Buoc Qua Nghich Canh

Vu?t qua bóng t?i

Bu?c qua ngh?ch c?nh

TT - V?i h?, cu?c s?ng tu?ng ch?ng nhu ch?m h?t khi ngu?i cha, hai con trai và 
d?a cháu n?i d?u mù lòa. V?y mà trong can nhà xiêu v?o, d?t nát ?y nh?ng
con ngu?i b?t h?nh v?n dìu d?t nhau ra kh?i ngh?ch c?nh cu?c d?i...

N?i dau xé lòng c?a ngu?i dân công mù

Màn dêm buông xu?ng, c? xóm 6, xã Qu?nh Giang, Qu?nh Luu, Ngh? An dã lên dèn 
nhung can nhà bé t?o c?a ông Nguy?n H?u Ng? v?n t?i den nhu m?c. C? nhà này
có ai th?y ánh sáng dâu mà m? dèn.

Ông Ng? t?n ng?n k? l?i câu chuy?n d?i mình: "Tôi cung t?ng th?y ánh sáng nhu 
anh d?y, v?y mà lên 13 tu?i thì m?t c? m? d?n và b? mù h?n khi v?a bu?c sang
tu?i 15. Ban d?u thì hãi hùng l?m, ch? mu?n ch?t cho xong, nhung d?n d?n tôi 
nghi còn chân còn tay thì còn ph?i giúp ích cho d?i...".

Dó là nh?ng nam 1970, không quân M? dánh phá mi?n B?c vô cùng ác li?t, kh?p 
làng quê Qu?nh Luu dâu dâu cung có ngu?i b? thuong, ngu?i ch?t, nhà cháy, nhà
s?p. Trai tráng d?u ra tr?n, ph? n?, ngu?i già cung xung vào dân công.

"Mình là con trai làm sao ng?i yên du?c. Ngu?i sáng làm nhi?u, mình mù thì cung 
ráng làm b?ng n?a ngu?i ta cung du?c" - ông Ng? k?. Ông nh? ngu?i d?n lên
huy?n d?i và ng?i lì c? tu?n d? xin b?ng du?c vào d?i dân công.

Khi khuân vác d? d?c, khi cõng thuong binh... Ban dêm khi c? d?i dân công ngh? 
thì ông Ng? hì h?c dào h?m, d?p luy ch?ng bom cho ngu?i dân. Ông dã t?ng
du?c tuyên duong trên chi?n luy vì v?i s?c ngu?i mù mà ông lao d?ng còn hon c? 
ngu?i sáng m?t...

Chi?n tranh k?t thúc, ông Ng? v?n không ch?u r?i dân công, ông xung phong di 
dào kênh, làm các công trình th?y l?i ? kh?p các huy?n vùng xa c?a t?nh Ngh?
An.

Ngh? l?c phi thu?ng c?a ngu?i thanh niên khi?m th? dã làm cô gái d? thuong nh?t 
d?i dân công nhung b? t?t di?c b?m sinh Bùi Th? Th?ng dem lòng c?m m?n,
yêu thuong. Dám cu?i c?a dôi v? ch?ng khuy?t t?t ?y du?c d?ng d?i t? ch?c ngay 
trên b? kênh th?y l?i v?a hoàn thành.

Nh?ng d?a con kháu kh?nh l?n lu?t chào d?i. Nhung dôi v? ch?ng tr? chua k?p n? 
c? cu?i tr?n v?n thì bi k?ch kh?ng khi?p ?p d?n: hai ngu?i con trai Nguy?n
H?u Nhâm, Nguy?n H?u ?t l?n lu?t m?c can b?nh gi?ng nhu cha - t?t d?n ánh sáng!

Quy?t không d? các con ph?i s?ng trong bóng t?i nhu mình, ông Ng? bán t?t c? 
nh?ng gì có du?c d? ch?y thu?c cho hai con nhung b?nh tình ngày càng n?ng và
c? hai c?u con trai d?u mù h?n khi m?i t?p t?nh bi?t di.

Ngu?i dân Qu?nh Giang cho d?n gi? v?n không quên hình ?nh cay d?ng t?t cùng: 
ngày ngày ngu?i cha mù b? hai d?a con mù lòa vào thúng d? gánh ra c?a hàng
luong th?c c?a th? tr?n d? chúng mò m?m lan lê quanh thúng, còn ông xin vào b?c 
vác thuê t? muu sinh ch? quy?t không ch?u di an xin...

Tianyon/ImageView

T? trái sang:  Hai anh em ?t, Nhâm luy?n t?p dàn organ
Vu?t lên s? ph?n và bi k?ch th? tu

Nam 10 tu?i, Nguy?n H?u Nhâm dã bi?t ch?ng g?y dò du?ng d?n em trai d?n tru?ng 
dành cho ngu?i khi?m th? t?nh Ngh? An cách nhà d?n 60km.

V?i tính cách m?nh m? nhu ngu?i cha mù lòa, hai anh em Nhâm, ?t d?u là nh?ng 
h?c sinh xu?t s?c nh?t c?a tru?ng khi?m th? và thông th?o d?n chín lo?i nh?c
c? nhu mandolin, guitar, dàn b?u, organ, tr?ng... Không ch? h?c gi?i, hai anh 
em còn bi?t t? muu sinh.

C? h?t gi? h?c, hai anh em l?i tay dàn, tay g?y l?n dò d?n các co quan, tru?ng 
h?c, dám cu?i, dám ti?c ph?c v? van ngh?. Ki?m du?c chút d?nh ti?n là h?
d?u g?i ngay v? quê nhà ph? cha m? lo cho gia dình. Nhâm b?o: "B?, m? em d?u 
t?t nguy?n, c? d?i co c?c vì chúng em, em luôn b?o ?t ph?i ráng h?c, t? l?p
d? còn ph? cha m?...".

Sau khi t?t nghi?p tru?ng khi?m th? c?a t?nh, Nhâm tình nguy?n di làm th?y giáo 
? Qu? H?p, cách xa nhà g?n 100km. Ngày ?y Nhâm t? nh?: "Không ch? di làm
t? l?p, tôi còn mu?n di xa vùng d?t mà ngu?i ta cho r?ng b? nhi?m ch?t d?c do 
bom M? - nguyên nhân làm cha và hai anh em b? mù".

Nam 2002 Nhâm k?t hôn v?i m?t thôn n? thu?n h?u ? Qu? H?p. Tu?ng ch?ng nhu s? 
oan nghi?t dã k?t thúc khi c?u con trai d?u lòng c?a Nhâm ra d?i. Nhung r?i
di?u kh?ng khi?p nh?t ám ?nh c? cu?c d?i cha con ông Ng? l?i giáng xu?ng d?u 
gia dình này: d?a bé ch?p ch?i tru?c ánh sáng ban ngày và r?i chìm sâu vào
bóng t?i den k?t.

V? bác si l?c d?u bu?n bã: "Cháu mù th?t r?i!". D?a bé ch? m?i 2 tu?i n?m lan 
trên sàn, hai tay c? dua v? phía tru?c nhu mu?n tìm m?t chút ánh sáng...

Chua nguôi v?i n?i dau t?t cùng thì Nhâm nghe tin em ?t dã thôi h?c ? tru?ng 
khi?m th? vì ngu?i ta không m? l?p cao hon. T?c t?c dón xe dò tr? v? quê, Nhâm
n?m tay em và h?i trong nu?c m?t giàn gi?a: "N?u anh xin cho em di h?c v?i các 
b?n sáng m?t, em có h?c du?c không? T?i sao anh em mình c? b? cái bóng t?i
kh?ng khi?p bao quanh, c? t? tin xem nhu mù là m?t con mê thôi em ?, r?i em 
cung s? vu?t qua s? ph?n này". ?t không nói, ch? khóc và g?t d?u.

Ch? sau m?t nam h?c chung v?i h?c trò sáng m?t, chú bé ?t mù lòa dã du?c x?p 
lo?i h?c sinh gi?i, di thi h?c sinh gi?i c?p huy?n kh?i l?p 9. H?c càng lên
cao, ngu?i ta l?i càng th?y ngh? l?c phi thu?ng c?a Nguy?n H?u ?t.

Nam h?c 2004-2005, ?t l?i ti?p t?c d?t danh hi?u h?c sinh gi?i v?i nhi?u môn 
nhu van, toán, ti?ng Anh... d?u d?ng nh?t, nhì l?p. Cô Lê Th? Thanh Tâm, giáo
viên ch? nhi?m l?p 11 c?a ?t, r?t t? hào v? c?u h?c trò khi?m th? c?a mình: 
"Chúng tôi không th? hi?u, t?t c? các môn h?c ?t không th? nhìn trên b?ng,
không th? tham kh?o sách v? mà ch? y?u ch? ghi chép b?ng trí nh? và trí nh? 
th?t tuy?t v?i.

Nh?ng bài ki?m tra m?t ti?t ?t tr? l?i mi?ng cho th?y cô ch? chua d?n 15 phút. 
Không ch? là h?c sinh gi?i c?a tru?ng dành cho ngu?i sáng m?t, ?t còn do?t
nhi?u gi?i thu?ng trong cu?c thi "Tìm hi?u 990 nam Thang Long - Hà N?i", gi?i 
nh?t cu?c thi tìm hi?u "S? ra d?i và phát tri?n c?a Dài Phát thanh ti?ng
nói qu?c t? Trung Qu?c", gi?i khuy?n khích trong cu?c thi "An toàn th?c ph?m" 
do Dài Ti?ng nói VN t? ch?c. ?t cung là m?t trong mu?i guong m?t tr? xu?t
s?c nh?t huy?n Qu?nh Luu do thanh thi?u niên d?a phuong bình ch?n.

U?c mo c?a c?u h?c trò khi?m th? này là s? thi d?u vào khoa toán - tin h?c 
Tru?ng d?i h?c Su ph?m Hà N?i d? dào sâu vào linh v?c tin h?c mà c?u r?t yêu
thích. H?c gi?i là v?y mà m?i khi v? nhà ?t l?i ch?ng g?y tìm ra ru?ng d? giúp 
m? làm vi?c d?ng áng...

Ti?ng dàn organ trong ngôi nhà xiêu v?o, t?i tam c?a ông Ng? v?n vang lên m?t 
cách diêu luy?n, ?t v?a ng?i dàn v?a nói: "Em t?p l?i d? ngày mai di ph?c
v? dám ti?c, nhà cung dang c?n ti?n, m? l?i ?m nên ph?i di ki?m thêm thôi ?".

Ông Ng? dã thôi không roi nu?c m?t v?i câu chuy?n bi k?ch c?a gia dình mình, 
ông b?o: "Th?y m?y cháu nên ngu?i tôi m?ng l?m, c? th?ng cháu dích tôn n?a,
mù mà khôn l?m, ít khi nào di b? d?ng d?u, nó có s? phán doán gi?ng cha nó v?y. 
C? tu?ng d?i mình ph?i l?m lui di mãi trong dêm den, v?y mà bây gi? tôi
dã th?y ánh sáng r?i d?y anh ?!"...

VU BÌNH

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Buoc Qua Nghich Canh