[SMCC] Ca doi gan bo voi hat chau van

C? d?i g?n bó v?i hát ch?u van
 - Làng chúng tôi tru?c dây nghèo nh?t nhì t?nh, nhung t? khi m?i ngu?i bi?t 
hát ch?u van và di hát ki?m s?ng thì ngh? này dã làm thay d?i di?n m?o c?a làng 
quê chúng tôi. Tôi là th? h? d?u tiên c?a làng bi?t hát van, dã dào t?o du?c 
nhi?u th? h? di theo ngh? này. Dó là tâm s? c?a ông Nguy?n Xuân Lý, Yên Trung, 
Tam Quan, Tam D?o, Vinh Phúc.

 
Ông Nguy?n Xuân Lý. 
Tôi nam nay dã ngoài 70 tu?i, có thâm niên làm ngh? hát van 50 nam. Tôi d?n v?i 
hát ch?u van cung là do duyên s?. Ngày dó v? tôi ?m dau tri?n miên, d?u bà ?y 
dau choáng váng, di b?nh vi?n khám không ra b?nh. Tôi dua bà ?y ra d?n Trình 
g?n nhà nh? các cung van hát, dâng l? mong cho b?nh t?t thuyên gi?m. Ngày dó 
làng tôi chua ai bi?t hát, ph?i nh? các cung van t? noi khác d?n, nhung ph?i 
ch? c? tu?n m?i d?n lu?t mình. Khi du?c các cung van hát cho bà ?y nghe tôi ghi 
l?i các câu hát dó, d? t? mình hát. Tôi cung không hi?u t?i sao sau dó b?nh c?a 
bà ?y l?i kh?i.

T? ngày bà ?y kh?i b?nh, tôi cung mê m?n theo các di?u hát, ti?ng dàn. H?i d?y, 
di hát ? d?n, dình b? coi là mê tín d? doan, nên c? ph?i gi?u.

Tru?c dây làng chúng tôi nghèo l?m, nhi?u gia dình không d? an. Con em trong 
làng ch? h?c h?t l?p 3, l?p 4 ph?i b? h?c ki?m s?ng. Nh? hát van kinh t? khá 
d?n lên, nhi?u nhà có ti?n d?u tu cho con cái an h?c. Gi? vào trong làng bói 
cung không có cháu nào ? nhà, n?u không di h?c thì cung theo anh em d? h?c hát 
van.

Tôi là ngu?i dã dày công d?y b?o, dào t?o các cung van trong làng. C? t?i th? 7 
h?ng tu?n tôi l?i t?p trung các cháu ra dình làng d? d?y các di?u hát van. 
Tru?c tiên là d? cho các cháu hi?u du?c nét van hóa c?a hát van và truy?n th?ng 
c?a làng. Cung là truy?n cho các th? h? tr? có cái ngh? d? ki?m s?ng. L?p tr? 
trong làng gi? hát van hay l?m, cung các van ?y nhung các di?u luy?n t?t hon. 
Có nhi?u ngu?i v?a hát hay, dàn gi?i du?c m?i di kh?p noi d? hát. Nhu th? sau 
này tôi m?t di cung c?m th?y vui vì dã có th? h? tr? n?i ti?p ngh? truy?n th?ng 
c?a làng.
 
D?c L?i
C

Other related posts:

  • » [SMCC] Ca doi gan bo voi hat chau van - Nguyen Hong Van