[SMCC] Cac dai bieu van doi dieu tra vu Vinashin

Các d?i bi?u v?n dòi di?u tra v? Vinashin

BBC 

Vinashin dang g?p khó khan trong vi?c tr? n? nu?c ngoài

M?t s? D?i bi?u Qu?c h?i Vi?t Nam trong nh?ng ngày làm vi?c cu?i tu?n qua trong 
nhiê?m ky` dang châ?m du?t vâ~n l?i kh?ng d?nh v?n c?n có di?u tra c?a Qu?c h?i 
v? v? Vinashin.

D?i bi?u D?ng Nhu L?i, d?i di?n cho c? tri Cà Mau, du?c trích l?i phát bi?u:

"Tôi v?n d? ngh? nhu ý ki?n tru?c dây c?a nhi?u d?i bi?u nêu ra là thành l?p ?y 
ban lâm th?i v? v?n d? này."

Nhi?u d?i bi?u khác cung ?ng h? ý ki?n này.

Theo Th?i Báo Kinh t? Vi?t Nam, d?i bi?u Nguy?n Minh Thuy?t nói B? Chính tr? dã 
có k?t lu?n nhung k?t lu?n du?c dua ra khi Thanh tra Chính ph? v?n chua hoàn 
thành cu?c di?u tra.

M?t s? d?i bi?u trong dó có d?i bi?u Nguy?n Lân Dung, Duong Trung Qu?c và Ph?m 
Th? Loan cung ?ng h? vi?c thành l?p ?y ban di?u tra d?c l?p c?a Qu?c h?i.

'Th?c hu'

Nh?ng ngu?i ?ng h? nói Thanh tra Chính ph? ch? là co quan tr?c thu?c chính ph? 
nên không th? có tu cách d?c l?p nhu Qu?c h?i.

D?i bi?u Ph?m Th? Loan nói v?i BBC hôm 28/3 ra`ng c?n ph?i có k?t lu?n v? 
Vinashin d? dáp ?ng dòi h?i c?a c? tri.

M? b?ng chuong trình nghe nhìn khác

Bà nói thêm:

"Qu?c h?i cung c?n có m?t cái giám sát c? th?, c?n có b? ph?n di sâu vào giám 
sát [v? Vinashin] và có thông báo cho nhân dân d? ngu?i ta bi?t th?c hu nhu th? 
nào.

"Nói nhu hi?n nay thì nhân dân ngu?i ta chua th?a mãn."

Bà Loan cung nói cách chính ph? x? lý v? Vinashin làm cho nh?ng ngu?i lãnh d?o 
doanh nghi?p tu nhân nhu bà d?t câu h?i v? s? bình d?ng gi?a doanh nghi?p nhà 
nu?c và doanh nghi?p tu nhân.

Bà nói b?n thân bà là ch? t?ch và t?ng giám d?c c?a m?t t?p doàn tu nhân và 
doanh nghi?p c?a bà dang g?p khó khan d? d?m b?o công an vi?c làm cho 2.000 
nhân viên gi?a lúc lãi su?t tang cao.

'Ý chí c?a D?ng'

Bà Loan nói Qu?c h?i v?n ph?i làm theo ý chí c?a D?ng C?ng s?n

Ban Ki?m tra Trung uong D?ng trong tháng này cung dã có quy?t d?nh v? chuy?n 
không có cá nhân nào b? k? lu?t.

M?c dù có ý ki?n cho r?ng Qu?c h?i là co quan d?i di?n c?a dân và v?n c?n có 
di?u tra riêng, bà Loan nói v?i BBC:

"? Vi?t Nam thì có m?t d?ng lãnh d?o thôi nên ý chí cu?i cùng là ý chí c?a D?ng.

"Qu?c h?i có mu?n làm gì thì cung ph?i trên ý ch? d?o, du?ng l?i c?a D?ng.

"D?ng mà b?t dèn xanh cho Qu?c h?i c? làm theo cách bình thu?ng thì Qu?c h?i 
m?i làm du?c.

"N?u D?ng dã có k?t lu?n gì khác thì d?i bi?u Qu?c h?i n?u mu?n [di?u tra] thì 
cung khó."

Cu~ng co? tin cho dê?n hôm 22/3, ha?n dang ky? u?ng cu? da?i biê?u Quô?c hô?i 
kho?a XIII da~ châ?m du?t nhung con sô? nguo`i tu? u?ng cu? trong ca? nuo?c 
không nhiê`u.

Truyê`n thông trong nuo?c cho hay o? hai dô thi? lo?n nhâ?t nuo?c la` thu? dô 
Ha` Nô?i va` TP Hô` Chi? Minh, chi? co? va`i chu?c nguo`i tu? u?ng cu?.

Du? kiê?n cuô?c bâ`u cu? kho?a 13 cu?a Quô?c hô?i Viê?t Nam se~ diê~n ra va`o 
tha?ng 5 nam nay.

Other related posts:

  • » [SMCC] Cac dai bieu van doi dieu tra vu Vinashin - Nguyen Hong Van