[SMCC] Bong toi

 
 Bóng Tôi ... (Ph?n 1)
H? Chí B?u 
 
 
 
  
Vinh t?t máy chi?c xe Dream II, nhoài mình t?i nh?n chuông noi c?ng. Trong khi 
ch? m? c?ng, Vinh s?a l?i chi?c cà v?t, ch?c là Thu s? thích l?m v?i chi?c cà 
v?t tr? trung n?y. Hai phút trôi qua, m?t ngu?i con gái hãy còn d? nguyên chi?c 
áo ng? ra m? c?ng, cô nói mà không nhìn vào Vinh :

 

- Sao không bi?n luôn di, t?i bây gi? m?i d?n ?!

Vinh v?a cu?i v?a d?n xe vào nhà, vu?t nh? noi vòng eo suôn d?p c?a Thu :

-Xin l?i cung, dêm qua anh không d?n du?c nhung có lý do chính dáng, chua h?i 
gì l?i gi?n h?n..Lý tr? b?nh n?ng, làm sao anh di du?c ?!

 

Lý là v? c?a Vinh, g?n mu?i nam chung s?ng, không sinh cho Vinh d?a con nào c?. 
Cách dây hai nam, Lý b? tai n?n giao thông, g?y c?t sông, bán thân. M?i sinh 
ho?t cá nhân ph?i nh? ngu?i giúp vi?c. Vinh là giám d?c m?t công ty trách nhi?m 
h?u h?n xu?t nh?p kh?u và Thu là cô k? toán cung là ngu?i tình c?a Vinh. Vinh 
cung x?p x? b?n muoi, trong hu?ng phát tri?n t?t c?a công ty, Vinh ao u?c có 
du?c m?t d?a con d? n?i nghi?p. Di?u n?y cung h?p lý thôi, và g?p Thu, chuy?n 
d?n dã d?n..

 

Vinh di r?a m?t, can nhà n?y Vinh v?a mua t?ng cho Thu, nam mét b? ngang, hai 
muoi mét b? dài, tuy nh? nhung l?i là m?t ti?n, l?i xây d?ng theo ki?n trúc 
m?i, nên nhìn vào r?t sang tr?ng, Vinh vào phòng ng?. Sà vào lòng Thu :

- Thôi d?ng gi?n nhé, d? anh d?n cho cung..

 

Và h? lao vào cu?c mây mua, ngu?i thì c?n s? tr? trung, c?m giác m?nh. Ngu?i 
thì dánh d?i thân xác d? du?c giàu sang.Th?c ra, cu?c s?ng d?i thu?ng dã x?y ra 
không thi?u gì nh?ng m?i tình n?y. Ngu?i ta nghiêm túc ch?ng qua là mu?n ngu? 
trang mà thôi. Thu ve vu?t Vinh :

 Th? t?c nhà anh làm xong chua, em mu?n ngh? di làm ? nhà sinh cho anh m?t d?a 
con, du?c không ?   

Vinh mon man vùng b?ng c?a Thu:

 

- Quá du?c di ch? !

 

Thu dã choi dòn cân não v?i Vinh, qu? th?t anh r?t c?n m?t d?a con. V? anh cung 
là ngu?i dàn bà tuy?t v?i, nhung l?i không th? sinh d? du?c gi? l?i b? b?nh 
t?t. Vinh thì không th? ly hôn v?i v? b?i tài s?n có du?c là do Lý mà có. Vinh 
ti?n thân du?c cung do b? v? nâng d?, ân nghia m?t d?i thì làm sao ph? b?c 
du?c..

 

- Anh dã dóng tru?c b? xong, kho?ng hai tu?n n?a thì có gi?y h?ng..Vinh hôn nh? 
máThu và tr? l?i.

 

Thu ch?t h?i Vinh :

- Bao gi? anh di Dài loan ?

- Có l? cu?i tháng n?y !?

Thu vu?t nh? trên ng?c Vinh 

- Cho em di v?i !?

- Ngu?i ta dòm ngó..

- S? gì ch?.. anh là giám d?c mà !

- T?t nhiên, nhung d? d?p khác di, còn kh?i gì th?i gian, em không v? quê gi? 
m? em sao ? 

- Nam nào em không v?, nam nay không v? m?t l?n thì có sao dâu vã l?i có c?u 
Tu?n lo c? r?i. Cho em di nghen anh ? Vinh l?c d?u :

- Anh còn nhi?u chuy?n ph?i làm n?a mà, l?n sau di em.. nghe!

 

Thu ng?i d?y, m? nh?c t? dàn compac diss mà Vinh mua 700 USD t? tháng r?i. 
Ti?ng hát Thái Thanh vút lên " Thà nhu gi?t mua, v? trên tu?ng dá, thà nhu mua 
lu d?n ôm tu?ng dá. Có còn hon không, có còn hon không." Bài tho c?a Nguy?n T?t 
Nhiên, Ph?m Duy ph? nh?c. B?t ch?t nh?ng guong m?t b?n bè hi?n ra, nh?ng tr?n 
vui say su?t sáng. Ai cung có m?t th?i hoàng kim, ngày xua Vinh quen v?i Lý 
cung t? " Dêm Màu H?ng" và hai ngu?i làm l? thành hôn sau mùa hè d? l?a. Qua 
r?i.. qua r?i. Vinh thi?p di gi?a ti?ng hát b?t h? c?a Thái Thanh. Vinh dang mo 
màng, nghe ti?ng nói r?t nh? bên tai :

 

- Anh.. d?y di. T?i r?i, dùng com ch? ? Vinh tr? mình :

- M?y gi? r?i, em..

- Hon 18 gi? r?i.. Vinh ng?i b?t d?y :

- Ch?t r?i, anh ph?i v? dua Lý di tái khám !

 

Thu nung n?u :

 

- Có tài x? mà anh, an com v?i em r?i hãy v? ?!

- Không du?c, anh ph?i v?. Em an m?t mình di..

Vinh v?i vàng m?c qu?n áo vào, anh di r?a m?t và d?n xe ra c?ng :

-Trua mai anh d?n !

- Ngày nào cung d? em an com m?t mình.. Vinh nhìn Thu và l?c d?u, chi?c xe n? 
máy v?t di..

 

Dang xem Tivi thì có ti?ng chuông reo ngoài c?a. Thu bu?c v?i ra m? c?ng và cô 
h?t ho?ng :

- Tr?i, b? anh mu?n gi?t em sao Nghi?p, ông Vinh v?a v? dó..

Chàng trai tên Nghi?p cu?i nham nh? nói :

- Anh ng?i u?ng nu?c bên du?ng nãy gi?, th?y ông ta v? anh m?i qua dây. M? c?a 
cho anh vào di.. Thu nói cuong quy?t :

- Không là không, anh bi?t ông Vinh chua làm gi?y nhà cho em. N?u ông bi?t du?c 
thì.. Anh v? di, d?ng d? ngu?i ta th?y !.. Nghi?p nhan m?t :

- G?n tháng nay, em có qua anh dâu ? Thu nói nhu khóc :

-Xin anh d?ng d?n dây, c?n gì thì di?n tho?i, ông Vinh di d?n b?t thu?ng l?m 
dó..! Nghi?p quay l?i nhu ngó ch?ng và nói:

- V?y chi?u mai anh ch? em ? phòng nghe, có m?y vi?c quan tr?ng mu?n nói v?i 
em..

- Thôi du?c, mai tôi d?n, anh v? ngay di..

Nghi?p lùi ra c?ng còn nói v?i Thu :

Nh? ngày mai nghe ?!

 

Thu không tr? l?i nhung g?t d?u. Nghi?p phóng xe ch?y di. Thu th? phào nh? 
nhõm. Nghi?p là ngu?i yêu c?a Thu t? quê nhà, cung chính Nghi?p dua Thu lên 
thành ph? l?p nghi?p và cuu mang Thu trong nh?ng tháng ngày chua quen ông Vinh. 
Nghi?p dang ch?y hàng ch? tr?i ? du?ng Hu?nh Thúc Kháng. Nh?ng tháng sau n?y 
Thu có chi vi?n ti?n b?c cho Nghi?p, chi?c xe c?a Nghi?p ch?y cung là do ti?n 
Thu chi ra t? ông Vinh.Tru?c s? san sóc và yêu m?n c?a ông Vinh, Thu mu?n quên 
di bóng dáng c?a Nghi?p. Nhung s? cuu mang và m?i tình quê nhà cung in d?m 
trong Thu. Nhung cu?c s?ng không cho phép mình b?t cá hai tay, dù ông Vinh có 
g?p dôi s? tu?i c?a Thu, Vinh hoàn toàn có b?n linh, là ch? d?a ch?c ch?n cho 
Thu. Không ph?i ngu?i dàn bà nào cung thích phiêu luu, Thu th?c s? mo d?n m?t 
mái ?m và nàng dã to?i nguy?n. Ngu?c l?i du?c s? chi vi?n c?a Thu thì Nghi?p 
l?i càng l?n lu?t, có lúc Nghi?p nghi can nhà n?y là c?a anh và Thu v?y.

 

Chuông di?n tho?i reo, Thu nh?t ?ng nghe :

A lô, Thu nghe dây !

Ti?ng Nghi?p t? bên kia d?u dây :

Anh dây Thu oi, có chuy?n r?t g?p, mu?n trao d?i v?i em dây ?

Thu cau nét m?t :

Gì dó anh.. nói di.?

Có món hàng l?n, giá h?i, nhung anh thi?u ti?n, em có th? c?u b? giùm anh cái 
n?a không ?

Bao nhiêu ?

Hai muoi tri?u !

Thu h? gi?ng :

Anh Nghi?p, s? ti?n l?n v?y làm gì tôi có !

Có ti?ng cu?i kh?y c?a Nghi?p :

Can nhà 100 cây còn có thì hai muoi d?ng có là bao. Em du s?c mà !..

Thu n?i cáu :

Cái gì cung có s? gi?i h?n c?a nó h?t. Ti?n b?c và c? d?n tình c?m cung th?, 
anh d?ng du?c voi r?i dòi tiên.

Gi?ng Nghi?p danh l?i :

 -Th?t s? anh dã m?t tiên, nên dòi tiên l?i dây. Ho?c là em m?t thêm 20 tri?u 
ho?c là em m?t luôn cái nhà..Tu? em, 1 gi? n?a anh s? d?n nh?n ti?n..

Thu h?t ho?ng :

Không .. không anh d?ng d?n dây. Tôi s? mang ti?n d?n anh..

Nghi?p cu?i gi?ng d?t th?ng :

Có th? ch? ! anh ch? em t?i nhà nghe ?..

 

Thu th?n th? gát máy. Ngu?i yêu mình gi? l? nguyên hình k? t?ng ti?n, không gi? 
th? di?n, th?t vô liêm si. Nhung ti?n thì moi dâu ra dây ? Làm sao h?i Vinh 
du?c, s? ti?n còn l?i c?a Thu vài tri?u b?c thì an nh?m gì.? Ch? còn cách bán 
chi?c nh?n h?t xoàn n?y thôi, nhung l? Vinh h?i thì tr? l?i sau dây ? Thu quy?t 
d?nh ch?p nhoáng, cô thay d? và khoá c?a l?i, ra du?ng dón xe d?n nhà Xinh, cô 
b?n cung là ngu?i bán chi?c nh?n xoàn cho Thu. Xinh dón Thu th?t ni?m n? :

Có c?n gì không Thu ? Lâu nay b? v?n kho? ch? ?!

 

- C?m on, mình v?n kho? và dang c?n m?t s? ti?n

- Xinh có th? thu chi?c nh?n n?y l?i giùm mình không ? Xinh don d? :

- R?t s?n sàng, nhung lo?i n?y mua di bán l?i l? l?m Thu ?. N?u nh?n l?i, mình 
ch? tr? Thu h?t giá là 25 tri?u mà thôi !

Thu nhan m?t : 

-V?y là l? m?t nam tri?u !

Xinh ân c?n :

-Tôi v?i b? là b?n bè m?i l?y giá dó ch? ngoài th? tru?ng còn l? nhi?u n?a..

Thu c?i c?p nh?n xoàn giao cho Xinh, Xinh quan sát k? lu?ng và l?y ti?n trao 
cho Thu :

-Khi nào b? c?n l?i, mình s? tính v?i b? giá d?c bi?t.

Thu h?p t?p :

-Du?c r?i, khi nào c?n mình s? d?n, gi? xin phép b? nhé !

Sau cái n?m tay, Thu ra du?ng v?y taxi d?n th?ng nhà Nghi?p. Nghi?p dón Thu v?i 
cái nhìn n?a v?i..

-Th?t s? anh dang c?n ti?n l?y hàng ch? không ph?i làm ti?n Thu dâu !

Thu cay d?ng : 

-Anh Nghi?p, t? anh làm m?t anh thôi, tôi luôn nh? nh?ng k? ni?m khi m?i xu?ng 
thành ph?. Ph?i nuong t?a vào anh, nhung ngu?i du?c cái n?y, k? m?t cái kia, 
cung sòng ph?ng thôi. Tôi dã dua anh hon 50 tri?u r?i, gi? nói cho anh rõ, 20 
tri?u n?y là cái giá cu?i cùng anh du?c. Tôi không mu?n th?y m?t anh n?a, k? c? 
di?n tho?i d?n tôi cung không mu?n nghe.

Thu l?y x?p ti?n th?y trên bàn, quay lung bu?c ra. Nghi?p c?m x?p ti?n và nói 
l?n :

-Cô d?ng lên m?t ch?nh v?i tôi..Hai muoi nam tru?c con Thu gót chân l?m bùn noi 
d?ng ng?p m?n dã du?c nhu v?y sao ? Nh? ai m?i có ngày hôm nay, chuy?n làm nào 
cung có cái giá c?a nó c?, d?n khi nào c?n tôi l?i d?n..

Thu quay l?i v?i gi?ng t?c gi?n : 

-Anh d?ng dua tôi vào du?ng cùng, n?u anh dí tôi sát tu?ng, bu?c lòng tôi ph?i 
c?n l?i anh dó. D?ng quên ông Vinh có th? mua m?t lu?t vài m?ng nhu anh v?y..

- Cô do? tôi h? Thu ? 

- Không do? mà là th?t d?y, anh c? th? xem !

 

Thu ra v? v?i s? t?c gi?n cùng c?c. Nghi?p qu? là dã dua Thu d?n chân tu?ng, 
h?n ham s? dua m?t s? hình h?n ch?p lúc Thu và h?n yêu nhau, gi? còn luu trong 
di?n tho?i di d?ng. Thu v? nhà d? nguyên qu?n áo, lên giu?ng úp m?t vào g?i 
rung r?c khóc. Quê Thu ? tít du?i xã vùng ven Cà Mau. Cha m? Thu dã m?t s?m, cô 
s?ng v?i ngu?i c?u, h?c d?n h?t l?p 9 dã ph?i ra d?ng làm l?ng. Nghi?p ? cùng 
xóm v?i Thu, h?n xa quê t? nh?, di lang b?t k? h? và d?n m?t t?t nguyên dán nào 
dó, h?n v? quê an t?t và dùng l?i du?ng m?t dua Thu xa quê l?p nghi?p. Cái quí 
giá nh?t c?a ngu?i con gái Nghi?p cung dã cu?p kh?i t? Thu. S? ph?n d?a con gái 
l?n lên trong gia dình không có, tài s?n không có, th?t dau kh? bi?t bao. May 
thay Thu có du?c nhan s?c tr?i ban, c?u Tu?n c?a Thu hay nói, sinh ra là con 
gái thì b?t h?nh mà n?u là con gái x?u n?a thi d?i b?t h?nh. Ti?ng kèn xe kêu 
ngoài c?ng, Thu quá m?ng ch?y ra m? c?ng. Qu? nhiên Vinh d?n, Thu lính quính..:

 

- Có gì quan tr?ng không anh ?

Vinh th? phào nói : 

- Lý dã kh?e nhi?u, anh nói dêm nay tr?c và làm k? ho?ch di công tác Dài Loan, 
d?n dây ng? v?i em..du?c hôn ?  

Thu nh?y t?ng lên : 

-Th?t không, em m?ng quá !

Vinh d?ng xe ngoài sân, ch?ng n?nh h?i Thu : 

-B? em d?nh di dâu sao thay d? d?p th? ?

Thu l?p b?p :

- Em d?nh di ch? mua th?c an, nhung có anh d?n, thôi thì anh dua em di cho nghe 
?

- R?i, khoá c?a di, anh làm tài x? cho em !

Thu khoá c?a và c?ng, Vinh nhìn vào tay Thu d?nh nói gì dó..r?i thôi. Hai 
ngu?i di v?i nhau dù chênh l?ch tu?i tác, nhung phong cách sang tr?ng c?a Vinh 
dã làm hai ngu?i không còn cách bi?t, Vinh quay sang nói v?i Thu :

- Di ch? Bàn c? nhé, nhung ghé qua Cao Th?ng an bánh cu?n r?i hãy di ch? !

Thu ôm ch?t hông Vinh :

-Di v?i anh, lên tr?i hay xu?ng bi?n gì em cung ch?u h?t..!

Nghe Thu nói, Vinh hi?u r?t rõ, dó là l?i thành th?t c?a Thu, cô gái tru?ng 
thành trong b?t h?nh. Vinh yêu Thu không ph?i b?ng s?c mà còn c? t?m lòng 
n?a..N?ng chi?u dã t?t t? lâu, Thu nghiêng d?u d?a h?n vào lung Vinh, cô nghe 
nhu có s? t? tin nào dó t? ngu?i dàn ông n?y. D?n Cao Th?ng an xong, Vinh dua 
Thu di ch?, Thu h?i Vinh :

- Anh mu?n an gì nè ?

Vinh cu?i chúm chím : 

-An th?t c?a em hè ! Dùa thôi, cho gì anh an n?y !

Thu di ch?, Vinh vào quán u?ng cà phê d?i Thu, hai muoi phút sau Thu quay ra :

- V? ông tu?ng oi ..

Vinh nhìn vào Thu :

-Mua gì mà nhi?u th?, d?nh làm c? d?i anh h? ? 

-V? nhà r?i bi?t, có cái n?y hay l?m ! 

-V?i em, lúc nào cung ra v? bí m?t! Nhung r?i cu?i cùng em cung b?t mí..

Thu th?i vào hông Vinh : 

-Anh c? gh?o em hoài .. 

T?a d?u vào lung Vinh, Thu nói nho nh? :

- Thuong anh quá Vinh oi !

Vinh cu?i theo :      

-Thuong bao nhiêu d? ? 

-M?t tram d? ! 

-V?y thì anh s? cháy ra tro.. 

- Em l?y tro b? vào bình và ôm ng? ! 

-Anh s? hi?n v? nhát em ! 

-Anh thuong em thì dâu bao gi? nhát em !

Vinh quàng tay ra sau, bóp nh? tay Thu : 

-Em làm nhu ? trong tim anh v?y ! 

-Ch? còn gì n?a !

Dã v? d?n nhà, Vinh d?t xe vào và khoá c?ng l?i, Thu l?y 2 b? Pijama v?a mua 
trao cho Vinh :

- Anh m?c xem có v?a không ?

-Thì ra bí m?t c?a em là dây, lo cho anh quá v?y ? Thu?ng cho nhé. Vinh nói 
xong hôn ph?t nh? lên trán Thu. Thu h?i Vinh :

- Anh thay d? di, em xem có v?a không ?

Vinh thay d? xong, Thu ng?m nghiá : 

-Tr? hon 10 tu?i, d?p hon h?i n?y !

Vinh choàng tay ôm Thu và b?ng lên, d?t Thu n?m xu?ng giu?ng :

- Anh thu?ng cho em nhé !

Thu xô Vinh ra : 

-D? em di làm th?c an ch? ông tu?ng ?

Vinh trói Thu b?ng nh?ng cái hôn t?i t?p. H? l?i quy?n vào nhau, th?i gian v?i 
h? nhu d?ng l?i, Thu rên ri:

- D?ng b? em nghe Vinh ? Vinh không tr? l?i, anh khoá mi?ng Thu b?ng n? hôn d?m 
du?i, Thu vói tay lên d?u giu?ng. Dèn t?t.      
 

H? Chí B?u 

Other related posts: