[SMCC] Ca sy Ngoc Anh, mai giu quoc tich V N

Ca si Ng?c Anh: Mãi gi? qu?c t?ch VN và luôn "tr? v?" 

G?n 3 nam xa khán gi?, Ng?c Anh m?i tr? v? trong chuong trình c?a nh?c si Phú 
Quang ba dêm 19, 20 và 21/11 t?i Nhà hát L?n Hà N?i. 

Chua d? cho khát khao du?c hát, chua d? cho mong d?i du?c nghe, giao luu, chiêm 
ng?m. Khi công chúng g?p l?i Ng?c Anh l?n n?a trên trang báo này, m? con ch? dã 
cách Vi?t Nam n?a vòng Trái D?t. 

 
Ca si Ng?c Anh 


Không th? thi?u trong các show c?a Phú Quang

T?i 18/11 d?n nhà NSND Tu?ng Vi, nhìn th?y ch? Ng?c Anh g?y hon (50kg), dang b? 
c?m. V? 1 tu?n, không d? th?i gian ch?nh d?ng h? sinh h?c, không d? cho ngu?i 
thân, b?n bè. T?i 19/11, 19h45 ch? dã có m?t, d?n s?m, dù hát cu?i cùng, di 
cùng xe d? b? m? vào xem. Tôi g?p ch? ? l?i c?a di?n viên, khan trùm kín m?t, 
húng h?ng ho. 

22h15. MC v?a nói: "M?t gi?ng hát sau hon 2 nam v?ng m?t khán gi?" bên du?i dã 
reo lên: Ng?c Anh! Ng?c Anh! H? ch? d?i ch?. Phú Quang d? Ng?c Anh hát cu?i 
cùng vì bi?t ch? là dinh, linh h?n c?a chuong trình. 

 
Ca si Ng?c Anh trong dêm nh?c Phú Quang 19/11 


Váy h?ng li?n thân, du?ng x? táo b?o, Ng?c Anh bu?c ra sân kh?u. Nhu m?t ng?n 
l?a. Tay búp mang, thân hình quy?n ru, rút ru?t hát b?ng c? trái tim, Ng?c Anh 
lay d?ng khán gi? m?t cách tài tình mà t? nhiên.

 Ch? hát Khúc mùa Thu (NS Phú Quang d?m piano), Trong gi?c mo xua (cùng dàn 
vocal, Phú Quang ch? huy) và Trong ánh ch?p s? ph?n. Khán gi? phang ph?c l?ng 
nghe r?i ào lên tràng v? tay tu?ng không d?t. 

Bà Kim Duyên - m?t di?n viên c?i luong, ch? ru?t danh ca L? Quyên cho r?ng: 
"Chính Ng?c Anh gam nh?c Phú Quang vào ngu?i nghe. Cô ?y hát quá hay và c?m 
d?ng".

Còn nh? 2 nam tru?c, dêm nh?c Phú Quang Ði?u gi?n d? (8/3/2007), Ng?c Anh dã mê 
ho?c ngu?i nghe. Nh?ng khán gi? khó tính cung ph?i công nh?n Ng?c Anh hát nh?c 
Phú Quang thành công nh?t. Hát nh?c Phú Quang t? hon m?t th?p niên, song kho?ng 
8 nam nay, Ng?c Anh là cái tên không th? thi?u trong các show c?a nh?c si khó 
tính này. 

 
Ng?c Anh là cái tên không th? thi?u trong các show c?a nh?c si Phú Quang 


Không th? xa ch?ng quá 3 ngày 

Ði?u gi?n d? chính là live show duy nh?t c?a Ng?c Anh cho d?n nay ? Vi?t Nam. 
T? 2006, ch? b?t d?u sang M? hát. Nh?ng chuy?n di v? khi m?t mình, khi cùng 
ch?ng con. 

Khi xe ô tô tím Grandis 7 ch?, Piaggio c?a h? bán xong, di d?ng, di?n tho?i nhà 
d?u c?t, tôi m?i ch?u tin v? ch?ng ch? chuy?n cu. 

Nhi?u lúc nh? ti?ng hát Ng?c Anh quá, tôi gi?n ch? sao ph?i sang t?n M? xa xôi, 
d? bao khán gi? trân tr?ng ch? ph?i nh?? M?t gi?ng hát, phong cách riêng bi?t 
nhu th?, n? nào r?i xa 86 tri?u ngu?i trong nu?c, d? sau vài chuy?n du di?n ? 
M? v?i 1 tri?u ki?u bào, Ng?c Anh quy?t d?nh d?nh cu bên kia bán c?u? 

Th?c t? cu?c s?ng không ph?i lúc nào cung nhu ý mu?n ch? quan, hay nhu ph?ng 
doán. Ch? còn làm v?, làm m?, gánh vác gia dình. V?i ca si luôn mu?n du?c hát, 
thì Hà N?i quá ít chuong trình. 

Nh?c si Tr?n Hùng (SN 1967), ch?ng Ng?c Anh, là con d?c nh?t c?a NSND Tu?ng Vi. 
Bà dang ? tu?i 72, huy?t áp cao, ti?u du?ng dau nh?c xuong. Ngôi nhà bà t? lâu 
dã là trung tâm ngh? thu?t tình thuong cho tr? em nghèo, m? côi, khuy?t t?t. Bà 
d?y, con dâu cung d?y cùng, ngh? nghi?p ca hát gi?ng m? ch?ng, Ng?c Anh còn 
d?ng tâm làm vi?c thi?n. Ch? d?y và d?n các em di di?n. 

Tên tu?i du?c chú ý thì càng nhi?u l?i m?i. Không th? xa ch?ng con, mà bay qua 
l?i thì r?t t?n kém, l?i không thu?n cho công vi?c, gia dình nh? c?a Ng?c Anh 
chuy?n sang s?ng t?i thành ph? Los Angeles, Nam Cali. 

"Tôi không th? xa ch?ng quá 3 ngày", Ng?c Anh t?ng tâm s? h?i ch? hay vào di?n 
? TP.HCM, da s? ? nhà khách quân d?i trên du?ng Nguy?n B?nh Khiêm qu?n 1, theo 
tiêu chu?n c?a m? ch?ng. Chua h?t ngày th? ba, Tr?n Hùng vào v?i v?. Anh thu?ng 
dua ch? di hát, góp ý nh?n xét cho v?, h? cùng sáng tác nhi?u tình ca, dã trình 
di?n.

V?n h?c t?i Tchaikovsky, t?ng gi?ng d?y t?i ÐH Van hóa ngh? thu?t Quân d?i, cha 
là nh?c si Tr?n Chuong (tác gi? bài Con trâu s?t), Tr?n Hùng r?t nang d?ng, góp 
ph?n không nh? cho s? nghi?p c?a Ng?c Anh. 10 nam qua, k? t? dám cu?i t?i khách 
s?n 5 sao Daewoo, Tr?n Hùng - Ng?c Anh v?n là dôi uyên uong say d?m. 

B?n luu di?n liên miên ? M? 

Hi?n nay t?i M?, cu?c s?ng gia dình Ng?c Anh dã ?n d?nh, dã mua nhà, có ô tô 
riêng. Chú bé Tr?n Anh Trung, b?n "photo" c?a b? Hùng du?c m? cho h?c tru?ng 
qu?c t? Hà N?i (ch?u h?c phí c?c d?t) t? l?p 1, b?t d?u l?p 3 h?c ? M?. 

Tr?n Hùng dã có qu?c t?ch M?, còn v? con thì th? xanh. Nhung h? s? luôn gi? 
qu?c t?ch Vi?t Nam. T?t Canh D?n t?i, gia dình ch? s? an T?t ? Cali, thêm cái 
T?t th? hai ? x? ngu?i. Ch? cho bi?t: "T?t c? các món c? truy?n ngày T?t d? 
h?t, nh?t là không th? thi?u bánh chung, xôi, gà, canh bóng và cành dào. Bên dó 
r?t nhi?u dào". 

Ng?c Anh b?n luu di?n liên miên ? Cali và các bang, sang nu?c ngoài. Ngoài 
guitar bass, Tr?n Hùng choi du?c nhi?u nh?c c?, làm hòa âm. Bé Trung cung du?c 
h?c dàn t? 5 tu?i. 

? khu Van công Mai D?ch, noi ch? s?ng su?t t? tho ?u, noi b? ch? và m? ch?ng 
làm vi?c, là cái nôi ngh? thu?t c?a d?i ch?. Con nhà nòi nghe, xem, ng?m ch?t 
dân t?c t? nh?, Ng?c Anh có th? hát chèo, tu?ng, c?i luong, và m?t ca si dã t?t 
nghi?p d?i h?c thanh nh?c da nang nhu ch?, hát ngoài rock, opera, còn có th? 
bi?n hóa thành "dào nuong" trong nh?ng bài có ch?t ca trù, nh?c tr? tình tha 
thi?t. Th?o ti?ng Anh, l?i xem nhi?u ca si l?ng danh, d? h?c h?i h?; khi c?n 
Ng?c Anh thành "rocker" là nh?c nh? hay nh?y d?u tài tình... 

Ch? mu?n khán gi? nh? và hi?u mình qua ti?ng hát 

Ch? s? tr? v?, vì Mai D?ch có bà n?i, b? m? ch?ng, b? m? d?. Ð? d?c can phòng 
anh ch? v?n d? nguyên. 

Ng?c Anh là m?t ngu?i s?ng ngh? si th?c s?, nhung ch? không lu?m thu?m hay b?c 
d?ng. Ch? luôn d?p, sang khi lên sân kh?u và cung r?t bình d? trong d?i thu?ng, 
lãng m?n mà c?c k? trách nhi?m. M?t tu?n qua, ch? du?c doàn t? v?i cha m? và em 
trai, có th? làm nung cha m? nhu thu? nh?. Can phòng ? t?ng 2 cu?i dãy khu t?p 
th? Nhà hát Tu?ng ?m cúng. Ch? nói: "R?t nhi?u phóng viên g?i E-mail, tìm d?n 
nhà mu?n ph?ng v?n, nhung tôi d?t khoát t? ch?i. Ð?i tu, cu?c s?ng, d? d?nh u? 
Ðã nói r?i và th? là d?. Tôi không mu?n nói n?a. Tôi ch? mu?n khán gi? nh? và 
hi?u mình qua ti?ng hát. Gi?ng hát tôi v?n là Ng?c Anh, nhung m?i l?n hát d?u 
có cái m?i, m?i và khác do tu?i tác tr?i nghi?m và còn là nh?ng thay d?i c?a 
d?i s?ng, nh?n th?c, tâm tr?ng. Tôi yêu khán gi? và luôn mu?n c?ng hi?n, n? l?c 
vì h?". 

? tu?i 35, ch? v?n d?y s?c sáng t?o ? d? chín. Anh ch? và con mãi là ngu?i VN, 
gi? qu?c t?ch VN và luôn "tr? v?" Hà N?i m?i ngày, trong l?i nói, ch? vi?t, 
ti?ng hát, n?i nh? và gi?c mo t?ng dêm. Ch? d? ki?n làm CD ti?p vào cu?i nam 
sau. Ch? u?c mu?n là m?t danh ca trong lòng công chúng, v?i h?nh phúc d? d?y 
c?a d?i gia dình ngh? thu?t. 

Tôi tin ch? s? và x?ng dáng du?c nhu th?, vì b?n thân Ng?c Anh là m?t ng?n l?a 
cháy trong t?ng giây s?ng, hon c? tình yêu.

Theo Vi Thùy Linh
Th? thao Van hóa
 
 
  
 
 

Other related posts: