Ca si tre tim ve nhung tinh khuc vuot thoi gian

Ca si tr? tìm v? nh?ng tình khúc vu?t th?i gian

"Su?t canh tàn. M?t mình ta du?i trang vàng. Dàn tr?m rung khúc mo màng. G?i 
lòng ta nh? Mu?ng Vang xa. Nhìn ánh trang mo v? phía tr?i khu?t xa. M?t tình
tho ch?n non ngàn. Ôi gi? phút sao s?m tàn...", gi?ng C?m Ly ng?t ngào c?t lên 
bài Trang son cu?c (nh?c: Van Ph?ng, l?i: Van Khôi) trong Nh?ng tình khúc
vu?t th?i gian 10. Không ch? có C?m Ly mà khá nhi?u ca si tr? dang tìm v? nh?ng 
tình khúc m?t th?i vang bóng.

4 tháng tr? l?i dây, th? tru?ng bang dia nh?c kh?i s?c h?n lên v?i hàng lo?t 
album c?a ca si tr? v?i các tình khúc Vi?t Nam du?c x?p vào hàng "b?t h?".
Thanh Th?o quy?t tâm làm m?i mình hoàn toàn qua album 7 ngày d?i mong (g?m 11 
ca khúc, trong dó có nh?ng nh?c ph?m nhu Mua, B?c h?a d?ng quê, Tóc mây,
Tình có nhu không, Hai phuong tr?i cách bi?t...). Cao Thái Son dù m?i n?i không 
bao lâu cung tìm d?n Em d?n tham anh m?t chi?u mua, Gái xuân, Lá d? muôn
chi?u, M?ng du?i hoa, Thu quy?n ru, Áo l?a Hà Dông, Ru d?i di nhé... trong 
album v?a m?i phát hành L? dá. Vi Th?o - cô gái d?t Qu?ng Nam lâu nay ch? quen
v?i phong cách hi?n d?i cung quy?t tâm th? hi?n 9 ca khúc vang bóng m?t th?i 
trong album v?a trình làng Yêu và mo. Qua bao ngày ch?t v?t, D?c Tu?n cung
dã kh?ng d?nh du?c mình và làm hài lòng ngu?i hâm m? v?i CD Dôi m?t ngu?i Son 
Tây g?m 7 tuy?t ph?m c?a Ph?m Dình Chuong. Th?y Vu (thành viên nhóm AC&M)
ch?n hát m?t s? ca khúc c?a Ngô Th?y Miên và Tr?nh Công Son trong trong album 
Tháng sáu tr?i mua. M?t s? hãng bang dia cung dang nh?m t?i dòng nh?c "vu?t
th?i gian" này.

Ca si tr? dang ch?y theo m?t trào luu và trào luu này du?c nhi?u khán gi? ?ng 
h?. B?i th?, nhi?u ca si c? "d?ng hàng" côm c?p. Ch? tính riêng ca khúc Trang
son cu?c mà dã có d?n 4 ca si: C?m Ly, Thanh Th?o, Nhã Ca, Vi Th?o và nhóm AC&M 
ch?n th? hi?n; Ca khúc M?ng du?i hoa thì cùng lúc du?c Cao Thái Son và
D?c Tu?n phát hành trong album m?i nh?t c?a h?; Nhu Ý, M? H?nh cung "d?ng" nhau 
trong ca khúc Bi?t ly; Th?y Vu và Khánh Duy cùng ch?n Ni?m khúc cu?i...
Trong Nh?ng tình khúc vu?t th?i gian 10 (Hãng phim Tr? và Kim L?i studio phát 
hành) ngu?i yêu nh?c s? nghe Quang Dung th?n th?c v?i Chuy?n b?n (Doàn Chu?n-T?
Linh), Em tôi (Lê Tr?ch L?u), Su?i mo (Van Cao); H?ng Ng?c ng?t ngào trong 
Chi?u tha huong (Hoàng Tr?ng-Quách Dàm); Lê Uyên Nhi tha thi?t v?i Bóng chi?u
xua (Duong Thi?u Tu?c-Minh Trang); B?n Thành A&V có album Em tôi còn Trung tâm 
bang nh?c Tr? thì v?a ra album m?i nh?t Hoài c?m.

D? tìm v? nh?ng tình khúc vu?t th?i gian, nhi?u ca si tr? dã nói r?ng h? ph?i 
"l?y h?t can d?m", vì dây là nh?ng ca khúc dã du?c khán gi? yêu m?n qua gi?ng
ca nhi?u th? h? ca si dàn anh, dàn ch?. Ca si Thanh Th?o tâm s?: "Hát nh?ng 
tình khúc này, tôi ch?u nhi?u áp l?c: s? b? so sánh v?i nh?ng gi?ng ca dã thành
danh tru?c dó, s? không th? truy?n t?i h?t nh?ng gì mà tác gi? mu?n nói trong 
ca khúc. Nhung tôi nghi, khi hát nh?ng bài hát cu, th? h? ca si tr? chúng
tôi dã th?i vào ca khúc m?t s?c s?ng m?i, m?t màu s?c m?i. B?n thân tôi c? g?ng 
"bi?n hóa" làm sao cho ca khúc cu phù h?p v?i mình nhung không quá khác
l? nh?m làm hài lòng nhi?u th? h? yêu nh?c. Trong tuong lai, tôi s? ti?p t?c 
tìm d?n nh?ng ca khúc b?t h?". Sau 2 album d?u tay v?i nh?ng ca khúc vu?t
th?i gian, ca si Lê Hi?u th? l?: "Nhi?u khán gi? b?t ng? khi th?y tôi tu?i quá 
tr? mà l?i hát nh?c... già. Nhung tôi nghi, nh?ng tình khúc vu?t th?i gian
dã và s? mãi có riêng m?t v? trí trong lòng công chúng. Tôi ch?n th? hi?n nh?ng 
nh?c ph?m này không ch? vì s? tru?ng t?n c?a nó mà còn vì mu?n nh?ng bài
hát mình t?ng yêu thích du?c làm m?i, phù h?p v?i phong cách c?a dòng nh?c ngày 
nay". Hy v?ng s? tr? trung trong cách hát c?a ca si, cách ph?i c?a các
nh?c si hôm nay s? ti?p t?c làm cho nh?ng ca khúc nói trên mãi mãi không già và 
càng tr? nên g?n gui hon v?i l?p tr? và du?c dông d?o b?n tr? bi?t d?n.

Khuynh hu?ng tìm v? nh?ng tình khúc b?t h? c?a các ca si tr? cho th?y m?t d?u 
hi?u chuy?n d?ng quan tr?ng t? phía ngu?i thu?ng th?c: gi?i tr? ngày càng
ít ch?p nh?n nh?ng ca khúc sáng tác v?i vàng, nh?ng ca t? d? dãi d?ng th?i cho 
th?y m?t th?c t? dáng bu?n là l?c lu?ng sáng tác hi?n t?i dang r?t thi?u
nh?ng ca khúc hay, có s?c s?ng lâu dài.

D? Ly

Other related posts:

  • » Ca si tre tim ve nhung tinh khuc vuot thoi gian