Ca Si Phong Tra Len Huong

Ca si phòng trà lên huongHàng lo?t album c?a các ca si phòng trà liên ti?p ra m?t khán gi? yêu nh?c. 
Nhi?u ngu?i d? doán m?t vài gi?ng ca phòng trà s? thành "sao" trong th?i gian
t?i

Hon 10 nam ca hát, cu?i cùng ni?m mong m?i c?a ca si D?c Minh (m?t gi?ng ca lâu 
nam trong các phòng trà ? TPHCM) cung thành hi?n th?c. Album Em dã cho anh
c?a ca si D?c Minh chua hoàn ch?nh v? nh?ng k? thu?t thu thanh do anh t? làm và 
c? s? eo h?p v? kinh t?. Tuy nhiên, ch?t lu?ng gi?ng ca và ca khúc du?c
ch?n l?a trong album du?c dánh giá cao và khi?n ngu?i nghe hài lòng.

Tìm du?c s? d?ng c?m t? ngu?i nghe

Ca si Uyên Thanh (ca si phòng trà cùng th?i v?i ca si Phuong Thanh) cung v?a 
gi?i thi?u v?i khán gi? 2 album cùng lúc Gi?t nu?c m?t mu?n màng và Có m?t
tình yêu (song ca cùng Son Nguy?n). M?t gi?ng ca n?i ti?ng c?a phòng trà là 
Xuân Phú cung dã ra m?t album th? 2 Noi cu?i n?i cô don. C?p song ca Qu?nh
Lan- Hoàng Minh v?a gi?i thi?u v?i khán gi? album Khúc hát dêm mua và chu?n b? 
cho album ti?p theo Tình khúc nh?c si Nguy?n Ánh 9.

Bên c?nh dó, nh?ng album c?a ca si tr? nhung có nhi?u thâm niên hát phòng trà 
cung t?o du?c ?n tu?ng t?t v?i khán gi? yêu nh?c. Trong dó, album vol 2 c?a
ca si Hoàng Lê Vi D?u yêu không quay v? và Mong m?t ngày c?a Tri?u H?ng Ng?c 
nh?n du?c nhi?u l?i tán duong. Ngoài ra, hàng lo?t nh?ng album khác c?a ca
si phòng trà chu?n b? ra m?t khán gi? nhu C? su?i c?a Nguyên Th?o, album bán c? 
di?n c?a Th?y Long,...

Di?m chung c?a nh?ng album ca si phòng trà là dòng nh?c t? s? tr? tình. Ph?n 
l?n album du?c bao trùm b?ng c?m xúc c?a ngu?i hát nhi?u hon k? thu?t th? hi?n,
dã khoi g?i du?c ni?m d?ng c?m c?a ngu?i nghe.

S? thành sao, t?i sao không?

Nhi?u ý ki?n cho r?ng dây chính là th?i di?m d? ca si phòng trà "b?t" lên thành 
ngôi sao ca nh?c. V?i uu th? là noi t?p trung nh?ng ca khúc d?p v? giai
di?u, sâu s?c v? l?i ca, phòng trà ngày càng thu hút ngu?i yêu nh?c. Minh ch?ng 
c? th? là phòng trà m?c lên r?t nhi?u, ngoài nh?ng phòng trà cu nhu M&tôi,
2B, ATB, Yesterday, TPHCM m?i xu?t hi?n thêm 2 phòng trà m?i là Không Tên (c?a 
nh?c si Lê Quang), Nghê Thu?ng (c?a nh?c si Nguy?n Ánh 9) và s?p t?i, khán
gi? TPHCM ti?p t?c chào dón thêm nh?ng phòng trà m?i.

Khi quy?t d?nh phát hành album, ca si phòng trà có nh?ng lý do riêng: "B?i 
album là u?c nguy?n mà tôi dã ?p ? trong su?t quá trình rong ru?i t? phòng trà
này d?n phòng trà khác. Album là món quà tôi t?ng v? mình và là món quà d? d?i 
c?a riêng tôi", ca si D?c Minh tâm s?; "Album ch? là c?u n?i ti?ng hát c?a
Uyên Thanh v?i khán gi?. Tôi không dám nghi mình còn có th? n?i ti?ng ? d? tu?i 
này", Uyên Thanh nói.

Tuy nhiên, guitarist Hoàng Minh (ngu?i choi nh?c thu?ng xuyên t?i các phòng 
trà) nh?n xét: "Khi dòng nh?c tr? ngày càng khi?n khán gi? chán ngán thì vi?c
khán gi? tìm d?n nh?ng ca khúc xua là di?u d? hi?u. Bên c?nh dó, ph?n l?n ca si 
hát phòng trà d?u có nang l?c th?t s?. Chính vì v?y, có ch?t gi?ng c?ng
thêm vi?c phát hành album riêng d? qu?ng bá tên tu?i, ch?c ch?n th? tru?ng ca 
nh?c VN s? có thêm nh?ng ngôi sao m?i xu?t thân t? phòng trà".

D?u sao, v?i s? th?nh hành c?a nh?ng ca khúc tr? tình ch?m bu?n, dây chính là 
co h?i t?t d? ca si phòng trà t?o nên nh?ng d?t phá m?i trên th? tru?ng nh?c
Vi?t. Tuy nhiên, d? làm du?c di?u dó, b?n thân h?, nh?ng ca si hát phòng trà 
v?n khá l?ng l?, ph?i nang d?ng hon v?i các ho?t d?ng qu?ng bá tên tu?i c?a
mình.

THÙY TRANG

Other related posts:

  • » Ca Si Phong Tra Len Huong