[SMCC] Cach phat hien som tre mac thuy dau

Cách phát hi?n s?m tr? m?c th?y d?u

Theo y h?c c? truy?n, th?y d?u là do phong nhi?t xâm ph?m vào ph? qua du?ng 
mi?ng. 
 
Sa sâm - Xích thu?c - Chi t? . 

Cách phát hi?n th?y d?u


D?i v?i th?y d?u, sau m?t th?i gian ? b?nh kho?ng trên du?i 2 tu?n thì b?nh 
phát. Nhi?u tr? m?c b?nh v?n an ng? ch?y nh?y bình thu?ng, nên ngu?i l?n ít d? 
ý cho d?n khi th?y d?u m?c, ho?c tình c? phát hi?n du?c m?t vài n?t ? d?u khi 
g?i d?u cho tr?. 

Có khi tr? s?t nh?, s? mui, bi?ng an, b? choi, ng?a. M?t s? tr? l?n có th? kêu 
dau m?i các kh?p, và 2-3 ngày sau th?y d?u m?c. Tho?t d?u là ban, nhìn gi?ng 
ban s?i, m?c kh?p noi ? da d?u, trong các k? chân tóc, vài gi? sau thành n?t 
ph?ng. 

N?t ph?ng r?t nông, có hình qu? xoan, trông nhu gi?t suong, n?u l?y hai ngón 
tay cang n?t ph?ng ra s? th?y m?t n?t ph?ng nhan l?i. Các n?t d?u m?c r?t nhanh 
và m?c làm nhi?u d?t cách nhau 2-3 ngày, do dó ? cùng m?t vùng da có th? g?p d? 
lo?i n?t d?u: to, nh?, d?, ph?ng, hay n?t dã dóng v?y. N?u b? b?i nhi?m vi 
khu?n, n?t d?u s? làm m?, sung to và r?t ng?a làm tr? gãi tr?y da, d? l?i s?o 
sâu. 

Nhìn chung, khi du?c phát hi?n s?m và di?u tr? k?p th?i, b?nh thu?ng ti?n tri?n 
lành tính, m?t tu?n sau v?y bong và không d? l?i s?o. Nhung n?u không du?c phát 
hi?n s?m, không cham sóc di?u tr? k?p th?i và dúng cách, b?nh s? n?ng và gây ra 
nhi?u bi?n ch?ng.

M?t s? bài thu?c

V?i tru?ng h?p nh? - th?y d?u m?c r?i rác, s?t nh?; có khi không s?t, ho ít, 
nu?c mui trong loãng, an u?ng và tinh th?n bình thu?ng (b?nh ch? có ? ph?n v?), 
thì phuong pháp ch?a là so phong thanh nhi?t. 

Bài thu?c g?m các v?: lá dâu 12g, lá tre 16g, cam th?o d?t 8g, b?c hà 6g, r? 
s?y 10g, ngân hoa 10g, kinh gi?i 8g. S?c u?ng ngày 1 thang. 

N?u n?ng hon - th?y d?u m?c nhi?u, màu s?c tím t?i, xung quanh n?t d?u có màu 
d? s?m, s?t cao phi?n khát, m?t d?, niêm m?c mi?ng có nh?ng n?t ph?ng, rêu lu?i 
vàng, ch?t lu?i d? (tà vào ph?n khí và ph?n dinh), thì bài thu?c g?m các v?: b? 
công anh 16g, kinh nhân 12g, t? sinh d?a 12g, liên ki?u 8g, xích thu?c 8g, chi 
t? sao 8g. 

N?u khát nu?c nhi?u, mi?ng khô thì thêm: thiên hoa ph?n, sa sâm, m?ch môn (m?i 
lo?i 8-12g). S?c u?ng ngày 1 thang - ban d?u cho 3 chén nu?c, s?c các v? thu?c 
còn l?i 1,5 chén; nu?c hai cho ti?p 3 chén nu?c vào, s?c còn l?i 1 chén. Hòa 
hai nu?c l?i, chia dùng 3 l?n trong ngày. 

Sau cùng, c?n tham kh?o thêm ý ki?n t? nhà chuyên môn d? có hu?ng di?u tr? t?t 
hon cho t?ng tru?ng h?p.

Luong y Vu Qu?c Trung
Theo Thanh Niên

 

   
  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Cach phat hien som tre mac thuy dau - Nguyen Hong Van