[SMCC] Bluetooth la gi?

h?i chi?u tôi dã m?i b?n tìm hi?u v? công ngh? truy?n d?n d? li?u không dây là 
Wifi và Wireless thì bây gi? m?i b?n ti?p t?c tìm hi?u v? hình th?c truy?n d?n 
d? li?u không dây trên n?n Bluetooth xem li?u b?n s? th?y di?m khác nhau gi?a 2 
hình th?c là gì nhé.

Nhân ti?n g?i t?ng các em bên nhóm ngôi sao d?n du?ng bài này luôn.

chúc các em h?c gi?i và phát tri?n trang web t?t.

Bluetooth là m?t d?c t? công nghi?p cho m?ng vùng cá nhân s? d?ng k?t n?i d? 
li?u không dây. Nó thu?ng du?c ?ng d?ng cho các thi?t b? k? thu?t s? h? tr? cá 
nhân, di?n tho?i di d?ng, máy tính xách tay, ...

 

Thu?t ng? "Bluetooth" (có nghia là "rang xanh") du?c d?t theo tên c?a m?t v? 
vua Dan M?ch, vua Harald Bluetooth. Vào th? k? th? 10,chính v? vua này dã mang 
d?o Tin lành vào Dan M?ch trong khi Ericsson là công ty d?u tiên phát tri?n 
d?c t? cho công ngh? hi?n dang ngày càng thông d?ng trong cu?c s?ng hi?n d?i.

 

Bluetooth h? tr? t?c d? truy?n t?i d? li?u lên t?i 720 Kbps trong ph?m vi 
10-100 m. Khác v?i k?t n?i h?ng ngo?i (IrDA), k?t n?i Bluetooth là vô hu?ng và 
s? d?ng gi?i t?n 2,4 GHz.

 

D?c t?

 

D?c t? Bluetooth du?c phát tri?n d?u tiên b?i Ericsson (hi?n nay là Sony 
Ericsson và Ericsson Mobile Platforms), và sau dó du?c chu?n hoá b?i Bluetooth 
Special Interest Group (SIG). Chu?n du?c phát hành vào

 ngày 20 tháng 5 nam 1999. Ngày nay du?c công nh?n b?i hon 1800 công ty trên 
toàn th? gi?i. Du?c thành l?p d?u tiên b?i Sony Ericsson, IBM, Intel, Toshiba

và Nokia, sau dó cùng có s? tham gia c?a nhi?u công ty khác v?i tu cách c?ng 
tác hay h? tr?. Bluetooth còn g?i là IEEE 802.15.1.

 

 

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam

Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
MSN ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: di nhan ; di thuy ; gia khanh ; huynh dang son ; le hien duc ; smcc 
 Sent: Tuesday, December 26, 2006 11:49 PM
 Subject: [SMCC] PDA la gi?


 Thi?t b? k? thu?t s? h? tr? cá nhân thu?ng du?c g?i là PDA ( ti?ng Anh: 
Personal Digital Assistant) là các thi?t b? c?m tay v?n du?c thi?t k? nhu m?t 
cu?n s? tay cá nhân và ngày càng tích h?p thêm nhi?u ch?c nang. M?t PDA co b?n 
thu?ng có d?ng h?, s? l?ch, s? d?a ch?, danh sách vi?c c?n làm, s? ghi nh?, và 
máy tính b? túi.

  

 L?ch s?

  

 Thu?t ng? PDA du?c John Sculley dua ra l?n d?u tiên vào ngày 7 tháng 1, 1992 
t?i h?i ch? Consumer Electronics Show t? ch?c ? Las Vegas, Nevada, d? ch? thi?t 
b? c?m tay Newton PDA c?a hãng Apple.

 Tuy nhiên các thi?t b? tru?c dó nhu Psion hay Sharp Wizard có th? coi nhu m?t 
PDA.

  

 Phân lo?i

  

 Tru?c dây PDA thu?ng chia làm 2 dòng chính là Palm và Pocket PC,

 dây là cách phân lo?i d?a trên h? di?u hành c?a máy s? d?ng. Các tính nang 
hi?n d?i ngày nay làm cho vi?c phân lo?i khá khó khan và gây nhi?u bàn cãi.

  

 N?u phân lo?i theo h? di?u hành

 thì có th? chia làm các lo?i:

 List of 5 items

 1. Máy s? d?ng h? di?u hành Palm OS c?a Palm, Inc., d?i di?n có th? là Tréo 
650 s? d?ng h? di?u hành Palm OS 5.4 có tính nang di?n tho?i hay Tungsten T5 
không có di?n tho?i s? d?ng h? di?u hành Palm OS 5.2.

 2. Máy s? d?ng h? di?u hành Windows Mobile hay Pocket PC c?a Microsoft, d?i 
di?n có th? là các dòng máy iPaq c?a HP ; iPaq 6365 s? d?ng h? di?u hành 
Windows Mobile Pocket 2003 có tính nang di?n tho?i iPaq rx 3471 Windows Mobile 
Pocket 2003Se không có phone hay các máy c?a hãng O2 d?u có tính nang di?n 
tho?i; ho?c O2 Xphone SmartPhone s? d?ng h? di?u hành Windows 2003 Smartphone 
Edition.

 3. Máy s? d?ng h? di?u hành BlackBerry c?a hãng Research In Motion.

 4. Máy s? d?ng h? di?u hành Symbian v?i d?i di?n tiêu bi?u là Nokia 9500 s? 
d?ng h? di?u hành Symbian OS 7.0S, Series 80; P910i c?a Sony Ericsson s? d?ng 
h? di?u hành Symbian OS, Series 70.

 5. Ngoài ra còn các máy dùng 1 s? h? di?u hành khác nhu Motorola E680 dùng 
Linux Handheld.

 Lo?i 1 và 2 thiên v? h? tr? cá nhân nên các tính nang di?n tho?i chua t?t, 
các lo?i sau thiên v? tính nang di?n tho?i hon.

 list end

  

 N?u phân lo?i theo lo?i chip thì có m?y lo?i :

 List of 3 items

 1. Intel XScale

 2. Texas Instruments TI Omap

 3. Samsung

 list end

  

 Các tính nang di?n hình

  

 Nhi?u PDA có th? vào m?ng thông qua Wi-Fi, Bluetooth hay GPRS. M?t d?c di?m 
quan tr?ng c?a các PDA là chúng có th? d?ng b? d? li?u v?i

 PC. Hi?n t?i ngoài tính nang h? tr? cá nhân nhu trên PDA còn giúp nghe nh?c, 
ghi âm, xem phim, g?i di?n tho?i, ch?p ?nh, quay phim, tìm du?ng, di?u khi?n 
các thi?t b? di?n t? t? xa và có các c?ng giao ti?p truy?n th?ng nhu USB, các 
lo?i th? nh? và c?ng h?ng ngo?i.

 Cung có th? g?i di?n tho?i v?i giao ti?p không dây dùng chu?n GSM/GPRS hay 
CDMA.

  

 M?t PDA di?n hình có m?t màn hình c?m ?ng (touch screen) d? nh?p d? li?u, m?t 
khe c?m c?c b? nh? dành cho các thi?t b? luu tr? d? li?u và m?t c?ng h?ng ngo?i 
(IrDA port) d? n?i m?ng. Các PDA th? h? sau thu?ng du?c tích h?p c? Wi-fi và 
Bluetooth.

  

 Màn hình c?m ?ng

  

 Nhi?u PDA th?i k? d?u, ch?ng h?n Palm Pilot, có màn hình c?m ?ng d? tuong tác 
v?i ngu?i dùng, v?i ch? m?t vài phím dành cho các phím t?t g?i các chuong trình 
thu?ng dùng. Các PDA dùng màn hình c?m ?ng, trong dó có các thi?t b? Windows 
Pocket PC, thu?ng có m?t bút stylus d? vi?t trên màn hình. Ho?t d?ng tuong tác 
thu?ng du?c th?c hi?n qua vi?c ch?m vào màn hình d? kích ho?t các nút b?m ho?c 
l?a ch?n trình don, và kéo bút stylus d? dánh d?u van b?n khi so?n.

  

 Vi?c nh?p d? li?u van b?n thu?ng du?c th?c hi?n b?ng m?t trong hai cách:

 List of 2 items

 . S? d?ng m?t bàn phím ?o, trong dó bàn phím du?c hi?n trên màn hình, ngu?i 
dùng ch?m bút vào các ch? cái hi?n trên dó.

 . S? d?ng công ngh? nh?n d?ng ch? cái ho?c t?, trong dó các ch? cái ho?c các 
t? du?c vi?t trên màn hình, sau dó du?c "d?ch" thành các ch? cái trong tru?ng 
van b?n hi?n dang du?c kích ho?t. M?c dù có các d? án phát tri?n và nghiên c?u 
chính xác, ki?u nh?p d? li?u này v?n dòi h?i s? kiên nh?n c?a ngu?i dùng, do nó 
thu?ng khá là không chính xác.

 list end

  

 Các PDA dành cho s? d?ng trong kinh doanh, trong dó có BlackBerry Và Treo,

 có bàn phím d?y d?, vành tru?t (scroll wheel) và vành ngón cái (thumb wheel) 
d? ph?c v? cho vi?c nh?p và d?nh hu?ng d? li?u, bên c?nh v?i vi?c h? tr? nh?p 
d? li?u t? màn hình c?m ?ng. Còn có các lo?i bàn phím kích thu?c d?y d? g?p 
du?c và c?m du?c tr?c ti?p vào PDA d? cho phép gõ phím theo ki?u thông thu?ng. 
BlackBerry còn có các ch?c nang b? sung ch?ng h?n nhu các phím liên quan d?n 
thu di?n t? và ?ng d?ng

  

 C?c b? nh?

  

 Da s? PDA có m?t d?ng khe c?m c?c b? nh? nào dó. Khe c?m SD ( Secure Digital) 
là lo?i khe c?m chu?n cho PDA. M?c dù ban d?u du?c thi?t k? cho b? nh?, trong 
nh?ng nam g?n dây, vi?c phát minh ra chu?n SDIO dã cho phép nh?ng th? nhu c?c 
Wi-Fi và Webcam cung c?m du?c vào khe c?m này. Các khe c?m Compact Flash du?c 
dùng trong nhi?u PDA d? cung c?p thêm kh? nang m? r?ng. Ví d?, m?t khe dành cho 
b? nh?, khe kia dành cho Wi-Fi. M?t s? PDA còn có m?t c?ng USB, ch? y?u dành 
cho USB flash drive.

  

 N?i m?ng

  

 M?i PDA d?u có m?t c?ng h?ng ngo?i d? n?i m?ng. Di?u này cho phép liên l?c 
gi?a hai PDA, gi?a m?t PDA và m?t thi?t b? dùng c?ng h?ng ngo?i, ho?c gi?a m?t 
PDA và m?t máy tính có adapter h?ng

 ngo?i. H?u h?t PDA hi?n d?i còn có kh? nang k?t n?i không dây theo công ngh? 
Bluetooth mà nhi?u di?n tho?i di d?ng, tai nghe và các thi?t b? d?nh v? toàn 
c?u s? d?ng.

  

 D?ng b? hóa

  

 M?t ch?c nang quan tr?ng c?a PDA là d?ng b? hóa d? li?u v?i m?t máy tính cá 
nhân. Di?u này cho phép các thông tin d?a ch? liên l?c luu tr? trong các ph?n

 m?m ch?ng h?n nhu

 Microsoft Outlook hay ACT! c?p nh?t co s? d? li?u t?i PDA. D? li?u du?c d?ng 
b? hóa d?m b?o r?ng PDA có m?t danh sách chính xác các d?a ch? liên l?c, các 
cu?c h?n và thu di?n t?, cho phép ngu?i dùng truy nh?p cùng m?t thông tin trên 
PDA cung nhu trên máy tính cá nhân.

  

 Vi?c d?ng b? hóa còn ngan du?c m?t mát thông tin luu trên thi?t b? trong 
tru?ng h?p nó b? m?t, b? l?y tr?m, ho?c b? h?y. M?t uu di?m khác là vi?c nh?p 
d? li?u trên PC thu?ng nhanh hon nhi?u, do nh?p d? li?u qua m?t màn hình c?m 
?ng v?n chua th?t t?i uu. Do dó, vi?c truy?n d? li?u t?i m?t PDA qua m?t máy 
tính nhanh hon nhi?u so v?i vi?c ph?i nh?p b?ng tay t?t c? d? li?u vào thi?t b? 
c?m tay.

  

 Da s? PDA có s?n kh? nang d?ng b? hóa v?i m?t PC. Di?u này du?c th?c hi?n qua 
các ph?n m?m d?ng b? hóa du?c cung c?p kèm theo thi?t b?, ch?ng h?n HotSync

 Manager di cùng Palm OS, ho?c Microsoft ActiveSync di kèm Windows Mobile.

  

 Tùy bi?n ngu?i dùng

  

 Cung nhu d?i v?i máy tính cá nhân, có th? cài d?t các ph?n m?m b? sung lên 
h?u h?t các PDA. Ph?n m?m có th? du?c mua ho?c t?i xu?ng t? Internet. G?n nhu 
t?t c? các PDA cung d?u h? tr? vi?c b? sung m?t s? d?ng ph?n c?ng. Lo?i thông 
d?ng nh?t là khe c?m c?c b? nh?, thi?t b? này cho phép ngu?i dùng có thêm không 
gian luu tr? chuy?n d?i du?c trên các thi?t b? c?m tay c?a mình. Ngoài ra còn 
có các bàn phím mini có th? n?i v?i m?t s? PDA d? nh?p d? li?u van b?n nhanh 
hon. PDA v?i Bluetooth còn có th? s? d?ng các thi?t b? Bluetooth nhu tai nghe, 
chu?t và bàn phím g?p du?c.

  

  

 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam

 Home Phone: 7262214
 Cell-phone: 0989350014
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 MSN ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu
 Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: