B?o v? môi tru?ng t? bàn an

B?o v? môi tru?ng t? bàn an

Vi?c chính quy?n B?c Kinh áp d?ng m?c thu? 5% dánh vào lo?i dua g? dùng m?t l?n 
k? t? ngày 1-4 dã gây xôn xao trong du lu?n Trung Qu?c (TQ).

D?i v?i hàng tram công ty s?n xu?t dua, thi?t h?i v? doanh thu là di?u khó 
tránh kh?i. Tuy nhiên dây l?i là chi?n th?ng c?a các nhà ho?t d?ng môi tru?ng
TQ.

Ngu?i TQ b?t d?u s? d?ng dua dùng m?t l?n vào d?u th?p niên 1980. Th?i gian dó, 
nhà nu?c còn khuy?n khích ngu?i dân dùng dua này d? h?n ch? s? lây lan d?ch
b?nh và c?i thi?n ch?t lu?ng v? sinh c?ng d?ng. Nhu c?u dua dùng m?t l?n tang 
m?nh vào nam 2003 khi d?ch SARS bùng phát.

Theo u?c tính, m?i nam ngu?i TQ s? d?ng d?n 45 t? dôi dua dùng m?t l?n. D? s?n 
xu?t ra s? dua dó, ngu?i ta c?n dùng d?n 1,7 tri?u mét kh?i g?, tuong duong
25 tri?u cây tru?ng thành b? d?n h?! Vì v?y mà dua dùng m?t l?n hi?n nay du?c 
li?t vào nhóm nh?ng s?n ph?m gây t?n kém nh?t ? TQ, cùng v?i bao nilông và
h?p d?ng dia CD.

Các nhà ho?t d?ng môi tru?ng c?nh báo n?u TQ còn ti?p t?c tiêu t?n g? d? ch? 
bi?n dua v?i t?c d? hi?n nay thì toàn b? di?n tích r?ng còn l?i c?a qu?c gia
này s? bi?n m?t trong vòng m?t th?p niên n?a!

Duong D?i Tân, ngu?i phát ngôn c?a T? ch?c "B?n c?a thiên nhiên", b?c xúc cho 
bi?t: "Chúng ta không th? bu?c ngu?i dân thay th? d? n?i th?t g? b?ng d? thép
và chuy?n sang d?c báo di?n t?. Nhung chúng ta có th? ban hành lu?t d? bu?c m?i 
ngu?i tr? ti?n cho nh?ng dôi dua dùng m?t l?n, ho?c là chuy?n h?n sang
dùng dua làm b?ng thép ho?c nhôm".

Ông Tân ch? ra thành công c?a Dan M?ch trong vi?c h?n ch? s? d?ng bao nilông 
b?ng cách dánh thu? d?i v?i m?t hàng này. Ông Tân l?p lu?n: "D?n khi b? dánh
thu? thì ngu?i ta m?i ngung s? d?ng nó. Tôi nghi di?u dó cung gi?ng v?i ngu?i 
TQ thôi!".

D? có du?c qui d?nh v? thu? dua, các nhà ho?t d?ng môi tru?ng nhu ông Tân dã 
ph?i m?t khá nhi?u th?i gian d? ti?n hành nh?ng d?t v?n d?ng trên toàn qu?c.
Không d? dàng khi?n ngu?i ta b? m?t thói quen, nhung các nhà ho?t d?ng tin r?ng 
chi?n d?ch c?a h? s? góp ph?n giúp công chúng nh?n th?c rõ hon tác h?i
c?a nh?ng dôi dua dùng m?t l?n d?i v?i môi tru?ng.

Tru?ng h?c là noi mà h? nh?m d?n khi tuyên truy?n chi?n d?ch này. Các em h?c 
sinh r?t thích thú khi du?c c?p gi?y ch?ng nh?n tr? thành m?t nhà b?o v? môi
tru?ng, vì v?y mà t?t c? d?u cam k?t s? dùng dua tái s? d?ng. Du?i áp l?c c?a 
sinh viên, Tru?ng d?i h?c Thanh Hoa ? B?c Kinh dã thay nh?ng dôi dua dùng
m?t l?n trong cangtin b?ng dua tái s? d?ng. Hàng ngàn nhà hàng ? TQ dã b?t d?u 
chuy?n sang dùng lo?i dua tái s? d?ng trong nh?ng nam g?n dây.

THANH TRÚC (Theo SCMP)

Other related posts:

  • » B?o v? môi tru?ng t? bàn an