Bonjour Viet Nam: Moi Thu Demo Da Vang Tieng

Bonjour Vietnam m?i thu âm th? dã vang ti?ng

Nh?ng tình c?m thiêng liêng là có th?t
Bonjour Vietnam s? lan truy?n k? l?


TT - Trong nh?ng ngày qua, bài hát Bonjour Vietnam do cô Vi?t ki?u  B? 19 tu?i 
Ph?m Qu?nh Anh trình bày ti?p t?c làm xôn xao du lu?n trong c?ng d?ng ngu?i
Vi?t t?i h?i ngo?i. Cái tên Qu?nh Anh b?ng ch?c tr? nên n?i ti?ng.

Nh?ng ngu?i yêu nh?c xa quê bàn tán v? s?c truy?n c?m k? l? trong gi?ng hát cao 
vút, trong tr?o và d?y nh?n g?i c?a Qu?nh Anh, ti?p t?c chia s? c?m xúc
v? thông di?p hoài c? huong rung d?ng lòng ngu?i c?a tác gi? Marc Lavoine. "Bài 
hát don gi?n nhung xúc d?ng l? k?", giáo su Vu D?c Vu?ng vi?t t? San Francisco.

Tuy nhiên, theo thông tin trao d?i t?i các di?n dàn trên Internet, bài hát 
Bonjour Vietnam dang trong th?i gian thu âm th? và chua chính th?c du?c Công
ty Rapas, noi ký h?p d?ng ca si d?c quy?n v?i Qu?nh Anh, phát hành. Tu?i Tr? dã 
liên l?c di?n tho?i v?i gia dình Ph?m Qu?nh Anh t?i Mons, B? d? làm rõ
hon các thông tin xung quanh bài hát này. Ti?p chuy?n Tu?i Tr? là bà Tr?n Th? 
Minh Hu?, m? c?a Qu?nh Anh.

* Chào bà, chúng tôi là phóng viên Tu?i Tr? g?i t? VN. Chúng tôi mu?n trò 
chuy?n v?i Qu?nh Anh d? tìm hi?u thêm v? Qu?nh Anh cung nhu v? bài hát Bonjour
Vietnam do Qu?nh Anh trình bày.

- R?t ti?c Qu?nh Anh hi?n dang làm vi?c ? Pháp. Chúng tôi bi?t bài hát Bonjour 
Vietnam dã du?c nhi?u ngu?i bi?t t?i nhung xin nói rõ bài hát này m?i ch?
du?c thu âm th?. M?t ngu?i b?n c?a Qu?nh Anh dã vô tình ph? bi?n nó. Lu?t b?o 
v? tác quy?n ? bên này r?t nghiêm ng?t, do v?y gia dình chúng tôi cung dang
b?i r?i tru?c vi?c này. Chúng tôi dã trao d?i v?i Trung tâm Rapas t?i Paris - 
noi Qu?nh Anh dang làm vi?c - v? v?n d? này và mong t?t c? m?i ngu?i cùng
tôn tr?ng các qui d?nh v? tác quy?n.

* Bà có th? nói c? th? hon v? công vi?c Qu?nh Anh dang làm?

- Qu?nh Anh v?n theo h?c guitar còn dã d?ng h?c thanh nh?c. Cháu dang tuy?n l?a 
các bài hát thích h?p d? chu?n b? cho ra d?i album nh?c d?u tiên d? ki?n
phát hành trong nam nay. Th?t s? tr? thành m?t ca si chuyên nghi?p ? bên này 
r?t khó khan, nh?t là vi?c tìm du?c khán gi? yêu thích. Cháu v?n s?ng v?i
gia dình chúng tôi t?i B? nhung thu?ng sang Pháp theo yêu c?u công vi?c.

* Cu?c s?ng c?a Qu?nh Anh có gì thay d?i sau khi Qu?nh Anh d?ng hát chung v?i 
Marc Lavoine, m?t danh ca n?i ti?ng?

- Cung không thay d?i nhi?u. Vì thành ph? Mons chúng tôi sinh s?ng là m?t noi 
nh? bé và yên bình.

* Qu?nh Anh có nang khi?u ca hát t? nh??

- Vâng, t? nh? cháu dã r?t thích hát. Nhung Qu?nh Anh l?i là ngu?i ít nói.

* N?u có l?i m?i Qu?nh Anh v? nu?c bi?u di?n cung nhu di các nu?c bi?u di?n 
ph?c v? bà con ki?u bào, gia dình có ?ng h??

- Chúng tôi r?t m?ng và xúc d?ng khi m?i ngu?i quan tâm t?i ti?ng hát c?a Qu?nh 
Anh. Chúng tôi luôn ?ng h? Qu?nh Anh phát tri?n con du?ng ngh? thu?t c?a
mình. Nhung vì Qu?nh Anh dã ký h?p d?ng ca si nên m?i vi?c s? ph?i thông qua 
thuong lu?ng v?i Rapas.

* Bà có th? gi?i thi?u m?t chút v? gia dình?

- Cha c?a Qu?nh Anh là du h?c sinh sang B? t? nam 1971. Tôi g?p cha c?a Qu?nh 
Anh t?i B? nam 1982. Qu?nh Anh còn m?t em gái n?a nhung ch? riêng Qu?nh Anh
theo nghi?p hát.

* Xin c?m on bà v? cu?c trò chuy?n.

C?M HÀ th?c hi?n

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts: