B?o v? màn hình máy tính tinh th? l?ng

B?o v? màn hình máy tính tinh th? l?ng

In ?n
Ngày 15 tháng 3 nam 2006

Màn hình máy tính tinh th? l?ng (LCD) không còn là m?t s?n ph?m "xa x?" d?i v?i 
ngu?i tiêu dùng Vi?t Nam. Ch? v?i hon 200 USD là b?n dã có m?t màn hình
ch?t lu?ng t?t. Th? tru?ng LCD Vi?t Nam dã có m?t hon 10 nhãn hi?u c?a các nhà 
s?n xu?t trên th? gi?i.

Dó là các tên tu?i quen thu?c nhu Samsung, ViewSonic, LG, Sony, BenQ, TCL, 
Philips, Motorola, Syncmaster d?n DigiLife, Notek, Microtek, Prolink...

Xác d?nh chi phí, m?c dích s? d?ng là di?u c?n làm tru?c khi ch?n mua LCD. ?nh: 
M.P

Có nhi?u s?n ph?m LCD phù h?p cho t?ng d?i tu?ng s? d?ng c? th? nhu gia dình, 
van phòng hay trong nh?ng công vi?c thi?t k? d? h?a. Theo các chuyên gia,
khó có th? ch? ra du?c s? khác bi?t v? ch?t lu?ng gi?a các nhà s?n xu?t. Nhung 
ngu?i tiêu dùng c?n luu ý d?n m?t s? di?m co b?n khi ch?n mua màn hình LCD.
D?c bi?t c?n luu ý ki?m tra di?m ch?t (Dead pixel) trên màn hình.

Dây là di?u quan tr?ng nh?t vì di?m ch?t là m?t di?m ?nh không có kh? nang bi?u 
di?n các màu s?c khác nhau. Nó tr? nên don d?c v?i m?t ch?m sáng ho?c t?i
trên màn hình khi?n ngu?i dùng th?y khó ch?u. Có 2 lo?i di?m ch?t là di?m ch?t 
luôn sáng và di?m ch?t luôn t?i. Theo k? su Vu Tr?n Chí Tâm - Tru?ng ban
dánh giá th? nghi?m (Trung tâm tu v?n ITConnect), d? ki?m tra di?m ch?t ngu?i 
dùng nên d? hình n?n (desktop) hoàn toàn màu den d? tìm du?c di?m ch?t luôn
sáng (màu tr?ng) và ngu?c l?i s? phát hi?n du?c di?m ch?t luôn t?i (màu d?).

Theo tiêu chu?n k? thu?t, s? di?m ch?t c?a m?t màn hình LCD nh? hon 4 là m?c 
cho phép c?a h?u h?t các nhà s?n xu?t hi?n nay. Di?m ch?t có th? xu?t hi?n
? màn hình hoàn toàn m?i (do l?i s?n xu?t) ho?c sau m?t th?i gian s? d?ng. N?u 
di?m ch?t l?n hon, ngu?i tiêu dùng s? du?c d?i màn hình m?i trong th?i gian
b?o hành. Ngoài ra, t? l? tuong ph?n cung là m?t di?m c?n luu ý vì t? l? này 
càng cao s? khi?n hình ?nh th? hi?n trên màn hình LCD càng s?c nét. D?i v?i
các màn hình LCD hi?n nay, d? phân gi?i t?i thi?u ph?i là 300:1.

Bên c?nh dó, các tiêu chu?n v? d? sáng, d? tuong ph?n, góc nhìn càng r?ng càng 
t?t (thông d?ng là 120 d? ngang và 100 d? d?c), th?i gian ph?n h?i nhanh
(th?p hon 25 mili giây), giao di?n analog/digital, d? phân gi?i t?i uu... cung 
c?n du?c chú ý. Không nên ch?m tay hay dùng các v?t nh?n ch?m vào màn hình;
không nên lau chùi vùng hi?n th? b?ng ch?t t?y r?a, t?t nh?t là dùng bông gòn 
th?m ?m lau nh?; không nên d?t màn hình ? v? trí có ánh n?ng m?t tr?i chi?u
tr?c ti?p; không nên d?t màn hình ? không gian h?p. Kho?ng cách t? màn hình d?n 
các v?t d?ng bên c?nh ít nh?t là 10 cm.

Mai Phuong
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » B?o v? màn hình máy tính tinh th? l?ng