Re: Bien Hoa Kieu Oanh

Hi cac ban,

toi dang dung GMail va mot dia chi khac de dang ky vao smcc. rieng la thu nay 
cua Khanh Quoc thi no tu dong goi ve lien tuc may chuc lan van chua ngung. Toi 
nhay sang identity khac thi chi nhan mot lan ma thoi sau do tro lai cai 
identity nay va tiep tuc nhan them mot dong thu tuong tu. co le GMail dang bi 
virus hay mot chuyen gi do. gia ma tien bac trong tui cu tu dong sinh loi ra 
deu deu the nay thi Tet nay tha ho nhau. Hinh nhu tui dang bi ngap lut trong 
hom thu cua minh
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, ward 5 Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
tel: 84.8 8434905 mobile: 0918183835
e-mail: tranbathien@xxxxxxxxx

 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Khanh Quoc 
 To: SMCC 
 Sent: Monday, January 23, 2006 11:16 PM
 Subject: Bien Hoa Kieu Oanh


 âBián hÃaâ Kiáu Oanh

 TTO - Xem ÄÄa Kiáu Oanh váa phÃt hÃnh trÆác thám xuÃn mái, 
vui nhán vái báy tiát mác, trong Äà âhát nhÃnâ là hai 
kách ngán KhÃt váng , Ung thÆ ngÃi sao.

 Trong KhÃt váng, ká ráng cà mát cà nÃng mang khuÃn mát váâ 
ván ván báng dÆng giáa ÄÃm khuya lác khuya lÆ, ÄÃm sám vÃo 
nhà mát ngÆái ÄÃn Ãng nhÆ cÆn lác.
 Chá nhà (do Mai Trán ÄÃng vai) ÄÃm hoáng, sau ÄÃâ máng hÃm. 
Ai dà cà nÃng âChung Và Diámâ sau khi tám tÃp báng giáng hát 
âcÃng chÃaâ mÆn mán xinh tÆÆi.

 Gia chá Æác cà phÃp lá Äá bián Ãng thÃnh con muái tián 
ÄÃu há cÃnh xuáng Äán ÄÃ, âhán nhiÃnâ quà mác trong bán 
nÄng. HÃa ra cà gÃi kia là mát dián viÃn
 Äang cháp cháng vÃo nghá, tÃm Äán cÄn nhà cáa Ãng tÃc giá 
Äá xin vai - báng cÃch táo ra nháng tÃnh huáng diánâ âháp 
hánâ. NhÆng cà gÃi cháng kián sá thát
 ngoÃi Äái và sá thát cáa sÃn kháu so le nhau: Ãng tÃc giá 
viát nÃn nháng Äiáu hay ho, nhÆng con ngÆái thát thÃâ trát 
quát.

 Trong Ung thÆ ngÃi sao, Kiáu Oanh vÃo vai mát ca sÄ vÆÄÃt, chánh 
choá, Äi ÄÃu cÅng tián hà háu áng, vái nháng vá sÄ bao 
quanh. Mái lán cà nÃng bÆác lÃn
 sÃn kháu, dÆái khÃn phÃng y nhÆ ráng cà ÄÃm cà mái vá tay, 
Äua nhau táng hoa, hà âbis, bisâ bát ká khÃn giá Äang phái 
mÃo mát cháu Äáng. ChÆa hát, nháng
 lÃc Äi quay video clip, lách quay cánh ÄÃn mát trái lÃn vÃo 4 
giá sÃng nhÆng mÃi Äánâ 4 g chiáu nÃng ngÃi sao mái Äán. 
Cánh bÃnh minh, và chánh cháe cáa
 âsaoâ, mà ngám ngÃi trá thÃnh hoÃng hÃn!

 NgoÃi ra cÃn ca liÃn khÃc ca cá Váng kim lang - Äoán khÃc lam 
giang - Phi vÃn Äiáp khÃc, giao duyÃn tÃn cá trong Chuyán tÃnh nÆi 
lÃng quÃâ, Kiáu Oanh ca
 mÃi mán cà háng, và dáu sao xuát thÃn cáa Kiáu Oanh là 
dián viÃn cái lÆÆng, táng nhán huy chÆÆng vÃng tái mát hái 
dián sÃn kháu chuyÃn nghiáp mÆái nÄm
 vá trÆácâ Ca, dián nhÆ thá trong VCD ÄÃn xuÃn, xem nhÆ duyÃn 
cÃn vÆÆng, ná chÆa dát.

 A. THÆ

 Nguyen Khanh Quoc
 Home: 
 543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
 Tel: 
 84-8-8625-846
 Mobile: 
 84-907-999-012
 e-mail:
  khanhquoc78@xxxxxxxxx
 Skype name: 
 nguyenkhanhquoc
 Yahoo ID: 
 khanhquoc78

Other related posts: