hái tiác..." HÃy nÃng niu và trÃn tráng tÃnh cám 
cáa mÃnh và cáa mái ng cÃc bán nhÃ.
(
 22/06/2006
images/profile
lucby )

CÃ phái anh Äang sáp bián thÃnh cÃy rái khÃng? Thái gian gán 
ÄÃy anh luÃn gÃy chuyán Äá em phái buán và bá tán thÆÆng. 
ÄÃ lÃu rái anh khÃng lÃm cho em ÄÆÆc
hánh phÃc. Vái anh hÃnh nhÆ em khÃng con khÃi niám ÄÃ náa. 
Hián tái mái chuyán Äang bÃnh thÆáng nhÆng cà lá vái em nà 
chá là khoáng thái gian Ãt ái ÄÆác
sáng trong cám giÃc yÃn bÃnh.
HÃm trÆác nhán ÄÆác thÆ em và cÅng ÄÆác Äác bÃi viát 
nÃy. Anh ÄÃ phái suy nghÄ nhiáu lám. Tái sao em khÃng mÃt lán 
trá thÃ? Äá cho anh biát ÄÆác cÃi cám
giÃc mà báy lÃu nay anh ván gÃy ra cho em. Tái sao em ván luÃn á 
bÃn và cÃn yÃu anh nhiáu hÆn trÆác. CÃng trÃch mÃnh thà lai cÃng 
thÆÆng và yÃu em nhiáu
hÆn. HÃm qua anh ÄÃ gái cho em chá Äá nÃi vái em ráng anh yÃu 
và nhá em nhiáu lám. NhÆng ván nhÆ mái khi anh luÃn im láng_em 
cà hiáu ÄÆÆch nháng Äiáu anh
muán nÃi khÃng?
Anh sá là cÃy, nhÆng khÃng phái cÃi cÃy trong bÃi viát nÃy ÄÃu. 
Sá khÃng cà ngán già nÃo cà thá mang em rái xa anh ÄÆác.
CÃy sá chát náu thiáu lÃ, là sá Ãa tÃn náu váng cÃy. Và 
thá cÃy và là sá mÃi mÃi là cáa nhau cho dà giÃng tá cà kÃo 
Äán.
Anh yÃu em nhiáu lám T á!
(
 22/06/2006
images/profile -
L&T - )

TÃnh yÃu nhÆ mát vÃng xoÃy nhiáu chiáu khián con ngÆái ta 
khÃng tÃm ra lái thoÃt.YÃu là sá hoÃn thián cáa tÃm thác con 
ngÆái , ta khÃng yÃu thà ta khÃng
hiáu hay nÃi ÄÃng hÆn ta khÃng hiáu và ta khÃng yÃu .YÃu mát 
ngÆái mà khÃng Äá dÅng cám Äá nÃi cho ngÆái Äà biát bán 
Äà yÃu ngÆái ta nhÆ thá nÃo thà ÄÃ
là sá Äau khá nhát và bát hánh nhát trong tÃnh yÃu. Và váy 
hÃy tá tin nÃi cho ngÆái mÃnh yÃu biát là mÃnh yÃu há nhÆ 
thá nÃo .......Äáy mái chÃnh là bán
hánh phÃc
(
 22/06/2006
images/profile
Nguyán TÃn )

Nháng gà tÃi cà Äc là khá nÄng gái ty Äán khi mà tÃi Äác 
biát mán chÃng. thá nhÆng tÃi ko hiáu tái sao ty cá cháp 
cháang trÆác mát mà ko Äán vá vai tÃi.
Thá giái ty thát ká lá biát bao, nà lun lÃm tÃi khao khÃt vái 
nháng hy váng và cá nái Äau thát váng.
(
 22/06/2006
images/profile
thusuong )

CÃ bao nhiÃu ngÆái ÄÃ Äánh nghÄa TÃnh YÃu - ai trong chÃng ta khi 
yÃu Äáu biát ráng tÃnh yÃu mang lái cho ta sá ngát ngÃo và 
nà cÅng gieo vÃo lÃng ta rát
nhiáu niám cay Äáng. XuÃn Diáu cÅng táng nÃi: " LÃm sao sáng 
ÄÆác mà khÃng yÃ? - KhÃng nhá khÃng thÆÆng mát ká nÃo". 
nhÆng thát sá khi Äái dián vái ngÆái
mÃnh thát sá cám mán cà chác ráng bán sá nÃi ÄÆác nÃn 
tiáng yÃu thÆÆng. cÃc bán và tÃi là nháng con ngÆái xa lá 
nhÆng tÃi chác ráng trong chÃng ta Äáu
cà chung mát cám nhán là mÃnh khÃng thá thát lÃn tiáng yÃu 
trÆác mát ngÆái mÃnh yÃu - Äà chÃnh là tÃnh yÃu.

"Äái trÃi mÃi thuyán tÃnh tÃi trÃi mÃi - KhÃng Äán bá Äá 
mÃi mÃi tÃm nhau".
(
 23/06/2006
images/profile
Nghà KiÃn )

tÃi Äác chuyán nay tháy ráng ÄÃy là mát cÃu chuyán kát 
thÃc cà háu, nháng ai Äà khÃng biát trÃn tráng tÃnh cám thà 
chÃnh ngÆái ÄÃ sá ÄÃnh mát chÃnh tÃnh
cám ÄÃ dÃnh cho mÃnh.hiiiiiiiii
(
 23/06/2006
images/profile
là thá dung )

tÃi là lÃ, tÃi cÅng Äà táng cà nháng ngÆái yÃu tÃi nhiáu 
nhÆ váy. NhÆng cuác sáng chá khÃng phái là già Äà cuán trÃi 
tát cá... Mát ngÃy tÃi chát nhán ra
trÃn tay tÃi nhá báng mát niám Äau, tÃi ÄÃ rái xa cÃy nhÆng 
già khÃng Äá mánh Äá cuán trÃi tát cá nháng kà ác cáa 
tÃi vá cÃy. BÃy giá tÃi hiáu tÃi cÃn
yÃu cÃy rát nhiáu...rát nhiáu
(
 23/06/2006
images/profile
keomut )

CÃc bán Æi, phái chÄng cÃc bán Äà quà láy vÃo tÃnh cám cáa 
mÃnh, mà quÃn mát ráng CÃy, LÃ, Già là thiÃn nhiÃn, thuác vá 
thiÃn nhiÃn. Thá thà "Là rái cÃy
là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá là lái." chá cÃng 
lÃm sá so sÃnh tÃnh cám con ngÆái vái sá và tÃnh cáa thiÃn 
nhiÃn thÃm mÃu thuán.

TÃi khÃng phá nhán cÃu nÃi cáa cá Nguyán Du "Cánh nÃo cánh 
cháng Äeo sáu. NgÆái buán cánh cà vui ÄÃu bao giá." (Truyán 
Kiáu), nhÆng nhÃn trái buán khÃc
vái viác tá hÃa thÃn thÃnh mát phán cáa thiÃn nhiÃn, Äá 
cháng thá hiáu nái mÃnh nhÆ váy, ... cà ai hiáu ÄÆác thiÃn 
nhiÃn?

CÃ lá quan Äiám cáa tÃi phán nÃo khÃc hán vái suy nghÄ cáa 
cÃc bán, nhÆng Äáy là cÃch tÃi trÃn tráng tÃnh yÃu cáa mÃnh, 
khÃng ÄÃo báng vái thiÃn nhiÃn vÄ
Äái, mà sáng thác vái tÃnh cám cáa con ngÆái, vái con 
ngÆái. Äáy cháng phái Äà là Äiáu hánh phÃc lám sao?
(
 26/06/2006
images/profile
littleeagle )

Cuác sáng cà nhiáu Äiáu ko thá nÃi ra mát cÃch dá dÃng 
ÄÆác nhát là trong chuyán tÃnh cám phái ko cÃc bán
NhÆng mÃnh tin ráng bán sá ko và sá yáu Äuái cáa bán thÃn 
mà ÄÃnh mát Äiáu mà lá ra bán sá cÃ.
Hánh phÃc ko dÃnh cho nhÆng ká yáu Äuái và tÃi tin cÃc bán ko 
phái là 1 trong sá ÄÃ.
"mt" chÃc cÃc bán thÃnh cÃng.
(
 26/06/2006
images/profile
mt )

TÃi cÅng ko biát phái lÃm sao náa? TÃi ko hiáu là mÃnh cà iu anh 
ko? TÃnh cám cáa tÃi lÃc nÃy ko thá phÃn Äánh nái cà lá tÃi 
ÄÃ hát iu rái.
(
 26/06/2006
images/profile
tinh lang )

TÃi Äà Äác và suy nghÄ rát nhÃu. LÃc nÃy tÃi cÅng Äang á trg 
tÃm tráng nhÆ thá. Cà thá ty tÃi dÃnh cho ng Äà quà nhÃu nÃn 
tÃi mái bÃn thá nÃy. Æác gà tÃi
cà thá nÃi vái ng Äà 1 cÃu ráng: "tÃi iu anh nhÃu lám, nhÃu 
hÆn là anh nghÄ và tÃi sá chá cho Äán khi anh Äá tá tin Äá 
nÃi vái tÃi Äiáu ÄÃ". Ko biát ng
nhán Äc ÄÃy là nháng dÃng tin nhán cáa ng Äà iu anh tá rát 
lÃu ko? BÃy giá tÃi cÅng Äà hiáu sá Äau khá cáa ng iu mà ko 
thá nÃi Äc. Váy tÃi là ai Là hay
CÃy?
(
 27/06/2006
images/profile
ltat )

KhÃng biát nÃi sao, ngÆái gái cho tÃi bÃi nÃy lái chÃnh là 
CÃy. TÃi tá hái, khÃng biát liáu bán cà phái là CÃy, và tÃi 
cà phái là LÃ?
TÃi hái bán, và sao gái cho tÃi bÃi nÃy. Bán ván thá, nháng 
cÃu nÃi vu vÆ. TÃi khÃc ngay khi Äang nÃi chuyán cÃng bán.
Bán trÃch CÃy và Là khÃng xÃc Äánh ÄÆác ÄÃng mái quan há 
cáa há. Váy quan há cáa chÃng ta là gÃ? Bán nghÄ quan tráng 
là CÃy giá Là xanh trong bao lÃu mÃ
thÃi. Váy thác lÃng CÃy khÃng muán và khÃng Äánh giá Là á 
lái?
Rái Là sá rái CÃy. Cà thá và LÃ, cà thá và CÃy, cà thá và 
GiÃ, cà thá cháng và ai cá, mà chá và cuác sáng mÃch báo 
nháng Äiáu là trà hÆn trÃi tim ngác nghách,
cÅng cà thá khi TÃnh bán Äáy lÃn quà cÃi ngÆáng thÃng 
thÆáng nhÆng khÃng thá Äán ÄÆác TÃnh YÃu thà nà sá tá 
sáp Äá nhÆ nà phái thá.
Rát cuác tÃi ván khÃng hiáu, bán cà giáng nhÆ CÃy hay ÄÆn 
gián và tÆ và và tÃm nhÆ mát ngÆái thá.
TÃi khÃng cÃn là mát Äáa trá Äá yÃu thÆÆng nÃng nái, nhÆng 
sao cÃn khá dái thá TÃi Æi!
(
 29/06/2006
images/profile
vn06 )

CÃu chuyán cÅng là hoÃn cánh cáa tÃi bÃy giá, nhÆng chá tiác 
tÃi ko cà 5 cuác hán mà chá cà vái là nháng cÆn già thà cÃ. 
Sá viác ÄÃ tÃi thá Æ ko quan tÃm
Äán là khi cÆn già thái qua tÃi cÅng ko hay, và giá tÃi phái 
Äi tim lÃ. Sá hái han chá xáy ra sá viác ÄÃ kát thÃc
(
 30/06/2006
images/profile
thanh )

TÃi Äà Äác bÃi nÃy nhÃu lám rái. TÃi cÅng Äà gái nà cho 
cÃi cÃy cáa mÃnh. NhÆng cà lá cÃi cÃy Äà sá ko bao giá giá 
là lái ÄÃu, bái và cÃy cÃn Äang mÃi giá
hoa mÃ. TÃi chá là 1 cÃi là tám thÆáng trg hÃng nghÃn chiác là 
trÃn cÃy kia. Thá nÃn dà ko cà hoa thà cÅng cÃn rÃt nhÃu là Äá 
cÃy chán. CÃ lá bÃy giá chiác
là nÃy Äà hÃo rái, ko cán chá 1 cÆn già nÃo tái nà cÅng cà 
thá tá rái xa cÃy...
(
 30/06/2006
images/profile
tam biet cay )

TÃi iu anh áy rát nhÃu, nhÃu hÆn sác tÆáng tÆáng cáa tÃi. 
Mác dà tÃi nhán tát cá Äá Äc iu anh dà ko 1 lán anh iu tÃi. 
TÃi mÃn nÃi vái anh ráng: "Huy Ãh!
Dà cho ng Huy chán mÃi mÃi sá ko phái là Huyen nhÆng Huy Äáng 
quÃn ráng lun cà 1 cà bà ngác Äi theo nháng bÆác ÄÆáng mà 
Huy Äà trái qua, cho dà thá nÃo
thà cà bà ngác nÃy sá mÃi mÃi á bÃn Huy, áng há cho Huy. Huyen 
mÃn nÃi ráng: Huyen iu Huy nhÃu!". Mong ráng sau khi Äác nháng 
dÃng nÃy thà Huy Äáng quÃn
sá cà mát trÃn Äái nÃy cáa Huyen. Mong sao nháng Äiáu tát 
Äáp nhát sá Äán vái Huy
(
 01/07/2006
images/profile
huyen )

BÃi viát rát hay! Tui Äà Äác bÃi nÃy rát nhiáu lán mà ván 
tháy nà rát hay ^^.Thát ra tui tháy cá 3 nhÃn vát Äáu rát 
hánh phÃc , há ÄÃ sáng mát cuác sáng
thát sá , ko chá dáng lái á tán tái ...Buán quà !
Hái cáp 3 tui cÅng táng iu 1 cÃi là , ko bÃt cÃi là Äà Äà 
táng muán á lái vái 1 cÃi cÃy nÃo chÆa ? NhÆng 1 Äiáu chác 
chán là tui Äà ko thá nhÆ già ,ko thá
nÃi hay lam mát viác gà Äà Äá cháng tá tÃnh yÃu cáa mÃnh 
vái lÃ.Giá ÄÃy khi ÄÃ bÆác vÃo Äái hác ,tÃi Äang dán 
mát Äi ko cÃn là tÃi cáa ngÃy xÆa náa.
Thát sá thát váng.TÃi Äà cà quà nhiáu thay Äái , nháng thay 
Äái tám thÆáng . Cháng biát bÃy giá mÃnh nÃn nhÃn nhán 
cuác sáng nÃy nhÆ thá nÃo náa.Buán quÃ!
(
 01/07/2006
images/profile
Forever )

TÃi cÅng giáng nhÆ chiác là Äang nÆÆng táa vÃo cÃy, là thà 
rát cán cÃy, nhÆng cÃy thi khÃng cán lÃ...ÄÆn gián là và trÃn 
cÃy cà biát bao nhiÃu là lÃ, tÃi
Äang bÃm vÃu vÃo cÃy mát cÃch và váng, nhÆng tÃi Äang cà cám 
giÃc ráng mÃnh sáp sáa vÄnh vián rái cÃy...và nhÆ quy luát 
tát yáu tÃi sá trá thÃnh nguán
dinh dÆáng nuÃi cÃy phÃt trián Äá cÃy tiáp tác mác ra nháng 
là mái...cÃy Æi, là ráng mong muán 1 Äiáu cÃy hÃy chÄm sÃc 
nháng là cÃn lái thát tát náu khÃng
cà mát ngÃy há sá vÄnh vián rái cÃy lÃc Äà cÃy chá cÃn 
mát mÃnh trÆ trái lÃ...hay nÃi ÄÃng hÆn chá là 1 cÃnh cái 
khÃ..
(
 01/07/2006
images/profile
Leo nheo )

Cuác sáng cà nháng Äiáu mÃnh ko thá quyát Äánh Äc. CÃu 
chuyán cÅng giáng nhÆ cuác sáng hián tái cáa tÃi, "YÃu 1 ng 
khà lám". Cà lá váy tÃi Äà iu bán thÃn
cáa mÃnh nhÆng cháng thá nÃi, cà lá cà áy cÅng iu tÃi nhÆng 
tái sao chÃng tÃi lái ko gán nhau? Váy Äáy
(
 01/07/2006
images/profile
nguyenhung )

tÃi cÅng táng là cÃy, táng là giÃ, và cÅng táng là lÃ. Mái 
giai Äoán hoà thÃn áy, tÃi cà mát cám xÃc khÃc nhau, mát suy 
nghÄ khÃc nhau. NhÆng tÃi thÃch
nháng cám giÃc khÃc nhau áy. Cuác sáng mÃ
(
 01/07/2006
images/profile
june aries )

Tái sao khi Äà yÃu mà lái khÃng dÃm cÃng nhau Äái dián khÃng 
dÃm cÃng nhau vÆát qua. Tái sao cá phái lÃm cho nhau Äau khá khi 
biát ráng chÃng ta Äáu nhá
vá nhau Äáu yÃu nhau. TÃnh yÃu dà mái chám hay cà thái gian 
dÃi bÃn nhau thi nái Äau ván cá nhÆ thá thÃi. Ván Äau khá 
ván bÃn nhÆ nhau thÃi
(
 01/07/2006
images/profile
noi buon )

MÃnh ÄÃ Äác tin nÃy nhá 1 ng bán gái cho mÃnh, cÅng váy mÃnh 
chá là chiác là mong manh mà thÃi. MÃnh mong cà 1 ngÃy nÃo Äà 
cÆn già mà mÃnh áp á báy lÃu
nay sá nÃi nháng gà trg lÃng mà ng Äà giá biáu hián qua hÃnh 
Äáng. NhÆng ÄÃ lÃu rái, 4 nÄm nay mÃnh chÆa há nghe cÃu ÄÃ, 
bÃy giá mÃnh ÄÃ ÄÃnh mát ty khi
ko nÃi cho già biát tÃnh cám cáa mÃnh, bÃn thát nhÃu
(
 02/07/2006
images/profile
oanhhuynh )

TÃi cÅng táng là 1 chiác là và hián tái cÅng Äà tÃm Äc 1 cÆn 
già Äá bay Äán 1 nÆi rát xa rái, tÃi Äà bát Äáu quen vái 
cuác sáng mái mà ko cà sá hián dián
cáa cÃy, nhÆng ÄÃng vÃo lÃc tÃi cà thá quÃn cÃy 1 cÃch nhá 
nhÃng thà cÃy lái quay trá lái, tÃi Äà phái suy nghÄ rát 
nhÃu, tÃi ÄÃ bÄn khoÄn ráng liáu cÃ
phái và mÃn quÃn Äi cÃy mà tÃi Äà Äán vái giÃ, ráng tÃi 
ván cÃn iu cÃy? NhÆng rái tÃi nghÄ Äán già và cám tháy ráng 
bÃng hÃnh cÃy ÄÃ ko cÃn tán tái á trg
tÃi náa mà thay vÃo Äà là hÃnh ánh già nhá nhÃng. Và tÃi Äà 
nhán tin Äá cám Æn cÃy ráng: nhá cà cÃy mà tÃi Äà tÃm Äc 
cÆn già cáa Äái mÃnh, 1 ng thác sá
phà háp vái tÃi. Cám Æn cÃy!.
(
 03/07/2006
images/profile
chiec la )

TÃi muán là mát chiác là nhÆng khÃng máng mánh trÃn mát cÃi 
cÃy khoá mánh.TÃi cÅng muán cà nháng cÆn già thái qua.Dà già 
cà mánh,dà là cà rung thà cÃy vÃn
khoá Äá giá là trÃn cÃy. NgÆái ta thÆáng nÃi mái tÃnh 
Äáu là mái tÃnh Äáp nhát nhÆng chÃnh mái tÃnh cuái cÃng 
mái thác sá là mái tÃnh bát diát .
cÃnh.
(
 03/07/2006
images/profile
quánh )

Ngay lÃc nÃy ÄÃy tÃi cám tháy mÃnh hÆi giáng CÃY. KhÃng phái 
tÃi khÃng dÃm nÃi ra là tÃi thÃch cÃi gà mà bái và cà quà 
nhiáu là do. Và cÃy cÅng khÃng dÃm
chác là là muán á lái, và là cháng bao giá thá hián ráng 
là khÃng buán bay Äi... VÃ... vÃ... vÃ...
(
 04/07/2006
images/profile
Lazzie Boyz )

TÃi cÅng là lÃ. NhÆng tÃi khÃng ngái chá cÆn già Äán mà tÃi 
chá Äáng Äi tÃm cÆn già mái vái hy váng sá bát tÃi ra 
khái cÃy hoÃn toÃn. NhÆng cuái cÃng, tÃi
ván là ngÆái Äau Äán nhát. ChÆa cà cÆn già nÃo là cáa tÃi 
và nháng cÆn già Äà cÅng chÆa Äá mánh Äá bát tÃi ra khái 
cÃy mà tÃi Äà nÆÆng táa và bÃnh yÃn
trong 2 nÄm. TÃi lái cháng kián là mái cáa cÃy cÅng hánh phÃc 
và bÃnh yÃn á bÃn cÃy nhÆ tÃi Äà táng nhÆ thá.

Äán giá, khi tÃi Äà tá bá à Äánh tÃm cho mÃnh 1 cÆn già 
mái thà cà lá cÆn già mái lái xuát hián. Ãt ra thà cÆn già 
nÃy khián tÃi khÃng cÃn nhá thÆÆng cÃy
náa, nhÆng tÃi cÅng khÃng chác chán 1 Äiáu gà cá và Äà lÃu 
rái niám tin khÃng cÃn á bÃn tÃi, và trong tÃi giá Äà cà quà 
nhiáu toan tÃnh, ÄÃu chá ÄÆn gián
là cám xÃc nhÆ ngÃy xÆa náa.

NhÆng dà thá nÃo, tÃi cÅng khÃng trÃch cÃy. Mái chuyán Äáu cà 
thái gian, thái Äiám. Và cà lá và tÃi biát cÃy cáa tÃi cÅng 
ÄÃ rát Äau khá khi phái xa lÃ
( là tÃi :D)
(
 05/07/2006
images/profile
trang )

Äác bÃi viát nÃy sao tÃi tháy cà cám giÃc rát lá. Cà lá 
là nhÆ váy, cà lá tÃi Äang là là chÄng. NhÆng nhÆ váy thà tÃi 
phái lÃm gà khi tÃi Äà dáa dám vÃo
cÃi cÃy cáa mÃnh suát 4 nÄm trái. tÃi cÅng Äang cà 1 cÆn già 
mÃn giÃp tÃi bay tái 1 chÃn trái mái nhÆng tÃi ko biát l2ong tÃi 
cà mÃn hay ko. Trái, tÃi
biát phái lÃm sao, tÃi cÅng ko biát ráng cÃy cáa tÃi cà mÃn 
cà sá hián dián cáa tÃi ko náa. thác sá tÃi tháy là cÃn 
may mán hÆn mÃnh rát nhÃu
(
 05/07/2006
images/profile
huyen )

TÃi ko biát nÃi j.... nhÆng tÃi tá hái liáu là cà thác sá 
yÃu giÃ.. cà 1 khoáng trong tim cà áy dÃnh cho già nhÆng...cÃy thà 
sao. "Là rái cÃy là và giÃ
cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá là lái"=> thác sá thà ko cà 1 
cÃi cÃy nÃo cà thá giá chiác là kia mÃi mÃi. Äà ván là quy 
luát cáa tá nhiÃn mÃ!!!!
(
 05/07/2006
images/profile
thx2 )

tÃi thà khÃc, tuy tÃi Äà tánng nghÄ mÃnh là là và tÃi cà 1 
ngÆái rát wan tÃm và lo láng cho tÃi. NhÆng rái cÃi ngÃy mà 
dÆáng nhÆ tát cá nháng ÄÃi nam ná
khi yÃu nhau Äáu ko muán nà xáy ra thà cÅng Äà Äán. Và xáy 
ra vái tÃi, tÃi bÃn và cÃng, hát háng và tá hái mÃnh sá 
sáng sao khi ko cà anh áy. Thá rái tÃi
gáp 1 ngÆái khÃc, nhÆng lán nÃy tÃi ÄÃ mánh má hÆn, tÃi ko 
cÃn là là và tÃi là cÃy. Thá nhÆng anh áy cÅng ra Äi mà hÃnh 
nhÆ cÃy muán giá mà già cháng muán
á anh áy ra Äi nhÆ chÆa táng Äán. Thá nhÆng nái Äau áy lÃm 
sao cà thá báng khi chÃnh mát tÃi là cà bán thÃn Äang Äi cÃng 
anh áy. VÃ rái mái chián ÄÃ wa
nhÆng nái Äau ván chÆa nguÃi ngoai ÄÆác nhÆng tÃi tin 1 ngÃy 
nÃo Äà sá cà 1 cÆn già khÃc Äán và ÄÆa tÃi Äi...........
(
 06/07/2006
images/profile
ngÃn )

náu già ko thái, cÃy mánh má thÃm 1 chÃt náa. Thà là nÃo 
phái lÃa cÃy.
mát chÃt yáu Äuái cáa cÃy, mÃt chÃt khÃc nghiát do hoÃn cánh 
ÄÃ dán Äán thám kich chia lÃa.
(
 06/07/2006
images/profile
ntht01 )

Là rái cÃy k fái và già cuán Äi cÅng khÃng phái và cÃy k giá 
lÃ. Là rái cÃy và Là nhán ra già trá cáa chÃnh bán thÃn 
mÃnh. CÃy k xáng ÄÃng vái ty mà lÃ
táng dÃnh cho cÃy. CÃy chá lo Äuái hÃnh bát bÃng, Äán khi 
cháng cÃn ai bÃn mÃnh, cÃy mái quay vá tÃm lÃ? Hái co tá k? cà 
xáng ÄÃng Äá là phái Äái chá hay
k? (Náu tÃi là là tÃi k thá cháp nhán mát ngÆái nhÆ cÃy, 
tÃi chá chá Äái mát ngÆái xáng ÄÃng hÆn thÃi.) Và Già 
Äán, Già yÃu là mát cÃch chÃn thÃnh, chÃnh
tám chÃn tÃnh cáa Già Äà dán dán cám hoà LÃ. Ai báo Là k 
táng iu cÃy sÃu náng? Iu nhÃu lám chá, cháng phái LÃ ÄÃ tá 
chái Già Äán 20 lán Äà sao. NhÆng con
ngÆái, là con ngÆái thà phái cà cám xÃc chá, và ty cáa già 
Äà rung Äáng Äc là và rái Là dán xa cÃy, trÃi tim là sá 
khÃng náng ná nhÆ trÆác ÄÃu. LÃ rái
cÃy và ty chÃn thÃnh cáa GiÃ
(
 06/07/2006
images/profile
black_coffee )

Nhá cÃu chuyán nÃy mà mÃnh cà buái nÃi chuyán nÃy 04/06, bÃy 
giá tháy nhá nhÃm lám. ChÃc vui
(
 06/07/2006
images/profile
anhthu )

Là rái cÃnh ko phái và già thái mà và là Äà quà mát mái, 
và cà lá là phái ra Äi Äá cà 1 chiác là mái Äc hái sinh
(
 06/07/2006
images/profile
bonghongden )

"Khi chiác là rái cÃnh là ko cÃn mÃu xanh, mà khi anh xa em Äái 
ván xanh vái vái"
Mát cÃy cà hÃng trÄm hÃng ván lÃ, khi là nÃy rÆi cÃnh sá cà 
chiác là mái thay thá. Là ra Äi cÃy cà thá hÆi bÃn nhÆng rái 
sá qua. LÃ rái cÃnh Äá hÃa thÃn
vÃo hán cÃy mái
(
 06/07/2006
images/profile
bong may tinh yeu )

CÃu truyán thát cám Äáng và thà vá và giá ÄÃy khi Äác 
song cÃu truyán nÃy tÃi cám tháy mÃnh nhÆ mát chiác là váy. 
Bán biát khÃng ngay bÃy giá tÃi cám tháy
minh nhÆ xáp bá già cuán Äi bái giá ÄÃy tÃi khÃng biát mÃnh 
lÃn lÃm gà hay nÃi ÄÃng hÆn là mÃnh phái nghÄ nháng gà khi tát 
cá trÆác mát tÃi là cá mát khoáng
tái xám. TÃi Äang yÃu mát ngÆái rát yÃu là khÃc và giá nÃy 
tÃi nhá ngÆái áy rát nhiáu ,nhÆng tÃnh yÃu cáa chÃng tÃi cà 
lá thát bát hánh khi tát cá nhÆ
cháng Äái lái chÃng tÃi .TÃi cám tháy ngát ngát quà .Già 
nhÆ tÃi khÃng gáp ngÆái áy và già nhÆ ngÆái áy khÃng yÃu 
tÃi thà cà lá ngÆái áy khÃng phái cháu
nhiáu bát hánh nhÆ thá .NgÃn lái tÃi muán nÃi Äà là tÃi 
yÃu em tÃi yÃu em rát nhiáu và giá nÃy tÃi rát nhá em .
CHIáC LÃ XA CÃNH MÃ SAO LÃ VáN CÃN XANH ...!
Bà yÃu Æi anh sá Äán bÃn bà .HÃy chá anh bà nha .Anh nhá và 
yÃu bà nhiáu .
(
 07/07/2006
images/profile
nguyen tuan anh )

Ty là thá Ãnh sÃng diáu ká nà nà thá ÄÆa con ng ta Äán tát 
cÃng cáa niám hánh phÃc nhÆng cÅng cà thá lÃm cho cuác Äái 
ta trá nÃn và nghÄa khi giác máng
ko thÃnh. NhÆ váy mái gái là ty và ngoÃi vá ngát ty cÃn mang 
vá Äáng cáa riÃng nÃ
(
 07/07/2006
images/profile
nguyen duc vinh )

Cuác sáng là 1 vÃng luán quán nhÆ chuyán LÃ-CÃY-CÆN GIÃ. Tui 
cà 1 lái khuyÃn nho nhá cho nháng ai Äang la CÃY: hÃy biát trÃn 
tráng nháng gà mÃnh Äang cÃ,
Äáng Äá nà mát Äi rái thà mÃnh mái nhán ra nà quan tráng 
nhÆ thá nÃo. VÃ 1 lái khuyÃn cho LÃ: Sá rát Äau Äán khi bán 
yÃu ai Äà mà khÃng ÄÆác ÄÃp lái. NhÆng
cÃn Äau Äán hÆn khi bán yÃu mà khÃng Äá dÅng cám Äá nÃi 
cho ngÆái ÄÃ biát bán ÄÃ yÃu ngÆái ta nhÆ thá nÃo. VÃ 
Äiáu cuái cÃng cho CÆN GIÃ nhiám mÃu: hÃy
mang tÃnh yÃu và sác mánh sÆái ám cho nháng chiác là mong manh.
(
 07/07/2006
images/profile
Joy )

CÃy, là và già thát là cám Äáng páhi ko cÃc bán. MÃnh cÅng 
Äang á trg hoÃn cánh nhÆ váy. Ko biát cà ÄÃng ko náa, nhÆng 
theo à cá mÃnh thà là lÃa cÃy Äá
bay theo già thÃi. Thà là sá ngÃy cÃng hÃo hát và sá chát 
thÃi, và ko Äc cÃy truyán sác sáng cho lÃ. Già thà chá biát 
thái là bay thÃi, chá nÃng niu lÃ
khi cÃn á trÃn cÃy thÃi Äán khi là khà hÃo rái thà cÆn già 
sá lái tiáp tác Äi thÃi. NhÆng chiác là mái xanh hÆn và 
chiác là Äà lÃa khái cÃy thà sá bá chát
dán chát mÃn và thiáu sás sáng cÃy thà phái lun gán lián 
vái lÃ, cá 2 sá cÃng nhau há trá cho nhau mà phÃt trián ÄÃng 
ko? Khi là ráng xuáng gác thà sá
tiáp tác truyán nháa sáng cÃn lái cáa là cho cÃy, và cÃy 
lái tiáp tác sinh ra lÃ, cá cÃy và là hÃa quyán vÃo nhau thÃnh 
1. CÆn già thà tháang qua thÃi
cÃn già ko thá nÃo thái chiác là bay mÃi Äc. ThÃi, con già ko 
thá nÃo thái chiác là bay mÃi Äc và chiác là sá bá chát 
khà chát hÃo. Và ko cà Äc nháa sáng
tá cÃy cÃy chuyán. CÃy là và già cháng cà à nghÄa thác tá 
chÃt nÃo. Chá là do ng viát tÆáng tÆáng và thÃm thát thÃi 
phái ko. NÃ ÄÃ Ãt nhÃu lÃm cuác sáng
nÃy thay Äái, nhÆng già trá chÃnh cáa nà ván ko thay Äái Äc. 
LÃ ty cán sá thá thÃch cáa nÄm thÃng
(
 09/07/2006
images/profile
Tam )

là là nhÆ em thát bát hánh ,muán á bÃn cÃy mÃi mÃi nhÆng 
tái sao nháng cÆn già lán lái cá muán thái là rÆi khái cÃy 
.ATÃi Æi ,náu cà Äác ÄÆác dÃng chá nÃy
thà xin anh hÃy là cÃy lán mánh ,hÃy ngÄn Äáng Äá già thái 
là nha anh
(
 10/07/2006
images/profile
songthuong )

TÃi nhán ÄÆác cÃu truyán cám Äáng nay tá mát ngÆái bán 
gÃi thÃn. Thát sá cám tháy xÃc Äáng khi nhá vá mát thái 
mÃnh Äà táng là lÃ. CÆn già cuán tÃi Äi ko
Äá tÃi "hÃo mÃn và chát khÃ", anh Äà tiáp thÃm nháa sáng, 
thái vÃo trong tÃi nián tin vá mát tÆÆng lai tÆÆi sÃng hÆn, 
kát quá là chÃng tÃi Äang rát HP
vái gia ÄÃnh nhá cáa mÃnh. CÃn chiác cÃy kia....ván Äáng 
ÄÃ, mát mÃnh ÄÆn Äác.CÃy ván mÃi là mát thái cáa là mà 
thÃi,mÃi mÃi ko quÃn.......
(
 10/07/2006
images/profile
hdt51203 )

DÆáng nhÆ cÃu chuyán nÃy viát cho tÃi cÃch ÄÃy 5 nÄm váy. TÃi 
cÅng Äà táng cà nháng tÃnh cám nhÆ váy Äái vái mát 
ngÆái bán tá hái cáp III..... nhÆng tÃi
ÄÃ khÃng Äái ÄÆác......... Lái tái tÃi? KhÃng biát bÃy giá 
Q cà cÃn nhá tái tÃi, cà táng dÃnh chÃt tÃnh cám nÃo cho tÃi 
khÃng? Hay tÃi ván chá là ngÆái
ngá nhán.......... TÃi ván chÆa biát ÄÆác cÃu trá lái 
ÄÃ....
(
 10/07/2006
images/profile
Äá thá thu Hián )

TÃi cÅng là mát chiác,mát chiác là cháng bao giá muán rái 
khái cÃy cá.Bái và chiác là ván nà thuác vá cÃy mÃ!Váy 
mà cÃy ná rá bá chiác là mà nà táng nuÃi
dÆáng.Và thá bán cÅng biát ÄÆÆc chiác là phái Äau Äán 
nhÆ thá nÃo khi phái xa cÃi cÃy thÃn yÃu cáa nÃ.NhÆng trÃi tim 
cáa chiác là quà náng ná và khÃng
bao giá muán rái cÃy nÃn cháng bao giá chiác là cám tháy 
lÃng minh ÄÆác yÃn án cá.CÃy cà biát chiác là Äà phái Äau 
Äán nhÆ thá nÃo khÃng! Cà phái là mÃ
xa cÃy thà khÃng bao giá trá lái ÄÆác khÃng, nhÆng chiác là 
ván mong cà mát ngÃy mát ngÃy nhÆ thá...
(
 11/07/2006
images/profile
coxanh )

náu nhÆ mÃnh là mát cÆn già thái qua là nhÆng là lái ko muán 
rái xa cÃy dà là biát ráng cÃy ko cán chiác là áy náa.Äà 
cà lá là tÃi hián giá cá lÃm mát cÆn
già quanh cÃy nhÆng ko bao giá lÃm chiác là áy thuác vá cÆn 
già hoác cà lá và tÃi ko dÃm nÃi lÃn nái lÃng cáa minh cho là 
biát.....
(
 11/07/2006
images/profile
Minh Phuong )

CÃ lá bÃy giá tÃi Äang trg hoÃn cánh cáa cÃy. TÃi ko biát sau 
nÃy mái thá Äái vái tÃi sá ra sao. CÃ lá sá ko bao giá tÃm 
lái Äc chiác là nhÆ xÆa. TÃi mong
tát cá cÃc bán trÆác mái tÃnh huáng nÃo Äà nÃn thát thà 
vái bán thÃn mÃnh, Äáng bao gÃÆ phái hái hán và 1 Äiáu gÃ
(
 11/07/2006
images/profile
trinh tien )

TÃi ko nghÄ là náu cà gÃi ko Äán vái ng khÃc thà cà sá thá 
nÃo khi cá chá Äái mÃi nhÆ thá. Tuy biát ráng khi anh chÃng 
Äà cà ÄÃa gián mÃnh hay ko? Hay ÄÃ
chá là cÃch Äái xá thÃng thÆáng cáa mái ng vái nhau. Náu 
trg trÆáng háp là cà gÃi tÃi cÅng ko chá Äái tuyát váng 1 ng 
cá mÃi ÄÃa gián tÃnh cám cáa ng khÃc
(
 11/07/2006
images/profile
vo thi mong cam )

thát là bát ngá khi Äác nhÅng dÃng tÃm sá nÃy. DÆáng nhÆ 
Äà là lái tÃm sá cáa tát cá cáa nháng ngÆái Äà và Äang 
yÃu. Ngay cá chÃnh tÃi cÅng ÄÃ táng á trong
trÆáng hÆp nhÆ váy. ÄÃy là mát niám an ái cÅng là ngÃi ná 
lÃm ná tung nháng ká niám ngÃy xÆa. TÃi cÅng tháy rát buán 
khi Äác nháng dÃng tÃm sá ÄÃ.
(
 12/07/2006
images/profile
NTT )

TÃn tÃi cÅng là LÃ, mát chiác là cà hÆÆng thÆm. TÃi chÆa bao 
giá cho ai mát cÆ hái trong chuyán tÃnh cám - ká cá chÃnh 
bán thÃn mÃnh. VÃ thá nÃn tÃi cÅng
chÆa thá hiáu nái thá nÃo là tÃnh yÃu ÄÃch thác, ÄÃi khi 
tÃi khÃng tin vÃo nÃ. NhÆng khi tÃi Äác dÃng cuái cÃng cáa GiÃ, 
khÃng hiáu sao tÃi lái tháy mÅi
mÃnh cay và mát thà nhoà Äi. TÃi nghÄ Là rái cÃy và Già Äà 
Äán và CÃy thà khÃng thá giá mÃi chiác LÃ. CÅng cà thá và 
LÃ muán ra Äi...
(
 14/07/2006
images/profile
Han Tu )

Là rái cÃy là và già cuán Äi hay là và cÃy khÃng muán giá là 
lái?
Cà lá Äác cÃu chuyán nÃy xong khÃng ai cà thá trá lái 
ÄÆác. TÃi rát thÃch cÃu chuyán nÃy nhÆng lái ko thÃch lÃ. Vi 
là khÃng rà rÃng. Và cÃu chuyán háp dán
là á chá ÄÃ.
(
 14/07/2006
images/profile
ÄÃm lánh )

Náu hái tÃi nghÄ vá già thà tÃi sá nÃi cám Æn bán Äà 
Äán khi tÃi cán chia sá và bÃn cánh tÃi nháng lÃc tÃi dÆáng 
nhÆ hoÃn toÃn gác ngà Äá tÃi cà thá Äáng
lÃn tiáp tác con ÄÆáng mÃnh Äang Äi, trÃi tim tÃi cà lá Äà 
ÄÃi lán xao Äáng và bán nhÆng già Æi hÃy hiáu cho lÃ... 
Chiác là bÃy giá Äà rái khái cÃy nhÆng
chÆa thá cho già cuán Äi ÄÆác... chiác là Äang lÆ láng và 
cà lá sá chán mát Äát là nÆi bÃnh yÃn nhát và tÃi cÃn cà 
thá iu hát lÃng vái già ko khi trong
tÃi cÃn cà cÃy... Náu chá ÄÆn gián cÃy vái cÃy, là vái lÃ, 
già vái già thà hay biát máy, nhÆng Äà cà phái là ty?
(
 15/07/2006
images/profile
LeeH )

(^_^)"cay","gio",va"la"cà lá tÃi dang á trong trÆáng háp "lÃ",trong 
suát 3 nÄm qua cà nhiáu cÆn già Äà Äán nhÆng khÃng cà cÆn già 
nÃo Äá mánh,hay ÄÃng hÆn
là tÃi khÃng muán rái Äi khái "cÃy",mÄc dà trong 3 nÄm,khÃng it 
lán tÃi tá nhá phái rái Äi thÃi cà lá trong cà áy khÃng cà 
tÃi,nhÆng tÃi khÃng thá lÃm
ÄÆác,tÃi luÃn cám tháy ráng cà áy luÃn luÃn cà mát tÃnh 
cám ÄÄc biát dÃnh cho tÃi,..mÄc dà chá là linh cám,hay Äà 
chá là do tÃi ngá nhán,cho dà Äà nhiáu
lán cÃch cÆ xá cáa cà áy Äà lÃm tÃi tán thÆÆng khÃng 
Ãt,tÃi ván chÆa nÃi ra tÃnh cám cáa mÃnh cho cà áy cà lá Äà 
là Äiáu tá nhát cáa tÃi cho Äán lÃc nÃy,nhÆng
khi Äác ÄÆác bÃi viát nÃy tÃi ÄÃ quyát Äánh trong 1 ngÃy 
gán ÄÃy thÃi tÃi sá nÃi vái cà áy ráng "Anh yÃu em" ngay khi 
tÃi cà cÆ hái,cho dà kát quá nhÆ
thá nÃo Äi náa
(
 15/07/2006
images/profile
GR )

Và sao tÃi muán hái và sao,tá khi rái khái ghá nhà trÆáng 
tái giá Äà 5 nÄm,tÃi Äà táng Äeo Äuái và lÃm quen vái 
nhiáu cà gÃi ,nhÆng sao tÃi ván chÆa tÃm
ÄÆác tÃnh yÃu thát sá,chá là tÃnh cám bán bà hay là cÃi 
thá tÃnh cám gà tÃi khÃng biát náa,tÃi quen vái ngÆái ta khi 
Äi chÆi vui ÄÃa bÃnh thÆáng thà khÃng
sao,nhÆng thá lá lÃng mÃnh vái ai Äà thà sá nhanh chong mát 
ngÆái ta,khÃng biát sao náa,......
(
 16/07/2006
images/profile
ChÆÆng )

Ty há anh? Liáu cà phái iu ko há. Anh gái cho em web nÃy là sao, 
là à nghÄa gÃ. Em cà phái là chiác là Äà ko?
Hay anh cà phái là cÃy hay ko cÃn cá cÆn già kia náa, nà là ai, 
ko ai trá lái cho em biát ngay cá anh. Cho nÃn ty mÃnh chá Äc nhÆ 
thá thÃi, ÄÃng ko anh.
Và em hiáu Äc ty cáa em là thá nÃo. Dà sao cÅng cám Æn anh Äà 
cho em biát Äc iu là nhÆ thá nÃo.
(
 17/07/2006
images/profile
trang )

Cà rát nhÃu bÃi bÃnh luán rát hay và rát cà à nghÄa. NhÃn 
chung thà cá LÃ, CÃy, và Già Äáu là nháng nhÃn vát ÄÃng 
thÆÆng trong tÃnh yÃu. TÃi thÃch nhát
và án tÆáng nhát là cÃu " Là rái cÃy và già cuán Äi hay là 
cÃy ko muán giá lái là " Äà là bi kách mà Äoán kát chá 
Äem lái hánh phÃc cho nháng ai bÃt trÃn
tráng tÃnh yÃu. TÃi khÃng phái là CÃy, ko là Là và cÅng chÆa 
táng là Già nhÆng tÃi hiáu thá nÃo là ÄÃnh mát tÃnh yÃu cáa 
mÃnh. ÄÃng là ra CÃy phái giá
lái Là và cÆn già chá là 1 cÆn già trong mát thái Äiám nÃo 
ÄÃ Äá giÃp cá hai thá lá vái nhau. NhÆng tiác thay CÃy lái 
Äá Là ra Äi và nháng nái sá mÆ há
of CÃy. 1 kát thÃc chÆa chác trán ván cho cá 3 ngÆái. CÃy sá 
Äau khá và hái hán. Là cÅng sá buán ráu và chÆa quÃn 
ÄÆác CÃy và Già sá Äau lÃng và quà khá
cáa LÃ ko quÃn ÄÆác mái tÃnh sÃu náng. CÃi vÃng trÃn ÄÃ bao 
giá sá chám dát hay là sá kÃo dÃi suát Äái ? Hy váng ráng 
cá LÃ,CÃy và Già Äáu ko Ãn hán vá
quyát Äánh of mÃnh.
(
 18/07/2006
images/profile
tthao )

Náu tÃi là LÃ, tÃi cÅng sá chán cÃch bay theo GIÃ. Là khÃng cà 
lái mà lái là á CÃY. Tái sao khi Äà biát Là sáp rái CÃY, 
CÃY ván khÃng giá LÃ lái? Äá LÃ
bá GIÃ cuán Äi... CÃ thá LÃ sá khÃng quÃn ÄÆác CÃY, nhÆng 
biát ÄÃu dán dán rái GIà sá lÃm cho Là hánh phÃc hÆn là á 
bÃn CÃY mà khÃng bao giá Là cà ÄÆác
niám vui. Rái CÃY cÅng sá phái hái hán, nhÆng cà lá Äà quà 
muán rái...
(
 21/07/2006
images/profile
KiÃn tÃm )

Äác xong cÃu truyán trÃn tÃi tháy mÃnh giáng nhÆ chiác là 
áy, và cÅng Äà táng cà mát cÆn già thái qua lÃm rung rinh 
chiác lÃ, nhÆng già ván là già và bán
chát cáa già ván khÃng thay Äái khi cà mát chiác là khÃc. 
TÃi Äà táng là là cáa anh suát 2 nÄm và hián giá tÃi ván 
chÆa tá bá, ngáÆi ta báo yÃu mà khÃng
nÃi là hÃn nhÃt nhÆng khi ngáÆi áy biát mà cÃn cÆái ngáo 
nghá trÆác tÃnh cám Äà thà thiát nghÄ khÃng cán cà giÃ, là 
cÅng sá tá Äáng rái bá cÃy. TÃnh yÃu
giáa 2 ngÆái phái ÄÆác xÃy dáng trÃn cÆ sá tÃn tráng lán 
nhau và khi khÃng cà sá tÃn tráng lán nhau thà tÃnh yÃu sá dán 
bián mát. LÃc áy sá xuát hián cáa
mát cÆn già sá lÃm thay Äái mái viác và cÆn già áy sá là 
chá dáa vÄnh vián cho chiác là kia. "Là rái cÃy là và già 
cuán Äi hay là và cÃy khÃng giá là lái"
!
(
 21/07/2006
images/profile
thetomato )

CÃy khÃng cÃn yÃu là nhÆ ngÃy xÆa náa. CÃy Äà bá lay chuyán 
và già quà mánh. Già Äà cuán cÃy Äi mát nÆi khÃc nÆi mà cÃy 
cà thá xanh hÆn tát hÆn, cÃy ÄÃu
biát ráng khi già ÄÆa cÃy Äi, cÃy Äà Äá lái mát chiác là 
lá loi ngÃy qua ngÃy sáng vái nháng ká niám ÄÃ qua 
.............và cà lá là cháng bao giá quÃn
ÄÆác cÃy. Äà cà nháng lÃc là Æác ráng mÃnh cà thá quÃn 
cÃy và cÄm ghÃt cÃy nhÆng Äiáu Äà là khÃng tÆáng và trÃi tim 
cáa là ván luÃn cÃn chá cho cÃy.
Giá ÄÃy là mong ráng á nÆi Äà cÃy hÃy luÃn vui và ÄÆác 
bÃnh yÃn và là hiáu ráng mÃnh khÃng bao giÆ cà thá vui khi cÃy 
buán.
Äiáu náa là muán nÃi vái cÃy ráng" ngÆái yÃu hái con 
ÄÆáng anh Äi Äà ÄÃng Äáy anh Æi, náu chÃng mÃnh cà thÃnh 
ÄÃi láa chác gà ta Äà thoÃt ra Äái khá Äau......"
EM Sá YÃU ÄáN CHáNG NÃO CÃN CÃ THá......
(
 22/07/2006
images/profile
là là )

Äác truyán nÃy nhÃu lán rái, nhÆng bÃy giá mái tháy hiáu 
hát à nghÄa cÃu chuyán, mÃnh là là nhÆng co' lá là chiác là ko 
mánh má nhÆ là trong truyán, mÃnh
iu ng ÄÃ ngay tá lán Äáu gáp mát, nhÆng ng bán thÃn cáa 
mÃnh lái là ng cà Äc anh áy, tÃnh iu áy cÅng trác trá trong 2 
nÄm và 2 ng chia tay, cÃn mÃnh ván
nghÄ Äán ng áy nhÆng là trong sá thát váng và ko biát phái 
lÃm gà Äá cà thá á bÃn ng ÄÃ, gáp nhau hÃng ngÃy mà sao lái 
xa cÃch Äán váy, và cÆn già Äán,
mÃnh liát và náng nÃn, dà á bÃn ng ÄÃ, yÃu ng Äà nhÆng mÃnh 
ván hÆáng vá cÃy, 1 cÃi gà Äà ko Äánh nghÄa Äc, cÃy cÅng 
muán nÃu kÃo là nhÆng cÃn ng bán thÃn....
2 nÄm cÅng wa, và bÃy giá là và cÃy á bÃn nhau, nhÆng là tháy 
bÃn wÃ, ÄÃy cà phái là ty khi mà ko cà sá lián mách giáa là 
và cÃy, 1 khoáng cÃch và 1 linh
cám là sá bay ,rái xa cÃy, Äiáu là ko biát là cÃy cà tiác 
nuái hay ko, khi thái gian là á bÃn cÃy, là Äà rát chÃn thÃnh, 
rát cán mán và tán tuá chÄm chÃt
cho ty nÃy nhÆng Äc bao lÃu ÄÃy, khi cám giÃc mát mái Äang xÃm 
chiám, sá nghi ngái.... sá lánh lÃng khi nÃo sá bÃp chát ty 
nÃy ÄÃy?...
(
 22/07/2006
images/profile
phuong2711 )

Trong cuác sáng chÃng ta luÃn phái chán láa dà muán hay 
khÃng,và dà sám hay muán thà Äiáu Äà cÅng xáy Äán vái ta. 
Là cuái cÃng thà cÅng phái lÃm Äiáu mÃ
cà khÃng muán là láa chán hánh phÃc cho mÃnh khi ngÆái cà yÃu 
cháng cà cho mÃnh mát quyát Äánh dÅng cám và rái cÃy Äà 
phái nuát trÃi Äáng tÃnh yÃu và Äiáu
ÄÃ. Hánh phÃc Äà và sá Äán vái giÃ, ngÆái con trai sán 
sÃng ÄÆÆng Äáu vái mái thá thÃch Äá Äán vái tÃnh yÃu 
cáa anh Äiáu mà cá cÃy và già Äà khÃng lÃm
ÄÆác. ChÃc mái ngÆái cà ÄÆác nháng chán láa và cà 1 
tÃnh yÃu.
(
 23/07/2006
images/profile
nobita )

Thác ra,mái chuyán chá la tÆÆng Äái mà thÃi. CÃy- LÃ- GiÃ. 
TÃi tin ráng, trÃn thác tá chá cà mát cÃi cÃy nÃo lái dÃm 
ÄÃa cát vái tÃnh yÃu cáa mÃnh nhÆ thá.
NgÆái PhÃp cà cÃu: "Theo tÃnh, tÃnh phát, phát tÃnh, tÃnh theo" 
tÃi tháy rát ÄÃng. HÃy thoÃt ra khái toÃn bá cÃu chuyán và 
nhÃn táng quan vÃo ÄÃ, chÃng
ta sá tháy gà nhá?Ta lÃn hiáu mái thá linh Äáng mát chÃt, 
theo cÃch nghÄ cáa tÃi, LÃ giáng nhÆ mát tÃnh yÃu cháp cháng 
bÆác vÃo cuác Äái, nà nhÃn tháy
GIà mà lái tÆáng Äáy là cÃi CÃY sá nuÃi dÆáng nÃ. Thá 
Äáy. NÃ ÄÃu biát ráng cÃi cÃy thác sá cáa mÃnh Äang á 
Äáng sau, ÄÆn gián, nà Äang mái mà mÃ, cà nhÃn
tháy gà ÄÃu. TÃnh yÃu thuác vá cám xÃc, khÃng thuác vá là 
trÃ. KhÃng thá trÃch cÃy ÄÆác. CÃn CÃY trong cÃu chuyán nÃy, 
tÃi tháy mái ÄÃng là GIÃ, ÄÃa cát
lÃ, mÆn trán, tÃnh yÃu ÄÃu thá Äem ra lÃm trà ÄÃa nhÆ váy, 
náu CÃY yÃu LÃ, sao cÃy lái dÃm lÃm LÃ Äau khá há CÃY, Äáng 
cà ngá nhán. Cà thá suy nghÄ cáa
tÃi là khÃng ÄÃng vái à Äá cáa tÃc giá, nhÆng tÃi thÃch 
thá, và tÃi cho là thá.
Máy dÃng nÃy là chÃt suy nghÄ cáa tÃi, viát ra Äá trao Äái 
cÃng cÃc bán, nhÆng cÅng là Äá Là cáa tÃi Äác, My Green Sun, 
anh chá là gà cá, anh khÃng phái
là CÃY, cÅng khÃng là GIÃ, Äiáu nÃy em hiáu anh hÆn ai hát. A 
chá cà thá nÃi ráng:ANH YÃU EM.
(
 24/07/2006
images/profile
My Green sun )

TÃi Äà rát yÃu ngÆái áy. TÃi ko là cÃy, ko là già cÅng ko là 
mÃy. TÃi chá là mát ngÆái chá bit YÃu thÃi. CÃy thà quà tá 
kiÃu, là thà cà thá gái là yÃu cÃy
chÆa khi Äà rái bá cÃy cÃn già ,nhÆ váy thát sá Äà hánh 
phÃc chÆa. TÃi yÃu em, yÃu em, rát yÃu em. Em nÃi tÃi yÃu em tái 
sao ko thá lá cho em biát,và váy....
nhÆng em Æi, khi yÃu nhau ÄÃu cán phái nÃi há em, nháng hÃnh 
Äáng cáa anh em ko hiáu Æ, em thát giáng CÃY. Äá rái, em 
rái bái anh nhÆ LÃ, anh ko bao giá
là GIà cáa em. ANH YÃU EM! Báu trái cáa anh.
(
 24/07/2006
images/profile
my_sky10 )

TÃi cÅng ÄÃ táng yÃu mát ngÆái ,nhÆng tÃi khÃng dÃm nÃi ra 
.Khi Äoc ÄÆác cÃu chuyán nÃy ,tÃi cám tháy tÃi cÅng giáng 
nhÆ chiác là kia nhÆng rÃi khÃng cÃ
dÅng cám nhÆ chiác là kia vi tÃi ván khÃng quÃn ÄÆác cÃi cÃy 
kia . Cho den bÃy giá dà tÃi và ngÆái áy khÃng cÃn gap nhau náa 
nhÆng tÃi cÅng khÃng thá nÃo
quÃn ÄÆác .TÃi cám tháy mÃnh thát ngu ngác và yÃu thà cá 
nÃi là yÃu vÃy mà mát tá ÄÆn gián nhÆ thá mà tÃi cÅng khÃng 
dÃm noi .Äá bÃy giá khÃng cÃn cÆ hái
nua .Náu bán Äác ÄÆác nháng lái nÃy thà tÃi muán nÃi vái 
ban ráng "Q tÃi rát thÃch bán .
(
 26/07/2006
images/profile
Nhuyán Thá Thanh TrÃc )

Äác xong cÃu chuyán , Äiáu lÃm tÃi cám tháy Äau Äán nhát 
là CÃy! tái sao yÃu mà khÃng dÃm nÃi nhá ? tái sao lái Äá cho 
ngÆái con gÃi mÃnh yÃu phái khÃc
và mÃnh nhiáu nhÆ thá nhá ? tÃi cÅng là con gÃi, nhÆng tÃi 
khÃng thÃch cÃch mà Là Äà sáng . Là ÄÆác gà sau ba nÄm chá 
Äái và Äau khá ngoÃi mát con tim
bá thÆÆng nhiáu chá . Äái ngÆÆà ngán ngái thá mà Là lái 
sáng phà phám. ÄÃng lá cà áy phái nhán ra cÃi gà cáa mÃnh 
và cÃi gà khÃng thuác vá mÃnh chá .......tÃi
cÅng thÃch sá can Äám cáa GÃo, dÃm yÃu và dÃm sáng hát mÃnh 
và tÃnh yÃu Äà ..........Rà rÃng Là rái CÃy là và cá hai là do 
: GÃo cuán Là Äi và CÃy khÃng
giá LÃ lái !
(
 27/07/2006
images/profile
noboynotears )

Náu ká vá cÃu chuyán cáa mÃnh, tÃi sá ká ráng: CÃ 1 cÃi 
cÃy ná, Äà là 1 cÃy rát xinh Äáp, cÃi cÃy Äà Äc rát nhiáu 
ngÆái ngÆáng má, nháng cÃy khÃc cà ganh
tá vái cÃy ko thà tÃi ko biát, chá biát ráng náu tÃi là 
nháng cÃy kia, tÃi hán sá rát ganh tá vái vá Äáp cáa cÃy 
ná. TrÃn cÃy cà rát nhiáu lÃ, nháng chiác
là xanh xinh Äáp rát háp vái cÃy, là nÃo cÅng xanh tÆÆi, là 
nÃo cÅng Äáp Äá. Trong Äà cà 1 là cÃy nám á xa rá cÃy 
nhát. Là cÃy Äà ko Äáp nhÆ nháng là khÃc,
nà Äà Ãa vÃng theo thái gian rái. Và nà là 1 trong nháng chiác 
là Äà tán tái lÃu nhát bÃn cÃy. Chiác là Äà á ÄÃ, nhÃn 
cÃy, táng ngÃy, táng giá, táng chiác
là mái mác lÃn, rái táng chiác là rái cÃy theo giÃ. Chiác 
là kia theo thái gian ván Äáng Äà láng lá nhÃn vá cÃy ko nÃi 
lái nÃo. Chiác là láng lá Äáng ÄÃ
bÃn cÃy, cÃn cÃy thà ko biát gÃ, cÃy ko nhÃn tháy chiác là ÄÃ. 
Và cÃy cà quà nhiáu là xinh Äáp Äá quan tÃm Äán rái. Sá 
tán tái cáa là Äái vái cÃy ÄÃu cÃ
là gÃ.
Là ko phái ko muán rái cÃy ÄÃu, là cÅng Äang trÃng chá 1 cÆn 
già xuát hián, là cÅng Äang mong cà 1 cÆn già lá nÃo Äà Äán 
và ÄÆa là Äi thát xa khái cÃy.
Äá là ko phái tiáp tác á lái nÆi nÃy, Äá là cà thá tá 
do tÃm láy hánh phÃc. Là rát muán. Chá lÃ... chÆa cà cÆn già 
nÃo cà thá ÄÆa Äc là rái cÃy.
Và già quà yáu, hay và cÃy quà mánh Äà khián là ko thá theo 
già bay Äi?
(
 30/07/2006
images/profile
boomerang )

TÃi là LÃ, mát chiác Là suát 5 nÄm hác Äái hác. Là Là bÃn 
nhÃu hÆn là vui. Và cuái cÃng tÃi nhán ra ráng ÄÃy là tÃi tá 
lÃm cho mÃnh bÃn. TÃi tá nhá mÃnh
ko nÃn thá.. và mÃnh chá tá thÃu dát nÃn thÃi. NhÆng tÃi ko 
thá thÃat ra khái nháng à nghÄ cáa chÃnh mÃnh. BÃy giá tÃi 
ván bÃn nhÃu lám. CÃ phái bao giá
là trà cÅng tháng tÃnh cám ÄÃu???
(
 31/07/2006
images/profile
HG )

Ko bit ÄÃy là lán thá máy mÃnh Äác cÃu chuyán nÃy náa, 
nhÆng chác chán ÄÃy là lán mÃnh cà nhiáu cám xÃc Äán váy. 
CÃ lá lán nÃy mÃnh Äang á trong vai trÃ
là là chÄng...! Mát cÆn già mái váa thoáng wa, nhÆng liáu nà 
cà Äá sác thái mÃnh rái khái cÃy ko khi trong tim mÃnh chá cà 
mái bÃng hÃnh cÃy. HÆn thá náa
mÃnh ko cháu nái cánh cÃy buán. MÃnh biát cÃy Äang buán và 1 
chiác là khÃc. MÃnh chá cà thá Äáng bÃn an ái cÃy mà thÃi. 
CÃy buán mà sao là cÅng buán thá
nÃy......
(
 01/08/2006
images/profile
Khanhangel )

Giáng nhÆ cÃc bán tÃi cÅng là 1 chiác lÃ. TÃi cá tÆáng mÃnh 
là 1 chiác là trÃn trá sác sáng và ko gà cà thá lÃm tÃi lay 
chuyán Äc. NhÆng cà 1 ngÃy tÃi nhán
ra là mÃnh Äang á trÃn 1 cÃi cÃy khà to và thát là dá thÆÆng. 
TÃi cám tháy mÃnh thát là nhá bà và thát mong manh. NhÆng trÃn 
cÃi cÃy to lán và dá thÆÆng
kia cÃn nhÃu cÃi là khÃc Äáp hÆn và xanh tát hÆn gáp bái 
phán. CÃy nÃi là cÃy thÃch là nhÆng là chÆa táng tháy Äiáu 
ÄÃ, là chá cà thá tháy cÃy Äang vui
ÄÃa cÃng nháng chiác là kia, Äáp hÆn và tÆÆi tát hÆn. CÃy 
lÃm là gián, là bÃn, là cÅng Äang chá 1 cÆn già cuán là Äi 
ÄÃy. Tám biát cÃy!!!
(
 03/08/2006
images/profile
HoangLan )

Náu là cÃy, tÃi sá tÃm mái cÃch Äá giá là lái. là con trai 
mà khÃng cà Äá nghá lác và à chà Äá giá ngÆái mÃnh yÃu 
lái sao? Là con trai mà khÃng thá Äem
hánh phÃc cho ngÆái mÃnh yÃu thà thát khÃng xáng ÄÃng tà nÃo.
(
 06/08/2006
images/profile
Thanh Thuá )

Niám vui và nái buán, háp rái lái tan! HÃy tin yÃu và sáng 
tát Äáp, bÃn luán nhiáu rái, Äiáu tÃi muán nÃi, trong cÃi 
rái cà cÃi may, ÄÆác cÃi nÃy mát cÃi
kia, kát thÃc cÃu chuyán cÅ hay cÃn dang dá, cÃu chuyán mái 
lái bát Äáu! Äáng nÃi già nhÆ mÃnh Äáng quen biát nhau, con 
ngÆái là váy, bán cÅng cà thá lÃ
cÃy, là và giÃ, qui luát là rái cÃy mÃ.
(
 06/08/2006
images/profile
ANHmuonoieuEM )

Tui cháng hiáu gà cá? Náu thÃch 1 ai thà cá nÃi vái ng Äà 
chá lÃm sao phái che giáu lÃm chi cho mát. MÃn giá ng Äà thà 
phái nÃi và phái tÃm Äá mái cÃch
Äá mà giá chá. LÃm gà phái che giáu. Náu thÃch 1 ai Äà mà 
che giáu thà Äiáu nÃy sá lÃm con ng hái hán suát Äái cho 
nÃn tui nghÄ tui mà Äà thÃch 1 ai ÄÃ
dà ko Äc lÃu nhÆng tui chác chán sá nÃi thá thÃi. Cá che giáu 
thà chá tá cho mÃnh thÃm mát Äáu, bá tán thÆÆng chá cháng 
lÃm Äc tÃch sá gà cá. Náng lÃng
lám
(
 09/08/2006
images/profile
shimsuno )

"Váy là rái cÃy là và già thái Äi hay và cÃy Äà khÃng giá 
là lái?..."
Nháng cÆn già ván luÃn thái, nháng chiác là ván luÃn rái 
cÃnh, và cÃi cÃy ván luÃn tán tái Äá sán sinh ra nháng 
chiác lÃ. Là rái cÃy khÃng phái và giÃ,
và sác cháu Äáng cáa là Äà khÃng cÃn, cÃy khÃng giá là 
khÃng phái và cÃy khÃng muán, mà và cÃy phái táo ra sá phÃt 
trián mái cho cá là và cÃy, khÃng phái
cÆn già nÃo cÅng cà thá thái là khái cÃy khi là ván cÃn 
xanh....Tái sao già phái thái cho là rái cÃnh, khi thác sá là 
và cÃy là mát phán cáa nhau, Phái
chÄng Äà là quy luát cáa táo hoà là sác sáng cáa sá sinh 
tán và tranh Äáu. HÃy luÃn giá cho cuoác sáng yÃn bÃnh và 
giÃ, cÃy, lÃ, là nháng ngÆái bán cáa
nhau Äá táo cho cuác sáng tát hÆn...
(
 12/08/2006
images/profile
chipxinh )

TÃi khÃng biát mÃnh cà phái là là hay khÃng? NhÆng tÃi muán 
mÃnh cáng rán hÆn chiác là ná. TÃi thác sá chÆa hiáu thát 
rà à nghÄa cáa hai chá tÃnh yÃu lÃ
gÃ? NhÆng tÃi mong ráng ngÆái mà tÃi yÃu sá khÃng xá sá nhÆ 
cÃi cÃy nÃy. TÃi chá mái cà thÃch thÃi. TÃi chÆa biát yÃu 
nhÆng rái Äiáu ÄÃ sá Äán thÃi.
(
 17/08/2006
images/profile
tnhh )

CÃn vái tÃi, tÃi lái là mát cÃi là mà là thà Äà xa cÃnh tá 
lÃu lám rái, tá khi già Äán bÃn già dáu dÃng, Ãm Ãi, tÃnh 
yÃu tÃi giÃnh cho ngÆái ÄÃ ÄÃ bán nÄm,
tá khi tÃi cÃn là mát cÃu bà 17 tuái, tÃi chi yÃu anh áy và chi 
yÃu mÃnh anh áy cho dà cÅng cà nhiáu cÆn già Äà nhiáu lán lÃm 
cho già lung lay, cho Äán
mát ngÃy khÃng Äáp trái bát chát cà mát cÆn già lá, là 
khÃng ngá ÄÆác ráng già lái mánh Äán váy, cÅng khÃng 
phái là già thái mát cÃi là là rái khái cÃnh,
mà già cá Ãm Ãi, cá Ãm thám dá là mái ngÃy, cuái cÃng thà 
Äiáu gà tái cÅng Äà tái là rái khái cÃy dà ráng cÃn nuái 
tiác, bái cÃy là hÃnh ánh gán bà rát
lÃu vái là rái, là rái cÃy Äi theo già ngá tá nay Äà tÃm 
ÄÆác nÆi bÃnh yÃn cáa tÃm hán, nÃo ngá hÆn mát nÄm gán bà 
yÃu thÆÆng giá ÄÃy già Äá lái cho lÃ
sá hÃo mÃn cáa thái gian, giá ÄÃy là phái lÃm sao Äá nháng 
ngÃy tiáp theo khÃng buán, khÃng Äau khá ÄÃy khi già cÅng hiáu 
ráng là Äà yÃu cÃy nhiáu tái
cháng nÃo rái.
CÃu chuyán cáa tÃi là váy Äáy cÃc bán Ã, quy luát muÃn 
Äái ván váy mÃ: "tÃnh yÃu Äán tÃnh yÃu Äi ai biát?", chá 
mong dà cà phái xa nhau nhÆng ván cÃn nháng
Äiáu tát Äáp Äá giá cho nhau, rái tá ÄÃy lÃ, cÃy, và 
giÃ, sá tÃm ÄÆÆc nÆi bÃnh yÃn cáa tÃm hán phái khÃng cÃc 
bán.
(
 19/08/2006
images/profile
PHÆÆNG CÃI )

TÃi thà giá lái tháy mÃnh nhÆ mát chiác là váy, mà là thà 
giá cà lá phái xa cÃy thát rái, bái giá ÄÃy cÃy Äà và 
tÃnh quay lÆng lái vái lÃ, khÃng mát lái
tá biát khÃng mát lái chia tay nÃo cho là cá mác cho là cá 
van xin thá nÃo Äi chÄng náa, giá ÄÃy vái là nái nhá nhÆ 
dám trong tim nhÆng là khÃng thá nÃu
kÃo cÃy trá vá vái là nhÆ ngÃy xÆa náa, giá ÄÃy bÃn cánh 
cÃy chác Äà cà nháng chiác là khÃc xinh Äáp tÆÆi tán hÆn .

Vái tÃi giá ÄÃy cÅng cà nhiáu cÆn già bÃn cánh sán sÃng lÃm 
cho nháng vát thÆÆng kia cáa tÃi bát Äau hÆn nhÆng mà trÃi tim 
cáa tÃi sao lái cá dáng dÆng
nhÆ váy kia chá, phái lÃm sao quÃn ÄÆác mát cÃu chuyán cÅ 
Äá bát Äáu mát cÃu chyán mái ÄÃy thát là khà khÄn phái 
khÃng cÃc bán, hÃy cho tÃi mát lái khuyÃn
ÄÆác khÃng.
Cám Æn lÃng Xitrum ÄÃ Äem tái mát cÃu chuyán hay nhÆ váy.
(
 23/08/2006
images/profile
thienphuong21306 )

BÃi thÆ nÃy xin thay lái tÃi muán nÃi, xin gái táng tái BTK, 
ngÆái mà tÃi và cÃng yÃu mán

GiÃ, Là và CÃy

Anh giáng nhÆ mát cÆn GIÃ thoáng
Äán bÃn em vÃo khoáng lÃc sang ÄÃng
Em nhÆ chiác LÃ nhá giáa cÃnh Äáng
BÃm vÃo CÃy tá trÆác khi GIÃ Äán

ÄÃ tá lÃu GIÃ kia thám yÃu mán
Chiác LÃ xanh xanh nhá trÃn CÃY
Mang hánh phÃc Ão át tái chÃn mÃy
Mong LÃ kia cuán bay theo cÃng GIÃ

Náu nhÆ CÃY tÆáng nhÆ khÃng cÃ
Thà xin Là hÃy theo GIà bay Äi
Chiác LÃ kia sá cháng lo láng gÃ
Và trong GIà là tÃnh yÃu dÃo dát

Náu nhÆ Là và CÃY mà bÃm chát
Thà GIà ÄÃnh nhá lÆát trÃi Äi
GIÃ ra Äi sá cháng Ãn hán gÃ
VÃ trÃn CÃY LÃ sá luÃn hánh phÃc

GIÃ ra Äi sá luÃn cáu chÃc
Là và CÃY hánh phÃc bán lÃu
NhÆ cÃu chuyán tá tháa lÃc ban Äáu
NhÆ chÆa há cà cÆn GIà thoáng
(
 25/08/2006
images/profile
Sonnt )

TÃi ÄÃ gái tái trang nÃy hai bÃi viát. ÄÃ háa hán sá khÃng 
bao giá Äá là rái xa cÃy, váy mà suÃt chÃt náa Äiáu Äà 
ÄÃ xáy ra. BÃy giá tÃi cháng háa hán gÃ
náa, sá chá yÃu em báng tát cá nháng gà tÃi cÃ, báng con 
ngÆái thát cáa mÃnh, mác dà Äiáu Äà sá lÃm em buán. TÃi 
sá sáng thát lÃng mÃnh.
(
 25/08/2006
images/profile
ATH )

TÃi... thà khÃc... TÃi khÃng là giÃ, cÅng khÃng là cÃy hay lÃ, tÃi 
là ÄÃ. Äà á dÆái gác cÃy, khÃng ngán già nÃo mang tÃi Äi 
ÄÆác, tÃi mÃi mÃi á ÄÃy bÃn
cánh cÃy, Äá cÃy che chá
(
 27/08/2006
images/profile
le phuoc duy )

TÃi Äà táng là lÃ... nhÆng khÃng ngán già nÃo cuán tÃi Äi 
ÄÆác... NhÆng tÃi ván rái khái cÃy và quà mát mái, là Ãa 
vÃng nÃn rái khái cÃy...
(
 05/09/2006
images/profile
cuctrang )

Già thoáng Æ? Tái sao chá mát cÆn già thoáng qua thÃi mà Là 
lái buán nhÆ váy? Già cà biát Là khÃc nhiáu nhÆ thá nÃo khi 
Già nÃi Già "yÃu và sá cÆái ngÆái
con gÃi ÄÃ". LÃc Già chÆa cà ai cá thà Là luÃn muán Già tÃm 
ÄÆác mát ngÆái cáa riÃng mÃnh, mát ngÆái cà thá chÄm sÃc 
cho GiÃ. NhÆng khi cà rái thà lÃng
Là lái nhÆ dao cát vÃo tim và Là biát ráng Là sáp mát Già 
thát rái, Già sá bay Äi mát nÆi nÃo Äà xa xÃi và cháng bao 
giá Là cà thá tÃm lái ÄÆác náa. Tái
sao Là lái nÃi là Là khÃng há cà tÃnh cám vái Già mà khi Già 
bay Äi rái thà Là biát ráng Già cÅng là mát phán Äái vái 
LÃ. Là thát Ãch ká và Là Äà cà CÃy
á bÃn mÃnh, ai cÅng nghÄ Là sá rát hánh phÃc, nhÆng ai cà 
biát ÄÆác là Là Äà táng khá nhÆ thá nÃo, cà ÄÆn, tráng 
váng, thiáu thán tÃnh cám nhÆ thá nÃo.
LÃng kiÃu hÃnh cáa mát ngÆái con gÃi khÃng muán cho mát ai 
biát là mÃnh Äang nhÆ thá. Khi gáp Già thà Là Äà sáng lái, 
trái dáy lái cám xÃc và tÃnh yÃu
quà mÃnh liát và chÃn thÃnh mà Già mang lái. Là biát mÃnh khÃng 
thá rái khái CÃy mà Äi và CÃy lÃm Là sáng Äá khÃng khà hÃo 
Äán ngÃy hÃm nay, CÃy thát tát
báng, CÃy cháng lÃm Äiáu gà cà lái vái Là cá. Là khÃng 
Äá dÅng cám Äá bÆác Äi theo GiÃ, Äi theo tÃnh yÃu mà Già 
Äem lái. Giá ÄÃy Già nÃi ráng Già sá quÃn
LÃ mÃi mÃi sao? Cháng nhá Äái vái GiÃ, LÃ lái nhanh quÃn váy 
sao?. LÃ ván sá yÃu CÃy, ván sáng tát vái CÃy nhÆng LÃ ván 
cà mát khoáng khÃng giÃnh cho GiÃ.
(
 06/09/2006
images/profile
BTK )

Äà lÃu rái tÃi quen vái sá cà ÄÆn. TÃi tá nhá mÃnh là già 
sa mác và tÃi thÃch mát Äiáu "Già sa mác thái bát tháo 
nguyÃn" và mát Äiáu náa lÃm tÃi luÃn thÃch
già là "Già sá khÃng bao giá ngáng thái trÃn sa mác". CÃu nÃi 
nÃy luÃn Äáng viÃn tÃi cá gáng vÆát qua nháng khà khÄn mà 
tÃi gáp phái, phán Äáu cho sá nghiáp,
tÆÆng lai cáa mÃnh. NhÆng Äán mát ngÃy ná, già sa mác Äi 
lác trÃn sa mác Äán mát nÆi mà ngÆái ta gái là tháo nguyÃn 
và nhán ra cuác sáng nÆi ÄÃy thát vui
và à nghÄa hÆn á sa mác rát nhiáu. NÆi ÄÃy luÃn trÃn ngáp 
niám vui, cá cÃy xanh mÃu hy váng, ong bÆám rán rÃng... Rái 
mát ngÃy kia, già sa mác nhán ra
ráng mÃnh ÄÃ yÃu tháo nguyÃn mát rái. ChÃnh tháo nguyÃn ÄÃ 
giÃp cho già sa mác cà nháng niám vui thát sá cáa cuác sáng 
nháng niám vui mà trÆác ÄÃy chÆa
cám nhán ÄÆác bao giá. Tháo nguyÃn là cÃi gà Äà mà già sa 
mác cÃn thiáu và báy lÃu nay ván Äi tÃm. Già sa mác cÅng 
buán tá Äà và biát ráng tháo nguyÃn
Äà cà ngÆái yÃu. NgÆái yÃu tháo nguyÃn cà lá Äà Äi xa 
nhÆng tháo nguyÃn ván hy váng và chá Äái. Già sa mác cÃn 
buán hÆn và sá ráng náu mÃnh Äán quà gán
tháo nguyÃn thà cÃi nÃng, cÃi khà khan cáa mÃnh cà thá lÃm tán 
thÆÆng Äán tháo nguyÃn. Phái lÃm sao ÄÃy? Nhiáu lÃc tháy 
tháo nguyÃn buán già sa mác chá
dÃm Äáng xa mà Äáng viÃn thÃi mác dà trong lÃng rát muán 
Äán gán nám chát tay tháo nguyÃn và nÃi "Cá gáng lÃn nhà 
tÃi sá luÃn á bÃn và áng há bán". Quyát
Äánh cuái cÃng cáa già sa mác là sá Äái. Äái mát ngÃy 
già sa mác khÃng cÃn quà nÃng, Äái mát ngÃy tháo nguyÃn khÃng 
cÃn trÃng vá phÃa xa, và Äái mát tÃnh
yÃu náy mám nÆi tháo nguyÃn...
Äà là chuyán cáa tÃi. TÃi là già nhÆng ngÆái tÃi yÃu là 
tháo nguyÃn. Cà áy cÅng nhÆ chiác là trong cÃu chuyán trÃn. Già 
sa mác cà thá thÃnh bÃo tÃp sa mác,
cà thá dái non láp bá nhÆng trÆác chiác lÃ, già tháy mÃnh 
bát lác. Là cà thá chát khà trÃn cÃnh trÆác khi rÆi xuáng 
Äát và già sa mác thà rát nÃng. CÃ
lá khÃng cÃn cÃch nÃo khÃc nhÆng tÃi ván hy váng và sán sÃng 
cháp nhán náu cà mát cÆn già mánh hÆn, mÃt má và Ãm dáu 
hÆn tÃi cà thá thái bay chiác là Äá
cà thá mang hánh phÃc Äán vái chiác lÃ-ngÆái tÃi yÃu. TÃi 
sá trá vá nÆi sa mác và Äà mái là nÆi cáa tÃi. TÃi sá 
mÃi gái lái nÆi tháo nguyÃn mát giác mÆ
vá mát tÃnh yÃu. TÃnh yÃu cáa già sa mác.
CÃ bao giá tháo nguyÃn nghe ÄÆác nháng lái tá trÃi tim cáa 
già sa mác khÃng nhá???????????
(
 07/09/2006
images/profile
già sa mác )

TÃi tháy mÃnh là mát chiác lÃ. TÃi Ãm thám yÃu anh dÃi theo anh 
mà khÃng mong ÄÆác ÄÃp lái. TÃi rát thÆÆng anh và anh cà 
nhiáu chuyán buán và tÃnh cám.
Anh yÃu nhÆng cà áy á xa anh và cà lá khà Äán ÄÆác vái 
nhau. TÃi luÃn cám tháy mÃnh nhÆ mang tái khi tÃi lái dÃnh tÃnh 
cám cho anh? TÃi luÃn mong anh vui
vá hánh phÃc bÃn cà áy nhÆng tÃi biát là rát khÃ. NhÆng tÃi 
sá luÃn cáu chÃc Äiáu ÄÃ Äán vái anh .
(
 10/09/2006
images/profile
hoadoquyen )

TÃi Äác bÃi cáa già sa mác cà cám giÃc nhÆ Äang gái cho 
chÃnh mÃnh. Bái tÃi cÅng là tháo nguyÃn. Cà thá tÃi là tháo 
nguyÃn cáa anh mà cÅng cà thá tÃi khÃng
phái là tháo nguyÃn cáa anh. NhÆng tÃi Äang chá già sa mác nÃi 
cÃng tÃi tiáng yÃu. Già sa mác cáa tÃi, tÃi cÅng khÃng hiáu là 
anh cà dÃnh tÃnh cám cho
tÃi khÃng náa. Anh cá thá, Ãn cán vái tát cá mái ngÆái 
và cá vái tÃi, anh nÃi cÃng tÃi nháng lái háa, anh nÃi cÃng 
tÃi nháng xÃt xa cho chÃnh bán thÃn
tÃi khi tÃi cÅng cháng há xÃt xa cho chÃnh mÃnh. Anh nÃi ráng và 
giá lái háa vái tÃi mà anh sá lÃm nhÆ thá nÃy, nhÆ thá kia. 
Rái anh nhÃn tÃi báng cÃi
nhÃn tha thiát... NhÆng tát cá dà cà là nháng gà hÆn thá náa 
thà tÃi ván khÃng thá nÃo hiáu ÄÆác tÃnh cám cáa anh dÃnh 
cho tÃi. Hay chÃnh anh cÅng ván
chÆa xÃc Äánh ÄÆác tÃnh cám cáa chÃnh anh dÃnh cho tÃi? 
Nhiáu khi tÃi chá muán hÃt lÃn ráng tÃi yÃu anh, tÃi yÃu anh, 
tÃi yÃu anh... NhÆng Äà là Äiáu ngÃn
Äái anh ván khÃng thá biát.
(
 13/09/2006
images/profile
duong thao nguyen )

TÃi là LÃ, tÃi cÅng cà mát chÃt may mán và ÄÆác GIà cuán 
tÃi Äi. NhÆng cà lá và tÃi nám trÃn CÃY quà lÃu ngÃy, Äà cà 
nhiáu cÆn già mái gái tÃi, nhÆng tÃi
Äà khÃng Äá tá tin Äá cà thá xa CÃY, dà Là Äà hÃo mÃn và 
khÃng thá rà rÃo cÃng nháp vái CÃY. Äán mát ngÃy GIà Äán. 
Rát nhá nhÃng, GIÃ ká cho LÃ nghe, GIÃ
ra Äi tá bián và thá giái Äà Äà táng là quà hÆÆng cáa 
CÃY và LÃ. Là nhÆ nhán ra chÃnh bán thÃn mÃnh, Là thá lá tÃm 
sá cÃng CÃY và CÃY Äà nhá nhÃng buÃng
tay LÃ. GIà Äà mang Là Äi trong sá yÃu thÆÆng và niám hánh 
phÃc thát sá mà Là váa tÃm tháy. NhÆng cuác Äái khÃng chá 
cà GIà và LÃ, cuác Äái cÃn cà cá CÃT
và rát rát nhiáu vát thá khÃc... há lÃm trái dáy trong GIà 
cÃu hái cáa sá nghi ngá, há nhá to mái khi GIÃ bay qua ráng: 
anh GIà Æi! Chá Là cà thát sá yÃu
anh? GIà trÄn trá và GIà thá mánh lÃm Là va vÃo ÄÃ, trÃi tim 
LÃ nhÃi Äau... Äán mát ngÃy GIÃ khÃng cÃn Äá sác cháu 
Äáng nháng nghi ngá, GIÃ nÃi lái chia
tay và Äá Là lái bÃn ÄÆáng... Là rát Äau lÃng, và Là chá 
cà tÃnh yÃu Äá minh cháng lÃng mÃnh vái GIÃ, Là khÃng thá 
ngÄn nháng lái thà thÃo cáa CÃT, cáa
ÄÃ... Là nám lái bÃn ÄÆáng, Äá GIà bay Äi, dà là rát Äau 
buán, khÃng phái và lái thà thÃo cáa CÃT... mà và tÃnh yÃu Là 
dÃnh cho GIÃ suát Äoán ÄÆáng qua
khÃng Äá Äá GIà xÃa Äi nháng nghi ngá... Thát ra, khÃng cà 
GIÃ, rái mát ngÃy LÃ cÅng phái rái cÃy. LÃ bay theo GIÃ, nhÆng 
rái liáu GIà cà mang Là theo
mÃnh mÃi khÃng? Và Là nhá CÃY? hay và GIà khÃng Äá tÃnh yÃu 
Äá cà thá mang Là vá bián vái GIÃ? Là á lái bÃn ÄÆáng, 
nhÆng là sá luÃn mang tÃnh yÃu cáa GIÃ
trong tim mÃnh, sá thám mÆ vá sá vá vá cáa GIÃ nhÆ mát ká 
niám Äáp trong cuác Äái ngán ngÅi cÃn lái cáa mÃnh.
(
 16/09/2006
images/profile
thaocuc )

Äá cà thá nÃi yÃu ai Äà thát là khÃ. Nhát là khi trÃi tim 
ngÆái ÄÃ thuác vá ai khÃc. Váy sao tÃi ván khÃng thá Äá 
già cuán Äi, tÃi chá muán mÃnh là lÃ,
và tÃi quà ngác chÄng?
NhÆng khi tÃi cà Äá can Äám Äá hÃt lÃn "EM YÃU ANH" thà anh 
lái Äi xa hÆn náa vÃng trÃi Äát cÃng ngÆái anh yÃu, tái sao 
váy anh?
Chác là chÃng ta khÃng cà duyÃn.
Tám biát anh, tÃnh yÃu cáa em. Em sá nhá mÃi vá anh, nhÆng 
trÃi tim em mÃi mÃi sá khÃng Äá già cuán Äi ÄÃu, anh á!
(
 16/09/2006
images/profile
ke hay noi loan )

Mát ngÃy nÃo ÄÃ, là sá rái cÃy. KhÃng phái và giÃ, cÅng 
cháng phái và cÃy... mà là do lÃ. Äán mát lÃc nÃo ÄÃ, là 
sá cháng cÃn sác lác Äá chá Äái và cÃch
duy nhát Äá giái thoÃt là rái Äi.
(
 16/09/2006
images/profile
Maiquynh )

gái H - ngÆái sá ko bao giá Äác ÄÆác nháng dÃng chá nÃy, 
mÃnh khÃng nhÃt nhÃt nhÆ Là nhÆng H thà cá mÃi là CÃy. (Tát cá 
mái chuyán khÃng phái do Ä ÄÃu,
bán mÃnh ván mÃi là bán). MÃnh Äà chá Äái rát lÃu, 3 nÄm - 
1 thái gian khà dÃi Äá H cà thá nÃi ra nháng tÃm sá cáa 
mÃnh, nhÆng H Äà khÃng lÃm váy và mÃnh
cá mÃi chá Äái hoÃi váy thÃi. NgÃy hÃm nay, sau khi ÄÃ rái xa 
H, sau khi nhÃn tháy sá Äau khá áy, mÃnh dÆáng nhÆ ÄÃ nhán 
ra mÃnh Äà cho H quà nhiáu cÆ
hái và nhÆ thá cÅng là quà Äá. MÃnh sá mám lÃng, mÃnh sá 
phái nhÃn tháy H, sá lám.
MÃnh chá muán nÃi vái H ráng "Là rái cÃy khÃng phái là do 
già cuán Äi cÅng khÃng phái là do cÃy khÃng giá lái; chá ÄÆn 
gián ráng Là Äà quà mát mái khi cá
sáng nhÆ váy, LÃ muán ra Äi, LÃ khÃng Äá dÅng cám cÅng nhÆ 
sác cháu Äáng Äá vÆát qua nháng nái Äau cá dán vát. LÃ 
phái ra Äi dà cho Là biát khÃng cà CÃy
thà Là sá mát Äi chá dáa váng chác nhát"
MÃnh nhá H
(
 16/09/2006
images/profile
VT )

TÃi ÄÃ rát muán á bÃn cánh mát ngÆái, mát ngÆái ÄÃ 
rái xa tÃi 5 nÄm rái. TÃi ván nhá ngÃy bá giáng láp 12. TÃi 
Äáng trÃn láu 2, nhÃn cáu áy Äi vá.Tá giÃy
phÃt ÄÃ, tÃi biát mÃnh sá khÃng cÃn ÄÆác gáp cáu áy bao 
lÃu náa. TÃi tháy hoÃn toÃn bát lác. TÃi khÃng cà cÃch nÃo 
Äá giá ÄÆác cáu áy. Ai báo tÃi quà ngác.
TÃi quà ngác! YÃu ÄÆn phÆÆng là chuyán ngác nghách nhát trÃn 
Äái nÃy.
Sau ÄÃ, tÃi ÄÃ cá bÃy tá tÃnh cám cáa mÃnh vái cáu áy. 
Chuyán nÃy cháng dá! TÃi biát sau khi tát nghiáp 12, cáu ta 
sá Äi du hác. Cáu ta muán cà vÆáng bán
nÃo vá chuyán tÃnh cám. Cáu ta luÃn lán trÃnh, Äá tÃi nÃi ra.
TrÆác ngÃy tÃi thi Äái hác, tÃi cám tháy rát cÄng tháng. 
TÃi cám tháy tá tin. TÃi sá ká thi. TÃi cháng biát cÃi gà 
xui khián tÃi lái gái Äián cho cáu áy.
Cáu áy ÄÃ Äáng viÃn tÃi....... TÃi cám tháy yÃn tÃm hÆn 
rát nhiáu. HÃm sau, tÃi Äi thi. VÃ nÄm ÄÃ, tÃi rát Äái hác.
Rái cáu áy Äi. TÃi ván giá liÃn lác vái cáu áy nhÆ mát 
ngÆái bán.
TÃi tháy mát mái vái chuyán nÃy! NÃ thát sá rát mát mái. 
Äà là khoáng thái gian rát khà cháu. TÃi bát Äáu lo luyán 
thi lái.
TÃi là Äáa rát sá thát bái. Và tÃi luÃn thát bái. TÃi 
rát dá bá cuác. Náu khÃng và nháng lái Äáng viÃn Äà thà 
tÃi cÅng khÃng cà can Äám bát Äáu luyán thi
lái.
Tá ÄÃ, tÃi ÄÃ luÃn cá gáng hát sác mÃnh khi lÃm bát cá 
viác gÃ. TÃi muán cà thá kiÃu hÃnh vá bán thÃn khi tÃi cà 
thá gáp lái cáu áy. TÃi thát sá rát thÃch
cáu áy! CÃn cáu áy....... Cuái nÄm thá 2 Äái hác cáa tÃi, 
cáu áy nÃi tháng vái tÃi là hÃy quÃn tÃnh cám tÃi dÃnh cho 
cáu áy Äi. TÃi và cáu ta cÅng cháng
là gà cá. ChÃng tÃi khÃng háp. Äái loái nhÆ váy!
Là do, cà hay khÃng thà cà gà khÃc nhau chá? LÃm sao tÃi quÃn 
ÄÃy? Mái ngÆái ÄÃng, thái gian là phÆÆng thuác ká diáu. 
KhÃng phái tÃi ÄÃ quÃn tÃnh cám dÃnh
cho cáu áy, mà là tÃi Äà thÃi khÃng cÃn ao Æác á bÃn cánh 
cáu áy náa.
YÃu thÆÆng mát ngÆái, ngay cá là tÃnh yÃu ÄÆn phÆÆng, là 
mát cám giÃc dá cháu. Cám giÃc dá cháu ÄÃ giáng nhÆ 
thuác phián, rát khà quÃn, rát khà rái bá.
Rát khà cháu!
Bán bà nghÄ tÃi ngác nghách. TÃi cÅng nghÄ mÃnh ngác. TÃi 
thát sá chÆa quÃn ÄÆác cáu áy. NhÆng tÃi ÄÃ khÃng cÃn cám 
tháy Äau khá náa. TÃi ÄÃ thÃi ao Æác,
thÃi mong Äái.
TÃi ván cá gáng Äá bán thÃn cà thá tá hÃo vá chÃnh mÃnh. 
Dà sao, tÃi cÅng muán cÃm Æn cáu áy. Nhá cà cáu áy mà tÃi 
tháy yÃu bán thÃn tÃi hÆn.
(
 17/09/2006
images/profile
Ngác ChÃc )

CÃy, lÃ, giÃ, vÃ... Sá dÄ cà dáu ba chám và Äái vái tÃi 
mái chuyán khÃng giáng nhÆ bÃi viát nÃy. TÃi nhÆ cÆn giÃ, nÃng 
là Chiác lÃ, và CÃy là mát hÃnh bÃng
nÃo Äà mà nÃng Äang Äuái theo. TÃi gáp NÃng khi tÃi hác hát 
phá thÃng và bÆác vÃo trung hác. Lán Äáu tiÃn trÃi tim cáa 
mát tháng tÃi cao ngáo lái biát
rung rinh trÆác phÃi Äáp - chÃnh là NÃng. NÃng lÃm trÃi tim tÃi 
chao Äáo, NÃng ván và tÃnh, ván theo Äuái mát hÃnh bÃng Äà 
xa rái cáa riÃng nÃng, mác cho
bao chÃng trai Äang ra sác tÃm cÃch cÆa Äá NÃng. Cuái cÃng thà 
chá cÃn lái mÃnh tÃi ván cÃn vÆÆng ván, bao chÃng trai khÃc 
Äáu Äà ngà gác! Nháng tÆáng
tÃi sá là ngÆái vá ÄÃch Äáu tiÃn, cÅng là cuái cÃng trong 
cuác cháy Äua và Ãch ÄÃ. NhÆng khÃng phái, khÃng cà cÃi ÄÃch 
nÃo trong cuác Äua ÄÃ!!! VÃ chÃnh
vÃo lÃc tÃi ÄÃ Äuái, Em nhÆ mát phÃp lá, xen vÃo cuác Äái 
tÃi và lÃm thay Äái mái thá. TÃi nhÆ hái sinh lái mát lán 
náa. TÃi khÃng biát phái sá dáng hÃnh
ánh nÃo cho em!!! ÄÃnh nhá dáu chám hái, và nháng dÃng chá 
nÃy nÃi lÃn tÃm sá cáa mÃnh...
(
 18/09/2006
images/profile
gianghuynh )

Gái bÃi bÃnh luán cáa bán

Xem tiáp:

LÃ thÆ cuái cÃng cáa ngÆái lÃi xe tái
2 chiác nhán và 3 cÃnh tay -
Hánh Nguyán

Kát thÃc mát cÃu chuyán cá tÃch
YÃu là gÃ?
Ngá ngÃn vá nháng giát nÆác mát
Phái lÃng em
Nháng con sÃu rÃm trÃn cÃy tÃnh yÃu
Chuyán Äái thÆáng -
Nghá Minh

Äiáu khÃc thÆáng
Hác giáy
TÃnh yÃu
25 cÃch lÃm rung Äáng trÃi tim nÃng
TÃnh yÃu và là trà -
Phan ÃÃo KhÆÆng NhÆ dách

Äiáu gà táo nÃn mát cà gÃi háp dán?
Ba loái tÃnh yÃu

Table with 2 columns and 14 rows
Bán
 

Cá tÃch cÃnh diáu
 

A Friend... Äánh nghÄa qua 24 chá cÃi...
 

NÃi vá BáN...
 

Cá tÃch vá sá chia xa
 

Chà bà và con sà nhá
 

VÆán hoa
 

Bán thÃn
 

Penfriend
 

Bán cà bao nhiÃu ngÆái bán?
 

Sác mÃu cáa tÃnh bán
 

NgÆái bán qua Äián thoái
 

5 cÃch giá gÃn tÃnh bán Äáp
 

TÃnh bán
table end

Table with 2 columns and 5 rows
YÃu
 

TÃnh yÃu...
 

MÃch nhá bán gÃi yÃu lán Äáu
 

Ngáy bián và tÃnh yÃu
 

TÃnh yÃu và ÄÃi cÃnh
table end

Bán quyán cáa LÃng XÃtrum, 2002 - 2005

Other related posts:

  • » Cay la va gio