Bong hong cai ao

               BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO

               ñeå daâng meï,

               vaø ñeå laøm quaø Vu Lan cho nhöõng ngöôøi naøo 
coù dieãm 

               phuùc coøn meï

               Medford, thaùng taùm 1962.

               YÙ nieäm veà meï thöôøng khoâng theå taùch rôøi 
yù nieäm veà 

               tình thöông. Maø tình thöông laø moät chaát lieäu 
ngoït 

               ngaøo, eâm dòu vaø coá nhieân laø ngon laønh. Con 
treû 

               thieáu tình thöông thì khoâng lôùn leân ñöôïc. 
Ngöôøi 

               lôùn thieáu tình thöông thì cuõng khoâng lôùn 
leân ñöôïc. 

               Caèn coãi, heùo moøn. Ngaøy meï toâi maát, toâi 
vieát trong 

               nhaät kyù : taïi naïn lôùn nhaát ñaõ xaåy ra cho 
toâi roài! 

               Lôùn ñeán caùch maáy maø maát meï thì cuõng nhö 
khoâng lôùn, 

               cuõng caûm thaáy bô vô, laïc loõng, cuõng khoâng 
hôn gì 

               treû moà coâi. Nhöõng baøi haùt, nhöõng baøi thô 
ca tuïng 

               tình meï, baøi naøo cuõng deã haùt, cuõng hay. 
Ngöôøi 

               vieát, duø khoâng coù taøi ba, cuõng coù rung 
caûm chaân 

               thaønh; ngöôøi haùt ca, tröø laø keû khoâng coù 
meï ngaøy töø 

               thöôû chöa coù yù nieäm, ai cuõng caûm ñoäng khi 
nghe noùi 

               ñeán tình meï, ñaâu cuõng coù, thôøi naøo cuõng 
coù. Baøi 

               thô maát meï maø toâi thích nhaát, töø hoài nhoû, 
laø moät 

               baøi thô raát giaûn dò. Meï ñang coøn soáng, 
nhöng moãi 

               khi ñoïc baøi aáy thì sôï seät, lo aâu. sôï seät 
lo aâu cho 

               moät caùi gì coøn xa, chöa ñeán, nhöng chaéc 
chaén phaûi 

               ñeán :

 

 

               Naêm xöa toâi coøn nhoû

               meï toâi ñaõ qua ñôøi!

               laàn ñaàu tieân toâi hieåu

               thaân phaän treû moà coâi.

               Quanh toâi ai cuõng khoùc

               Im laëng toâi saàu thoâi

               ñeå doøng nöôùc maét chaûy

               laø bôùt khoå ñi roài.

               Hoaøng hoân phuû treân moä

               Chuoâng chuøa nheï rôi rôi

               Toâi thaáy toâi maát meï

               maát caû moät baàu trôøi.

 

 

               Moät baàu trôøi thöông yeâu dòu ngoït, laâu quaù 
mình ñaõ 

               bôi loäi trong ñoù, sung söôùng maø khoâng hay, 
ñeå hoâm 

               nay böøng tænh thì thaáy ñaõ maát roài. Ngöôøi 
nhaø queâ 

               Vieät Nam khoâng öa noùi caùch cao kyø. Noùi 
raèng baø meï 

               giaø laø moät kho taøng cuûa yeâu thöông, cuûa 
haïnh phuùc 

               thì cuõng ñaõ laø cao kyø roài. Noùi meï giaø laø 
moät thöù 

               chuoái, moät thöù xoâi, moät thöù ñöôøng ngoït 
dòu, ngöôøi 

               daân queâ ñaõ dieãn taû ñöôïc tình meï moät caùch 
giaûn dò 

               vöøa ñuùng möùc:

 

 

               Meï giaø nhö chuoái Ba Höông

               Nhö xoâi neáp moät, nhö ñöôøng mía lau.

 

 

               Ngon bieát bao nhieâu! Nhöõng luùc mieäng vöøa 
nhaït sau 

               moät côn soát, nhöõng luùc nhö theá thì khoâng 
coù moùn aên 

               gì coù theå gôïi ñöôïc khaåu vò cuûa ta. Chæ khi 
naøo meï 

               ñeán, keùo chaên ñaép laïi ngöïc cho ta, ñaët 
baøn tay 

               (Baøn tay? Hay laø tô trôøi ñaâu la mieân ? ) 
treân traùn 

               noùng ta vaø than thôû "khoå chöa, con toâi", ta 
môùi 

               thaáy caûm thaáy ñaày ñuû, aám aùp, thaám nhuaàn 
chaát ngoït 

               cuûa tình meï, ngoït thôm nhö chuoái ba höông, 
ñöôøng 

               mía lau, xoâi neáp moät aáy, khoâng bao giôø 
cuøng taän. 

               Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn, nghóa meï nhö nöôùc 
trong 

               nguoàn chaûy ra. Nöôùc trong nguoàn chaûy ra thì 
baát 

               tuyeät. Tình meï laø goác cuûa moïi tình caûm 
thöông yeâu. 

               Meï laø giaùo sö daïy veà thöông yeâu, moät phaân 
khoa 

               quan troïng nhaát trong tröôøng ñaïi hoïc cuoäc 
ñôøi. 

               Khoâng coù meï, toâi seõ khoâng bieát thöông 
yeâu. Nhôø meï 

               maø toâi bieát ñöôïc theá naøo laø tình chuùng 
sinh; nhôø 

               meï maø toâi coù ñöôïc chuùt yù nieäm veà ñöùc 
töø bi. Vì meï 

               laø goác cuûa tình thöông, neân yù nieäm meï laán 
truøm yù 

               nieäm thöông yeâu cuûa toân giaùo voán cuõng daïy 
veà tình 

               thöông. Ñaïo Phaät coù ñöùc Quaùn Theá AÂm, toân 
suøng döôùi 

               hình thöùc meï. Em beù vöøa môû mieäng khoùc thì 
meï ñaõ 

               chaïy tôùi beân noâi. Meï hieän ra nhö moät 
thieân thaàn 

               dòu hieàn, laøm tieâu tan khoå ñau lo aâu. Ñaïo 
Chuùa coù 

               ñöùc Meï, Thaùnh nöõ ñoàng trinh Maria. Trong tín 

               ngöôõng bình daân Vieät coù Thaùnh Maãu Lieãu 
Haïnh, cuõng 

               döôùi hình thöùc meï. Bôûi vì chæ caàn nghe ñeán 
danh töø 

               meï, ta ñaõ thaáy loøng traøn ngaäp yeâu thöông 
roài. Maø 

               töø yeâu thöông ñi tôùi tín ngöôõng vaø haønh 
ñoäng thì 

               khoâng xa, chæ maáy böôùc.

 

 

               Taây phöông khoâng coù ngaøy Vu Lan nhöng cuõng 
coù Ngaøy 

               Meï (Mother's Day) moàng möôøi thaùng naêm. Toâi 
nhaø queâ 

               khoâng bieát caùi tuïc aáy. Coù moät ngaøy toâi 
ñi vôùi thaày 

               Thieân AÂn, tôùi nhaø saùch ôû khu Ginza, Ñoâng 
Kinh, nöûa 

               ñöôøng gaëp maáy ngöôøi sinh vieân Nhaät, baïn 
cuûa thaày 

               Thieân AÂn. Coù moät coâ sinh vieân hoûi nhoû 
thaày Thieân 

               AÂn moät caâu, roài laáy trong saéc ra moät boâng 
hoa caåm 

               chöôùng maøu traéng caøi vaøo khuy aùo traøng 
cuûa toâi. 

               Toâi laï luøng, bôõ ngôõ, khoâng daùm hoûi, coá 
giöõ veû töï 

               nhieân, nghó raèng coù moät tuïc leä chi ñoù. Sau 
khi hoï 

               noùi chuyeän xong, chuùng toâi vaøo nhaø saùch, 
thaày 

               Thieân AÂn môùi giaûng cho toâi bieát ñoù laø 
Ngaøy Meï, 

               theo tuïc Taây phöông. Neáu anh coøn meï, anh seõ 
ñöôïc 

               caøi moät boâng hoa maøu hoàng treân aùo, vaø anh 
seõ töï 

               haøo ñöôïc coøn meï. Coøn neáu anh maát meï, anh 
seõ ñöôïc 

               caøi treân aùo moät boâng hoa traéng. Toâi nhìn 
laïi boâng 

               hoa traéng treân aùo maø boãng thaáy tuûi thaân. 
Toâi cuõng 

               moà coâi nhö baát cöù moät ñöùa treû voâ phuùc, 
khoán naïn 

               naøo; chuùng toâi khoâng coù ñöôïc caøi treân aùo 
moät boâng 

               hoa maøu hoàng. Ngöôøi ñöôïc hoa hoàng seõ thaáy 
sung 

               söôùng nhôù raèng mình coøn meï, vaø seõ coá 
gaéng ñeå laøm 

               vui loøng meï, keûo moät mai ngöôøi khuaát nuùi, 
coù khoùc 

               than cuõng khoâng coøn kòp nöõa. Toâi thaáy caùi 
tuïc caøi 

               hoa ñoù ñeïp vaø nghó raèng mình coù theå baét 
chöôùc, aùp 

               duïng trong ngaøy baùo hieáu Vu Lan.

 

 

               Meï laø moät doøng suoái, moät kho taøng voâ 
taän, vaäy maø 

               laém luùc ta khoâng bieát, ñeå laõng phí moät 
caùch oan 

               uoång. Meï laø moät moùn quaø lôùn nhaát maø 
cuoäc ñôøi taëng 

               cho ta, nhöõng keû ñaõ vaø ñang coù meï. Ñöøng 
coù ñôïi ñeán 

               khi meï cheát roài , môùi noùi : "trôøi ôi, toâi 
soáng beân 

               meï suoát maáy möôi naêm trôøi maø chöa coù luùc 
naøo 'nhìn 

               kyõ' ñöôïc maët meï." Luùc naøo cuõng chæ nhìn 
thoaùng 

               qua. Trao ñoåi vaøi caâu ngaén nguûi. Xin tieàn 
aên quaø. 

               Ñoøi hoûi moïi chuyeän. OÂm meï maø nguû cho aám. 
Giaän doãi. 

               Hôøn laãy. Gaây bao nhieâu chuyeän raéc roái cho 
meï phaûi 

               lo laéng, oám moøn, thöùc khuya, daäy sôùm vì 
con. Cheát 

               sôùm cuõng vì con. Ñeå meï phaûi suoát ñôøi beáp 
nuùc, vaù 

               may, giaët röûa, doïn deïp. Vaø ñeå mình baän 
roän suoát 

               ñôøi, leân xuoáng ra vaøo lôïi danh. Meï khoâng 
coù thì 

               giôø nhìn kyõ con. Vaø con khoâng coù thì giôø 
nhìn kyõ 

               meï. Ñeå khi meï maát, mình coù caûm nghó : thaät 
nhö laø 

               mình chöa bao giôø thaät coù yù thöùc raèng mình 
coù meï.

 

 

               Chieàu nay khi ñi hoïc veà, hoaëc khi ñi laøm 
vieäc ôû sôû 

               veà, em haõy vaøo phoøng meï vôùi moät nuï cöôøi 
thaät traàm 

               laëng vaø thaät beàn. Em seõ ngoài xuoáng beân 
meï. Seõ baét 

               meï döøng kim chæ, maø ñöøng noùi naêng chi. Roài 
em seõ 

               nhìn meï thaät laâu, thaät kyõ ñeå troâng thaáy 
meï, vaø ñeå 

               bieát raèng meï ñang soáng vaø ñang ngoài beân 
em. Caàm 

               tay meï, em seõ hoûi moät caâu ngaén laøm meï 
chuù yù. Em 

               hoûi : "Meï ôi, meï coù bieát khoâng ?" Meï seõ 
hôi ngaïc 

               nhieân, vaø seõ hoûi em, vöøa cöôøi vöøa hoûi : 
"bieát gì?" 

               Vaãn nhìn vaøo maét meï, vaãn giöõ nuï cöôøi 
traàm laëng vaø 

               beàn, em seõ hoûi tieáp : "meï coù bieát laø con 
thöông meï 

               khoâng ?" Caâu hoûi seõ khoâng caàn ñöôïc traû 
lôøi. Cho duø 

               ngöôøi lôùn ba boán möôi tuoåi, cuõng coù theå 
hoûi moät 

               caâu nhö theá, bôûi vì ngöôøi laø con cuûa meï. 
Meï vaø em 

               seõ ñeàu trôû thaønh baát dieät vaø ngaøy mai, 
meï maát, em 

               seõ khoâng hoái haän, ñau loøng.

 

 

               Ngaøy Vu Lan ta nghe giaûng vaø ñoïc saùch noùi 
veà ngaøi 

               Muïc Lieân vaø veà söï hieáu ñeå. Coâng cha, 
nghóa meï. Boån 

               phaän laøm con. Ta laïy Phaät caàu cho meï soáng 
laâu. 

               Hoaëc laïy möôøi phöông taêng chuù nguyeän cho 
meï ñöôïc 

               tieâu dieâu nôi cöïc laïc, neáu meï ñaõ maát. Con 
maø khoâng 

               coù hieáu laø con boû ñi. Nhöng hieáu thì cuõng 
do tình 

               thöông maø coù; khoâng coù tình thöông, hieáu chæ 
laø 

               giaû taïo, khoù khaên, vuïng veà, coá gaéng meät 
nhoïc. Maø 

               coù tình thöông laø coù ñuû heát roài. Caàn chi 
noùi ñeán 

               boån phaän. Thöông meï, nhö vaäy laø ñuû. Maø 
thöông meï 

               khoâng phaûi laø moät boån phaän. Thöông meï laø 
moät caùi 

               gì raát töï nhieân. Nhö khaùt nöôùc thì uoáng. 
Con thì 

               phaûi coù meï, phaûi thöông meï. Chöõ phaûi ñaây 
khoâng 

               phaûi laø luaân lyù, laø boån phaän. Phaûi ñaây 
laø lyù ñöông 

               nhieân. Con thì ñöông nhieân thöông meï, cuõng 
nhö 

               khaùt thì ñöông nhieân ñi tìm nöôùc uoáng. Meï 
thöông 

               con, neân con thöông meï. Con caàn meï, meï caàn 
con. 

               Neáu meï khoâng caàn con, con khoâng caàn meï, 
thì ñoù 

               khoâng phaûi laø meï, laø con. Ñoù laø laïm duïng 
danh töø 

               meï con. Ngaøy xöa, thaày giaùo hoûi raèng : "con 
maø 

               thöông meï thì phaûi laøm theá naøo ?" Toâi traû 
lôøi : 

               "vaâng lôøi, coá gaéng, giuùp ñôõ, phuïng döôõng 
luùc meï veà 

               giaø vaø thôø phuïng khi meï khuaát nuùi." Baây 
giôø thì 

               toâi bieát raèng : "con thöông meï thì khoâng 
phaûi "laøm 

               theá naøo" gì heát. Cöù thöông meï, theá laø ñuû 
laém roài, 

               ñuû heát roài, caàn chi phaûi hoûi laøm theá naøo 
nöõa!"

 

 

               Thöông meï khoâng phaûi laø moät vaán ñeà luaân 
lyù ñaïo 

               ñöùc. Anh maø nghó raèng toâi vieát baøi naøy ñeå 
khuyeân 

               anh veà luaân lyù ñaïo ñöùc laø anh laàm. Thöông 
meï laø 

               moät vaán ñeà höôûng thuï. Meï nhö suoái ngoït, 
nhö ñöôøng 

               mía lau, nhö xoâi neáp moät. Anh khoâng höôûng 
thuï thì 

               uoång cho anh. Chò khoâng höôûng thuï thì thieät 
cho 

               chò. Toâi chæ caûnh caùo cho anh chò ñöøng coù 
than thôû 

               raèng : "ñôøi ta khoâng coøn gì caû." Moät moùn 
quaø nhö 

               meï maø coøn khoâng vöøa yù thì hoaï chaêng coù 
laøm Ngoïc 

               Hoaøng Thöôïng Ñeá môùi vöøa yù, môùi baèng 
loøng, môùi sung 

               söôùng. Nhöng toâi bieát Ngoïc Hoaøng khoâng sung 
söôùng 

               ñaâu, bôûi Ngoïc Hoaøng laø ñaáng töï sinh, 
khoâng bao giôø 

               coù dieãm phuùc coù ñöôïc moät baø meï.

 

 

               Toâi keå chuyeän naøy, anh ñöøng noùi toâi khôø 
daïi. Ñaùng 

               leû chò toâi khoâng neân ñi laáy choàng, vaø 
toâi, toâi 

               khoâng neân ñi tu môùi phaûi. Chuùng toâi boû meï 
maø ñi, 

               ngöôøi thì theo cuoäc ñôøi môùi beân caïnh ngöôøi 
con 

               trai thöông yeâu; ngöôøi thì ñi theo lyù töôûng 
ñaïo 

               ñöùc mình say meâ vaø toân thôø. Ngaøy chò toâi 
ñi laáy 

               choàng, meï toâi lo laéng laêng xaêng, khoâng toû 
veû buoàn 

               baõ chi. Nhöng ñeán khi chuùng toâi aên côm trong 

               phoøng, aên qua loa ñeå ñôïi giôø röôùc daâu, thì 
meï toâi 

               khoâng nuoát ñöôïc mieáng naøo. Meï noùi : "möôøi 
taùm naêm 

               trôøi noù ngoài aên côm vôùi mình, baây giôø noù 
aên böõa 

               cuoái cuøng roài thì noù seõ ñi aên ôû moät nhaø 
khaùc." Chò 

               toâi guïc ñaàu xuoáng maâm côm, khoùc. Chò noùi : 
"thoâi 

               con khoâng laáy choàng nöõa." Nhöng roát cuoäc 
thì chò 

               cuõng ñi laáy choàng. Coøn toâi thì boû meï maø 
ñi tu. Caùc 

               aùi töø sôû thaân, laø lôøi khen ngôïi ngöôøi coù 
chí xuaát 

               gia. Toâi khoâng töï haøo chi veà lôøi khen ñoù 
caû. Toâi 

               thöông meï, nhöng toâi coù lyù töôûng, vì vaäy 
phaûi xa 

               meï. Thieät thoøi cho toâi, coù theá thoâi. ÔÛ 
treân ñôøi, 

               coù nhieàu khi ta phaûi choïn löïa. Maø khoâng 
coù söï choïn 

               löïa naøo laø khoâng khoå ñau. Anh khoâng theå 
baét caù hai 

               tay. Chæ khoå laø vì muoán laøm ngöôøi neân anh 
phaûi khoå 

               ñau. Toâi khoâng hoái haän vì boû meï ñi tu, 
nhöng toâi 

               tieác vaø thöông cho toâi voâ phuùc thieät thoøi, 
neân 

               khoâng ñöôïc höôûng thuï taát caû kho taøng quí 
baùu ñoù. 

               Moãi buoåi chieàu laïy Phaät, toâi caàu nguyeän 
cho meï. 

               Nhöng toâi khoâng ñöôïc aên chuoái ba höông, xoâi 
neáp 

               moät vaø ñöôøng mía lau.

 

 

               Anh cuõng ñöøng töôûng toâi khuyeân anh: khoâng 
neân ñuoåi 

               theo söï nghieäp maø chæ neân ôû nhaø vôùi meï. 
Toâi ñaõ noùi 

               laø toâi khoâng khuyeân raên ai heát, toâi khoâng 
giaûng 

               luaân lyù ñaïo ñöùc roài maø. Toâi chæ nhaéc anh 
: meï laø 

               chuoái, laø xoâi, laø ñöôøng, laø maät, laø ngoït 
ngaøo, laø 

               tình thöông. Ñeå anh ñöøng queân. Ñeå chò ñöøng 
queân. 

               Ñeå em ñöøng queân. Queân laø moät loãi lôùn : 
Cuõng phaûi 

               laø loãi nöõa, maø laø moät söï thieät thoøi. Maø 
toâi khoâng 

               muoán anh chò thieät thoøi, voâ tình maø bò 
thieät thoøi, 

               khôø daïi maø bò thieät thoøi. Toâi xin caøi vaøo 
tuùi aùo 

               moät boâng hoa hoàng : ñeå anh sung söôùng , theá 
thoâi.

 

 

               Neáu coù khuyeân, thì toâi seõ khuyeân anh nhö 
theá naøy. 

               Chieàu nay, khi ñi hoïc veà, hoaëc ñi laøm veà, 
anh haõy 

               vaøo phoøng meï vôùi moät nuï cöôøi thaät traàm 
laëng vaø 

               thaät beàn. Anh seõ ngoài xuoáng beân meï. Seõ 
baét meï döøng 

               kim chæ, maø ñöøng noùi naêng chi. Roài anh seõ 
nhìn meï 

               thaät laâu, thaät kyõ ñeå troâng thaáy meï, vaø 
ñeå bieát 

               raèng meï ñang soáng vaø ñang ngoài beân anh. 
Caàm tay 

               meï, anh seõ hoûi moät caâu ngaén laøm meï chuù 
yù. Anh hoûi 

               : "Meï ôi, meï coù bieát khoâng ?" Meï seõ hôi 
ngaïc 

               nhieân, vaø seõ nhìn anh, vöøa cöôøi vöøa hoûi : 
"bieát 

               gì?" Vaãn nhìn vaøo maét meï, vaãn giöõ nuï cöôøi 
traàm 

               laëng vaø beàn, anh seõ hoûi tieáp : "meï coù 
bieát laø con 

               thöông meï khoâng ?" Caâu hoûi seõ khoâng caàn 
ñöôïc traû 

               lôøi. Cho duø anh lôùn ba boán möôi tuoåi, chò 
lôùn ba 

               boán möôi tuoåi thì cuõng hoûi caâu aáy. Bôûi vì 
anh, bôûi 

               vì chò, bôûi vì em ñeàu laø con cuûa meï. Meï vaø 
anh seõ 

               sung söôùng, seõ ñöôïc soáng trong yù thöùc tình 
thöông 

               baát dieät . Vaø ngaøy mai, meï maát, anh seõ 
khoâng hoái 

               haän, ñau loøng, tieác raèng anh khoâng coù meï.

 

 

               Ñoù laø ñieäp khuùc toâi muoán ca haùt cho anh 
nghe hoâm 

               nay. Vaø anh haõy ca, chò haõy ca, em haõy ca cho 
cuoäc 

               ñôøi ñöøng chìm trong voâ taâm, queân laõng. Ñoaù 
hoa maøu 

               hoàng toâi caøi treân aùo anh roài ñoù. Anh haõy 
sung 

               söôùng ñi.

 

             

 

               Nguoàn: 

               Ñöôïc baïn: Thatsonanhhung ñöa leân

               vaøo ngaøy: 27 thaùng 12 naêm 2003

 

             

 

 

                  Baøn phím MVieät10:  Taét BDCN VIQR+ 
Telex 

            VNI

 

 

 

 

      Trang chính | Contact | Adobe Acrobat | Microsoft Reader | Flash 

      Play | Font Unicode 

      Nhoùm quaûn trò : Barbiegirl, Mars, Mercury, Mickey, Moït saùch, 

      NuHiepDeThuong, QV, Thaùi Nhi, VG, Viviy2k

      Nhoùm ñieàu haønh : alonewolf, angelandlucifer16, BAÊNG NGUYEÄT, 
Casa, 

      ct.ly, Easyman, Guardian_Angel, Guest-Guest, Hat Bui, Headcook, 

      HongYen, KeDangGhet, khungbo, Lat Dat, LMD, mViet, nhk1978, NKT, 

      onedaymissingyou, phoanlien, RUOI, sunflower0124, SweetKisseS, 

      thanhtung_p, Thatsonanhhung, Tommyboy 

      Copyright by Thu vien Online © 2000 - 2004 - designed by Phaïm Huy 

      Huøng

 

Other related posts:

 • » Bong hong cai ao