[SMCC] Cau nguyen cho ta va cho dat nuoc

C?u nguy?n cho ta và cho d?t nu?c
Chào các b?n,

Hôm qua chúng ta nói d?n lòng tin và c?u nguy?n. Lòng tin và c?u nguy?n là m?t 
quy lu?t tâm lý con ngu?i, dó là m?t phuong cách th?c hành Lu?t H?p D?n t? 
nghìn xua-suy nghi (c?u nguy?n) nhi?u d?n di?u gì thì di?u dó s? d?n v?i b?n. 
Tôn giáo nào, hay không tôn giáo giáo nào, thì cung dùng cùng m?t quy lu?t tâm 
l?ý c?a con ngu?i, dù r?ng m?i nhóm van hóa dùng m?t s? t? ng? khác nhau.

Hôm nay mình d? ngh? th?c hành c?u nguy?n. Mình mong các b?n, dù thu?c tôn giáo 
nào hay là không có tôn giáo nào, giúp mình m?t tay, b?ng cách (1) c?u nguy?n 
hàng ngày theo cách mình d? ngh? du?i dây (n?u b?n quen c?u nguy?n) và (2) 
chuy?n message này di xa di r?ng d?n các b?n bè (dù b?n có quen c?u nguy?n hay 
không) qua email, blogging, links, v.v.

Các l?i c?u nguy?n mình có du?i dây, du?c vi?t v?i nguyên t?c ch? d?o c?a Lu?t 
H?p D?n, ch? nh?m vào các hi?n tu?ng tích c?c, d? t?o ra nang lu?ng tích c?c, 
mà không dá d?ng gì h?t d?n các hi?n tu?ng tiêu c?c. Theo lý thuy?t v? nang 
lu?ng, n?u ta t?o nhi?u nang lu?ng tích c?c, thì nang lu?ng tích c?c s? t? d?ng 
xua du?i các nang lu?ng (và hi?n tu?ng) tiêu c?c di xa. (N?u ta dá d?ng d?n 
hiên tu?ng tiêu c?c, thì càng nghi v? nó, càng nói v? nó, ta càng h?p d?n nó 
t?i). 

Và nh?ng l?i c?u nguy?n này chú tâm d?n liên h? gi?a m?i cá nhân chúng ta v?i 
d?ng bào và d?t nu?c c?a ta.

B?n có th? nghi v? nh?ng l?i c?u nguy?n này nhu là m?t hành vi thu?c lãnh v?c 
tâm linh siêu nhiên, hay ch? là m?t quy t?c tâm lý thông thu?ng c?a con ngu?i, 
hay là "ch? nghia XYZ" nào dó mà b?n mu?n d?t tên. Mình không quan tâm vi?c dó. 
Vi?c chúng ta nên quan tâm là, nhu là m?t v?n d? th?c ti?n, các vi?c làm này có 
l?i cho ta và d?t nu?c ta. C? g?ng m?t chút, chúng ta s? t?o du?c m?t nang 
lu?ng m?nh m? cho d?t nu?c, d? s?c d? xua d?y các nang lu?ng xú u? di xa.


. Xín (Chúa/Ph?t/Allah/Thu?ng d?/Tr?i D?t Thánh Th?n) cho con du?c khiêm t?n, 
thành th?t và yêu ngu?i m?i giây m?i phút trong ngày.

. Xin (Chúa/Ph?t/Allah/Thu?ng d?/Tr?i D?t Thánh Th?n) cho các anh ch? em d?ng 
bào ru?t th?t c?a con du?c khiêm t?n, thành th?t, và yêu ngu?i m?i giây m?i 
phút trong ngày.

. Xin (Chúa/Ph?t/Allah/Thu?ng d?/Tr?i D?t Thánh Th?n) cho các lãnh d?o c?a 
chúng con, trong nhà nu?c cung nhu ngoài nhà nu?c, du?c khiêm t?n, thành th?t 
và yêu ngu?i m?i giây m?i phút trong ngày.

. Xin (Chúa/Ph?t/Allah/Thu?ng d?/Tr?i D?t Thánh Th?n) giúp cho các lãnh d?o c?a 
chúng con, trong nhà nu?c cung nhu ngoài nhà nu?c, thông minh sáng su?t d? lãnh 
d?o d?t nu?c và nhân dân chúng con d?n noi trong sáng, cu?ng th?nh, và h?nh 
phúc. 

B?n câu c?u nguy?n này, hai câu dành cho lãnh d?o, vì lãnh d?o là quan tr?ng, 
là nh?ng ngu?i d?n du?ng.

Các b?n dã d?c tu duy tích c?c m?t th?i gian duong nhiên là dã hi?u du?c t?m 
quan tr?ng c?a m?t l?i c?u nguy?n nhu th? du?c nhi?u ngu?i th?c hành. Mình kh?i 
ph?i gi?i thích dài dòng. Mình mong là chúng ta cùng làm vi?c d? t?o nang lu?ng 
tích c?c cho d?t nu?c chúng ta, b?ng cách chuy?n message này d?n các b?n khác, 
d? ta cùng th?c hành v?i nhau.

Chúc các b?n m?t ngày d?y nang lu?ng.

M?n,

Hoành

Tr?n Dình Hoành

Other related posts:

  • » [SMCC] Cau nguyen cho ta va cho dat nuoc - Nguyen Hong Van