[SMCC] Bi mat ve doi quan tin tac cua Bac Trieu Tien

Bí m?t v? d?i quân tin t?c c?a Tri?u Tiên

 
M?i lo ng?i v? kh? nang ti?n hành chi?n tranh m?ng c?a Tri?u Tiên dang ngày 
càng tang ? Hàn Qu?c sau khi x?y ra m?t lo?t v? t?n công m?ng vào nhi?u co quan 
chính ph? nu?c này cung nhu vi?c các thi?t b? quân s? c?a Hàn Qu?c b? phá sóng 
trong nh?ng ngày qua. 

T? Chosun Ilbo ngày 8/3 cho r?ng Tri?u Tiên chính d?ng sau v? t?n công m?ng và 
phá sóng thi?t b? quân s? c?a Hàn Qu?c trong th?i gian qua. Tru?c dó, Tri?u 
Tiên dã chu?n b? cho cu?c chi?n tranh m?ng t? nam 1986 khi thành l?p D?i h?c 
Mirim, nay là D?i h?c K? thu?t, d? hu?n luy?n các chuyên gia công ngh?. 


M?t trung tâm x? lý s? c? c?a Hàn Qu?c 

M?t ngu?i Tri?u Tiên hi?n s?ng ? Hàn Qu?c, t?ng t?t nghi?p d?i h?c trên, cho 
bi?t, m?i nam, có kho?ng 100 t?i 110 hacker du?c "dào t?o" chính quy. D? t?t 
nghi?p D?i h?c K? thu?t, m?i sinh viên s? m?t nam nam. Các tru?ng nhu D?i h?c 
Quân s? Qu?c gia, H?c vi?n Không quân, H?c vi?n H?i quân c?a Tri?u Tiên hàng 
nam d?u g?i sinh viên t?i tru?ng D?i h?c K? thu?t d? theo h?c các khóa chi?n 
tranh m?ng. 
Ông Jang Se-yul, m?t ngu?i Tri?u Tiên hi?n sinh s?ng ? Hàn Qu?c, cho hay: "Tôi 
t?ng du?c bi?t r?ng Tri?u Tiên dã d?o t?o cho kho?ng 30.000 chuyên gia chi?n 
tranh di?n t?, trong dó có kho?ng 1.200 ngu?i là si quan c?p cao. M?i quân 
ch?ng d?u có m?t don v? tác chi?n di?n t? hay còn g?i là nh?ng chuyên gia chi?n 
tranh m?ng".

Nam 2006, quân d?i Hàn Qu?c t?ng c?nh báo các hacker Tri?u Tiên có th? làm tê 
li?t B? Ch? huy Thái Binh Duong c?a M? và có th? t?n công vào các h? th?ng máy 
ch? c?a B? Qu?c phòng M?. Theo các chuyên gia, nh?ng hacker Tri?u Tiên t?ng c? 
g?ng th?c hi?n m?t v? t?n công nh?m ki?m soát máy tính c?a m?t D?i tá c?a quân 
d?i Hàn Qu?c h?i tháng 8/2008. Nam 1999, B? Qu?c phòng M? cho bi?t d?a ch? qu?c 
gia truy c?p vào các trang m?ng c?a b? này nhi?u nh?t d?u b?t ngu?n t? Tri?u 
Tiên.

(theo bee)

Other related posts:

  • » [SMCC] Bi mat ve doi quan tin tac cua Bac Trieu Tien - Nguyen Hong Van