[SMCC] Canh giac voi gao thom rom

C?nh giác v?i g?o thom "r?m"

 
Tru?c tin d?n v? vi?c m?t s? ch? c?a hàng kinh doanh g?o dùng huong li?u d? t?o 
mùi huong cho g?o, ho?c dùng các lo?i hóa ch?t d? b?o qu?n g?o, PV dã kh?o sát 
trên th? tru?ng và th?y hi?n trên th? tru?ng có khá nhi?u lo?i hóa ch?t ph?c v? 
cho nh?ng m?c dích này.

Hóa ch?t không ngu?n g?c, không hu?ng d?n s? d?ng

Kh?o sát trên ph? Hàng Bu?m (Hà N?i), con ph? có nhi?u c?a hàng chuyên bán các 
lo?i ph? gia và m?t s? lo?i hóa ch?t b?o qu?n cho th?c ph?m, có th? th?y lo?i 
hóa ch?t dùng d? b?o qu?n g?o khá phong phú.

V?a h?i d?n lo?i hóa ch?t d? b?o qu?n g?o, ch?ng n?m m?c, ch? c?a hàng Tuy?t 
Qu?nh, Hàng Bu?m ch? luôn vào s?p hàng và cho bi?t: "Dây là lo?i t?t nh?t c?a 
nu?c ngoài, giá 70.000 d?ng m?t túi n?ng 500g. Còn có lo?i c?a M? nhung bao bì 
don gi?n hon nên giá r? b?ng n?a, giá ch? 70.000 d?ng m?t cân".

Nói r?i ch? c?a hàng dua chúng tôi vào trong nhà xem "lo?i c?a M?" du?c dóng 
gói chia thành nhi?u gói nh?. Ch? c?a hàng này gi?i thích thêm: "H? dóng bao to 
quá nên mình ph?i chia ra nhi?u gói nh? cho d? bán".


Lo?i hóa ch?t d? b?o qu?n g?o du?c gi?i thi?u là có xu?t x? t? M? (!?)

Theo quan sát c?a PV, "lo?i c?a M?" ? dây du?c dóng trong chi?c bao không có 
ti?ng Vi?t, cung không có ti?ng Anh. Ngu?i ch? c?a hàng chia lo?i hóa ch?t này 
t? bao to ra các túi nilon nh?, tr?ng lu?ng m?i túi nh? là 1kg, bên ngoài không 
có thông tin vào v? s?n ph?m cung nhu hu?ng d?n cách s? d?ng và t? l? pha tr?n.

Ch? c?a hàng gi?i thi?u, lo?i này du?c bán ch?y vì giá r?. Tuy nhiên, th?c m?c 
v? vi?c n?u không có hu?ng d?n s? d?ng thì khi mua v? s? không bi?t s? d?ng nhu 
th? nào cho dúng cách, ch? hàng cho bi?t: "Th?c ra chúng tôi cung không rõ l?m 
v? cách s? d?ng dâu nhung nh?ng ngu?i h? bán hàng thì h? truy?n nhau kinh 
nghi?m này nhanh l?m. Tôi nghe nói là có 2 cách, m?t là tr?n tr?c ti?p vào g?o, 
hai là r?c hóa ch?t này xu?ng r?i d?t g?o lên s? không b? n?m m?c."

Ch? c?a hàng còn cho bi?t, lo?i hóa ch?t này không ch? du?c dùng d? b?o qu?n 
g?o mà còn dùng d? b?o qu?n các lo?i th?c ph?m tuoi s?ng khác. T?i các c?a hàng 
khác trên ph? Hàng Bu?m cung d?u bán lo?i hóa ch?t này và ngu?i mua có th? d? 
dàng mua du?c các lo?i hóa ch?t dó.

"Tr?n càng nhi?u càng thom"

Khi h?i v? lo?i hóa ch?t d? t?o huong thom cho g?o thì ch? c?a hàng Tuy?t Qu?nh 
ch? vào nh?ng chai nh?, màu xanh du?c d? g?n dó, giá bán 30.000 d?ng/chai. Khi 
ng?i lo?i huong li?u này có mùi thom gi?ng h?t mùi g?o n?p. H?i v? cách tr?n 
lo?i huong li?u này thì ch? hàng cho bi?t không có t? l?, "tr?n càng nhi?u càng 
thom(!?)."

Theo thông tin t? m?t ngu?i làm ngh? buôn g?o t?i ch? Ng?c Khánh, Ba Dình thì 
hi?n nay r?t nhi?u d?i lý, c?a hàng g?o dùng "chiêu" u?p huong li?u vào g?o 
thu?ng d? dánh l?a khách hàng và bán v?i giá g?o Thái, g?o Tám, g?o B?c Huong.

M?t lo?i huong li?u d? tr?n vào g?o t?o huong thom nhu g?o Thái, g?o tám, B?c 
Huong. (?nh: N.H) 

Ch? này cho bi?t, lo?i g?o b? u?p huong li?u ch? thom lúc chua n?u ho?c ch? 
thom trong m?y ngày d?u m?i mua v?, khi dã d? lâu thì mùi huong g?n nhu bay 
h?t. Lo?i g?o này khi cho vào n?u chín cung không còn mùi thom nhu g?o thom 
th?t n?a mà mùi nhu g?o thu?ng.

D?i v?i lo?i hóa ch?t du?c dùng d? ch?ng n?m m?c thì ch? c?a hàng này gi?i 
thích: "S? d?ng hóa ch?t b?o qu?n thì ch? y?u là r?i xu?ng phía du?i thôi ch? 
không m?y ai tr?n tr?c ti?p vào g?o ho?c ch? dám tr?n hàm lu?ng r?t nh?. V?i 
th?i ti?t mua ?m nhu m?y ngày hôm nay mà không s? d?ng bi?n pháp này thì khó mà 
d?m b?o g?o không b? ?m m?c"

Nói du?c m?t lát nhu s? b? "h?", ch? này "dính chính" thêm: "Vi?c s? d?ng hóa 
ch?t này ch? có ? nh?ng d?i lý l?n, bán g?o v?i s? lu?ng l?n, còn nh?ng c?a 
hàng nh? nhu chúng tôi thì nh?t d?nh không s? d?ng vì hàng l?y v? là bán nhanh 
h?t l?m, không lo n?m m?c nên không ph?i dùng bi?n pháp này".

Tuy nhiên, v?n d? d?t ra ? dây là da s? các c?a hàng nh? l?i l?y hàng t? các 
d?i lý l?n. Hon n?a, các lo?i hóa ch?t b?o qu?n cung nhu huong li?u t?o mùi 
hi?n bán trên th? tru?ng d?u không có thông tin rõ ràng v? ngu?n g?c xu?t x?, 
cách s? d?ng cung nhu công th?c, t? l? pha tr?n v?i nguyên li?u. Do dó, ai có 
th? d?m b?o r?ng vi?c s? d?ng các hóa ch?t này s? không gây h?i d?n s?c kh?e 
c?a ngu?i tiêu dùng?

(theo laodong)

Other related posts:

  • » [SMCC] Canh giac voi gao thom rom - Nguyen Hong Van