[SMCC] CSGT x?t hoi cay vào bu?ng lái

Tài x? không d?ng xe, CSGT x?t hoi cay vào bu?ng lái

Lúc 8h10 ngày 28/7, xe khách mang bi?n s? 77K-9339 di t? hu?ng t?nh Bình D?nh 
lên Gia Lai, d?n th? xã An Khê (Gia Lai) thì b? l?c lu?ng CSGT du?i theo và
ra hi?u d?ng l?i nhung tài x? b? ch?y. D?n v? trí cách c?u sông Ba kho?ng 20m 
thì CSGT du?i k?p và x?t hoi cay vào bu?ng lái.

H?u qu? là tài x? b? nhi?m n?ng làm chi?c xe m?t thang b?ng và suýt n?a lao 
xu?ng c?u. Toàn b? hành khách kho?ng 40 ngu?i trên xe d?u b? nhi?m hoi cay,
có tri?u ch?ng ch?y nu?c m?t và nôn m?a, m?t cháu nh? ph?i vào vi?n c?p c?u.

Tài x? xe xu?ng sông Ba r?a m?t và dã b? tr?n. Hàng tram ngu?i hi?u k? d?n xem 
khi?n ách t?c giao thông g?n hai gi?. Trên xe có kho?ng 1.500 gói thu?c lá
ngo?i, hi?n chi?c xe này dang b? t?m gi? t?i Ban qu?n lý th? tru?ng th? xã An 
Khê.

Vào lúc 16h30 cùng ngày, co quan Công an th? xã An Khê cho bi?t tài x? chi?c xe 
trên v?n b? tr?n chua ra trình di?n, d?ng th?i l?c lu?ng CSGT x?t hoi cay
là dúng vì tài x? ch?ng ngu?i thi hành công v? (?).

Theo Tri?u An
Báo Tu?i tr? 

L?i ngu?i g?i bài
N?u chi?c xe gây tai n?n ?nh hu?ng d?n tính m?ng c?a hành khách trên xe và 
ngu?i di du?ng thì hành d?ng x?t hoi cay ch?c v?n 'dúng.

Other related posts:

  • » [SMCC] CSGT x?t hoi cay vào bu?ng lái