[SMCC] Can than khi dung coc chua benh

C?n th?n khi dùng cóc ch?a b?nh

 

Lead
Dân gian thu?ng dùng cóc ch?a cam tích (b?ng to), suy dinh du?ng ? tr? con, 
cung nhu dùng cóc làm th?c ph?m ch? bi?n món an. Nhung nhà chuyên môn luu ý m?t 
s? nguy hi?m ch?t ngu?i t? cóc.
N?i dung
H?t s?c c?n tr?ng

B?n d?c Lê Hoàng ? t?nh Bình Thu?n vi?t thu h?i: "Có nhi?u ngu?i nói th?t cóc 
ch?a b?nh suy dinh du?ng ? tr? em, nhung luu ý là khi làm th?t cóc nh? b? h?t 
b? lòng và d?ng d? d?p m?t. Tuy nhiên, có nh?ng ngu?i khác di tìm m?t cóc (da 
den ho?c da vàng), nu?t m?t cóc d? ch?a b?nh viêm bao t?. Nhi?u ngu?i dã ch?a 
kh?i theo cách này. Nhu v?y, thành ph?n nào c?a con cóc du?c coi là d?c? Vì sao 
m?t cóc l?i ch?a du?c viêm bao t??...". 

V? v?n d? này, luong y Ph?m Nhu Tá cho bi?t, trong dân gian cung nhu trong m?t 
s? công trình nghiên c?u ch?a b?nh c?a các danh y t? lâu, cóc dã du?c dùng ph?i 
h?p v?i m?t s? v? thu?c khác d? ch?a b?nh. Ch? tr? kinh can, l? nh?t, tr? kinh 
phong ? tr? em, tr? hen suy?n, suy dinh du?ng, cam tích. M?t s? tác gi? cung 
nói v? tác d?ng ch?a b?nh c?a cóc qua các tài li?u c? nhu: B?n th?o kinh so, 
sách Yên quy?n d?i Du?ng; sách B?n th?o cuong m?c c?a Lý Th?i Trân d? minh 
ch?ng cho vi?c cóc làm thu?c ch?a b?nh dã du?c dùng t? c? xua.

Luong y Ph?m Nhu Tá cung nói r?ng: "Các b?c cao minh trong gi?i Dông y d?u có 
hu?ng d?n r?t c?n th?n v? vi?c dùng cóc ch?a b?nh. Nhung, các sách y h?c c? 
truy?n và m?t s? bài thu?c c? th? có liên quan d?n vi?c dùng cóc thì chua th?y 
có bài nào nói v? vi?c an gan, m?t cóc s?ng d? ch?a b?nh. Và cung không có tu 
li?u nào nói m?t cóc ch?a viêm bao t?, n?u có chang dó là kinh nghi?m c?a cá 
nhân mà thôi". 
?nh tu li?u c?a luong y Nhu Tá
 

Không an cóc s?ng và gan, m?t, da, tr?ng...

Trong nu?c, có nh?ng tác gi? cung d? c?p d?n m?t v? thu?c tên là "thi?m th?", 
tên g?i khác là cóc. Các tác gi? dã ch? rõ b? ph?n dùng, tính ch?t, tác d?ng, 
li?u dùng và gi?i thi?u m?t s? bài thu?c ch?a b?nh có thi?m th?. B? ph?n dùng 
là th?t và xuong. Dùng cóc da vàng ho?c hoi den có d?m tr?ng ? gi?a d?u ho?c có 
ch? bát ? gi?a b?ng, n?ng trên 50g. Không du?c dùng lo?i cóc m?t d? ho?c có hai 
d?c xanh ? hai bên b?ng, dó là lo?i cóc d?c, an có khi ch?t ngu?i. Các tác gi? 
cung ch? rõ, tr? con không có cam tích, và dang b? tiêu ch?y so phát thì không 
nên dùng. N?c d?c cóc ? da và gan, n?u ai an ph?i thì ch?t ngu?i. Khi m? cóc 
ph?i b? h?t da và ngu t?ng.

Còn trong cu?n sách Nh?ng cây thu?c và v? thu?c Vi?t Nam c?a D? T?t L?i có ghi, 
v? thu?c nh?a cóc, còn có tên là thi?m tô, ngoài thi?m tô, con cóc còn cho ta 
th?t dùng làm thu?c ch?a b?nh cam còm ? tr? em. Và tác gi? ch? rõ: v? thu?c có 
d?c. Nh?a cóc thu?c lo?i thu?c d?c b?ng A. C?n chú ý khi dùng ph?i c?n th?n. V? 
ch? bi?n th?t cóc làm thu?c, tác gi? ch? d?n: ch?n nh?ng con cóc to, cóc da den 
hay da vàng d?u du?c. Tránh dùng lo?i cóc m?t d?. Dùng dao th?t s?c ch?t d?u ? 
phía du?i hai u to trên d?u mà b? di. Khía d?c xuong s?ng và l?t b? h?t da, b? 
h?t ru?t, gan, ph?i và nh?t là tr?ng cóc. Trong khi ch? bi?n c?n tránh không d? 
cho nh?a cóc dính vào th?t.

"Tuy?t d?i không an cóc s?ng và gan, m?t, da, tr?ng cóc d? ch?a b?nh. Cóc s?ng, 
gan, m?t cóc là nh?ng th?c ph?m d?c, nguy hi?m d?n s?c kh?e", dó là khuy?n cáo 
c?a ngành y t? trong nu?c nhi?u l?n. 

Thanh Tùng

Other related posts:

  • » [SMCC] Can than khi dung coc chua benh - Nguyen Hong Van